Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Obserwatorium to porozumienie 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z województwa śląskiego

MAMY POTENCJAŁ

naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
90
naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
zrealizowanych badań
240
zrealizowanych badań
obszarowych zespołów eksperckich
17
obszarowych zespołów eksperckich

Misja obserwatorium

Dzięki Obserwatorium tworzące go uczelnie mogą zaoferować swojemu otoczeniu najwyższej jakości wsparcie merytoryczne w trudnych przedsięwzięciach z zakresu polityki miejskiej, budowy instytucji i polityk metropolitalnych oraz innych działań rozwojowych. Jakość tych przedsięwzięć przesądzi o przyszłości Śląska na wiele pokoleń, dlatego w ich kształtowanie zaangażowane powinny zostać wszystkie dostępne zasoby intelektualne regionu. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało właśnie po to, aby dostęp do takich zasobów ułatwiać.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Obserwatorium jest próbą integracji potencjału naukowego i eksperckiego zrzeszonych w nim uczelni i oddania go w dyspozycję władz lokalnych i regionalnych oraz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni. Obserwatorium działa jak „jedno okienko”, do którego mogą zgłaszać się wszelkie podmioty, które potrzebują rzetelnej informacji i wsparcia eksperckiego.

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
Pełnomocnik Rektora ds. Obserwatorium
Procesów Miejskich i Metropolitalnych
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

The Observatory is a partnership of eight universities and research and development centres of the Silesian Voivodeship

experts representing 8 institutions and universitites
90
experts representing 8 institutions and universitites
realised research projects
240
realised research projects
thematic research teams
17
thematic research teams

Observatory’s mission

Through the establishment of the Observatory, the founding institutions can provide their communities with top-tier substantive support in navigating complex endeavours related to urban policy, the development of metropolitan institutions and policies, and other developmental initiatives. The quality of these efforts will shape the future of Silesia for generations to come, making it essential to engage all available intellectual resources in the region. The  Observatory of Urban and Metropolitan Processes was created precisely to facilitate access to these vital resources.

prof. Tomasz Pietrzykowski
Vice-Rector for International and Domestic Cooperation
(University of Silesia in Katowice)

The Observatory strives to integrate the scientific and expert potential of its affiliated universities and research centres so as to put it at the disposal of local and regional authorities as well as the social and economic environment. The Observatory acts as a “one-stop shop solution” for all entities in need of reliable information and expert support

prof. Robert Pyka
Plenipotentiary of the Rector for Observatory
of Urban and Metropolitan Processes

(University of Silesia in Katowice)

What sets us apart?

Our advantage lies in combining the knowledge and competencies of academics experienced in various fields within a structure that is operationally efficient, organizationally flexible, and responsive, thus ready to quickly meet the needs of stakeholders. The strength of the Observatory also lies in the very broad spectrum of issues addressed by our team of affiliated experts.

Values and principles

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Reliability & Objectivism

Professionalism & Reactivity

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Cooperation & Synergy

Work for the Society

Obserwatorium to porozumienie 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z województwa śląskiego

MAMY POTENCJAŁ

naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
90
naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
zrealizowanych badań
240
zrealizowanych badań
obszarowych zespołów eksperckich
17
obszarowych zespołów eksperckich

Misja obserwatorium

Dzięki Obserwatorium tworzące go uczelnie mogą zaoferować swojemu otoczeniu najwyższej jakości wsparcie merytoryczne w trudnych przedsięwzięciach z zakresu polityki miejskiej, budowy instytucji i polityk metropolitalnych oraz innych działań rozwojowych. Jakość tych przedsięwzięć przesądzi o przyszłości Śląska na wiele pokoleń, dlatego w ich kształtowanie zaangażowane powinny zostać wszystkie dostępne zasoby intelektualne regionu. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało właśnie po to, aby dostęp do takich zasobów ułatwiać.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Obserwatorium jest próbą integracji potencjału naukowego i eksperckiego zrzeszonych w nim uczelni i oddania go w dyspozycję władz lokalnych i regionalnych oraz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni. Obserwatorium działa jak „jedno okienko”, do którego mogą zgłaszać się wszelkie podmioty, które potrzebują rzetelnej informacji i wsparcia eksperckiego.

