Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

ER(R)GO

“ER(R)GO” jest międzynarodowym czasopismem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie. Periodyk poświęcony jest przede wszystkim refleksji nad wytworami kultury współczesnej – także kultury popularnej – ze szczególnym naciskiem na zagadnienia teoretyczne i w najszerszym sensie z teorią związane. Tematyka obejmuje analizę zjawisk, dzieł, procesów kulturowych i literackich oraz ich uwarunkowań, analizę kontekstów je określających, zagadnienia metodologii badań literaturoznawczych i kulturoznawczych, analizę współczesnych tendencji w kulturze i ich założeń myślowych, zmiany paradygmatów teoretycznych i metodologicznych, analizę etycznych i aksjologicznych uwikłań prądów oraz zjawisk kulturowych i literackich, syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze, związki literatury z filozofią i innymi naukami. Istotny nacisk kładzie się na zagadnienia teoretycznoliterackie, przy czym literatura postrzegana jest w jej powiązaniach z kontekstami i procesami ogólnokulturowymi. Zadaniem pisma jest wypełnienie niszy między periodykami literaturoznawczymi i kulturoznawczymi oraz umożliwienie spotkania tych dwóch szerokich dziedzin w jednej przestrzeni czytelniczej. Ogólny tenor pisma należy określić jako interdyscyplinarny. Czasopismo nie pobiera opłat za publikacje artykułów i jest dostępne w formule Open Access Gold. “Er(r)go” i figuruje na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2016 roku nasze czasopismo indeksowane jest także w bazie ERIH+ i figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2019: 73.95. Od roku 2020 indeksowane jest także w bazie Elsevier Scopus.

Punkty MEiN: 100 (wykaz z dn. 1.12.2021r.) 

Strona www czasopisma: http://www.errgo.pl,

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO 

Dane kontaktowe: errgo@us.edu.pl 

Fabrica Litterarum Polono-Italica

Dwa intrygujące łacińskie słowa fabrica oraz officina pozostają zbyt często w miłosnym, gramatycznym związku z terminem bliskim każdemu filologowi, z leksemem o dobrze znanej postaci – litteraria. Wiedzą o tym dobrze badacze europejskiego renesansu, może ostatniej epoki wierzącej w praktyczny walor sztuki. Wspomniana frazeologiczna relacja godzi dwa (zdawałoby się trudne do pojednania) kulturowe żywioły: potęgę praktycznego wytwarzania i moc bezinteresownej kreacji. Język staje się tu narzędziem porozumienia – łączy udzielne światy, spaja dumne królestwa, które zwykle na siebie nie patrzą. Co więcej: pozostają trwale odseparowane i odwrócone do siebie plecami.

Przypomniane i scalone w tytule pisma słowa wyznaczają tym samym kierunek przyjętej badawczej marszruty: szukać w literackich (ale także szerzej – wszelkich możliwych artystycznych) tekstach potencjału modernizującego myślenie, esencji produktywnej nowoczesności, zmieniającej trwale „warsztat” humanisty. Choć pole badawcze wydaje się precyzyjnie określone (uniwersum polskiego oraz włoskiego pogranicza literatur i kultur) interesuje nas szczególnie komparatystyczny „aspekt i moment” poszukiwawczego procesu.

A więc wszystkie te sytuacje, które ujawniają swój „transmedialny” charakter i przynależą do nierozdzielnych, „równoległych – jak to kiedyś określił Henry Remake – sfer ekspresji humanistycznej”. Badanie kontekstualne pozostaje wszak niezbywalnym wymogiem nowoczesnej humanistyki.

W swej strukturze formalnej czasopismo zawiera działy obligatoryjne, cykliczne i konieczne oraz te, które będą pojawiać się nieregularnie. Do pierwszej grupy należą moduły: Artykuły i rozprawy oraz Varia. Do drugiej: Przekłady, Prezentacje, Kronika oraz Dyskusje, omówienia, glosy. Każdy kolejny numer pisma – w swym dziale Artykuły i rozprawy – prezentuje wyraźnie (monograficznie) zdefiniowany problem badawczy.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest jego wersja internetowa.

Punkty MEiN: 20 (pierwszy raz na wykazie z dn. 1.12.2021r.)

