Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

VII Kongres Mediewistów Polskich

Wielokulturowość średniowiecza. Ludzie i idee

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy:

Stały Komitet Mediewistów Polskich
Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Patronat Honorowy:

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski

Przewodniczący Zarządu Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej Kazimierz Karolczak
Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa
JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Dziekan Wydziału Humanistycznego UŚ prof. dr hab. Adam Dziadek

Komitet Organizacyjny:

Dyrektor Instytutu Historii UŚ (przewodniczący) prof. dr hab. Jerzy Sperka
Prof. dr hab. Piotr Boroń
Dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. UŚ
Dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ
Dr Katarzyna Niemczyk-Wiśniewska
Dr Maciej Woźny (sekretarz)
Dr Karol Nabiałek
Dr Tomasz Kałuski (sekretarz)
Dr Grzegorz Bartusik
Dr Iwona Pietrzyk


Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki
(Umowa nr DNK/SP/546719/2022).

Już po raz siódmy, z inicjatywy Komitetu Mediewistów Polskich, spotykamy się na Kongresie, który stale gromadzi badaczy z kraju oraz zagranicy. Przeważają historycy, ale swoje sekcje będą mieć też historycy sztuki, filozofowie, literaturoznawcy oraz rekonstruktorzy historyczni.

Temat przewodni Kongresu w Katowicach: „Wielokulturowość średniowiecza. Ludzie i idee” świadomie nawiązuje do naszego historycznie wielokulturowego społeczeństwa, które od średniowiecza zamieszkiwało (i do dziś zamieszkuje) Górny Śląsk. Kongres będzie również okazją do przedstawienia szeregu problemów badawczych, którymi zajmuje się interdyscyplinarne środowisko badaczy. Ponadto będzie okazją do nawiązania i podtrzymania kontaktów pomiędzy jego uczestnikami.

Aktualności

Program Kongresu został uaktualniony.

W dniu dzisiejszym możliwe są zapisy do godziny 20:00

Zmieniono salę dla Sekcji 9 oraz 16

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kongresie proszone są o wypełnienie formularza.

Program Kongresu

20 września – posiedzenie Stałego Komitetu Mediewistów Polskich, godz. 19.00
21–23 września – obrady w budynku Wydziału Humanistycznego UŚ, ul. Uniwersytecka 4

 

Pełen program Kongresu można pobrać tutaj.

21 września 2022 (środa). Aula im A. Pawlikowskiego B/1.1

9.00-11.30: Otwarcie Kongresu: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Dziekan Wydziału Humanistycznego UŚ prof. dr hab. Adam Dziadek; Przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich prof. dr hab. Stanisław Rosik; Dyrektor Instytutu Historii UŚ prof. dr hab. Jerzy Sperka.

– wręczenie medalu Lux et Laus

– wręczenie Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Leszkowi Słupeckiemu.

11.30-12.15 – przerwa kawowa

12.15-12.45: Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński): Unum corpus multi sumus – średniowieczny uniwersytet wobec wielokulturowości studentów i mistrzów. Przykład Krakowa.

12.45-13.00 – przerwa kawowa

13.00-13.30: prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (Uniwersytet Warszawski/Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum): Rytuał i polityka – instrumenty królewskich rządów.

13.30-14.00 prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Słowianie byli „produktem przypadku historycznego”.

14.00-15.30 – przerwa obiadowa

15.30-19.00 – obrady w sekcjach

 

22 września 2022 (czwartek). Aula im A. Pawlikowskiego B/1.1

9.00-9.30 prof. dr hab. Anna Sochacka (Lublin): Przenikanie elementów kultury wschodniochrześcijańskiej na ziemie polskie w średniowieczu (na przykładzie Lubelszczyzny).

9.30-10.00 prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski): Na pograniczu Czech i Polski. O księstwie i książętach raciborskich w późnym średniowieczu.

10.00-14.00 – obrady w sekcjach

15.30-19.00 – obrady w sekcjach

20.00-22.00 – uroczysta kolacja (Hotel Katowice)

 

23 września 2022 (piątek). Aula im A. Pawlikowskiego B/1.1

9.00-9.30 prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski): „Barbarzyńcy już nie tacy obcy…” – Pomorzanie w hagiografii św. Ottona z Bambergu (XII w.).

10.00-14.00 – obrady w sekcjach

16.00-16.30: Podsumowanie obrad i zamknięcie Kongresu: Przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich prof. dr hab. Stanisław Rosik; Dyrektor Instytutu Historii UŚ prof. dr hab. Jerzy Sperka.

21 września 2022 (środa). Aula im. Prof. Ireneusza Opackiego – B/039

 

Moderator: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Warszawa).

15.30-19.00

Prof. dr hab. Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki).

Prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz (Warszawa).

Prof. dr hab. Andrzej Buko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN).

Prof. dr hab. Leszek Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski).

22 września 2022 (czwartek). Sala B/1.28

 

Moderator: dr hab. prof. UJ Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński).

10.00-10.20: dr hab. Przemysław Mrozowski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Czy książęta w późnym średniowieczu chcieli w swoich wizerunkach rozpoznawać własne twarze? Kilka refleksji o systemach reprezentacji władzy i o początkach portretu w Europie.

10.20-10.40: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN): Franko-flamandzcy kantorzy Fryderyka III i ich wpływ na kulturę muzyczną Europy Środkowej XV wieku.

