Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Teologiczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Teologia


Studia stacjonarne lub niestacjonarne, jednolite magisterskie

Język wykładowy: polski

Kierunek: teologia, prowadzony na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, stanowi klasyczną realizację projektu studiów teologicznych, wyznaczonego w ramach Kościoła katolickiego przez normy konstytucji Sapientia christiana. Kierunek opiera się na pogłębionym studium filozofii (logika i teoria poznania, historia filozofii, antropologia, metafizyka, etyka), będącej wprowadzeniem do właściwego studium teologii. Ta zaś poznawana jest w kontekście rzetelnej wiedzy historycznej o początkach i rozwoju chrześcijaństwa. Trzon studiów stanowią teologia biblijna i teologia systematyczna (fundamentalna, dogmatyczna i moralna). Na ich bazie rozwijane są wiedza i umiejętności z innych dyscyplin, w szczególności duchowości, liturgiki, prawa kanonicznego czy katolickiej nauki społecznej.
img

Zapisz się na studia

O kierunku O kierunku

Kierunek: teologia, o specjalności: teologia nauczycielska lub teologia ogólna, realizowany jest w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, trwających łącznie dziesięć semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł magistra teologii.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?
left img

Niekwestionowanym atutem naszego Wydziału jest kameralna i przyjazna atmosfera. Sąsiedztwo Katedry Chrystusa Króla, Biblioteka zawierająca bogate i unikatowe zbiory kościelne, bliskość innych instytucji zajmujących się misją chrześcijańską stwarzają niepowtarzalny klimat zgłębiania najważniejszych prawd o Bogu i człowieku.

Nierzadko studia na naszym Wydziale podejmują studenci 30+, dlatego oferujemy im szczególne wparcie naszych pracowników – indywidualnych opiekunów naukowych, którzy pomogą w łączeniu obowiązków zawodowych, rodzinnych i uczelnianych.

Specjalności Specjalności

Specjalność: teologia nauczycielska przygotowuje przyszłych katechetów Kościoła katolickiego (nauczycieli religii). Prócz podstawowego programu teologii studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, związane z uprawnieniami do nauczania religii w szkołach publicznych. Program jest rozbudowany w stronę wzmocnienia umiejętności katechetycznych.
Specjalność: teologia ogólna (dawniej teologia w kulturze) jest podstawowym kursem teologii, który kandydaci mogą rozbudować o dowolnie wybrane przez siebie moduły zaproponowane przez Uczelnię.

Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów.

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Od kandydata wymagana jest akceptacja katolickiego charakteru studiów oraz zasad moralności chrześcijańskiej.

Kwalifikacja obejmuje wynik egzaminu maturalnego lub dojrzałości z języka polskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną z zakresu podstawowych wiadomości z religii oraz motywacji wyboru studiów teologicznych.

Język polski (50%): Wynik egzaminu na poziomie podstawowym mnoży się przez przelicznik 0,5, na poziomie rozszerzonym przez przelicznik 1, a następnie przez wagę przedmiotu.
Jeżeli kandydat zdawał na maturze dany przedmiot na obu poziomach, pod uwagę będzie brany wynik z poziomu, który po uwzględnieniu przelicznika i wagi będzie korzystniejszy dla kandydata.
Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów ze starą maturą określa § 14 uchwały nr 298 Senatu UŚ z dnia 28 czerwca 2022 r. Można je znaleźć również TUTAJ.

Rozmowa kwalifikacyjna (50%) oceniana będzie w skali ocen od 2 do 5, przy czym ocena 2 jest oceną negatywną (stopień niedostateczny). Ocena będzie przeliczana na punkty: 5 — 50 pkt.; 4,5 — 45 pkt.; 4 — 40 pkt.; 3,5 — 35 pkt.; 3 — 30 pkt. Pozytywny wynik z rozmowy to uzyskanie przez kandydata minimum 30 punktów. Otrzymanie przez kandydata mniej niż 30 punktów oznacza ocenę niedostateczną (2). Nieobecność kandydata na rozmowie albo otrzymanie przez kandydata mniej niż 30 punktów, dyskwalifikują kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

O zakwalifikowaniu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie sumy uzyskanych punktów z egzaminu maturalnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Opłaty Opłaty
Opłata rekrutacyjna 100 złotych
Opłata semestralna dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia stacjonarne brak opłat semestralnych
Opłata semestralna dla cudzoziemców aplikujących na studia stacjonarne na zasadach odpłatności zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta – więcej informacji na stronie 
Opłata za studia niestacjonarne 1400 zł (opłata wnoszona w całości)

1550 zł (opłata wnoszona w częściach o 150 zł więcej)

    • I część – 511,50 zł
    • II część – 511,50 zł
    • III część – 527,00 zł

zasady i terminy wnoszenia opłat, numer konta – więcej informacji na stronie 

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Niewątpliwym atutem naszego kierunku jest kompetentna kadra dydaktyczna. Wśród jej członków znajdują się specjaliści zasiadający w międzynarodowych gremiach teologicznych i kościelnych, prowadzący pionierskie badania w dziedzinie nauk teologicznych, wprowadzający w interesujący sposób w świat teologii. Wiele zajęć prowadzą także „praktycy”, na co dzień podejmujący w świecie szeroko rozumianą misję teologa. U nas nie tylko poznasz „z zewnątrz” świat teologii i Kościoła, lecz również zasmakujesz samodzielnych prób pochylenia się nad najważniejszymi egzystencjalnymi pytaniami o świat, człowieka i Boga.

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?
left img

Wiodącą dyscypliną naukową na kierunku są nauki teologiczne. Ich trzon stanowią teologia biblijna i systematyczna (dogmatyczna, fundamentalna, moralna). Jednakże ich studium oparte jest również na solidnych podstawach filozoficznych i historycznych i jest uzupełnione o całą gamę dyscyplin pomocniczych (m.in. psychologia religii, pedagogika, socjologia). Dajemy również możliwość rozwijania kompetencji językowych zarówno w zakresie języków nowożytnych (angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański), jak i języków starożytnych (łaciński, grecki, hebrajski, syryjski).

Bogato wyposażona biblioteka, usytuowana w sąsiedztwie Wydziału, stanowi niezastąpione „miejsce” poszerzania swoich teologicznych horyzontów.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Studenci specjalności: teologia nauczycielska odbywają staże w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Studenci specjalności: teologia ogólna mogą odbyć staże w różnych instytucjach kultury.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?
left img

Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci naszego kierunku pracują przede wszystkim jako katecheci w szkołach różnego typu. Ale nie tylko! Zatrudniani bywają także w ośrodkach duszpasterskich, mediach i instytucjach kultury.

 Lekcja religii Program telewizyjny "Okiem wiary"
Mgr Katarzyna Lewandowska, absolwentka teologii WTL UŚ, nauczycielka religii w SP nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wodzisławiu Śl., żona i mama. Mgr Michał Koźlik, absolwent teologii WTL UŚ,
dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, mąż i tata.
Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – ks. dr Łukasz Michoń (lukasz.michoń@us.edu.pl)

return to top