Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rewitalizacja

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działania te są skoncentrowane terytorialnie co oznacza, że dotyczą wybranego, niewielkiego obszaru gminy.

Rewitalizacja jest najbardziej kompleksową odpowiedzią na degradację techniczną, gospodarczą, społeczną, przestrzenną i środowiskową obszarów miejskich. Jednak pamiętać należy, że podstawą rewitalizacji jest odpowiedź na zdiagnozowane problemy społeczne, a pozostałe obszary problemowe mają wyłącznie charakter uzupełniający.

Doświadczenia miast europejskich wskazują, że rewitalizacja to szerokie działania na rzecz odnowy społecznej, ekonomicznej i przestrzennej, które przynoszą najlepsze efekty przy zaangażowaniu w jej realizację wszystkich zainteresowanych stron. Rewitalizacji nie prowadzi wyłącznie gmina – biorą w niej udział interesariusze, w tym podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe oraz przede wszystkim społeczność lokalna.

 • W odpowiedzi na potrzeby miast w dniu 9 października 2015 r. uchwalono Ustawę o rewitalizacji. Weszła ona w życie w dniu 18 listopada 2015 r.

Opracowanie i uchwalenie ustawy miało na celu usprawnienie procesu rewitalizacji prowadzonego przez samorządy. Ustawa dostarcza podstawowych narzędzi niezbędnych do prowadzenia rewitalizacji przez gminę, której zadaniem jest przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie.

Gminy, wykorzystując przepisy ustawy, mogą korzystać ze sprawnych narzędzi rewitalizacji oraz gotowego scenariusza działań, który zapewnia uwzględnienie wszystkich najważniejszych czynników potrzebnych do osiągnięcia sukcesu, np. koncentracji terytorialnej, uwzględnienia aspektów społecznych, przestrzennych itp.

Rewitalizacja prowadzona zgodnie z Ustawą ma przede wszystkim wymiar społeczny i na usuwanie problemów społecznych kładziony jest tu największy nacisk.

 • Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych oferuje szeroki zakres wsparcia dla gmin w zakresie opracowywania oraz realizacji procesów rewitalizacji. Obserwatorium może realizować zadania obejmujące wypracowaniewspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych. W rezultacie naszych działań powstają społeczne przestrzenie, w których można eksperymentować, konsultować i zmieniać środowisko społeczne. Są to obszary, z których Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą czerpać inspiracje i wzmocnić się w kreatywnym i przedsiębiorczym podejściu do działań na rzecz rozwiązywania ważnych problemów społecznych.

OFERTA

Przykładowa oferta usług Obserwatorium w zakresie REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH obejmuje m.in.:

 • Diagnozy społeczne
 • Prace badawcze i konsultacyjne związane z realizacją projektów rewitalizacyjnych
 • Kształtowanie środowiska społecznego sprzyjającego procesom rewitalizacji
 • Diagnoza oraz określanie granic obszarów problemowych w oparciu o analizę na poziomie wewnątrzmiejskim
 • Rewitalizacja gleb
 • Rewitalizacja funkcjonalności ekosystemów
 • Rewitalizacja zbiorników i cieków wodnych. Kompleksowa diagnoza stanu, propozycje rozwiązań, projekty realizacyjne. Przywracanie funkcjonowania ekosystemów wodnych

Szczegółowa oferta naszych zespołów badawczych wraz z wykazem ekspertów i ich dokonań

(kliknij na nazwę zespołu):


Zespół ds. rewitalizacji

Koordynator: dr hab. Sławomir Sitek

slawomir.sitek@us.edu.pl


Zespół ds. ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego

Koordynator: dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ

edyta.sierka@us.edu.pl

Koordynator merytorycznydr hab. Izabella Franiel

izabella.franiel@us.edu.pl


Centrum Badań Innowacji Społecznych

Kierownik Centrum: dr Witold Mandrysz

witold.mandrysz@us.edu.pl


Zespół ds. analiz demograficznych i problemów społecznych

Koordynator: dr Agata Zygmunt

agata.zygmunt@us.edu.pl


Krajobrazy miejskie

Koordynator: dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ

urszula.myga-piatek@us.edu.pl

return to top