10.40-11.00: dr Katarzyna Moskal (Muzeum Krakowa): Francuska amonierka w Muzeum Katedralnym na Wawelu jako rekwizyt stosowany w dworskiej dyplomacji.

11.00-11.15 przerwa kawowa

11.15-11.35: dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski): Wielokulturowość dworów polskich królowych w późnośredniowiecznej Polsce.

11.35-11.55 dr hab. Janusz Grabowski, prof. AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie): W cieniu Jagiellonów. Peryferyjny dwór mazowiecki księcia Janusza II (1471-1495).

11.55-12.15: dr Marta PiberZbieranowska (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN): Model własny czy wzorzec obcy? Organizacja dworu książąt mazowieckich za panowania Anny Radziwiłłówny i jej synów (1503-1526).

12.15-14.00 dyskusja i zakończenie obrad sekcji.

22 września 2022 (czwartek). Sala B/1.33

 

Moderator: dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

10.00-10.20: dr Anna Adamska (Universiteit Utrecht): Średniowieczny dokument jako znak i przedmiot oglądu. Garść uwag o semiotyce dyplomatycznej i płynących z niej pożytkach.

10.20-10.40: dr hab. Marek Janicki (Uniwersytet Warszawski): Chorągwie trofealne w propagandzie jagiellońskiej w świetle nowych źródeł.

10.40-11.00: dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Klejnot hełmowy książąt piastowskich do początku XIV wieku. Znak władzy, element heraldyczny czy indywidualna ozdoba?

11.00-11.15 przerwa kawowa

11.15-11.35: dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński): Gmerk – znak własności czy tożsamości?

11.35-11.55: dr Miłosz Sosnowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Znaki magiczne i ich międzykulturowa wędrówka. Na marginesie badań nad programem epigraficznym i ikonograficznym Szczerbca.

11.55-12.15: dr Tomasz Maćkowski (Uniwersytet Gdański): Między ciężarem a puncą. O metrologicznym rozpoznaniu średniowiecznych i wczesnonowożytnych odważników z ziem polskich.

12.15-14.00 dyskusja i zakończenie obrad sekcji

21 września 2022 (środa). Sala A/1.10

 

Moderator: dr hab. Andrzej Janeczek, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN).

15.30-15.50 mgr Maciej Radomski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), dr Monika Saczyńska-Vercamer (Instytut Archeologii i Etnologii PAN): W poszukiwaniu kontekstu. Tradycja i nowoczesność historii kultury materialnej.

15.50-16.10 dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel (UMCS): Życie kobiety chłopskiej w świetle informacji o majątku ruchomym w późnośredniowiecznych źródłach pisanych.

16.10-16.30 dr hab. Ewa Wółkiewicz, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN): Szata księdza zwierciadłem jego duszy? Uwagi o codziennym stroju kleru śląskiego w późnym średniowieczu.

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45-17.05 dr Jakub Sawicki (Archeologický Ústav AV ČR, Praha): U progu masowej produkcji. Konsumpcja akcesoriów stroju w późnośredniowiecznej Europie Środkowo-Wschodniej (przykład Pragi i Wrocławia).

17.05-17.25 dr hab. Dariusz Adamczyk (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie): Rzeczy srebrne posiekane. Czy wśród Słowian Zachodnich istniał potlacz?

17.25-19.00 dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad sekcji.

 

22 września 2022 (czwartek). Sala A/1.10

 

10.00-10.20 dr hab. Grzegorz Myśliwski (Uniwersytet Warszawski): Znaki w handlu dalekosiężnym Północy.

10.20-10.40 dr Paweł Cembrzyński (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Ekologia średniowiecznego miasta, czyli jak połączyć środowisko i społeczeństwo.

10.40-11.00 dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Wojciech Tabaszewski (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Kraków): Przestrzeń materialna krakowskiego Stradomia przełomu średniowiecza i wczesnej nowożytności w badaniach geośrodowiskowo-archeologicznych.

11.00-11.15 przerwa kawowa.

11.15-11.35 dr hab. Krzysztof Fokt (Uniwersytet Jagielloński), doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha), dr Maria Legut-Pintal (Uniwersytet Wrocławski): Na styku przestrzeni, uprawnień i miar. Przyczynek do kwestii formowania się wsi czeskich, morawskich i śląskich.

11.35-11.55 dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Guziki – zapięcia czy ozdoba – dylemat kostiumologa.

11.55-12.15 dr hab. Urszula Sowina, prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN): Zmieniając postać świata. Wiedza kształtująca materialność w średniowieczu.

12.15-14.00 dyskusja i zamknięcie obrad sekcji.

22 września 2022 (czwartek). Sala A/1.10

 

Moderatorki: prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański), dr hab. Aneta Pieniądz (Uniwersytet Warszawski).

Podsekcja 1: Od monarchini po żebraczkę – panel – stratyfikacja społeczna.

15.30-15.50 dr hab. Aneta Pieniądz (Uniwersytet Warszawski) i prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański): Co znaczyło być monarchinią – perspektywa wczesno i późno średniowieczna.

15.50-16.10 dr Witold Brzeziński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): Tożsamość społeczna szlachcianki w późnośredniowiecznej Polsce.

16.10-16.30 prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz (Uniwersytet Warszawski): Kobieta w mieście polskim późnego średniowiecza. Nowe możliwości i perspektywy badawcze.