Strona czasopisma www: http://www.fabrica.us.edu.pl

Kontakt:

„Fabrica Litterarum Polono-Italica”
fabricalitterarum@gmail.com
http://www.fabrica.us.edu.pl
ul. Uniwersytecka 4,
40-007 Katowice

IUDAICA RUSSICA

„IUDAICA RUSSICA” to półrocznik wydawany przez Uniwersytet Śląski od roku 2018. Czasopismo jest poświęcone najnowszej literaturze rosyjsko-izraelskiej (literaturze tzw. rosyjskiego Izraela) — jej ewolucji, obecnemu miejscu, roli i statusowi, odmianom, charakterowi oraz poetyce. Na jego łamach obecne są również badania dotyczące tematyki żydowskiej (motywów żydowskich) w twórczości rosyjskich klasyków, zwłaszcza tych o żydowskich korzeniach. Specyfikę czasopisma wyznaczają badania dotyczące literatury „rosyjskiego Izraela”, ale zamieszczane są w nim również teksty poświęcone szerzej pojętej tematyce żydowskiej. W czasopiśmie „IUDAICA RUSSICA” obok artykułów naukowych publikowane są recenzje naukowe, omówienia, sprawozdania, a także przekłady na język polski dzieł (lub ich fragmentów) rosyjskojęzycznych żydowskich twórców oraz przekłady znaczących rosyjskojęzycznych tekstów (esejów, szkiców) poświęconych tematyce żydowskiej. Rosyjskojęzyczne życie literackie w Izraelu, biorąc pod uwagę zarówno liczebność jego przedstawicieli, jak i wartość interpretacyjną powstających tam tekstów, stanowi istotną część kultury rosyjsko-żydowskiej. Niestety w światowej rusycystyce tematyka ta jest traktowana marginalnie. Nie ma zwartych opracowań, które opisywałyby rozmiary i złożoność zjawiska, a przede wszystkim brakuje forum, na którym zagadnienia te byłyby podejmowane. Lukę tę wypełnia czasopismo „IUDAICA RUSSICA” i taki jest jego podstawowy cel.

Punkty MEiN: 20 (pierwszy raz na wykazie z dn. 1.12.2021) 

Kontakt z redakcją: iudaica.russica@us.edu.pl  

Strona www czasopisma: http://www.iudaicarussica.us.edu.pl/ 

Narracje o Zagładzie

„Narracje o Zagładzie” są półrocznikiem naukowym zorientowanym na najnowsze badania Zagłady i innych ludobójstw oraz ekobójstw. Pismo publikuje artykuły mieszczące się w tradycyjnym modelu badań zagładowych (nastawione na odkrycia i analizy unikatowych dokumentów, w tym zwłaszcza literaturę dokumentu osobistego) i ludobójczych, jak i przekraczające horyzont tradycji w kierunku posthumanistyki i popkultury, a zwłaszcza ecocide and genocide studies. Dyscypliną wiodącą wśród publikacji jest literaturoznawstwo. Historia, nauki o kulturze i religii czy historia sztuki traktowane są kontekstowo. Językami publikacji są: polski, angielski, niemiecki. 

Punkty MEiN: 20 ( wykaz z dn. 1.12.2021r. ) 

Strona www czasopisma: https://journals.us.edu.pl/index.php/NoZ

Kontakt do redaktor naczelnej: marta.tomczok@us.edu.pl 

Paidia i Literatura

Celem czasopisma „Paidia i Literatura” jest ogląd polskiej oraz obcej literatury dla dzieci i młodzieży z perspektywy współczesnych nurtów w humanistyce, które mogą zostać włączone do teoretycznego i krytycznego instrumentarium, jakim dysponują badania nad literaturą dla niedorosłych. Artykuły zamieszczane na łamach rocznika podejmują zagadnienia związane nie tylko ze współczesną literaturą/(pop)kulturą dla dzieci i młodzieży, ale również z jej kanonem odczytywanym przede wszystkim przez pryzmat różnorodności stanowisk, jaką proponuje nowa humanistyka.  

Oczekuje się, że tematyka artykułów włączy problematykę związaną z literaturą dla niedorosłych do obszaru współczesnych studiów humanistycznych, w przypadku kanonu rewitalizując jej repertuar edukacyjny, a w przypadku niekanoniczych tekstów, prezentując problemy współczesności, których skala oraz intensywność nie może być zignorowana przez edukację.  

Punkty MEiN: 20 (pierwszy raz na wykazie z dn. 1.12.2021r.)

https://journals.us.edu.pl/index.php/pl  

Adres e-mail: pil.czasopismo@us.edu.pl 

Postscriptum Polonistyczne

„Postscriptum Polonistyczne” jest półrocznikiem krajowych i zagranicznych polonistów. Pismo ma charakter naukowy i jest redagowane przez polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach związanych ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz badaczy z zagranicznych uniwersytetów (Chiny, Czechy, Francja, Macedonia). Skład ekspertów Rady Naukowej, autorów i recenzentów ma charakter międzynarodowy.

