Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

  Zespoły i badacze indywidualni w Instytucie

  SPOŁECZEŃSTWO I PRZESTRZEŃ SPOŁECZEŃSTWO I PRZESTRZEŃ

  Zespół nr 1 – SPOŁECZEŃSTWO I PRZESTRZEŃ
  Lider – Prof. dr hab. Jerzy Runge
  Temat badawczy – Przemiany demograficzne, społeczno-kulturowe i osadnicze miast i regionów

  Pracownicy:
  Prof. dr hab. Jerzy Runge
  dr hab. Anna Runge, prof. UŚ
  dr Valentin Mihaylov
  dr Tomasz Spórna

  ZAKRES PRZEDMIOTOWY:
  – geografia społeczna,
  – geografia ludności,
  – geografia miast,
  – geografia polityczna,
  – geografia osadnictwa,
  – gospodarka przestrzenna.

  CELE BADAŃ:
  Celem badań są wieloaspektowe analizy i syntezy związane z rozwiązywaniem problemów z zakresu kilku wymienionych powyżej subdyscyplin szeroko ujmowanej geografii społeczno- ekonomicznej. Zespół badawczy jest skoncentrowany na:
  a) publikowaniu artykułów w czasopismach wysoko punktowanych, chodzi zarówno o przygotowywanie nowych manuskryptów, jak działania zmierzające do finalizacji tych już procedowanych,
  b) realizacji działań na rzecz publikacji monografii naukowych,
  c) istotnej kontynuacji rozpraw habilitacyjnych (wersja tradycyjna jak i w postaci cyklu publikacji),
  d) aktywności w zakresie składania wniosków o granty i projekty naukowe ze środków ministerialnych i innych.

  ANTROPOGEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA ANTROPOGEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Zespół 2 – ANTROPOGEOGRAFIA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA
  Lider – dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ
  Temat badawczy – Studia nad przemianami antropogeograficznymi oraz gospodarką przestrzenną Polski i świata

  Pracownicy:
  dr hab. Robert Krzysztofik, prof. UŚ
  dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, prof. UŚ
  dr Wioletta Tomala-Kania
  dr Weronika Dragan
  dr Maksymilian Solarski
  dr Monika Janiszek

  Doktoranci:
  mgr Aleksandra Zdyrko
  mgr Jakub Bednarczyk

  ZAKRES PRZEDMIOTOWY:
  – geografia miast,
  – geografia osadnictwa,
  – geografia ekonomiczna,
  – gospodarka przestrzenna,
  – geografia społeczna,
  – geografia historyczna.

  CELE BADAŃ:
  Celem badań są wieloaspektowe analizy i syntezy związane z rozwiązywaniem problemów z zakresu kilku wymienionych powyżej subdyscyplin szeroko ujmowanej geografii społeczno-ekonomicznej. Zespół badawczy jest skoncentrowany na:
  a) publikowaniu artykułów w czasopismach wysoko punktowanych, chodzi zarówno o przygotowywanie nowych manuskryptów, jak działania zmierzające do finalizacji tych już procedowanych,
  b) realizacji działań na rzecz publikacji monografii naukowych,
  c) finalizacji jednej rozprawy doktorskiej,
  d) aktywności w zakresie składania wniosków o granty i projekty naukowe ze środków ministerialnych i innych.

  GOSPODARKA MIAST I REGIONÓW GOSPODARKA MIAST I REGIONÓW

  Zespół 3 – GOSPODARKA MIAST I REGIONÓW
  Temat badawczy – Przemiany społeczno-ekonomiczne miast i regionów
  Lider – dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ

  Pracownicy:
  dr hab. Elżbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ
  dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ
  dr hab. Sławomir Sitek
  dr Marta Chmielewska

  dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ
  dr Katarzyna Pukowiec-Kurda
  dr inż. Anna Żemła-Siesicka

  Doktoranci:
  mgr Małgorzata Szymiczek

  ZAKRES PRZEDMIOTOWY:
  – geografia miast,
  – geografia osadnictwa,
  – geografia ekonomiczna,
  – gospodarka przestrzenna,
  – geografia społeczna,
  – geografia historyczna,
  – geografia religii,
  – geografia kultury,
  – turystyka,
  – demografia,
  – rozwój regionalny i lokalny.

  CELE BADAŃ:
  Celem badań Zespołu jest identyfikacja przemian społeczno-gospodarczych regionów, w tym miejskich, podmiejskich, wiejskich i przygranicznych w różnych płaszczyznach przestrzenno-funkcjonalnych oraz sieciowych.
  Badania koncentrują się w czterech aspektach:
  a) społeczno-demograficznych – Proces starzenia się społeczeństwa, migracje seniorów i ich wpływ na srebrna gospodarkę;
  b) gospodarczym – Rynek pracy i jego uwarunkowania w kontekście współczesnych procesów cywilizacyjnych;
  c) społeczno-ekonomicznym – Funkcjonalne regiony miejskie i ich powiązania przestrzenne oraz wpływ na procesy metropolizacji;
  d) badaniach procesów rozwoju lokalnego i regionalnego.

  DYDAKTYKA GEOGRAFII DYDAKTYKA GEOGRAFII

  Temat badawczy – Aktualne wyzwania kształcenia geograficznego i problemy edukacji szkolnej w Polsce
  Badacz indywidualny – dr hab. Adam Hibszer prof. UŚ

  ZAKRES PRZEDMIOTOWY:
  – geografia społeczna,
  – dydaktyka geografii

  CELE BADAŃ:
  Celem badań jest identyfikacja i analiza aktualnych wyzwań procesu kształcenia geograficznego na różnych poziomach edukacji w Polsce. Badania skoncentrowane są na realizacji działań służących zebraniu danych do analizy rynku pracy nauczycieli geografii w Polsce.

  TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

  Temat badawczy – Turystyka międzynarodowa w ujęciu społecznym, gospodarczym i politycznym
  Badacz indywidualny – Dr Natalia Tomczewska-Popowycz

  ZAKRES PRZEDMIOTOWY:
  – geografia turyzmu,
  – geografia ekonomiczna,
  – geografia społeczna,
  – geografia historyczna,
  – geografia kultury.

  CELE BADAŃ:
  Celem badań jest identyfikacja przemian w turystyce, ze szczególnym uwzględnienie turystyki międzynarodowej na różnych płaszczyznach:
  a) społeczno-demograficznych – zachowania migrantów: na rynku turystycznym, na rynku pracy, na rynku edukacyjnym;

  b) gospodarczym – rynek pracy i jego uwarunkowania w kontekście współczesnych procesów migracyjnych; badanie wpływu niestabilności politycznych na gospodarkę kraju macierzystego i sąsiednich;
  c) społeczno-ekonomicznym – zmiany zachowań migrantów.

  return to top