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
Pełnomocnik Rektora ds. Obserwatorium
Procesów Miejskich i Metropolitalnych
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

The Observatory is a partnership of eight universities and research and development centres of the Silesian Voivodeship

experts representing 8 institutions and universitites
90
experts representing 8 institutions and universitites
realised research projects
240
realised research projects
thematic research teams
17
thematic research teams

Observatory’s mission

Through the establishment of the Observatory, the founding institutions can provide their communities with top-tier substantive support in navigating complex endeavours related to urban policy, the development of metropolitan institutions and policies, and other developmental initiatives. The quality of these efforts will shape the future of Silesia for generations to come, making it essential to engage all available intellectual resources in the region. The  Observatory of Urban and Metropolitan Processes was created precisely to facilitate access to these vital resources.

prof. Tomasz Pietrzykowski
Vice-Rector for International and Domestic Cooperation
(University of Silesia in Katowice)

The Observatory strives to integrate the scientific and expert potential of its affiliated universities and research centres so as to put it at the disposal of local and regional authorities as well as the social and economic environment. The Observatory acts as a “one-stop shop solution” for all entities in need of reliable information and expert support

prof. Robert Pyka
Plenipotentiary of the Rector for Observatory
of Urban and Metropolitan Processes

(University of Silesia in Katowice)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

Obserwatorium to porozumienie 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z województwa śląskiego

MAMY POTENCJAŁ

naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
90
naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
zrealizowanych badań
240
zrealizowanych badań
obszarowych zespołów eksperckich
17
obszarowych zespołów eksperckich

Misja obserwatorium

Dzięki Obserwatorium tworzące go uczelnie mogą zaoferować swojemu otoczeniu najwyższej jakości wsparcie merytoryczne w trudnych przedsięwzięciach z zakresu polityki miejskiej, budowy instytucji i polityk metropolitalnych oraz innych działań rozwojowych. Jakość tych przedsięwzięć przesądzi o przyszłości Śląska na wiele pokoleń, dlatego w ich kształtowanie zaangażowane powinny zostać wszystkie dostępne zasoby intelektualne regionu. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało właśnie po to, aby dostęp do takich zasobów ułatwiać.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Obserwatorium jest próbą integracji potencjału naukowego i eksperckiego zrzeszonych w nim uczelni i oddania go w dyspozycję władz lokalnych i regionalnych oraz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni. Obserwatorium działa jak „jedno okienko”, do którego mogą zgłaszać się wszelkie podmioty, które potrzebują rzetelnej informacji i wsparcia eksperckiego.

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
Pełnomocnik Rektora ds. Obserwatorium
Procesów Miejskich i Metropolitalnych
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

The Observatory is a partnership of eight universities and research and development centres of the Silesian Voivodeship

experts representing 8 institutions and universitites
90
experts representing 8 institutions and universitites
realised research projects
240
realised research projects
thematic research teams
17
thematic research teams

Observatory’s mission

Through the establishment of the Observatory, the founding institutions can provide their communities with top-tier substantive support in navigating complex endeavours related to urban policy, the development of metropolitan institutions and policies, and other developmental initiatives. The quality of these efforts will shape the future of Silesia for generations to come, making it essential to engage all available intellectual resources in the region. The  Observatory of Urban and Metropolitan Processes was created precisely to facilitate access to these vital resources.

prof. Tomasz Pietrzykowski
Vice-Rector for International and Domestic Cooperation
(University of Silesia in Katowice)

The Observatory strives to integrate the scientific and expert potential of its affiliated universities and research centres so as to put it at the disposal of local and regional authorities as well as the social and economic environment. The Observatory acts as a “one-stop shop solution” for all entities in need of reliable information and expert support

prof. Robert Pyka
Plenipotentiary of the Rector for Observatory
of Urban and Metropolitan Processes

(University of Silesia in Katowice)

What sets us apart?

