Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

ZASADY UCZESTNICTWA W LEKTORACIE JĘZYKÓW KLASYCZNYCH SPNJO UŚ

W ramach studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich student ma obowiązek realizacji określonej liczby modułów kształcenia w zakresie języków klasycznych w zależności od kierunku studiów. Każdy moduł obejmuje odpowiednią liczbę godzin kontaktowych oraz pracę własną studenta i kończy się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.

  1. Obowiązek uczestniczenia w zajęciach

Obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa. Student ma prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych przy 30 i 45 godzinach zajęć kontaktowych w semestrze, a przy 15 godzinach zajęć kontaktowych do 1 nieobecności nieusprawiedliwionej  w semestrze. Większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej w pierwszym terminie zaliczenia. Zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność należy przedłożyć lektorowi w terminie do 2 tygodni od ustania jej przyczyny.

W przypadku nieobecności przekraczających 60% ogólnego wymiaru zajęć w semestrze, student kierowany jest na powtarzanie modułu.

W uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba, hospitalizacja, udokumentowane przyczyny losowe itp.) student może złożyć wniosek do Dyrektora SPNJO o wyrażenie zgody na zaliczanie modułu w drugim terminie. Wniosek musi zawierać opinię lektora oraz dokumentację uzasadniającą jego złożenie.

Nieobecności na zajęciach nie odpracowuje się.

  1. Zasady uzyskiwania zaliczenia

Informacje o zakładanych efektach uczenia się, zasadach zaliczania przedmiotu i warunkach uzyskania zaliczenia znajdują się w sylabusie umieszczonym w serwisie usosweb.us.edu.pl.

Na ocenę końcową modułu (OKM) składają się oceny uzyskane z poszczególnych form weryfikacji w zależności od kierunku studiów (szczegóły w poszczególnych sylabusach).

Sposób ustalania oceny końcowej modułu w poszczególnych semestrach określa sylabus.

Przyjęta w SPNJO skala ocen (nie dotyczy Wydziału Filologicznego – obowiązuje skala przyjęta na Wydziale):

90-100% = bdb (bardzo dobry)
84-89% = db+   (dobry plus)
75-83% = db    (dobry)
69-74% = dst+  (dostateczny plus)
60 – 68% = dst  (dostateczny)
0 – 59% = ndst (niedostateczny)

Ocenę końcową modułu ustala się wg następujących przedziałów (nie dotyczy Wydziału Filologicznego – obowiązuje skala przyjęta na Wydziale):

4,75 – 5,0    = bdb
4,25 – 4,74  = db+
3,75 – 4,24  = db
3,25 – 3,74  = dst+
3,0  – 3,24   = dst
< 3,0          = ndst

Uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich określonych przez lektora form weryfikacji uprawnia do uzyskania końcowej oceny dst (pomimo średniej niższej niż 3,0).

Pozytywne zaliczenie testów sprawdzających umiejętności i wiedzę jest obowiązkowe. Tryb zaliczania ocen uzyskanych z innych form weryfikacji określa lektor.

Poprawa ocen ndst odbywa się  w ustalonym przez lektora terminie.

  1. Przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych przez studenta we wcześniejszych cyklach kształcenia.

Student, który na innym kierunku w UŚ uzyskał zaliczenie / zdał egzamin z modułu języka klasycznego, może wnieść o przeniesienie oceny na drugim kierunku. Na pierwszych zajęciach student zgłasza lektorowi zamiar skorzystania z przeniesienia oceny.

Student, który zaliczył lektorat w uczelni innej niż UŚ może wnieść o uznanie tego zaliczenia (art. 85. p. 1  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Wniosek należy skierować do władz dziekańskich.

Nie przenosi się ocen uzyskanych poza systemem szkolnictwa wyższego.

  1. Zmiana grupy

Przejście do innej grupy  następuje po uzyskaniu przez studenta pisemnej zgody obydwu lektorów i jest możliwe wyłącznie do 3 tygodni od rozpoczęcia zajęć.

Aktualne informacje dotyczące  zasad uczestnictwa w lektoracie i konsultacji lektorów znajdują się na stronie Studium: spnjo.us.edu.pl.

return to top