Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Krajobrazy miejskie

Usługi oferowane przez zespół:

Analizy krajobrazów w zakresie ocen, analiz, waloryzacji, kompleksowych  raportów i audytu krajobrazowego, m.in.:

· identyfikacja krajobrazów miejskich pod kątem typologii strukturalno-funkcjonalnej krajobrazów – kartowanie krajobrazów,
· identyfikacja krajobrazów miejskich pod katem typologii fizjonomicznej krajobrazów – kartowanie jednostek i wnętrz krajobrazowych,
· charakterystyka i ocena krajobrazów pod kątem wartości materialnych, fizjonomicznych, estetycznych, użytkowych, symbolicznych, semiotycznych i itp.,
· analiza obrazów satelitarnych krajobrazów miejskich, sporządzanie baz danych w standardach GIS na potrzeby audytu krajobrazowego,
· sporządzenie inwentaryzacji i waloryzacji krajobrazów oraz katalogu obiektów przyrodniczych i kulturowych wraz z metryką cech charakterystycznych, indywidulanych i unikatowych,
· charakterystyka i ocena krajobrazów pod kątem cech syntetycznych (badania społeczne percepcji krajobrazów miejskich, tożsamości, tradycji i swojskości krajobrazu miast),
· ocena zagrożeń krajobrazów wg zunifikowanej skali bonitacyjnej,
· kompleksowe sporządzanie audytu krajobrazowego, (wg metodyki stanowiącej załączniki do rozporządzenia do Ustawy z dn. 24 kwietnia 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1688), w tym m.in.
Wyznaczania: lokalizacji krajobrazów priorytetowych,
Wskazań lokalizacji i granic: a) parków kulturowych, b) parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, c) obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach;
Wskazań: a) zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów oraz wartości krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów chronionych
· przygotowań  rekomendacji i wniosków dotyczących kształtowania i ochrony krajobrazów oraz krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów, w szczególności poprzez wskazanie obszarów, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody i formami ochrony dóbr kultury (park kulturowy, pomnik historii)
· wykaz i opis lokalnych form architektonicznych zabudowy w obrębie krajobrazów priorytetowych,


Koordynator:

dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ

urszula.myga-piatek@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-4735-8582

www.ptgeo.org.pl
www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl


Członkowie zespołu:

dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ (WNP UŚ)
dr hab. Jerzy Nita (WNP UŚ)
dr Michał Sobala (WNP UŚ)
dr Katarzyna Pukowiec-Kurda (WNP UŚ)
mgr Patrycja Dzikowska (WNP UŚ)
mgr. inż. Anna Żemła-Siesicka (WNP UŚ)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Krajobrazy miejskie

return to top