Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
       1. Czy mogę przepisać ocenę z lektoratu otrzymaną na innej Uczelni niż UŚ, jak mam to zrobić?

Decyzję o uznaniu zaliczonych wcześniej modułów w jednostce innej niż UŚ mogą podjąć władze dziekańskie,  należy  złożyć u Dziekana podanie o zaliczenie  lektoratu z języka angielskiego (liczbę zaliczonych przez modułów językowych oraz informację, czy kończyły się one zaliczeniem czy egzaminem oraz dołączyć  wykaz ocen uzyskanych w poszczególnych semestrach.

       1. Chcę przepisać ocenę z lektoratu na podstawie certyfikatu zamieszczonego w wykazie certyfikatów zwalniających z lektoratu, jak mam to zrobić?

Osoby ubiegające się o zwolnienie z lektoratu na podstawie certyfikatu powinny zmieścić zdjęcie lub skan certyfikatu w ankiecie do testu poziomującego (nie muszą wykonywać testu poziomującego), a następnie zapisać się do grupy nr 1 dla osób zwolnionych z lektotu na danym poziomie

       1. Czy mogę przepisać ocenę na studiach II stopnia, jeśli ukończyłem/łam lektorat w UŚ na studiach I stopnia?

Uzyskanie oceny na  studiach I stopnia nie upoważnia do zaliczenia lektoratu na studiach II stopnia. Uczestnictwo jest obowiązkowe.

       1. Czy mogę przepisać ocenę, gdy uczęszczamy na dwa kierunki w UŚ?

Jako student/ka  I roku należy zarejestrować się do grupy i uczęszczać na zajęcia,  jako student/ka drugiego kierunku należy zwrócić się do SPNJO (lektoraty@us.edu.pl) o przyznanie drugiego żetonu i zarejestrować się w ramach 1. tury logowania do grupy nr 1 na danym poziomie; to konieczne dla prawidłowego rozliczenia na tym kierunku; pod koniec semestru uzyskana ocena zostaje przepisana do protokołu na podstawie oceny uzyskanej na pierwszym kierunku

       1. Czy mogę zmienić języka lektoratu?

Zmiana języka jest możliwa w ciągu pierwszy 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć lektoratu

       1. Co zrobić, gdy w grupie nie ma wolnych miejsc?

Lektoraty realizowane są w tzw. pasmach, czyli grupy językowe dostępne są dla studentów wielu kierunków należących do tego samego pasma. Należy wybrać jakąkolwiek grupę języka obcego o docelowym poziomie zaawansowania dla danego semestru. Nie trzeba kierować żadnego wniosku do SPNJO, wystarczy wybrać grupę, której harmonogram będzie odpowiadał  kierunkowemu planowi zajęć.

       1. Czy na studiach II stopnia obowiązuje egzamin po lektoracie w takim samym formacie jak na studiach I stopnia?

Nie, obowiązuje forma i zasady ustalone przez prowadzącego w sylabusie.

       1. Kiedy student może przystąpić do egzaminu?

Do egzaminu przystępuje student, który uzyskał zaliczenie wszystkich  modułów język obcy na ocenę pozytywną.

       1. Jak wygląda sytuacja studenta, który ma w sesji egzamin a nie uzyskał zaliczenia?

Jeżeli student nie uzyskał zaliczenia w pierwszym terminie, otrzymuje ocene 2,0 oraz ocenę 2,0 w pierwszym terminie egzaminu. Chcąc podejść do egzaminu stara się uzyskać zaliczenie w drugim terminie i korzysta z prawa zdawania egzaminu w 2. Terminie. Uzyskuje wówczas ocenę końcową będącą średnią arytmetyczną ocen. Jeśli ocena z egzaminu poprawkowego jest pozytywna, to pomimo średniej poniżej 3,0, student uzyskuje ocenę dostateczną jako OKM.

       1. Jak wygląda sytuacja studenta w przypadku uzyskania oceny ndst podczas egzaminu poprawkowego?

Zgodnie z § 28.1 obowiązującego Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim:
„Na umotywowany wniosek studenta, złożony w ciągu 5 dni roboczych od daty
ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego lub ostatniego terminu zaliczenia, dziekan w uzasadnionych przypadkach może zarządzić zaliczenie komisyjne lub egzamin komisyjny, które winny odbyć się w możliwie najkrótszym terminie.”

return to top