Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Historii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tomasz Kałuski

17.01.2020 - 21:54, aktualizacja 13.07.2021 - 15:15
Redakcja: am

dr Tomasz Kałuski

Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD 2007–2008, 2016) oraz Instytutu Herdera w Marburgu (2010), kierownik grantu NCN (2017-2018). Zainteresowania badawcze: nauki pomocnicze historii ze szczególnym uwzględnieniem sfragistyki i heraldyki. Obecnie prowadzi badania nad pieczęciami i herbami cystersów na Śląsku od średniowiecza do początku XIX w.

Książki:

 1. Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku. Geneza i symbolika, Warszawa 2013, ss. 384.
 2. Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje, red. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, ss. 157.
 3. Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI–XIX wiek), Świebodzin-Zielona Góra 2018, ss. 179.

Artykuły:

 1. Rechtliche Bedeutung der Zunftsiegel im Fürstentum Glogau vom 14. Jahrhundert bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, 16, 2008.
 2. Archivinventar der römisch-katholischen Pfarrgemeinde des Erzengels Michael in Świebodzin (Schwiebus) bis 1945, Archiv für schlesische Kirchengeschichte 69 (2011).
 3. Badania nad wizualnością pieczęci w Europie Zachodniej i w Polsce. Główne kierunki i nowe możliwości interpretacji, [w:] Сфрагістичний щорічник. Випуск III, Київ 2012.
 4. Struktur und Berufsaktivität der Chirurgen im Fürstentum Glogau vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 124 (2016), 1.
 5. Semiotyka w badaniach sfragistycznych, [w:] Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Jaworska, R. Jop, K. Madejska, Warszawa 2016.
 6. Imago abbatis na pieczęciach śląskich cystersów w średniowieczu, w: Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2, red. M. Starzyński, D. Tabor, Kraków 2018.

Tomasz Kałuski, PhD
Assistant Professor in the Institute of History, University of Silesia in Katowice

tomasz.kaluski@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6474-2896

Google Scholar

Research interests:

Auxiliary sciences of history, especially sphragistics and heraldics; the Cistercians; the  Duchy of Głogów.

Selected publications:

 1. Forschungsstand der Urkundeneditionen über das ehemalige Herzogtum Glogau, in: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2019. Urkundenbücher, Chroniken, Amtsbücher. Alte und neue Editionsmethoden, hrsg. v. H. Flachenecker, K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2019, pp. 55 – 67 (ISBN 978-83-65127-57-0)
 2. Od przedstawień figuralnych do heraldycznych : opaci lubiąscy i ich pieczęcie od schyłku średniowiecza do sekularyzacji klasztoru w 1810 roku [From figurative to heraldic representations: the Lubiąż abbots and their seals from the end of the Middle Ages to the secularization of the monastery in 1810], Studia Źródłoznawcze, 57 (2019), pp. 159-210
 3. Katalog dokumentów miasta Świebodzina oraz ziemi świebodzińskiej z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze (XVI – XIX wiek) [A catalog of the sources on Świebodzin and the Świebodzin territory from the State Archives in Zielona Góra (the 16th-19th centuries)], Świebodzin-Zielona Góra 2018, pp. 179 (ISBN 978-83-936878-9-3)
 4. Inskrypcje na pieczęciach. Treści, formy, funkcje [Inscriptions on the seals. The content, form and function], eds. P. Pokora, M. Hlebionek, T. Kałuski, Poznań 2016, pp. 157 (Publikacje Instytutu Historii UAM, 125) (ISBN 978-83-63047-68-9)
 5. Struktur und Berufsaktivität der Chirurgen im Fürstentum Glogau vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 124 (2016), pp. 148–156

Fellowships and grants:

 1. Visiting professor, Philosophical Faculty, the University of Hradec Králové (Summer semester 2020/ 2021)
 2. Wizerunki i symbolika na pieczęciach konwentów cysterskich na Śląsku w średniowieczu (2017 – 2018), NCN grant manager
 3. Fellowship of Deutscher Akademischer Austauschdienst (the Alexander von Humboldt University in Berlin, 2016)

Academic outreach and engagement:

 1. Organization of the serial conferences “Forum Sfragistyczne”, together with the UAM Faculty of History in Poznań and the Institute of History and Archivistics in the Mikołaj Kopernik University in Toruń (since 2012)
 2. Popular science lectures during the European Heritage Days and The Museum Night (the Regional Museum in Świebodzin).
 3. Reviewer and board member of Olimpiada Historyczna (the school historical competition) at the voivodeship level (2012 – 2018)

return to top