Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Norbert Rogosz

18.01.2020 - 13:54, aktualizacja 18.01.2020 - 13:54
Redakcja: an

Norbert Rogosz

dr hab. Norbert Rogosz

Ukończył studia historyczne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1979 r. obroną pracy magisterskiej pt.:” Wojna domowa lat 49–48 w ujęciu propagandy cezariańskiej, w oczach Cycerona i w naświetleniu nauki współczesnej”, napisanej pod kierunkiem doc. dr. hab. A. Kunisza oraz uzyskaniem dyplomu z wyróżnieniem. Dnia 17 października tego roku podjął pracę w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej jako asystent stażysta. Od 1 października 1980 r. został zaangażowany na stanowisku asystenta. Równocześnie rozwijał badania naukowe pod opieką doc. dr. hab. A. Kunisza. Napisaną pod jego kierunkiem pracę doktorską pt. ”Polityczna rola trybunatu ludowego w schyłkowym okresie Republiki Rzymskiej (78–70 p.n.e.)”, obronił 31 maja 1988 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Od 1 października tego roku kontynuował pracę na stanowisku adiunkta. Po opublikowaniu pracy doktorskiej w 1992 r. skoncentrował badania naukowe na roli senatu w Republice Rzymskiej. Uwieńczył je zaś w następnych latach napisaniem pracy habilitacyjnej pt. ”Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59–55”, opublikowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w 2004 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał po kolokwium habilitacyjnym, które odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 15 lutego 2005 r. Obecnie nadal pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Publikacje:

 • Lex Tribunicia de Caesare absente consule creando (52 r. p.n.e.), „Przegląd Historyczny”, 76, 1985, s. 1–13.
 • Senat a konflikt Pompejusza z Cezarem. Wniosek konsula Marcellusa z 51 roku p.n.e. w sprawie odwołania Cezara z prowincji, (w:) Antiquitas, t. 13, red.: E. Konik, Wrocław 1987, s. 201–23.
 • Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w latach restauracji sullańskiej (78–70 p.n.e.), Katowice 1992.
 • Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59–55, Katowice 2004.
 • The Participation and Role of the Caesarians in the Attempt on C. Iulius Caesar’s Life, (in:) Res Historica, t. 29: ”Terra, mare et homines II”, red.: H. Kowalski, P. Madejski, Lublin 2010, s. 143–158.
 • The Roman Republic and the Parthian Threat of the Eastern Provinces in the Years 53–50 B.C., (in:) Rzym antyczny. Polityka i pieniądz (The Ancient Rome. Politics and Money), V, red. W. Kaczanowicz, Katowice 2014, s. 41–63.
 • Trybunat ludowy Marka Antoniusza (49 rok przed Chr.), „Wieki Stare i Nowe”, t. 10 (15), Katowice 2016, s. 9–34.
 • Wokół datacji kwestury G. Juliusza Cezara, (w:) Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, red. E. Dąbrowa, T. Grabowski, M. Piegdoń, Kraków 2017, s. 221–231.
 • Gajusz Juliusz Cezar a kwestia obywatelstwa rzymskiego mieszkańców kolonii latyńskich w Galii Przedalpejskiej. Początki, (w:) W kręgu antycznych politei. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Ilukowi, red. W. Gajewski, I. Milewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 340-352.
 • Gn. Pompejusz a optymaci (52 rok przed Chrystusem), (w:) Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gnejusz Pompejusz Wielki (106–48 przed Chrystusem), red. N. Rogosz, Katowice 2018, s. 89–116.
return to top