Our advantage lies in combining the knowledge and competencies of academics experienced in various fields within a structure that is operationally efficient, organizationally flexible, and responsive, thus ready to quickly meet the needs of stakeholders. The strength of the Observatory also lies in the very broad spectrum of issues addressed by our team of affiliated experts.

Values and principles

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Reliability & Objectivism

Professionalism & Reactivity

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Cooperation & Synergy

Work for the Society

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Obserwatorium to porozumienie 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z województwa śląskiego

MAMY POTENCJAŁ

naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
90
naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
zrealizowanych badań
240
zrealizowanych badań
obszarowych zespołów eksperckich
17
obszarowych zespołów eksperckich

Misja obserwatorium

Dzięki Obserwatorium tworzące go uczelnie mogą zaoferować swojemu otoczeniu najwyższej jakości wsparcie merytoryczne w trudnych przedsięwzięciach z zakresu polityki miejskiej, budowy instytucji i polityk metropolitalnych oraz innych działań rozwojowych. Jakość tych przedsięwzięć przesądzi o przyszłości Śląska na wiele pokoleń, dlatego w ich kształtowanie zaangażowane powinny zostać wszystkie dostępne zasoby intelektualne regionu. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało właśnie po to, aby dostęp do takich zasobów ułatwiać.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Obserwatorium jest próbą integracji potencjału naukowego i eksperckiego zrzeszonych w nim uczelni i oddania go w dyspozycję władz lokalnych i regionalnych oraz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni. Obserwatorium działa jak „jedno okienko”, do którego mogą zgłaszać się wszelkie podmioty, które potrzebują rzetelnej informacji i wsparcia eksperckiego.

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
Pełnomocnik Rektora ds. Obserwatorium
Procesów Miejskich i Metropolitalnych
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

The Observatory is a partnership of eight universities and research and development centres of the Silesian Voivodeship

experts representing 8 institutions and universitites
90
experts representing 8 institutions and universitites
realised research projects
240
realised research projects
thematic research teams
17
thematic research teams

Observatory’s mission

Through the establishment of the Observatory, the founding institutions can provide their communities with top-tier substantive support in navigating complex endeavours related to urban policy, the development of metropolitan institutions and policies, and other developmental initiatives. The quality of these efforts will shape the future of Silesia for generations to come, making it essential to engage all available intellectual resources in the region. The  Observatory of Urban and Metropolitan Processes was created precisely to facilitate access to these vital resources.

prof. Tomasz Pietrzykowski
Vice-Rector for International and Domestic Cooperation
(University of Silesia in Katowice)

The Observatory strives to integrate the scientific and expert potential of its affiliated universities and research centres so as to put it at the disposal of local and regional authorities as well as the social and economic environment. The Observatory acts as a “one-stop shop solution” for all entities in need of reliable information and expert support

prof. Robert Pyka
Plenipotentiary of the Rector for Observatory
of Urban and Metropolitan Processes

(University of Silesia in Katowice)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

Obserwatorium to porozumienie 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z województwa śląskiego

MAMY POTENCJAŁ

naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
90
naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
zrealizowanych badań
240
zrealizowanych badań
obszarowych zespołów eksperckich
17
obszarowych zespołów eksperckich

Misja obserwatorium

Dzięki Obserwatorium tworzące go uczelnie mogą zaoferować swojemu otoczeniu najwyższej jakości wsparcie merytoryczne w trudnych przedsięwzięciach z zakresu polityki miejskiej, budowy instytucji i polityk metropolitalnych oraz innych działań rozwojowych. Jakość tych przedsięwzięć przesądzi o przyszłości Śląska na wiele pokoleń, dlatego w ich kształtowanie zaangażowane powinny zostać wszystkie dostępne zasoby intelektualne regionu. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało właśnie po to, aby dostęp do takich zasobów ułatwiać.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Obserwatorium jest próbą integracji potencjału naukowego i eksperckiego zrzeszonych w nim uczelni i oddania go w dyspozycję władz lokalnych i regionalnych oraz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni. Obserwatorium działa jak „jedno okienko”, do którego mogą zgłaszać się wszelkie podmioty, które potrzebują rzetelnej informacji i wsparcia eksperckiego.