16.30-16.50 dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Kobiety różnych stanów przed średniowiecznymi sądami kościelnymi.

16.50-17.10 dr hab. Tomasz Wiślicz-Iwańczyk, prof. IH PAN (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN): Kobiety w społecznościach wiejskich u progu nowożytności.

17.10-19.00 dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad sekcji.

 

23 września 2022 (piątek). Sala A/1.10

 

Podsekcja 2: Różne spojrzenia – stereotypy i uprzedzenia z epoki.

10.00-10.20 doc. Martin Nodl (Centrum medievistických studií, Praha): Czy kobiety żyły w średniowieczu. Źródła – ich trudne odpowiedzi oraz milczenie.

10.20-10.40 dr hab. Grzegorz Pac (Uniwersytet Warszawski): Kobiety i świętość w średniowieczu – próba spojrzenia z lotu ptaka.

10.40-11.00 prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski): Zesłanie czy samorealizacja? Zakonnice w klasztorach śląskich w średniowieczu.

11.00-11.15 przerwa kawowa.

11.15-11.35 dr Daniela Rywiková (Ostravská Univerzita): Ženské kvazimonastické komunity a jejich vizuální kultura (Kobiety w wspólnotach „zakonnych” i ich kultura wizualna).

11.35-11.55 dr Michaela Antonín Malaníková (Univerzita Palackého v Olomouci): Gender jako koncept výzkumu středověké městské společnosti – možnosti, limity, otázky.

11.55-13.15 dyskusja panelowa: Jak badać – metodologia, ograniczenia źródłowe, perspektywy, postulaty i zamknięcie obrad sekcji.

23 września 2022 (piątek). Sala B/1.28

 

Moderator: dr hab. Marcin W. Bukała, prof. IFiS PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa).

10.00-10.20 dr hab. Martyna Koszkało, prof. UG (Uniwersytet Gdański): Wpływy filozofii Awicenny na metafizykę Jana Dunsa Szkota.

10.20-10.40 dr hab. Marcin W. Bukała, prof. IFiS PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa): Wpływ komentarzy arabskich na łacińską XIII-wieczną recepcję Arystotelesowych uwag o sprawiedliwości z V księgi „Etyki nikomachejskiej”.

10.40-11.00 dr Marcin Trepczyński (Uniwersytet Warszawski): Ewolucja wykorzystania źródeł arabskich w twórczości Roberta Grosseteste.

11.00-11.15 przerwa kawowa

11.15-11.35 dr hab. Rafał Hryszko, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński): Wpływ farmakognozji muzułmańskiej i bliskowschodniego piśmiennictwa kulinarnego na rozwój cukiernictwa w łacińskim kręgu kulturowym w późnym średniowieczu.

11.35-14.00 dyskusja i zakończenie obrad sekcji.

22 września 2022 (czwartek). Sala B/1.34

 

Moderatorzy: dr hab. Radosław Biskup, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Podsekcja etniczna.

10.00-10.20 dr Marcin Sumowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): „Niclos, Surgaude und Andres”. Imiona mieszkańców Prus Dolnych jako wyraz zróżnicowania kulturowego (komturia królewiecka, XIV-XVI w.).

10.20-10.40 dr Alicja Dobrosielska (Towarzystwo Naukowe Pruthenia, Olsztyn): Prusowie w południowej Warmii do 1525 r.

10.40-11.00 dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Szalweńczycy i Kurowie w późnośredniowiecznych Prusach.

11.00-11.15 przerwa kawowa.

Podsekcja elitarno-ideowa.

11.15-11.35 dr Přemysl Bar (Masarykova Univerzita, Brno): Krzyżackie elity wobec autorów pism polemicznych wspierających Zakon.

11.35-11.55 dr hab. Radosław Biskup, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Między Kwidzynem a Królewcem: wyższe duchowieństwo krzyżackie jako elita (XIV/XV‒XVI w.).

11.55-12.15 dr Julia Możdżeń (Uniwersytet Gdański): Realizacja idei „dobra wspólnego” w Toruniu jako przykład dyscyplinowania elit i mieszkańców miasta (XIV-pocz. XVI w.).

12.15-12.35 dr Aleksandra Girsztowt (Uniwersytet Gdański): Udział rzemieślników we władzach miejskich w okresie średniowiecza ‒ przykład małych miast pruskich.

12.35-14.00 dyskusja i zakończenie obrad sekcji.

21 września 2022 (środa). Sala A/1.1

 

Moderator: dr hab. Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), prof. UwB.

15.30-15.50 dr Cezary Kardasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Koniunktura gospodarcza w miastach południowego pobrzeża Bałtyku w XIV-początku XV wieku i jej determinanty.

15.50-16.10 dr Piotr Łozowski (Uniwersytet w Białymstoku): Życie gospodarcze Warszawy w późnym średniowieczu – kryzys, stagnacja czy rozwój?

16.10-16.30 dr hab. Dagmara Adamska (Uniwersytet Wrocławski): Opuszczanie osiedli na średniowiecznym Śląsku – przyczyny, skala i dynamika.

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45-17.05 dr Tomasz Związek (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN): Czy zmiany klimatu mogły spowodować kryzys w późnym średniowieczu?

17.05-17.25 dr hab. Piotr Guzowski, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku): Rozwój gospodarki wiejskiej w późnym średniowieczu w świetle źródeł przyrodniczych.

17.25-19.00 dyskusja i zamknięcie obrad sekcji.

