Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
absolwent
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tadeusz Donocik - Nasi Absolwenci

Prywatny przedsiębiorca od 1982 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prawnik, doradca biznesowy, specjalista restrukturyzacji firm, szkoleniowiec.
Inicjator i współinicjator szeregu działań promujących rozwój Katowic i regionu, m.in. Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw i 12 Agencji Rozwoju Lokalnego. Aktywny uczestnik procesu przebudowy gospodarczo – społecznej Śląska, współtwórca i współinicjator prac nad Kontraktem Regionalnym dla województwa katowickiego w latach 1992 – 1997. W swej działalności bardzo mocno wyróżnia element promocji województwa śląskiego i promocji przedsiębiorczości tego regionu zarówno w kraju jak i za granicą.

Od 1990 roku Prezes, współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, ukierunkowanej na stałe doskonalenie i samouczenie się. Izba jest obecnie jedną z największych i najprężniej działających organizacji samorządu gospodarczego w województwie śląskim, a dynamizm i ciągły rozwój to cechy najlepiej ją charakteryzujące. Realizując swoje zadania statutowe Izba wspiera podmioty gospodarcze w ich dążeniach do budowy innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju oraz wzrostu ich konkurencyjności na Rynku Europejskim. Izba jako pierwsza w Polsce uzyskała w 2010 roku tytuł Laureata XVI edycji Konkursu Polska Nagroda Jakości w kategorii organizacje samorządu gospodarczego.

Tadeusz Donocik od 1993 r. jest wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej, z której to ramienia w latach 2004-2006 podejmował działania jako członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli (EKES). W latach 2006-2010, z ramienia KIG, uczestniczy także w pracach Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, jako przedstawiciel grupy pracodawców.

W latach 1997-1998 był Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki, natomiast w latach 1998-2001 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialnym m.in. za: politykę regionalną, rozwój MŚP, promocję eksportu, handel zagraniczny, technikę i technologię, turystykę, Specjalne Strefy Ekonomiczne.

Od 2002 r. Członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacyjnej RIS-Silesia. W latach 2003-2010 – Członek Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Członek Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu. Od 2006r. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. a od 2011 roku Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach.

Od 2018 roku Prezes Honorowy RIG w Katowicach.

Obecnie jest członkiem m.in. Zespołu ds. monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie śląskim przy Wojewodzie Śląskim, ekspertem Panelu Horyzontalnego w ramach projektu FORGOM – Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach czy członkiem Komitetu ds. Ochrony Bezstronności działającego przy TUV NORD Polska.

Pomysłodawca i organizator trzech edycji Międzynarodowych Studenckich festiwali i folklorystycznych w Katowicach i Sosnowcu (1979-1981). Od 2010 roku Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Autor ok. 500 referatów, wystąpień i publikacji dot. systemu gospodarki rynkowej, marketingu, płynności finansowej w firmach, problematyki małych i średnich przedsiębiorstw, handlu zagranicznego i promocji eksportu, polityki regionalnej oraz turystyki.

W 2001 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 otrzymał Perłę Honorową Polskiej Gospodarki.

return to top