Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt badawczy: Badania literatury polskiej i klasycznej

Lider zespołu badawczego: dr hab. Jan Kucharski, prof. UŚ 

Cel projektu:  wszechstronne badania literatury polskiej obejmujące prace historycznoliterackie, krytycznoliterackie, interpretacyjne, a także edycje dzieł literackich czy badania nad kulturą literacką różnych epok, ściśle korespondujące ze wskazanymi w strategii Instytutu Literaturoznawstwa UŚ na lata 2020-2025 obszarami badawczymi (nowa humanistyka, badania historycznoliterackie w ujęciu kulturowym, literatura w ujęciach interdyscyplinarnych, komparatystyka literacka i dydaktyka literatury. Zakres tematyczny projektu obejmuje między innymi: badania nad dawną literaturą okolicznościową, piśmiennictwem użytkowym, epistolografią i różnego typu oracjami, poszerzenie wiedzy o literaturze polskiej wieków XVIII i XIX oraz o dziedzictwie kulturowym oświecenia i romantyzmu w wieku XX, systematyczne badanie długiego trwania polskiej nowoczesności literackiej i dyskursów z nią spowinowaconych, opis przemian dotyczących zmiany paradygmatu (modernizm/postmodernizm), zarówno w zakresie teoretyzowania, jak i w obrębie praktycznych, także politycznych, uwarunkowań kultury, literaturę staropolska i jej dziedzictwo w piśmiennictwie epok późniejszych, badanie literatury XX i XXI wieku – obiegów wydawniczych, ewolucji poetyk, kanonu literackiego i czytelniczego, opracowywanie problematyki polskiej kultury literackiej, rozwój badań teoretycznoliterackich, nowoczesne i ponowoczesne perspektywy podmiotowości, tożsamości, płciowości oraz seksualności, opis nowych zjawisk i tendencji w literaturze polskiej, estetycznych przeobrażeń sfery kulturowo-politycznej, zmian statusu i funkcji krytyki literackiej, roli literatury popularnej we współczesnej kulturze, badania nad literaturą dla dzieci i młodzieży, problematykę organiczną w tekstach literackich, ekokrytykę, somatopoetykę, animal studiesplant studies, recepcję literatury polskiej w świecie, komparatystyczne związki przestrzenne w literaturze polskiej i światowej, strategie czytelnicze i interpretacyjne w szkolnym dyskursie edukacyjnym, podróżopisarstwo dawne i współczesne, literatura regionalna, studia klasyczne i bizantyńskie. 

Projekt badawczy: Badania literatur obcych

Lider zespołu badawczego: dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ 

Cel projektuszeroko zakrojone i wieloaspektowe badania literatur obcych oraz literatur klasycznych, ściśle korespondujące ze wskazanymi w strategii Instytutu Literaturoznawstwa UŚ na lata 2020-2025 obszarami badawczymi (nowa humanistyka, badania historycznoliterackie w ujęciu kulturowym, literatura w ujęciach interdyscyplinarnych, komparatystyka literacka i dydaktyka literatury). Badania prowadzone będą przy zastosowaniu najnowszych  literaturoznawczych i przekładoznawczych metodologii badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego i filozoficznego. Zakres tematyczny projektu obejmuje między innymi: badania nad hybrydycznością w literaturze, interdyscyplinarne badania nad wpisującymi się w estetykę ponowoczesności i postkolonializmu współczesnymi niemetropolitalnymi literaturami francusko-, hispano- i angielskojęzycznego obszaru językowego; amerykanistyczne badania hemisferyczne oraz badania transoceaniczne; kanadyjskie studia kulturowe; badania nad współczesną kulturą, literaturą oraz nowymi mediami w zakresie, jaki pozwala uchwycić ich osadzenie w kontekście społecznym, politycznym i historycznym, a także relacje intertekstualne między tym sferami; badania nad rozwijającymi się formami kultury i uczestnictwem w kulturze, w tym: grami cyfrowymi i fabularnymi, tradycyjnymi oraz innymi formami narracji interaktywnych; tradycje europejskie w kulturze popularnej; tropy przeszłości i teraźniejszości w brytyjskich studiach kulturowych i literackich; badania nad literaturą niemieckojęzyczną z wykorzystaniem współczesnych teorii i modeli literaturoznawczych oraz kulturoznawczych, np. teorii przestrzeni, recepcji, gender, postkolonialnych czy narratologii; badania niemieckojęzycznej literatury XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem dramatu i teatru krajów niemieckojęzycznych i skandynawskich; badania literatury niemieckiej i piśmiennictwa na Górnym Śląsku oraz niemieckojęzycznej literatury kobiet; interpretacja najważniejszych zjawisk i tendencji rozwojowych literatury rosyjskiej XIX–XXI wieku w dziedzinie prozy, dramatu i krytyki literackiej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi literaturoznawczych; badania literatury i kultury Słowian zachodnich i południowych.   

return to top