21 września 2022 (środa). Sala B/1.36

 

Moderator: prof. dr. Daniel Bagi (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest).

15.30-15.50 prof. dr. Daniel Bagi (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Polsko-węgierskie stosunki za panowania ostatnich Arpadów.

15.50-16.10 prof. dr hab. Ryszard Grzesik (Instytut Slawistyki PAN), dr Adrien Queret-Podesta (Instytut Slawistyki PAN): Wędrówki kronik i kronikarzy między Węgrami a Polską.

16.10-16.30 László Szokola (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Polscy żołnierze w wojsku węgierskim za panowania Władysława II i Ludwika II Jagiellończyka.

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45-17.05 dr hab. Andrzej Marzec, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński): Ruś między Polską i Węgrami w II poł. XIV wieku.

17.05-19.00 dyskusja i zamknięcie obrad sekcji.

Aula im. Prof. Ireneusza Opackiego – B/0.39

 

Moderatorzy: prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski).

10.0-10.20 dr hab. Paweł Żmudzki (Uniwersytet Warszawski): Tradycja historiograficzna wobec wygnania i powrotu możnych małopolskich buntowników z 1285 r.

10.20-10.40 dr hab. Marek Smoliński, prof. UG (Uniwersytet Gdański): Migracje rycerstwa do księstwa wschodniopomorskiego w XIII w.–pocz. XIV w. (do 1308/1309).

10.40-11.00 prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański): „Obcy” w hierarchiach ziemskich Szerokiej Wielkopolski (koniec XIV-XV w.).

11.00-11.15 przerwa kawowa.

11.15-11.35 dr hab. Dariusz Wróbel (UMCS): Lubelskie jako miejsce docelowe i etapowe migracji rycerskich w późnym średniowieczu.

11.35-11.55 prof. dr hab. Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski): Migracje rycerstwa śląskiego do Królestwa Polskiego, w tym na ziemie ruskie w II poł. XIV i I poł. XV w.

11.55-12.15 dr Iurii Zazuliak (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie): Lwowski kasztelan Jerzy Strumiło a rodzina Łahodowskich na Rusi Halickiej w XV-XVI wieku.

12.15-12.35 prof. dr hab. Bogusław Czechowicz (Slezská univerzita v Opavě): Urozené pání, stateční rytíří, slovutní panoší/Wohlgeborne Herren, Edle Rittern, Ehrenveste Männer. Ekspansja majątkowa czeskiej i morawskiej magnaterii na Górnym Śląsku na przełomie XV i XVI wieku.

12.35-12.55 prof. dr hab. Myroslav Voloshchuk (Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku): Imiona dynastyczne Rurykowiczów wśród elit nie dynastycznych Polski XII-XIII wieków.

12.55-14.00 dyskusja.

            14.00-15.30 – przerwa obiadowa.

15.30-15.50 prof. dr hab. Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Domy szlachty (rycerstwa) w Krakowie do końca XIV w.

15.50-16.10 dr Maciej Woźny (Uniwersytet Śląski): Księstwo opolskie jako cel migracji rycerstwa od końca XIII do końca XV wieku.

16.10-16.30 dr Karol Nabiałek (Uniwersytet Śląski): Szlachta obywatele miast.

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45-17.05 dr hab. Wacław Gojniczek (Uniwersytet Śląski): Stany wobec rządów Jana starszego z Żerotina w państwie bytomskim 1475-1498. Przyczynek do migracji wewnętrznej w Koronie Czeskiej.

17.05-19.00 dyskusja i zamknięcie obrad sekcji.

21 września 2022 (środa). Sala B/1.35.

 

Moderatorka: prof. dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży (Uniwersytet Jagielloński).

15.30-15.50 mgr Magdalena Młodawska (Uniwersytet Jagielloński): Dziewiętnastowieczne początki badań nad architekturą średniowieczną na ziemiach polskich w kontekście historiografii europejskiej.

15.50-16.10 dr Aneta Bukowska (Uniwersytet Jagielloński): Historycy architektury w dialogu ze swoimi źródłami.

16.10-16.30 prof. dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży (Uniwersytet Jagielloński), mgr Teresa Krysztofiak (Rezerwat archeologiczny w Gieczu): Pięciu Braci Męczenników czy Bruno z Kwerfurtu – dla kogo przygotowano kryptę kościoła św. Jana Chrzciciela w Gieczu?

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45-17-05 mgr Monika Kamińska (Uniwersytet Jagielloński): Kościół św. Jana Chrzciciela w Prandocinie – problem formy i funkcji części zachodniej w kontekście kościołów z wieżą zachodnią.

17.05-19.00 dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad sekcji.

 

22 września 2022 (czwartek). Sala B/1.35.

 

Moderatorka: prof. dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży (Uniwersytet Jagielloński).

10.00-10.20 mgr inż arch. Maria Bicz-Suknarowska (Kraków), dr Janusz Firlet (Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa), prof. dr. hab. Zbigniew Pianowski (Uniwersytet Rzeszowski): Romańskie palatium Toporczyków – Tęczyńskich w Morawicy pod Krakowem.

10.20-10.40 mgr Małgorzata Godek (Uniwersytet Jagielloński), mgr Andrzej Gołembnik (Firma archeologiczna INCEDO3): Wiślica – odsłona III. Archeologia, architektura, konserwacja.