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
Pełnomocnik Rektora ds. Obserwatorium
Procesów Miejskich i Metropolitalnych
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

The Observatory is a partnership of eight universities and research and development centres of the Silesian Voivodeship

experts representing 8 institutions and universitites
90
experts representing 8 institutions and universitites
realised research projects
240
realised research projects
thematic research teams
17
thematic research teams

Observatory’s mission

Through the establishment of the Observatory, the founding institutions can provide their communities with top-tier substantive support in navigating complex endeavours related to urban policy, the development of metropolitan institutions and policies, and other developmental initiatives. The quality of these efforts will shape the future of Silesia for generations to come, making it essential to engage all available intellectual resources in the region. The  Observatory of Urban and Metropolitan Processes was created precisely to facilitate access to these vital resources.

prof. Tomasz Pietrzykowski
Vice-Rector for International and Domestic Cooperation
(University of Silesia in Katowice)

The Observatory strives to integrate the scientific and expert potential of its affiliated universities and research centres so as to put it at the disposal of local and regional authorities as well as the social and economic environment. The Observatory acts as a “one-stop shop solution” for all entities in need of reliable information and expert support

prof. Robert Pyka
Plenipotentiary of the Rector for Observatory
of Urban and Metropolitan Processes

(University of Silesia in Katowice)

What sets us apart?

Our advantage lies in combining the knowledge and competencies of academics experienced in various fields within a structure that is operationally efficient, organizationally flexible, and responsive, thus ready to quickly meet the needs of stakeholders. The strength of the Observatory also lies in the very broad spectrum of issues addressed by our team of affiliated experts.

Values and principles

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Reliability & Objectivism

Professionalism & Reactivity

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Cooperation & Synergy

Work for the Society

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Obserwatorium to porozumienie 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z województwa śląskiego

MAMY POTENCJAŁ

naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
90
naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
zrealizowanych badań
240
zrealizowanych badań
obszarowych zespołów eksperckich
17
obszarowych zespołów eksperckich

Misja obserwatorium

Dzięki Obserwatorium tworzące go uczelnie mogą zaoferować swojemu otoczeniu najwyższej jakości wsparcie merytoryczne w trudnych przedsięwzięciach z zakresu polityki miejskiej, budowy instytucji i polityk metropolitalnych oraz innych działań rozwojowych. Jakość tych przedsięwzięć przesądzi o przyszłości Śląska na wiele pokoleń, dlatego w ich kształtowanie zaangażowane powinny zostać wszystkie dostępne zasoby intelektualne regionu. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało właśnie po to, aby dostęp do takich zasobów ułatwiać.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Obserwatorium jest próbą integracji potencjału naukowego i eksperckiego zrzeszonych w nim uczelni i oddania go w dyspozycję władz lokalnych i regionalnych oraz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni. Obserwatorium działa jak „jedno okienko”, do którego mogą zgłaszać się wszelkie podmioty, które potrzebują rzetelnej informacji i wsparcia eksperckiego.

