Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zestaw spektrometryczny: sonda scyntylacyjna promieniowania beta 2-E2-P

Zastosowanie: wyznaczanie aktywności całkowitej beta próbek środowiskowych w warunkach laboratoryjnych.

Kontakt:

dr hab. Dariusz Malczewski, prof. UŚ, e-mail: dariusz.malczewski@us.edu.pl

dr Maria Dziurowicz, email: maria.dziurowicz@us.edu.pl

System spektrometryczny spektrometry promieniowania gamma GX 3020 in situ

Zastosowanie: oznaczanie radionuklidów gamma-promieniotwórczych in situ.

Kontakt:

dr hab. Dariusz Malczewski, prof. UŚ, e-mail: dariusz.malczewski@us.edu.pl

dr Maria Dziurowicz, email: maria.dziurowicz@us.edu.pl

Spektrometr absorbcji atomowej iCE 3000 SERIES firmy Thermo Scientific. Atomizacja w płomieniu.

Oznaczanie metali w próbkach ciekłych.

p.214 budynek laboratoriów. Kontakt: mgr inż. Ewa Jainta, email: ewa.jainta@us.edu.pl

Fotometr Płomieniowy FPM-871EM

Oznaczanie metali w próbkach ciekłych.

p.215 budynek laboratoriów. Kontakt: mgr Anna Głowacka-Dębowiec, email: anna.glowacka-debowiec@us.edu.pl

Spektrometr Ramanowski Witec alpha 300R

Pomiary promieniowania rozproszenia Ramana związków nieorganicznych i organicznych w zakresie spektralnym od 100 do 4400 cm-1 przy linii wzbudzenia 488 nm oraz od 100 do 3700 cm-1 przy linii wzbudzenia 532 nm

dr Kamila Banasik pok. 029,032 nr tel. 32 368 98 20

System spektrometryczny: spektrometry promieniowania gamma GX 3020, GX 4018

Zastosowanie: oznaczanie radionuklidów gamma-promieniotwórczych w próbkach środowiskowych w warunkach laboratoryjnych

Kontakt:

dr hab. Dariusz Malczewski, prof. UŚ, e-mail: dariusz.malczewski@us.edu.pl

dr Maria Dziurowicz, email: maria.dziurowicz@us.edu.pl

DiamondView

· spektrometry FT-IR, VIS-NIR, PL, SAS 2000, · UV dyskryminator · mikroskop gemmologiczny  · proporcjoskop· refraktomer gemmologiczny· spektroskop siatkowy· waga hydrostatyczna· filtr Chelsea·  dychroskop kalcytowy, itp.              Identyfikacja i ocena wszelkich kamieni jubilerskich jak też ich imitacji

dr Włodzimierz Łapot

Spektrofotometr na podczerwień NICOLET IS10 MID FT-IR

charakterystyka budowy chemicznej cieczy i ciał stałych różnego pochodzenia i użytku

dr hab. Aniela Matuszewska,pok. 228 lab., tel. 32 368 93 28

Chromatograf jonowy kationy i aniony analizy wody METROHM

analiza anionów F-  Cl-  NO3-  Br-  NO2-  PO43-   SO42-, analiza kationów Na+  NH4+  Ca2+  K+  Mg2+

p.216 budynek laboratoriów (LAW)

Analizator elementarny typu Leco C i S firmy Eltra CS-500

analiza całkowitego węgla, całkowitego węgla organicznego (TOC), całkowitego węgla nieorganicznego i siarki całkowitej (TS)

prof. dr hab. Leszek Marynowski e-mail: leszek.marynowski@us.edu.pl

Elektronowy środowiskowy mikroskop skaningowy Quanta 250 z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS UltraDry firmy Thermo Fisher Scientific

Za pomocą elektronowego środowiskowego mikroskopu skaningowego można rejestrować obrazy i analizować skład chemiczny większości substancji stałych.

dr Arkadiusz Krzątała, e-mail: arkadiusz.krzatala@us.edu.pl

Elektronowy mikroskop skaningowy Phenom XL z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS

Za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego można rejestrować obrazy i analizować skład chemiczny większości substancji stałych.