10.40-11.00 dr hab. inż. arch. Anna Bojęś-Białasik (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki), mgr Monika Kamińska (Uniwersytet Jagielloński), mgr Monika Łyczak (Firma archeologiczna FRAMEA): Opactwo benedyktynów w Tyńcu w świetle ostatnich badań archeologiczno-architektonicznych.

11.00-11.15 przerwa kawowa.

11.15-11.35 mgr Sonia Kądziołka (Uniwersytet Jagielloński): Ikonografia portalu kościoła w Stroni i jej znaczenie ideowe.

11.35-11.55 dr Ignacy Jakubczyk (Bazylika Archikatedralna śś. Stanisława i Wacława w Krakowie), mgr Tomasz Wagner (Bazylika Archikatedralna śś. Stanisława i Wacława w Krakowie): Badania endoskopowe komory grobowej króla Władysława Łokietka w katedrze krakowskiej – wstępne ustalenia.

11.55 -14.00 – dyskusja.

22 września 2022 (czwartek). Sala A/1.13

 

Moderator: prof. dr hab. Leszek Słupecki (Uniwersytet Rzeszowski).

10.00-10.20 dr Marie Novotná (Univerzita Karlova, Praha): Old Norse concept of health.

10.20-10.40 dr Piotr Pranke (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Between historical sources and archeological finds. Trade and treausure islands in the old Scandinavian tradition – how to explain the phenomenon of silver in the Viking Age.

10.40-11.00 dr Sabine Heidi Walther (Universität Bonn): The Anthropogony of Askr and Embla in Old Norse Mythology and Its Modern Reception.

11.00-11.15 przerwa kawowa.

11.15-11.35 prof. dr Rudolf Simek (Universität Bonn): Viking Sea Journeys of Exploration and their ongoing Fascination.

11.35-11.55 dr Rafał Rutkowski (Instytut Archeologii I Etnologii PAN): Biblical and Greco-Roman genealogies in Medieval Poland and Norway.

11.55-12.15 dr Maciej Lubik (Uniwersytet Zielonogórski): Betweeen facts and fictional writing – Harald Sigurdsson’s flight from Byzantium in the historiographical tradition of the medieval North.

12.15-14.00 dyskusja.

14.00-15.30 – przerwa obiadowa

15.30-15.50 dr Kendra Wilson (University of Turku): What makes a local runic tradition?

15.50-16.10 dr Marta Rey-Radlińska (Uniwersytet Jagielloński): Mythography in the Medieval Iceland.

16.10-16.30 dr hab. Anna Waśko, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński): Sparrows and Walnuts or Haraldr Sigurðarson in Sicily.

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45-17.05 dr Wojciech Filipowiak (Instytut Archeologii i Etnologii PAN): Mytherality – myth and material culture on the example of early medieval Wolin and the legend and myth of Jómsborg.

17.05-17.25 mgr Anna Kaiper (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN): Memories from the former colonies. Gardariki in the eyes of the Icelandic sagas’ authors and readers. On the example of pagan customs’ descriptions.

17.25-17.45 mgr Carina Damm (Universität Leipzig): Howling Slavs and Wendish Wolves – Tracing a Literary Trope in Old Norse and Latin Tradition

17.45-18.05 dr Annett Krakow (Uniwersytet Śląski): Pomiędzy kamieniem a pergaminem – tzw. wyprawa Yngvara w świetle zapisów runicznych oraz „Yngvars saga víðfǫrla”.

18.05-19.00 dyskusja i zakończenie obrad sekcji.

22 września 2022 (czwartek). Aula im. Prof. I. Bajerowej.

 

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński (UMCS).

10.00-10.20: dr hab. Robert Bubczyk prof. UMCS (UMCS): Stereotypical Perceptions of the Other in the Twelfth-Century English Narrative Sources. An Analysis of Selected Opinions on the Welsh.

10.20-10.40: dr Covadonga Valdaliso Casanova, (Universidade de Lisboa): The image of the Muslim and the spirit of crusade in the Iberian Peninsula in the late Middle Ages: the adventure of Martín Yáñez.

10.40-11.00: prof. dr Jürgen Heyde (Martin-Luther-Universität HalleWittenberg): Armenians in the „Topographia Civitatis Leopolitanae“ by Jan Alnpek.

11.00-11.15 przerwa kawowa.

11.15-11.35: Jurgita Verbickienne (Wilno): Migration and adaptation of anti-Jewish stereotypes. Case of the Grand Duchy of Lithuania.

11.35-11.55: dr Pedro Martínez (Universidad Rey Juan Carlos): Travel narratives and Jewish alterity in late medieval Iberia.

11.55-12.15: dr hab. Michał Tomaszek, prof. UMCS (UMCS): The wars against the emperors as reported in the chronicles of Gallus Anonymus and Wincenty Kadłubek.

12.15-12.35: mgr Marta Nowak (UMCS), dr Daryl Hendley Rooney (Trinity College Dublin): The problem of intentionality in Gerald of Wales’s ‘Topographia Hibernica’ and ‘Expugnatio Hibernica’.

12.35-14.00 dyskusja.

14.00-15.30 – przerwa obiadowa

15.30-15.50 prof. dr hab. Andrzej Pleszczyński (UMCS): The German-Polish medieval game of stereotypes. An attempt to find a model of narrative creations.

15.50-16.10 prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski): ‘Canes’ or ‘canes Dei’? The motif of dogs in medieval narratives on the Slavs.

