Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Najnowsze komentarze
  Język:
  Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

  Adam Hibszer odznaczony medalem PTG

  25.06.2021 - 09:59 aktualizacja 25.06.2021 - 10:57
  Redakcja: M.T.

  W dniach 11-12 czerwca br. odbył się 62 Zjazd PTG „Jedność w różnorodności”, zorganizowany w formie on-line przez Oddział Wrocławski PTG oraz Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie Zjazdu kilku osobom wręczono wyróżnienia przyznane w latach 2019-2020 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk geograficznych i zasługi dla PTG. Wśród odznaczonych Medalem PTG znaleźli się: prof. Leon Andrzejewski, prof. Anita Bokwa, prof. Marek Sobczyński, prof. Daniela Szymańska oraz dr hab. Adam Hibszer z naszego Instytutu. Godność Członka Honorowego PTG odebrał prof. Jacek Jania.

   

  Laudacja przed wręczeniem MEDALU PTG dla dr. hab. Adama Hibszera (Oddział Katowicki PTG)
  Adam Hibszer ukończył studia geograficzne na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, gdzie następnie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego. Do najważniejszych obszarów jego zainteresowań naukowych należą: prowadzenie badań w zakresie teoretycznych podstaw edukacji przyrodniczej i geograficznej oraz ich praktycznego zastosowania, dydaktyka geografii (programy oraz treści kształcenie przyszłych nauczycieli, metody kształcenia), edukacja regionalna i metodyka zajęć terenowych, dydaktyka szkoły wyższej. W ramach tej tematyki był uczestnikiem różnych projektów badawczych, m.in. dla MEN-u (pt. ,,Założenia teoretyczne i zasady doboru treści oraz umiejętności kształtowanych w toku edukacji geograficznej”) i NCR-u (,,Analiza popytu na absolwentów nauk o Ziemi w Polsce i innych wybranych krajach”). Jest autorem i współautorem prac naukowych z zakresu dydaktyki geografii, geografii społecznej i ochrony środowiska. Od 2013 roku jest współredaktorem kwartalnika o zasięgu międzynarodowym ,,Environmental & Socio-economic Studies”.
  Adam Hibszer został członkiem PTG w 1989 r. i w trakcie ponad 30-letniej przynależności pełnił i nadal pełni liczne funkcje: członka ZG PTG „z urzędu” jako przewodniczący Oddziału Katowickiego, którym był przez 6 kadencji (20 lat), a wcześniej członka zarządu Oddziału Katowickiego; wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Geograficznej PTG. Jest członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Sosnowcu, od blisko 20 lat pełniąc funkcję przewodniczącego; jest również członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej. Ponadto pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji nauczycielskiej w Oddziale Katowickim. Jest członkiem Rady Redakcyjnej Wydawnictwa Naukowego PTG. W obecnej kadencji jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PTG.
  Do szczególnych zasług Adama Hibszera na rzecz PTG należą liczne działania na różnorodnych polach. W Oddziale Katowickim: był pomysłodawcą i organizatorem wielu stałych form działalności Oddziału, m.in. dorocznego Forum Nauczycieli Geografii i Przyrody (27 edycji), Wieczoru z geografią przed maturą (5 edycji), cyklu odczytów PTG ,,Podróże po świecie”, Dni Ziemi w Sosnowcu, dwóch zjazdów PTG w Sosnowcu oraz innych konferencji przygotowywanych przez Oddział. Był także prelegentem na konferencjach organizowanych dla nauczycieli i uczniów w kołach terenowych Oddziału. Jest redaktorem kilku opracowań afiliowanych przez Oddział Katowicki PTG i autorem artykułów dotyczących Oddziału Katowickiego. Z kolei w ramach prac Komisji Edukacji Geograficznej PTG był współorganizatorem dorocznych seminariów i konferencji Komisji oraz sekcji dydaktycznych podczas Zjazdów PTG oraz Kongresu Geografii Polskiej. Jest również członkiem Rady Redakcyjnej Prac Komisji Edukacji Geograficznej PTG i redaktorem 3 tomów tych prac. Natomiast w ramach Olimpiady Geograficznej był organizatorem kilkunastu kolejnych edycji zawodów okręgowych Olimpiady Geograficznej na WNoZ w Sosnowcu oraz jurorem zawodów centralnych i okręgowych OG.
  Warto również podkreślić zasługi Adama Hibszera dla geografii w ramach działalności prowadzonej poza PTG. Można tutaj wymienić, m.in. – na forum ogólnopolskim – pełnienie funkcji eksperta MEN w zakresie prac nad opracowaniem podstaw programowych geografii
  dla szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum oraz szkoły branżowej, a także współautorstwo komentarzy, artykułów i materiałów dydaktycznych służących ich wdrażaniu. Ponadto jest on koordynatorem organizacji corocznego Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, odbywającego się w różnych ośrodkach akademickich w kraju. Z kolei na forum regionalnym współpracuje z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, gdzie m.in. był koordynatorem części dydaktycznej projektu ,,EDUŚ – Platforma Edukacji Regionalnej dla województwa śląskiego” oraz przewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku – interdyscyplinarnego konkursu dla uczniów szkół średnich, którego organizatorem jest Biblioteka Śląska. Współpracuje również z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie, będąc certyfikowanym czynnym egzaminatorem maturalnym z geografii oraz przygotowując recenzje akademickie arkuszy maturalnych. Współpracuje także ze Śląskim Kuratorium Oświaty jako recenzent arkuszy konkursowych do trzech etapów Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii oraz jako członek komisji wojewódzkiej i juror wojewódzkiego Konkursu ,,Edukacja Regionalna w Szkole – Pozostańcie wierni temu dziedzictwu”. Współpracował również z Regionalnymi Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach i Rybniku oraz był członkiem zespołu powołanego przez Marszałka Woj. Śląskiego, opracowującego program edukacji regionalnej dla szkół województwa śląskiego. Ponadto koordynował współpracę WNoZ UŚ ze szkołami.

  img
  return to top