Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

  Działalność organizacyjna i inne aktywności

  dr hab. Adam Hibszer, prof. UŚ dr hab. Adam Hibszer, prof. UŚ

  Funkcje pełnione na rzecz Uniwersytetu

  • członek Rady Naukowej IGSEiGP UŚ (od 15.10.2019)
  • członek Rady dydaktycznej kierunków geograficznych na WNP UŚ (od 23.10.2019)
  • członek Rady dydaktycznej Indywidualnych Studiów Nauczycielskich UŚ (od 1.10.2021)
  • koordynator specjalności nauczycielskiej na WNP UŚ (kierunek geografia) (od 1.10.2019)
  • koordynator kontaktu ze szkołami na WNP UŚ (kierunek geografia) (od 1.10.2022)
  • koordynator ds praktyk zawodowych na WNP UŚ (kierunki: geografia, inżynieria zagrożeń środowiska i turystyka) (od 14.12.2023)
  • członek Kolegium Elektorów w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w kadencjach 2016-2020 i 2020-2024 (jako reprezentant pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni) oraz 2024-2028 (reprezentant dyscypliny: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna)
  • członek komisji oceniającej do przeprowadzenia oceny okresowej NA (5.04.2023-31.12.2023 oraz 2.04.2024-31.12.2024)

  Przynależność organizacyjna/inne ważne aktywności

  • Polskie Towarzystwo Geograficzne:
  • przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej  (od 2003 – nadal, wcześniej – od 1995 członek) https://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/komitet-glowny/komitety-okregowe/
  • przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku (od 2014, wcześniej – od 2010 członek) https://owogs.bs.katowice.pl/?page_id=6
  • Członek Komisji Wojewódzkiej Konkursu „Edukacja regionalna w szkole”; org. przez Śląskie Kuratorium Oświaty dla uczniów wszystkich typów szkół (od 2015)
  • w PKA: Ekspert zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz Ekspert zespołu ds. kształcenia nauczycieli w dyscyplinie: nauki o Ziemi i środowisku (od 2023)

   

  Wykaz członkostwa w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

  dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ

  Funkcje pełnione na rzecz Uniwersytetu

  • dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – I kadencja (od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.) i II kadencja (od 01.10.2022 r. do teraz);
  • przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – I kadencja (od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.) i II kadencja (od 01.10.2022 r. do teraz);
  • członek Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – I kadencja (od 01.10.2019 r. do 30.09.2022 r.) i II kadencja (od 01.10.2022 r. do teraz);
  • członek Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • członek Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, (jedyny) przedstawiciel dyscypliny: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w Senacie UŚ (kadencja: 2020-2024);
  • członek senackiej: I Komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (kadencja 2020-2024);
  • członek Kolegium Elektorów w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w kadencji 2020-2024, reprezentant dyscypliny: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
  • członek uniwersyteckich Komisji Konkursowych ds. zatrudniania nowych pracowników na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Dotyczy dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczne;
  • przewodniczący Komisji ds. Oceny Śródokresowej Doktorantów w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (od 2022 r. do teraz);
  • przewodniczący Komisji ds. Oceny Śródokresowej Doktorantów w dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (od 01. 2023 r. do teraz);
  • członek Kolegium Wydawniczego Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (od 03.2023 r. do teraz).
  • członek Polsko-Chińskiego Centrum Badań Środowiskowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (od 2021 r. do teraz);

  Przynależność organizacyjna/inne ważne aktywności

  • Polskie Towarzystwo Geograficzne, 1999 r.; członek Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, w Komisji od 2014 r. do teraz;
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne, 1999; członek Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, w latach 2018-2022 – Wiceprzewodniczący Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności;
  • Permanent European Conference on the Study of the Rural Landscape, od 1999 r. do teraz;
  • Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska o/Polskiej Akademii Nauk, od 2023 r. do teraz;
  • Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (od 2016 r. do 2020 r.);
  • Instytut Zagłębia Dąbrowskiego – lider Sekcji Geograficzno-Kartograficznej, od 2018 r. do teraz.
  • w latach 2018-2022 Wiceprzewodniczący Komisji Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wcześniej – od 2014 r.  jego Członek;
  • ekspert zewnętrzny sejmowej stałej podkomisji ds. sprawiedliwej transformacji.

  Wykaz członkostwa w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

  prof. dr hab. Jerzy Runge prof. dr hab. Jerzy Runge

  Funkcje pełnione na rzecz Uniwersytetu

  • członek Rady Naukowej IGSEiGP UŚ (od 15.10.2019)

  Przynależność organizacyjna/inne ważne aktywności

  • recenzent prac awansowych – Rada Doskonałości Naukowej (Warszawa)
  • recenzent haseł encyklopedii EWoŚ (Encyklopedia Województwa Śląskiego) –
  • członek – Komitet Nauk Demograficznych PAN Warszawa
  • współ-lider – Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddział PAN w Katowicach
  • członek – Prezydium Komisji, współorganizator corocznych Colloquiów Miejskich
  • współorganizator seminariów habilitacyjnych (z prof. dr hab. Andrzej Zborowski UJ)
  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ

  Funkcje pełnione na rzecz Uniwersytetu

  • Lider zespołu badawczego PRZEMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE MIAST I REGIONÓW: dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ, dr hab. Sławomir Sitek, dr Marta Chmielewska, mgr Małgorzata Szymiczek (doktorantka)
  • Członek Rady Naukowej Instytutu Rady Naukowej Instytutu Geogr. Społ.-Eko. i Gosp. Przestrz.
  • Członek Komisji Oceny Pracowników Dydaktycznych 2023
  • Członek Rady Bibliotecznej 2020 – 2024
  • Członek Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej w obszarze nauk społecznych 2021/2022
  • Członek Rady dydaktycznej kierunków Geograficznych
  • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WNP 2018-2023 i Wiceprzewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WNP 2023/2024
  • Komisja wydziałowa UŚ Członek Komisji d/s Oceny Dorobku Naukowego Katedr WNoZ UŚ (2015-2017 r.)
  • Komisja wydziałowa UŚ Członek Komisji d/s Ewaluacji Pracowników Naukowych WNoZ UŚ
  • Komisja ds Promocji Wydziału Nauk o Ziemi UŚ (2016-2017)
  • Członek Wydziałowej Komisji ds Jakości Kształcenia (2016-2017)

  Przynależność organizacyjna/inne ważne aktywności

  • Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska o/PAN w Katowicach
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Sosnowiec/Katowice
  • Komisja Konkursu Prac Magisterskich przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2022)

  Wykaz członkostwa w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

  • Bulletin of Geogpraphy. Socio-Economic Series
  • Komisja Krajobrazu Kulturowego
  • Society. Economy. Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka
  • Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
  • Studia Miejskie
  return to top