16.10-16.30 dr Wojciech Michalski (UMCS): Denigrating the Ethnic Other as Animals and Monsters in the Middle Ages: the Case of “Tailed English”.

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45-17.05 prof. dr Claire Weeda (Universiteit Leiden): Stereotypes of Productivity and Reproduction in Late Medieval Natural Philosophy.

17.05-17.25 prof. dr Grischa Vercamer (Technische Universität Chemnitz): Historians within the Teutonic Order (Ordensgeschichtsschreibung) in Prussia in the Middle Ages with Regard to Poland.

17.25-19.00 dyskusja i zamknięcie obrad sekcji.

22 września 2022 (czwartek). Sala A/1.1

 

Moderator: dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki).

10.00-10.20: prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Warszawa): Wojskowość husycka w świetle dyskusji badaczy czeskich.

10.20-10.40: dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki): Rotmistrzowie z lat 1477-1479 w służbie polskiej. Portret zbiorowy.

10.40-11.00: dr Jędrzej Kałużny (Uniwersytet Łódzki): Skład personalny chorągwi nadwornej królów Polski w latach 1447-1501.

11.00-11.15 przerwa kawowa.

11.15-11.35 dr Piotr Kotowicz (Muzeum Historyczne w Sanoku): Ludzie czy idee? O przemianach uzbrojenia mieszkańców XIV-wiecznej Rusi Czerwonej.

11.35-11.55: dr Przemysław Nocuń (Uniwersytet Jagielloński): Średniowieczne wieże zamkowe jako dzieła militarne.

11.55-12.15: dr Arkadiusz Michalak (Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy): Militarny obraz pogranicza Śląska, Wielkopolski, Brandenburgii i Łużyc w późnym średniowieczu. Kulturowy monolit czy multi-kulti?

12.15-12.35: dr hab. László Tapolcai (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Skutki terytorialno-polityczne bitwy na Lechowym Polu w Europie Środkowo Wschodniej (955-966).

12.35-14.00 – dyskusja.

14.00-15.30 – przerwa obiadowa

15.30-15.50 dr hab. Krzysztof Kwiatkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Szalweńczycy i Kurowie w strukturach militarnych władztwa zakonu niemieckiego w Prusach.

15.50-16.10 dr Olgierd Ławrynowicz (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Piotr Strzyż, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki): Uzbrojenie wojenne w królestwach Czech, Polski i Węgier w XV w. Wzajemne zapożyczenia i inspiracje.

16.10-16.30 prof. dr hab. Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański): Służba zaciężna jako droga do awansu społecznego polskiej szlachty późnośredniowiecznej. Studium kilku pozytywnych przypadków.

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45-19.00 dyskusja i zamknięcie obrad sekcji.

22 września 2022 (czwartek). Sala A/1.11

 

Moderatorka: prof. dr hab. Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

15.30-15.50 prof. dr hab. Katarzyna Pachniak (Uniwersytet Warszawski): Arabsko-muzułmańskie traktaty medyczne i ich recepcja w średniowiecznej Europie.

15.50-16.10 dr hab. Paulina Lewicka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski): Archetyp, mądrość czy literacki mem? Konstruowanie, transmisja i transformacja wiedzy w arabskojęzycznym średniowiecznym dyskursie medycznym na przykładzie pewnego tabu.

16.10-16.30 dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Zdrowie i choroba w „Księdze instruktażu w zakresie elementów sztuki astrologicznej” Al-Biruniego.

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45 -17.05 dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. UW (Uniwersytet Warszawski): „Leki z Bożej apteki”. Zioła, korzonki i wino w monastycyzmie wcześniejszego średniowiecza.

17.05-17.25 dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie): Choroby, zarazy, epidemie w życiu i dziełach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (1405-1464).

17.25-19.00 dyskusja i zakończenie pierwszego dnia obrad sekcji.

 

23 września 2022 (piątek). Sala A/1.11

 

Moderatorka: prof. dr hab. Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

10.00-10.20 dr hab. Krzysztof Ratajczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Stan i perspektywy badań nad medycyną w Polsce średniowiecznej.

10.20-10.40 dr Anna Głusiuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): „W bólu będziesz rodziła”- Tadeo Alderotti, Aldobrandino ze Sieny, Michele Savonarola i inni o bezpłodności, ciąży i porodzie w średniowieczu.

10.40-11.00 dr Karolina Morawska (Uniwersytet Warszawski): Predicta matrona retulit ipsi, quod minime valet, quia ossa essent sibi insimul contracta – stosunki seksualne a wiedza medyczna w XV-wiecznej Polsce.

11.00-11.15 przerwa kawowa.

11.15-14.00 dyskusja i zakończenie obrad sekcji.

22 września 2022 (czwartek). Sala B/1.36

 

Moderatorka: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski).

Podsekcja: Fundatorzy i kreatorzy.

10.00-10.20 dr hab. Marcin R. Pauk, prof. UW (Uniwersytet Warszawski): Per potentiam laicalem? Inwestytura biskupia w Polsce XII wieku.

10.20-10.40 prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Pobudki religijne czy motywy kolonizacyjne? Trzynastowieczna fundacja klasztoru cystersów w Ludźmierzu -Szczyrzycu Teodora z rodu Gryfitów.

10.40-11.00 ks. mgr Tomasz Szurek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Iwo Odrowąż jako polityk (komunikat).

11.00-11.15 przerwa kawowa.