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
Pełnomocnik Rektora ds. Obserwatorium
Procesów Miejskich i Metropolitalnych
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

Obserwatorium to porozumienie 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z województwa śląskiego

MAMY POTENCJAŁ

naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
90
naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
zrealizowanych badań
240
zrealizowanych badań
obszarowych zespołów eksperckich
17
obszarowych zespołów eksperckich

Misja obserwatorium

Dzięki Obserwatorium tworzące go uczelnie mogą zaoferować swojemu otoczeniu najwyższej jakości wsparcie merytoryczne w trudnych przedsięwzięciach z zakresu polityki miejskiej, budowy instytucji i polityk metropolitalnych oraz innych działań rozwojowych. Jakość tych przedsięwzięć przesądzi o przyszłości Śląska na wiele pokoleń, dlatego w ich kształtowanie zaangażowane powinny zostać wszystkie dostępne zasoby intelektualne regionu. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało właśnie po to, aby dostęp do takich zasobów ułatwiać.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Obserwatorium jest próbą integracji potencjału naukowego i eksperckiego zrzeszonych w nim uczelni i oddania go w dyspozycję władz lokalnych i regionalnych oraz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni. Obserwatorium działa jak „jedno okienko”, do którego mogą zgłaszać się wszelkie podmioty, które potrzebują rzetelnej informacji i wsparcia eksperckiego.

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
Pełnomocnik Rektora ds. Obserwatorium
Procesów Miejskich i Metropolitalnych
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

The Observatory is a partnership of eight universities and research and development centres of the Silesian Voivodeship

experts representing 8 institutions and universitites
90
experts representing 8 institutions and universitites
realised research projects
240
realised research projects
thematic research teams
17
thematic research teams

Observatory’s mission

Through the establishment of the Observatory, the founding institutions can provide their communities with top-tier substantive support in navigating complex endeavours related to urban policy, the development of metropolitan institutions and policies, and other developmental initiatives. The quality of these efforts will shape the future of Silesia for generations to come, making it essential to engage all available intellectual resources in the region. The  Observatory of Urban and Metropolitan Processes was created precisely to facilitate access to these vital resources.

prof. Tomasz Pietrzykowski
Vice-Rector for International and Domestic Cooperation
(University of Silesia in Katowice)

The Observatory strives to integrate the scientific and expert potential of its affiliated universities and research centres so as to put it at the disposal of local and regional authorities as well as the social and economic environment. The Observatory acts as a “one-stop shop solution” for all entities in need of reliable information and expert support

prof. Robert Pyka
Plenipotentiary of the Rector for Observatory
of Urban and Metropolitan Processes

(University of Silesia in Katowice)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

Obserwatorium to porozumienie 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z województwa śląskiego

MAMY POTENCJAŁ

naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
90
naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
zrealizowanych badań
240
zrealizowanych badań
obszarowych zespołów eksperckich
17
obszarowych zespołów eksperckich

Misja obserwatorium

Dzięki Obserwatorium tworzące go uczelnie mogą zaoferować swojemu otoczeniu najwyższej jakości wsparcie merytoryczne w trudnych przedsięwzięciach z zakresu polityki miejskiej, budowy instytucji i polityk metropolitalnych oraz innych działań rozwojowych. Jakość tych przedsięwzięć przesądzi o przyszłości Śląska na wiele pokoleń, dlatego w ich kształtowanie zaangażowane powinny zostać wszystkie dostępne zasoby intelektualne regionu. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało właśnie po to, aby dostęp do takich zasobów ułatwiać.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Obserwatorium jest próbą integracji potencjału naukowego i eksperckiego zrzeszonych w nim uczelni i oddania go w dyspozycję władz lokalnych i regionalnych oraz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni. Obserwatorium działa jak „jedno okienko”, do którego mogą zgłaszać się wszelkie podmioty, które potrzebują rzetelnej informacji i wsparcia eksperckiego.

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
Pełnomocnik Rektora ds. Obserwatorium
Procesów Miejskich i Metropolitalnych
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

The Observatory is a partnership of eight universities and research and development centres of the Silesian Voivodeship

experts representing 8 institutions and universitites
90
experts representing 8 institutions and universitites
realised research projects
240
realised research projects
thematic research teams
17
thematic research teams

Observatory’s mission

Through the establishment of the Observatory, the founding institutions can provide their communities with top-tier substantive support in navigating complex endeavours related to urban policy, the development of metropolitan institutions and policies, and other developmental initiatives. The quality of these efforts will shape the future of Silesia for generations to come, making it essential to engage all available intellectual resources in the region. The  Observatory of Urban and Metropolitan Processes was created precisely to facilitate access to these vital resources.