dr Arkadiusz Krzątała, e-mail: arkadiusz.krzatala@us.edu.pl

Środowiskowy mikroskop skaningowy Philips XL30 z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS Sapphir firmy EDAX

Za pomocą elektronowego środowiskowego mikroskopu skaningowego można rejestrować obrazy i analizować skład chemiczny większości substancji stałych.

dr Arkadiusz Krzątała, e-mail: arkadiusz.krzatala@us.edu.pl

MIKROSKOP POLARYZACYJNY BX51 wraz z mikroskopem binokularnym SZX10

Analiza petrologiczna w świetle przechodzącym i odbitym

dr hab. Aleksandra Gawęda, pok. 1123, tel. 32 368 94 8

MIKROSKOP AXIO IMAGER.A2M FIRMY ZEISS WRAZ Z FOTOMETREM MSP200 I APARATEM CYFROWYM AXIOCAM MRC 5

Kompleksowa analiza materii organicznej w węglach, w skałach gdzie materia organiczna występuje w formie rozproszonej, w koksach, popiołach i żużlach, odpadach powęglowych

dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ, e-mail: iwona.jelonek@us.edu.pl

PETROGRAFICZNY MIKROSKOP POLARYZACYJNY

badania mikromorfologiczne osadów stokowych oraz gleb kopalnych, analiza ponadwymiarowych preparatów mikroskopowych

dr hab. Halina Pawelec 32 3689348

Dyfraktrometr rentgenowski firmy Philips model X'PERT PW 3710

Pomiary w zakresie dyfrakcji rentgenowskiej

dr Tomasz Krzykawski, pokój 030, tel. 32 368 93 23

Dyfraktrometr rentgenowski firmy PANalytical, MPD X``PERT PRO PW3040/60

Pomiary w zakresie dyfrakcji rentgenowskiej

dr Tomasz Krzykawski, pokój 030, tel. 32 368 93 23

Elektroniczny detektor radonu RAD7

Zastosowanie: wyznaczanie stężeń promieniotwórczych izotopów radonu 222Rn i 220Rn w powietrzu atmosferycznym i glebowym. Pomiary z powierzchni, gleb, skał i w atmosferze.

Kontakt:

dr hab. Dariusz Malczewski, prof. UŚ, e-mail: dariusz.malczewski@us.edu.pl

dr Maria Dziurowicz, email: maria.dziurowicz@us.edu.pl

Analizator rtęci DMA 80

Oznaczanie rtęci w próbkach stałych i ciekłych

p.216 budynek laboratoriów, p. mgr Renata Fikier, e-mail: renata.fikier@us.edu.pl

Naziemny skaner laserowy

Pozyskiwanie informacji o kształcie obiektu, odkształceniach, zmienności obiektów w czasie

dr inż. Małgorzata Błaszczyk 32 368 98 96

Kamera termowizyjna

Pomiar temperatury powierzchniowej obiektów

dr inż. Małgorzata Błaszczyk 32 368 98 96

Georadar wraz z zestawem anten

Pomiary geofizyczne gruntów

dr hab. Mariusz Grabiec 32 3689 589

Zestaw GNSS (3 ODBIORNIKI LEICA 1230 I 2 ODBIORNIKI LEICA CS15/GS14)

Pomiary geodezyjne

dr hab. Mariusz Grabiec 32 3689 589

Drony zestaw UAV’S DJI MATRICE, MAVIC, PHANTOM 3.

Pomiary aerofotogrametryczne, fotografia

dr hab. Mariusz Grabiec 32 3689 589

Tachimetr elektroniczny bezlustrowy Leica TS02

Urządzenie geodezyjne do pomiaru kątów pionowych, poziomych, przewyższenia, odległości

Dr inż. Krzysztof Jochymczyk

GPS Trimble 5700

Odbiornik dwuczęstotliwościowy GPS do pomiarów w ASGEUPOS lub statycznych. Do pomiarów geodezyjnych

Dr inż. Krzysztof Jochymczyk

Niwelator kodowy DINI12

Urządzenie geodezyjne do bardzo dokładnego pomiaru różnic wysokości

dr inż. Krzysztof Jochymczyk

Konduktometr EM34XL

Urządzenie geofizyczne do pomiaru przewodności pozornej i składowej magnetycznej do głębokości 15, 30 i 60 mppt.