11.15-11.35 o. mgr Tomasz Kalisz OP (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Dynamika procesów fundacyjnych Polskiej prowincji dominikanów w XIII wieku na tle Zakonu (komunikat).

11.35-11.55 ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): W interesie swoim czy na chwałę Boga i ku pożytkowi Kościoła. Średniowieczne fundacje klasztorne na Mazowszu.

11.55-12.15 dr hab. Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Episkopat doby andegaweńskiej – stan i perspektywy badań.

12.15-12.35 dr hab. Anna Kowalska – Pietrzak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki): Dynasto, idź do klasztoru! Analogie i kontrasty w polityce wybranych rodów panujących w średniowieczu.

12.35-12.55 dr hab. Tomasz Gałuszka OP, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie): Świeckie teolożki ze Świdnicy? Kwestie teologiczne w protokole inkwizycyjnym Jana ze Schwenkenfeldu z 1332 roku.

12.55-14.00 – dyskusja.

14.00-15.30 – przerwa obiadowa

Podsekcja: Reformatorzy.

15.30-15.50 dr hab. Anna Zajchowska-Bołtromiuk, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Rola świeckich w upadku i reformie Zakonu Braci Kaznodziejów w świetle traktatu Henryka Bitterfelda: „De formatione et reformatione Ordinis Fratrum Praedicatorm”.

Podsekcja: Bohaterowie źródeł.

15.50-16.10 dr hab. Michał Tomaszek, prof. UMCS (UMCS): Przepływ informacji i komunikacja między świeckimi a duchownymi odzwierciedlone w średniowiecznych księgach cudów.

16.10-16.30 dr Renata Trawka (Uniwersytet Rzeszowski): Ludzie i sprawy w najstarszych aktach konsystorza lwowskiego z II połowy XV w.

16.30-16.45 – przerwa kawowa.

16.45-17.05 prof. dr hab. Jerzy Rajman (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Duchowni jako świadkowie na dokumentach mieszczan i instytucji miasta Krakowa w XIII-XIV wieku.

17.05-19.00 dyskusja i zamknięcie obrad pierwszego dnia sekcji.

 

23 września 2022 (piątek). Sala B/1.36

 

Moderatorka: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Uniwersytet Opolski).

Podsekcja: Sąsiedzi.

10.00-10.20 prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Świeckie otoczenie konwentu dominikanów w Brzegu.

10.20-10.40 dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Otoczenie społeczne klasztorów na Pomorzu z perspektywy memoratywnej.

10.40-11.00 dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZG (Uniwersytet Zielonogórski): Kontakty klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu z książętami żagańskimi w XV wieku.

11.00-11.15 przerwa kawowa.

11.15-11.35 dr Zbigniew Witczak (Opole): Mieszczanie a konwent kanoników regularnych w Żaganiu (komunikat).

11.35-14.00 dyskusja i zakończenie obrad sekcji.

22 września 2022 (czwartek). Sala A/1.1

 

Moderatorka: prof. dr hab. Ilona Czamańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

15.30-15.50 dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Sine rege et lege? „Bezpaństwowe” ludy Europy w średniowiecznym obrazie świata.

15.50-16.10 dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski): „Nowe” ludy Bałkanów w świetle źródeł bizantyńskich (XI-XII w.).

16.10-16.30 dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Filia w Piotrkowie Trybunalskim): Jan Tzimiskes i heretyccy osadnicy w okolicach Filipopola. Zarys problemu.

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45-17.05 prof. dr hab. Ryszard Grzesik (Instytut Slawistyki PAN): Królestwo jednego języka i jednego prawa jest słabe” – wieloetniczność Węgier.

17.05-17.25 dr Katarzyna Niemczyk (Uniwersytet Śląski): Rola Seklerów w polityce Węgier w średniowieczu i epoce wczesno-nowożytnej.

17.25-17.45 prof. dr hab. Grzegorz Jawor (UMCS): Wpływ przemian klimatycznych w dobie Małej Epoki Lodowej na charakter osadnictwa i społeczności wołoskiej Karpat polskich (od XIV do początku XVII wieku).

17.45-18.05 prof. dr hab. Ilona Czamańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Ludy pasterskie w średniowieczu ‒ kierunki ewolucji.

18.05-18.25 dr hab. Zdzisław Pentek, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Czynniki umożliwiające i uniemożliwiające powstawanie państwowości w średniowieczu na przykładzie Bałkanów. Próba modelu.

18.25-19.00 dyskusja i zamknięcie obrad sekcji.

22 września 2022 (czwartek). Sala A/1.8

 

Moderator: prof. dr hab. Bogusław Czechowicz (Slezská univerzita v Opavě).

15.30-15.50 Prof. dr hab. Idzi Panic (Cieszyn): „In Polonia ripam situs”. Z badań nad świadomością narodową mieszkańców południowej Polski.

15.50-16.10 prof. dr hab. Valentin Constantinov (Institutul de Istorie, Chisnau): Księstwo Mołdawskie. Między Imperium Osmańskim a Rzecząpospolitą do początku XVII wieku.

16.10-16.30 Mgr Mária Fedorčáková, PhD. (Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košicach): Pohraničná migrácia a jej vplyv na spoločnosť vybraných uhorských miest v neskorom stredoveku.

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45-17.05 prof. dr hab. Bogusław Czechowicz (Slezská univerzita v Opavě): Wiek piętnasty – paradoksy końca i narodzin epoki.

