Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Karol Nabiałek

18.01.2020 - 12:48, aktualizacja 14.07.2021 - 12:46
Redakcja: an

dr Karol Nabiałek
e-mail: karol.nabialek@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze: historia średniowieczna i wczesnonowożytna Polski oraz nauki pomocnicze historii; w szczególności: zarząd dóbr królewskich, dzieje miast i zamków, geografia historyczna oraz edytorstwo źródeł historycznych.

W latach 1995-2000 odbył studia na kierunku historia w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. „Starostwo olsztyńskie do połowy XVII wieku”, napisanej pod kierunkiem profesora Krzysztofa Ożoga. Od 2017 r. jest zatrudniony w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ważniejsze publikacje:

 1. Obsada zamków monarszych w Królestwie Polskim na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej, „Roczniki Historyczne”, R. 74: 2008, s. 113-155.
 2. Będzin w XVI-XVIII wieku, w: Będzin 1358–2008, t. 2: Od pradziejów do rozbiorów, pod red. J. Sperki, Będzin 2008, s. 163-320, 339-368.
 3. Akta procesu o wymiar świętopietrza w parafii Książnice Wielkie w diecezji krakowskiej z 1491 r. (Biblioteka Jagiellońska, rękopis 1815), „Roczniki Historyczne”, R. 75: 2009, s. 123-150.
 4. Dzieje Wojnicza od XVI do połowy XVII wieku, w: W. Krawczuk, P. Miodunka, K. Nabiałek, Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku, Wojnicz 2009, s. 17-271.
 5. Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku, Kraków 2012 (636 s.).
 6. Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. K. Nabiałek, W. Świeboda, M. Zdanek, przy współpracy R. Tatarzyńskiego, red. K. Nabiałek, Kraków 2014, t. 1: Katalog dokumentów (690 s.); t. 2: Ilustracje i indeks (238 s.).
 7. Działalność budowlana Mikołaja Szydłowieckiego w zamkach królewskich do 1532 roku, „Roczniki Historyczne”, R. 79: 2013, s. 89-106.
 8. Z dworu książęcego na dwór królewski. Zmiana w elitach władzy w Polsce w początkach panowania Zygmunta I Starego, w: Średniowieczni władcy i ich otoczenie, red. J. Sperka, K. Kollinger, Rzeszów 2018, s. 325-384.
 9. Registrum hominum ius civile susceptorum. Rejestr przyjęć do prawa miejskiego Proszowic z XV wieku, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, T. 10(14): 2018, s. 144–191.
 10. Kto założył miasto Częstochowę? Przyczynek do urbanizacji Małopolski w XIV wieku, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, T. 11(15): 2019, s. 85-118.

Karol Nabiałek, PhD

Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

 

karol.nabialek@us.edu.pl

ORCID. 0000-0002-6626-4071

https://www.researchgate.net/profile/Karol-Nabialek

https://independent.academia.edu/KarolNabia%C5%82ek

 

Research interests:

History of towns, history of settlement, royal estate administration, the late Middle Ages and the early modern period.

 

Selected publications:

− Obsada zamków monarszych w Królestwie Polskim na przełomie średniowiecza i epoki nowożytnej [Crews of the royal castles in the Polish Kingdom at the turn of the Middle Ages and the modern period], “Roczniki Historyczne”, R. 74: 2008, pp. 113-155.

− Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku [The Olsztyn starosty from the 14th century to the mid-17th century], Kraków 2012 (636 pages).

− Katalog zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej [The catalog of parchment documents from the Jagiellonian Library], eds. K. Nabiałek, W. Świeboda, M. Zdanek, in collaboration with R. Tatarzyński, K. Nabiałek, Kraków 2014, Vol. 1: Katalog dokumentów (690 pages); Vol. 2: Illustrations and index (238 pages).

− Registrum hominum ius civile susceptorum. Rejestr przyjęć do prawa miejskiego Proszowic z XV wieku [Registrum hominum ius civile susceptorum. The register of receptions to the Proszowice town law from the 15th century], “Średniowiecze Polskie i Powszechne”, Vol. 10(14): 2018, pp. 144–191.

− Pieczęcie starostów księstw oświęcimskiego i zatorskiego do 1563 roku [The seals of the prefects of the Oświęcim and Zator Duchies], “Roczniki Historyczne”, R. 85: 2019, pp. 111-150.

 

Fellowships and grants:

− “Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej” — the research project no. N N108 102737, financed by the Ministry of Science and Higher Education, the Jagiellonian University,  2009-2012 (completed, cleared) – grant manager and team participant.

− “Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu” – the NPRH grant, no. 11H 11 003780, realized in the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, 2012-2016 – team participant.

− “Regesty dokumentów łacińskich Kazimierza Jagiellończyka (1447-1466)”, in the project financed by NPRH: “Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu w XIV – XVI w” (project manager: Prof. Krzysztof Mikulski) – duration: 2017-2022; team participant.

 

Academic outreach and engagement:

– lecture, Tajniki rękopisów i dawnego pisma. O paleografii i kodykologii słów kilka, delivered in the 4th Silesian Science Festival, 27.01.2020.

return to top