prof. Tomasz Pietrzykowski
Vice-Rector for International and Domestic Cooperation
(University of Silesia in Katowice)

The Observatory strives to integrate the scientific and expert potential of its affiliated universities and research centres so as to put it at the disposal of local and regional authorities as well as the social and economic environment. The Observatory acts as a “one-stop shop solution” for all entities in need of reliable information and expert support

prof. Robert Pyka
Plenipotentiary of the Rector for Observatory
of Urban and Metropolitan Processes

(University of Silesia in Katowice)

What sets us apart?

Our advantage lies in combining the knowledge and competencies of academics experienced in various fields within a structure that is operationally efficient, organizationally flexible, and responsive, thus ready to quickly meet the needs of stakeholders. The strength of the Observatory also lies in the very broad spectrum of issues addressed by our team of affiliated experts.

Values and principles

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Reliability & Objectivism

Professionalism & Reactivity

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Cooperation & Synergy

Work for the Society

Obserwatorium to porozumienie 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z województwa śląskiego

MAMY POTENCJAŁ

naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
90
naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
zrealizowanych badań
240
zrealizowanych badań
obszarowych zespołów eksperckich
17
obszarowych zespołów eksperckich

Misja obserwatorium

Dzięki Obserwatorium tworzące go uczelnie mogą zaoferować swojemu otoczeniu najwyższej jakości wsparcie merytoryczne w trudnych przedsięwzięciach z zakresu polityki miejskiej, budowy instytucji i polityk metropolitalnych oraz innych działań rozwojowych. Jakość tych przedsięwzięć przesądzi o przyszłości Śląska na wiele pokoleń, dlatego w ich kształtowanie zaangażowane powinny zostać wszystkie dostępne zasoby intelektualne regionu. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało właśnie po to, aby dostęp do takich zasobów ułatwiać.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Obserwatorium jest próbą integracji potencjału naukowego i eksperckiego zrzeszonych w nim uczelni i oddania go w dyspozycję władz lokalnych i regionalnych oraz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni. Obserwatorium działa jak „jedno okienko”, do którego mogą zgłaszać się wszelkie podmioty, które potrzebują rzetelnej informacji i wsparcia eksperckiego.

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
Pełnomocnik Rektora ds. Obserwatorium
Procesów Miejskich i Metropolitalnych
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

The Observatory is a partnership of eight universities and research and development centres of the Silesian Voivodeship

experts representing 8 institutions and universitites
90
experts representing 8 institutions and universitites
realised research projects
240
realised research projects
thematic research teams
17
thematic research teams

Observatory’s mission

Through the establishment of the Observatory, the founding institutions can provide their communities with top-tier substantive support in navigating complex endeavours related to urban policy, the development of metropolitan institutions and policies, and other developmental initiatives. The quality of these efforts will shape the future of Silesia for generations to come, making it essential to engage all available intellectual resources in the region. The  Observatory of Urban and Metropolitan Processes was created precisely to facilitate access to these vital resources.

prof. Tomasz Pietrzykowski
Vice-Rector for International and Domestic Cooperation
(University of Silesia in Katowice)

The Observatory strives to integrate the scientific and expert potential of its affiliated universities and research centres so as to put it at the disposal of local and regional authorities as well as the social and economic environment. The Observatory acts as a “one-stop shop solution” for all entities in need of reliable information and expert support

prof. Robert Pyka
Plenipotentiary of the Rector for Observatory
of Urban and Metropolitan Processes

(University of Silesia in Katowice)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

Obserwatorium to porozumienie 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z województwa śląskiego

MAMY POTENCJAŁ

naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
90
naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
zrealizowanych badań
240
zrealizowanych badań
obszarowych zespołów eksperckich
17
obszarowych zespołów eksperckich