17.05-17.25 prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska (Politechnika Wrocławska): Zamki na Śląsku u progu nowych czasów.

17.25-19.00 dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad sekcji.

 

23 września 2022 (piątek). Sala A/1.8

 

Moderator: prof. dr hab. Bogusław Czechowicz (Slezská univerzita v Opavě).

10.00-10.20 prof. dr hab. Marek Cetwiński (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie): Jan należy czytać średniowieczne polskie kroniki?

10.20-10.40 dr inż. arch. Artur Kwaśniewski (Politechnika Wrocławska): Dziedzictwo średniowiecza w architekturze europejskiej epoki wczesnonowożytnej. Użyteczność „romanizmu” i „gotyku” w architektonicznym przekazie medialnym 16.-18. stulecia.

10.40-11.00 dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku): Na rubieżach śląskiego Kościoła. Sacrum w przestrzeni Księstwa Cieszyńskiego u progu nowożytności – religijność przed przyjęciem reformacji.

11.00-11.15 przerwa kawowa.

11.15-11.35 prof. PhDr. Petr Vorel, Ph.D. (Univerzita Pardubice): Późnośredniowieczny nacjonalizm i nowy porządek konstytucyjny Europy Środkowej na początku okresu nowożytnego.

11.35 -14.00 dyskusja i zamknięcie obrad sekcji.

21 września 2022 (środa). Sala A/1.8

 

Moderator: dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński).

15.30-15.50 dr hab. Rafał Eysymontt, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski): Bariery naturalne i antropogeniczne w rozwoju przestrzennym miasta średniowiecznego i nowożytnego na Śląsku.

15.50-16.10: dr Dorota Żurek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie): Dostępność nieruchomości przyrynkowych w średnich
i małych miastach dawnego województwa krakowskiego w późnym średniowieczu.

16.10-16.30: mgr Michał Schmidt (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN): Bariery w przestrzeni miejskiej i ich przekraczanie w późnośredniowiecznym Lwowie.

16.30-16.45: przerwa kawowa.

16.45-17.05: mgr Marta Knajp (Uniwersytet Warszawski): Jak przełamać bariery? Przykłady relacji rodzinnych w późnośredniowiecznym Lwowie.

17.05-17.25 dr Mateusz Król (Muzeum Etnograficzne w Krakowie): Ekskluzywizm korporacji rzemieślniczych w świetle źródeł do historii krakowskiej organizacji cechowej w XIV-XVI wieku.

17.25-17.45: prof. dr hab. Piotr Boroń (Uniwersytet Śląski), dr Marzena Kłusek (Politechnika Śląska w Gliwicach): Laska sędziowska z bytomskiego rynku jako symboliczny element średniowiecznej kultury prawnej.

17.45-19.00: dyskusja i zamknięcie obrad sekcji.

18.25-19.00 dyskusja i zamknięcie obrad sekcji.

21 września 2022 (środa). Sala A/1.9

 

Moderator: dr hab. Michał Gronowski OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu/Uniwersytet Śląski).

15.30-15.50: mgr Monika Kamińska (Uniwersytet Jagielloński), mgr Monika Łyczak (UKSW/Firma archeologiczna FRAMEA): Klasztorna wielokulturowość oczami archeologa.

16.10-16.30: dr Marcin Szyma (Uniwersytet Jagielloński): Klasztorna topografia – od ideału do realizacji.

15.50-16.10: dr Tomasz Kałuski (Uniwersytet Śląski): Pieczęcie cysterskie jako forma komunikacji.

16.30-16.45 przerwa kawowa.

16.45-19.00 dyskusja i zamknięcie pierwszego dnia obrad sekcji.

 

22 września 2022 (czwartek). Sala A/1.9

 

Moderator: dr hab. Michał Gronowski OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu/Uniwersytet Śląski).

10.00-10.20 ks. dr hab. Janusz Nowiński SDB, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Policentryczny charakter klasztornej liturgii.

10.20-10.40 mgr Karolina Białas (Uniwersytet Warszawski): Płeć słaba czy ułaskawiony rodzaj niewieści? Kobiety w źródłach monastycznych X–XII w.

10.40-11.00 dr Patrycja Gąsiorowska (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN): Przestrzeń klasztorna kobiet.

11.00-11.15 – przerwa kawowa.

11.15-11.35 dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski): Dlaczego w klasztorach gromadzono książki?

11.35-11.55 mgr Antoni Źrebiec (Uniwersytet Warszawski): Przestrzeń słabości – klasztorna infirmeria.

11.55-12.15 dr hab. Maciej Zdanek (Uniwersytet Jagielloński): Świeccy w klasztorze, zakonnicy w świecie – przenikanie światów i przestrzeni.

12.15-12.35 dr hab. inż. Anna Bojęś-Białasik, prof. PK (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki): Miejsca wstydliwe a niezbędne – klasztorne latryny.

12.35-12.55 dr hab. Michał Gronowski OSB (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu/Uniwersytet Śląski): Klasztor i przyroda, klasztor jako ogród rajski.

12.55-14.00 dyskusja i zamknięcie obrad sekcji.

Kontakt

Instytut Historii
Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice

e-mail: kongres.ih@us.edu.pl

Logo 7. Kongresu Mediewistów

Logo Komitetu

Logo Uniwersytetu Śląskiego

Logo Instytutu

return to top