Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół ds. rewitalizacji

Usługi oferowane przez zespół:

· Wielowariantowa analiza możliwości rewitalizacji terenów zdegradowanych.
· Sporządzanie scenariuszy rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych.
· Analiza uwarunkowań formalno-prawnych przedsięwzięcia.
· Opracowywanie programów edukacyjnych, szkoleń  i warsztatów o tematyce proekologicznej.
· Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na działania rewitalizacyjne oraz opracowanie wniosków na współfinansowania przedsięwzięcia z funduszy krajowych i unijnych.

A. Diagnoza oraz delimitacja obszarów problemowych w oparciu o analizę na poziomie wewnątrzmiejskim. Pozyskanie danych   (GUS, Urząd Miejski, jednostkami organizacyjne miasta, inne urzędy administracji publicznej), w celu utworzenia zintegrowanej bazy danych. Prowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców oraz innych interesariuszy, mające na celu identyfikację skali i rodzajów problemów społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i środowiskowych. Wizualizacja zjawisk problemowych w postaci map obszarów wymagających rewitalizacji.

B. Realizacja konsultacji społecznych w formie spotkań z mieszkańcami, debat publicznych, paneli dyskusyjnych z ekspertami i lokalnymi interesariuszami. Przygotowanie oraz prowadzenie warsztatów tematycznych oraz spacerów studyjnych. Utrzymywanie kontaktu z wszystkimi interesariuszami, poprzez stworzenie miejskiej platformy wymiany wiedzy i informacji o procesie rewitalizacji,  zapewniając tym samym wymóg partycypacji społecznej. Budowanie merytorycznego partnerstwa
w mieście na rzecz procesu rewitalizacji. Wykonanie mapy aktywności społecznej.

C. Przygotowanie różnych wariantów rewitalizacji, z określeniem bilansu ich korzyści i ograniczeń.  Zaproponowanie wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz wspólne wypracowanie celów rewitalizacji, które mają ograniczyć negatywne zjawiska. Przygotowanie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

D. Opracowanie opinii na temat powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych.

E.  Opracowanie materiałów kartograficznych przedstawiających podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji, w tym stworzenie mapy zgodnie z wymogami ustawowymi.

F. Przygotowanie szacunkowych ram finansowych gminnego programu rewitalizacji. Opracowanie struktury zarządzania gminnym programem rewitalizacji, wraz z ramowym harmonogramem realizacji oraz systemem monitorowania i oceny.


Koordynator zespołu:

dr hab. Sławomir Sitek
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

slawomir.sitek@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-1430-4251


Członkowie zespołu:

dr hab. Marzena Lamparska, prof. UŚ (WNP UŚ)
dr Marta Chmielewska (WNP UŚ)
dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ (WNP UŚ)
dr inż. Jan Bondaruk (GIG)
mgr inż. Elżbieta Uszok (GIG)
mgr inż. arch. Agnieszka Gieroszka (GIG)
dr inż. Mariusz Kruczek (GIG)
mgr Małgorzata Markowska (GIG)
dr inż. Aleksandra Zgórska (GIG)
dr inż. Beata Kończak  (GIG)

 


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. rewitalizacji

return to top