dr hab. Bogdan Żogała

Konduktometr EM38

Urządzenie geofizyczne do pomiaru przewodności pozornej i składowej magnetycznej do głębokości 0,75 i 1,5  mppt.

dr Jolanta Pierwoła

Odbiornik VLF WADI

Aparatura do pomiaru wartości rzeczywistej  i urojonej pola elektromagnetycznego

mgr Radosława Tomaszewska

LUND Imaging System

Aparatura geoelektryczna do pomiaru oporu właściwego i  ładowalności elektrycznej

mgr Radosława Tomaszewska, dr hab. Bogdan Żogała

Terrameter SAS 300

Miernik geoelektryczny do sondowań i profilowań elektrooporowych

dr hab. Bogdan Żogała

Terraloc MK6 oraz Terraloc MK8

Aparatura do płytkich badań sejsmicznych

mgr Radosława Tomaszewska

PASI

Aparatura do płytkich badań sejsmicznych i geoelektrycznych

dr  Iwona Stan – Kłeczek

Sieć sejsmologiczna

Monitoring sejsmiczności indukowanej i naturalnej na wybranym obszarze, badanie wartości szczytowych amplitud, częstotliwości rezonansowych obiektów i podłoża skalnego

dr Maciej Mendecki

Szlifierka do docierania szlifów na zadaną grubość MP5

Preparaty mikrosondowe (szlify cienkie, zgłady pierścienie)

mgr Mariusz Gardocki, p.034

LogiTech 1. Zestaw do automatycznego wykonywania cienkich preparatów mikroskopowych

Preparaty mikrosondowe (szlify cienkie, zgłady pierścienie)

mgr Mariusz Gardocki, p.034

Piła z automatycznym posuwem i uchwytem podciśnieniowym

Preparaty mikrosondowe (szlify cienkie, zgłady pierścienie)

mgr Mariusz Gardocki, p.034

Polerka z głowicą sześciopozycyjną WG2

Preparaty mikrosondowe (szlify cienkie, zgłady pierścienie)

mgr Mariusz Gardocki, p.034

Urządzenie do impregnacji próżniowej CitoVac (Struers) oraz IU3 (LogiTech)

Preparaty mikrosondowe (szlify cienkie, zgłady pierścienie)

mgr Mariusz Gardocki, p.034

Przepływomierz profilujący do koryt naturalnych typu ADCP RiverSurveyor S5 firmy SONTEK/YSI

dr hab. Damian Absalon, pok. 1424, tel. 32 3689 312

Napowietrzne mobilne laboratorium ULKA, - Balon na ogrzane powietrze Lindstrand SS1-120, - Terenowa stacja meteorologiczna GILL, - Aspirator wysokoprzepływowy Senya ( o przepływie do 150 m3/h), - OPS firmy TSI (szesnastokanałowy licznik w zakresie od 0,3 do 10 µm), - Nanoscan firmy TSI(dziesięciokanałowy licznik w zakresie 10 do 300 nm), - Aethalometr AE51Analizator ozonu 2B Tech, -

Obserwacje zmian gradientu temperaturowego atmosfery w zależności od różnych warunków meteorologicznych oraz obszaru prowadzenia badań (miejska wyspa ciepła, obrzeża miast, ciągi komunikacyjne, obszary zalesione, itp.),

dr hab. Mariola Jabłońska, pok. 109 41-200 Sosnowiec tel. 32 3689 529

Stacja meteorologiczna INoZ - SOS - METEO

Podstawowe elementy meteorologiczne (temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, opad atmosferyczny)  – Bilans promieniowania powierzchni czynnej w pełnym zakresie widma (całkowite promieniowanie słoneczne, promieniowanie słoneczne odbite od podłoża, promieniowanie długofalowe atmosfery skierowane ku powierzchni Ziemi (promieniowanie zwrotne atmosfery), promieniowanie długofalowe uchodzące od powierzchni czynnej ku górze)

mgr Tomasz Budzik, pok 201, tel. 32 3689 592

return to top