Misja obserwatorium

Dzięki Obserwatorium tworzące go uczelnie mogą zaoferować swojemu otoczeniu najwyższej jakości wsparcie merytoryczne w trudnych przedsięwzięciach z zakresu polityki miejskiej, budowy instytucji i polityk metropolitalnych oraz innych działań rozwojowych. Jakość tych przedsięwzięć przesądzi o przyszłości Śląska na wiele pokoleń, dlatego w ich kształtowanie zaangażowane powinny zostać wszystkie dostępne zasoby intelektualne regionu. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych powstało właśnie po to, aby dostęp do takich zasobów ułatwiać.

prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Obserwatorium jest próbą integracji potencjału naukowego i eksperckiego zrzeszonych w nim uczelni i oddania go w dyspozycję władz lokalnych i regionalnych oraz otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni. Obserwatorium działa jak „jedno okienko”, do którego mogą zgłaszać się wszelkie podmioty, które potrzebują rzetelnej informacji i wsparcia eksperckiego.

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
Pełnomocnik Rektora ds. Obserwatorium
Procesów Miejskich i Metropolitalnych
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Czym się wyróżniamy?

Naszą przewagą jest połączenie wiedzy i kompetencji doświadczonych w wielu dziedzinach środowisk akademickich w strukturze efektywnej operacyjnie, elastycznej organizacyjnie i reaktywnej, a więc gotowej do szybkiego odpowiadania na potrzeby interesariuszy. Siła Obserwatorium leży również w bardzo szerokim spektrum zagadnień, którymi zajmuje się kadra zrzeszonych w nim ekspertów.

Nasze wartości

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Rzetelność i obiektywizm

Profesjonalizm
i reaktywność

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Współpraca i synergia

Praca dla społeczeństwa

The Observatory is a partnership of eight universities and research and development centres of the Silesian Voivodeship

experts representing 8 institutions and universitites
90
experts representing 8 institutions and universitites
realised research projects
240
realised research projects
thematic research teams
17
thematic research teams

Observatory’s mission

Through the establishment of the Observatory, the founding institutions can provide their communities with top-tier substantive support in navigating complex endeavours related to urban policy, the development of metropolitan institutions and policies, and other developmental initiatives. The quality of these efforts will shape the future of Silesia for generations to come, making it essential to engage all available intellectual resources in the region. The  Observatory of Urban and Metropolitan Processes was created precisely to facilitate access to these vital resources.

prof. Tomasz Pietrzykowski
Vice-Rector for International and Domestic Cooperation
(University of Silesia in Katowice)

The Observatory strives to integrate the scientific and expert potential of its affiliated universities and research centres so as to put it at the disposal of local and regional authorities as well as the social and economic environment. The Observatory acts as a “one-stop shop solution” for all entities in need of reliable information and expert support

prof. Robert Pyka
Plenipotentiary of the Rector for Observatory
of Urban and Metropolitan Processes

(University of Silesia in Katowice)

What sets us apart?

Our advantage lies in combining the knowledge and competencies of academics experienced in various fields within a structure that is operationally efficient, organizationally flexible, and responsive, thus ready to quickly meet the needs of stakeholders. The strength of the Observatory also lies in the very broad spectrum of issues addressed by our team of affiliated experts.

Values and principles

Grafika: rzetelność i obiektywizm (uścisk dłoni, koło zębate) Grafika: profesjonalizm i reaktywność (głowa, reakcja, koła zębate)

Reliability & Objectivism

Professionalism & Reactivity

Grafika: współpraca i synergia (atom, połączenie) Grafika: praca dla społeczeństwa (dłonie, grupa osób, koło zębate)

Cooperation & Synergy

Work for the Society

Obserwatorium to porozumienie 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych z województwa śląskiego

MAMY POTENCJAŁ

naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
90
naukowców
z 8 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych
zrealizowanych badań
240
zrealizowanych badań
obszarowych zespołów eksperckich
17
obszarowych zespołów eksperckich

Misja obserwatorium