Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Teologiczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Teologia, specjalność: teologia pastoralna


Studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Język wykładowy: polski

Kierunek: teologia, o specjalności: teologia pastoralna, prowadzony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, stanowi klasyczną realizację projektu studiów teologicznych, wyznaczonego w ramach Kościoła katolickiego przez normy konstytucji Sapientia christiana. Kierunek opiera się na pogłębionym studium filozofii (logika i teoria poznania, historia filozofii, antropologia, metafizyka, etyka), będącej wprowadzeniem do właściwego studium teologii. Ta zaś poznawana jest w kontekście rzetelnej wiedzy historycznej o początkach i rozwoju chrześcijaństwa. Trzon studiów stanowią: teologia biblijna i teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna i moralna). Na ich bazie rozwijane są wiedza i umiejętności z innych dyscyplin, w szczególności duchowości, liturgiki, prawa kanonicznego czy katolickiej nauki społecznej.
img
O kierunku O kierunku

Kierunek: teologia, o specjalności: teologia pastoralna, realizowany jest w formie studiów stacjonarnych, trwających łącznie jedenaście semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł magistra teologii.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?
left img

Niekwestionowanym atutem naszego Wydziału jest kameralna i przyjazna atmosfera. Sąsiedztwo Katedry Chrystusa Króla, Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, Biblioteka zawierająca bogate i unikatowe zbiory kościelne, bliskość innych instytucji zajmujących się misją chrześcijańską stwarzają niepowtarzalny klimat zgłębiania najważniejszych prawd o Bogu i człowieku.

Specjalności Specjalności

Specjalność: teologia pastoralna przygotowuje wyłącznie przyszłych duchownych Kościoła katolickiego. Prócz podstawowego programu teologii studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z posługą pastoralną w Kościele katolickim oraz uzyskują przygotowanie do nauczania religii w szkołach publicznych.

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Od kandydata wymagana jest akceptacja katolickiego charakteru studiów oraz zasad moralności chrześcijańskiej.

Kwalifikacja obejmuje wynik egzaminu maturalnego lub dojrzałości z języka polskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną z zakresu podstawowych wiadomości z religii oraz motywacji wyboru studiów teologicznych.

Język polski (50%): Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.
Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata.
Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały nr 298 Senatu UŚ z dnia 28 czerwca 2022 r. Można je znaleźć również TUTAJ.

Rozmowa kwalifikacyjna (50%) oceniana będzie w skali ocen od 2 do 5, przy czym ocena 2 jest oceną negatywną (stopień niedostateczny). Ocena będzie przeliczana na punkty: 5 — 50 pkt.; 4,5 — 45 pkt.; 4 — 40 pkt.; 3,5 — 35 pkt.; 3 — 30 pkt. Pozytywny wynik z rozmowy to uzyskanie przez kandydata minimum 30 punktów. Otrzymanie przez kandydata mniej niż 30 punktów oznacza ocenę niedostateczną (2). Nieobecność kandydata na rozmowie albo otrzymanie przez kandydata mniej niż 30 punktów, dyskwalifikują kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów z egzaminu maturalnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty Opłaty
Opłata rekrutacyjna 100 złotych
Opłata semestralna dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia stacjonarne brak opłat semestralnych
Opłata semestralna dla cudzoziemców aplikujących na studia stacjonarne na zasadach odpłatności zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta – więcej informacji na stronie 

 

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Niewątpliwym atutem naszego kierunku jest kompetentna kadra dydaktyczna. Wśród jej członków znajdują się specjaliści zasiadający w międzynarodowych gremiach teologicznych i kościelnych, prowadzący pionierskie badania w dziedzinie nauk teologicznych, wprowadzający w interesujący sposób w świat teologii. Wiele zajęć prowadzą także „praktycy”, na co dzień podejmujący w świecie szeroko rozumianą misję teologa. U nas nie tylko poznasz „z zewnątrz” świat teologii i Kościoła, lecz również zasmakujesz samodzielnych prób pochylenia się nad najważniejszymi egzystencjalnymi pytaniami o świat, człowieka i Boga.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Wiodącą dyscypliną naukową na kierunku są nauki teologiczne. Ich trzon stanowią teologia biblijna i systematyczna (dogmatyczna, fundamentalna, moralna). Jednakże ich studium oparte jest również na solidnych podstawach filozoficznych i historycznych i jest uzupełnione o całą gamę dyscyplin pomocniczych (m.in. psychologia religii, pedagogika, socjologia). Dajemy również możliwość rozwijania kompetencji językowych zarówno w zakresie języków nowożytnych (angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański), jak i języków starożytnych (łaciński, grecki, hebrajski, syryjski).

Bogato wyposażona biblioteka, usytuowana w sąsiedztwie Wydziału, stanowi niezastąpione „miejsce” poszerzania swoich teologicznych horyzontów.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Studenci specjalności: teologia pastoralna odbywają staże w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także praktyki pastoralne w porozumieniu z Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, w wybranych parafiach Archidiecezji katowickiej.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?
left img

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci kierunku: teologia, o specjalności: teologia pastoralna podejmują pracę duszpasterską jako prezbiterzy w Archidiecezji katowickiej. Wielu z nich zdecydowało się również na podjęcie pracy za granicą, w tym także na terenach misyjnych.

   
Ks. mgr lic. kan. Wojciech Iwanecki, absolwent teologii o specjalności pastoralnej WTL UŚ, duszpasterz akademicki w Rybniku, katecheta, współprowadzący youtubowego kanału Święty Monitor Ks. mgr lic. kan. Mateusz Włosek, absolwent teologii o specjalności pastoralnej WTL UŚ, wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, koordynator programu formacyjnego „Młodzi na progu”
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – ks. dr Łukasz Michoń (lukasz.michoń@us.edu.pl)

return to top