Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Paweł Duda

17.01.2020 - 20:20, aktualizacja 13.07.2021 - 14:14
Redakcja: am

dr Paweł Duda
e-mail: pawel.duda@us.edu.pl

Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu w 2001 r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim (specjalność nauczycielska). Pracę magisterską pt. Wielkie Księstwo Toskanii a Rzeczpospolita Obojga Narodów. Trzy poselstwa toskańskie do Polski obronił w 2006 r. Następnie w 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora w oparciu o dysertację pt. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623-1635. Praca została wyróżniona i rekomendowana do druku. Od 2014 r. zatrudniony w Instytucie Historii na stanowisku adiunkta. Jest stypendystą Fundacji Lanckorońskich (Rzym – 2009 oraz 2020), wydawcą serii Acta Nuntiaturae Polonae oraz uczestnikiem projektów badawczych realizowanych pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Skowrona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Documenta Polonica ex Archivio Generali Hispaniae in Simancas, Seria nova, t. 1; The Hosue of Vasa and the House of Austria, part 1: The Times of Sigismund III, 1587–1632, t. 2).

Zainteresowania badawcze

 • Stosunki polsko-papieskie w XVI-XVIII wieku;
 • Historia państw włoskich w epoce nowożytnej;
 • Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w czasach Wazów;
 • Wojna trzydziestoletnia i rola Rzeczypospolitej w konflikcie;
 • Wojna o sukcesję polską i jej uwarunkowania międzynarodowe;
 • Znaczenie i organizacja nuncjatury apostolskiej w Polsce w XVII wieku.

Wybrane publikacje:

– monografie:

 • Krzyż i karabela. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623–1635, Katowice 2019.

– publikacje naukowe w czasopismach i pracach zbiorowych:

 • Obraz bitwy pod Guzowem w świetle relacji nuncjusza papieskiego Francesco Simonetty, „Wieki stare i nowe”, T2 (7) (2010), red. S. Fertacz, M. W. Wanatowicz, s. 9-23.
 • Działalność oddziałów Hansa Georga von Arnima w Rzeczypospolitej z punktu widzenia nuncjusza papieskiego Antonia Santacrocego, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, red. M. R. Drozdowski, W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2012, s. 511-532.
 • Wojna o ujście Wisły w relacjach i ocenie dyplomacji papieskiej. Kampania roku 1626, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, red. Z. Hundert, K. Żojdź, J.J. Sowa, t. IV, Oświęcim 2015, s. 111-126.
 • Gli schiavi polacchi in Spagna nella prima metà del XVII secolo, [in:] From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, eds. E. García Hernán, R. Skowron, Valencia 2015, s. 45-52.
 • Aktywność dyplomacji papieskiej podczas konfliktu turecko-tatarskiego z lat 1624–1625, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016, s. 87-107.
 • Nuncjatura apostolska w Warszawie i w Wiedniu wobec elekcji Władysława IV Wazy – przyczynek do badań nad czwartym interregnum, [w:] Wokół wolnych elekcji w państwie pol­sko-litewskim XVI–XVIII wieku. O znaczeniu idei wyboru – między prawami a obowiązkami, red. M. Markiewicz, D. Rolnik, F. Wolański, Katowice 2016, s. 257–278.
 • Wsparcie finansowe Stolicy Apostolskiej dla planów militarnych polskich Wazów w latach 1621–1635, [w:] Pecunia nervus belli. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzyna­rodowych w XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz, R. Skowron, F. Wolański, Katowice 2016, s. 189–206.
 • Wojna o ujście Wisły w relacjach i ocenie dyplomacji papieskiej. Kampania zimowo-wiosenna 1627 roku, [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. V, red. Z. Hundert, J.J. Sowa, K. Żojdź, Oświęcim 2017, s. 97-118.
 • „Jego Świątobliwość uznaje, że lepiej będzie kontynuować wojnę, tym bardziej kiedy jest nadzieja na zwycięstwo”. Aktywność dyplomacji papieskiej podczas konfliktu polsko-tureckiego z lat 1633–1634, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XVI (2019), № 2: „Jedno nierozdzielne i nieróżne ciało”. Studia z dziejów polsko-litewskiej Rzeczypospolitej, red. A Goszczyński, s. 75-97.

Paweł Duda, PhD
Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

pawel.duda@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-8186-7145

Google Scholar

ResearchGate

Academia.edu

Research interests:

History of diplomacy, Polish-papal relations in the 16th-18th centuries, Italian states in the modern era, Polish foreign policy in the times of the Vasas, the 30 Years’ War and the role of Rzeczpospolita in the conflict, the war for the Polish succession and its international determinants, the significance and organization of the apostolic nunciature in modern times.

Selected publications:

 • Duda, Krzyż i karabela. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623–1635 [The cross and the karabela. The foreign policy of the Polish–Lithuanian Commonwealth as assessed by the papal diplomacy in the years 1623-1635], Katowice 2019;
 • Duda, Stolica Apostolska a projekt małżeństwa Władysława IV z Elżbietą von Wittelsbach [The Holy See and the project of the marriage of Ladislaus IV of Poland with Elisabeth von Wittelsbach], [in:] Sztuka roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata w epoce nowożytnej i XX wieku. Zbiór studiów, eds. K. Ożog. R. Skowron, Kraków 2020, pp. 121-140;
 • Litwin, P. Duda, Nuncjusz, królowa i inne damy. Obraz kobiet w korespondencji Antonia Santa Crocego [The apostolic nuncio, the queen and other ladies. The image of the woman in Antonio Santo Croce’s correspondence], “Kronika Zamkowa. Roczniki”, Vol. 6(72)/2019, pp. 113-131;
 • Duda, „Jego Świątobliwość uznaje, że lepiej będzie kontynuować wojnę, tym bardziej kiedy jest nadzieja na zwycięstwo”. Aktywność dyplomacji papieskiej podczas konfliktu polsko-tureckiego z lat 1633–1634 [Jego Świątobliwość uznaje, że lepiej będzie kontynuować wojnę, tym bardziej kiedy jest nadzieja na zwycięstwo. The papal diplomacy during the Polish-Turkish conflict in the years 1633-1634], “Wschodni Rocznik Humanistyczny”, Vol. XVI (2019), № 2: „Jedno nierozdzielne i nieróżne ciało”. Studia z dziejów polsko-litewskiej Rzeczypospolitej, ed. A Goszczyński, pp. 75-97;
 • Duda, Wojna o ujście Wisły w relacjach i ocenie dyplomacji papieskiej. Kampania zimowo-wiosenna 1627 roku [The Vistula estuary war in the reports and assessment of the papal diplomacy. The 1627 winter-spring campaign], [in:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, Vol. V, eds. Z. Hundert, J.J. Sowa, K. Żojdź, Oświęcim 2017, pp. 97-118.

Research grants:

 • Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova Series, 1; no. UMO-0110/FNTiP/H11/80/2011 MODULE 1.1; the National Program for the Development of Humanities, Module 1.1; 2011-2015, the Polish Academy of Arts and Sciences, (participant);
 • Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587-1668. Część 2: Czasy Władysława IV (1632-1648); no. 11H16 0254 84; the National Program for the Development of Humanities, the National Heritage, 2017-2022; the University of Silesia, (participant).

Others:

 • Editor of the series Acta Nuntiaturae Polonae;
 • Fellow of the Lanckoroński Foundation (2009 and 2020);
 • Tutor of the Student Historical Group, the University of Silesia.

 

Paweł Duda

return to top