Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół ds. jakości administracji, etyki i praworządności

Usługi oferowane przez zespół:

· Audyt stanowisk narażonych na korupcję

Celem audytu jest stworzenie (na podstawie zakresu kompetencji, ryzyk środowiskowych i realnego oddziaływania na proces decyzyjny) listy stanowisk zagrożonych ryzykiem korupcyjnym. W przypadku każdego z nich zostanie zaproponowany konkretny pakiet działań prewencyjnych, zmniejszający ryzyko wystąpienia zachowań korupcyjnych.Audyt ryzyk korupcyjnych

Podstawowym celem audytu  jest stworzenie (na podstawie zakresu kompetencji, ryzyk środowiskowych i realnego oddziaływania na proces decyzyjny) skategoryzowanej listy stanowisk zagrożonych ryzykiem korupcyjnym, z podziałem na 3 obszary: wolnych od ryzyk korupcyjnych, zagrożonych korupcją i szczególnie zagrożonych zjawiskami korupcyjnymi. Dla każdego ze stanowisk zostanie opracowana odrębna instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zjawisk nieetycznych lub korupcyjnych, oraz stworzona deklaracja o braku konfliktu interesów na zajmowanym stanowisku. Integralną częścią audytu ryzyk korupcyjnych jest opracowanie wytycznych dla rekrutacji na stanowiska zagrożone ryzykiem korupcyjnym. Zawiera on także szczegółowe wytyczne w zakresie edukacji i podnoszenia kompetencji w odniesieniu do etyki i antykorupcji.

· Audyt ryzyk lobbingowych

Celem audytu jest zwiększenie ochrony procesu decyzyjnego  przed działaniami osób trzecich, których motywem jest wpływ na wydawane decyzje lub stanowione akty prawa. Sam lobbing jest zjawiskiem legalnym, jednak musi podlegać procesom kontroli, szczególnie dla zapewnienia równości szans wszystkim stronom postępowania. Audyt wskazuje listę stanowisk dla których powinna być  stworzona deklaracja o braku konfliktu interesów, oraz zalecenie chroniące przed nielegalnymi działaniami lobbingowymi (tzw. czarnym lobbingiem).

· Audyt procesu stanowienia prawa miejscowego per se

Celem audytu jest z jednej strony zwiększenie transparentności procedur oraz, zgodnie z zasadą dobrej legislacji, poprawa techniki i redakcji aktów prawa miejscowego, z drugiej natomiast – wzmocnienie aktywnej partycypacji w ramach procesu legislacji samorządowej. Mowa tu zwłaszcza o faktycznej możliwości artykułowania interesów i potrzeb osób wchodzących w skład organów stanowiących JST, organów doradczych oraz upowszechnieniu i uporządkowaniu zasad przeprowadzania konsultacji społecznych.


Koordynator zespołu:

dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ
Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 11, 40-007 Katowice

waldemar.wojtasik@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-9111-1723


Członkowie zespołu:

dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ (WNS, UŚ)
dr hab. Rafał Glajcar, prof. UŚ (WNS, UŚ)
dr Magdalena Półtorak (WPiA, UŚ)
dr hab. prof. PŚl. Aleksandra Kuzior (WOiZ, Pol. Śl.)


Karta zespołu badawczego w formacie PDF >>> Zespół ds. jakości administracji, etyki i praworządności

return to top