„Postscriptum Polonistyczne” publikuje rozprawy poświęcone zagadnieniom z zakresu języka i literatury polskiej oraz szeroko rozumianej kultury polskiej (artykuły z zakresu antropologii kulturowej, studiów nad filmem i teatrem) ze szczególnym naciskiem na współczesny rozwój tych dziedzin. Przedmiotem zainteresowania jest także nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego – zamieszczane są artykuły podejmujące problematykę nauczania języka polskiego, literatury i kultury obcokrajowców, nauczania polonistycznego wśród emigrantów, a także prezentujące praktykę glottodydaktyki polonistycznej. Drukowane są także rozprawy zawierające tematykę recepcji polskiej kultury i tekstów literackich poza granicami kraju.

Punkty MEiN: 70 (wykaz z dn. 1.12.2021r.)

Kontakt:

Postscriptum Polonistyczne
Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice,
ul. Uniwersytecka 4
tel.: (32) 2009 424
e-mail: postscriptum@us.edu.pl

Sekretarz redakcji: dr Maria Czempka-Wewióra

Przegląd Rusycystyczny

„Przegląd Rusycystyczny” jest kwartalnikiem publikowanym pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, współwydawcą pisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. „Przegląd” powstał w roku 1976.  Publikujemy artykuły, studia, polemiki, dyskusje, recenzje, przeglądy, sprawozdania po polsku, rosyjsku i angielsku. Pismo poświęcone jest głównie problematyce literaturoznawczej i językoznawczej, choć publikujemy także prace z zakresu szeroko pojętego rosjoznawstwa. „Przegląd” adresowany jest do specjalistów: naukowców, doktorantów, studentów zainteresowanych problematyką rosjoznawczą. Pismo jest indeksowane m.in. na liście ERIH+, od pierwszego numeru w roku 2020 pismo jest indeksowane w bazie SCOPUS.  

Punkty MEIN: 70 (wykaz z dn. 1.12.2021r.)

Kontakt: 

Piotr Fast, redaktor naczelny: piotr.fast@us.edu.plpiotr.fast@gmail.com; tel. +48 505 300 667  

Paweł Łaniewski, sekretarz redakcji: pmlaniewski@gmail.com; tel. +48 516  569 069

 Strona www czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR

Przekłady Literatur Słowiańskich

Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” zostało założone przez profesor Bożenę Tokarzową w 2009 roku w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (początkowo ukazywało się jako wydawnictwo ciągłe, a w 2012 roku zostało przekształcone w czasopismo). Od początku wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcone są zagadnieniom przekładu artystycznego w ramach języków południowo- i zachodniosłowiańskich, widzianym w perspektywie teoretycznej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej.

Obejmuje zarówno rejestrację wydań i recepcji przekładów, jak również studia dotyczące:
1. specyfiki przekładu w granicach języków blisko spokrewnionych,
2. przekładu jednej kultury na drugą za pośrednictwem medium literatury,
3. roli przekładu w badaniach komparatystycznych i w studiach nad recepcją literatur słowiańskich w świecie,
4. zagadnień podejmowanych w najnowszych badaniach translatologicznych.

Punkty MEiN: 70 (wykaz z dn. 21.12.2021r.)

Kontakt:

„Przekłady Literatur Słowiańskich”
ul. Gen. Grota-Roweckiego 5, gab. 4.50
41-205 Sosnowiec

tel/fax: 0048 32 364 08 41
tel. 0048 32 364 08 19, 0048 501 069 561

e-mail: pls@us.edu.pl, leszek.malczak@us.edu.pl

Rana. Literatura – Doświadczenie – Tożsamość

Profil czasopisma wpisuje się w badania nad tropami egzystencji w literaturze, istotne jest dla niego pytanie o jej jednostkowy wymiar, rozpoznawany w zapisach doświadczenia i podmiotowych projekcjach tożsamości. Pojęcie „rany”, kluczowe dla naszej propozycji lektury i zarazem jej „znak firmowy”, stanowi specyficzny sposób spojrzenia na literaturę i kulturę, a także – co równie ważne – relację człowieka z szeroko rozumianym środowiskiem. Widząc w „ranie” potencjał daleko wykraczający poza treść i tematykę czytanych i pisanych tekstów, wiążemy ją z ważnymi obecnie nurtami humanistyki, zwłaszcza humanistyką zaangażowaną, opartą na empatii, trosce i wrażliwości.

Sekretarz redakcji: Katarzyna Niesporek

Romanica Silesiana

“Romanica Silesiana” stanowi forum dyskusji dla badaczy polskich i zagranicznych w dziedzinie literaturoznawstwa i przekładu literackiego. Założone z inicjatywy prof. Krzysztofa Jarosza w 2006 roku (redaktora naczelnego do roku 2017) jako rocznik, od 2018 roku czasopismo ukazuje się w trybie półrocznym. Każdy numer czasopisma skupia się wokół określonego przez redaktora tematycznego zagadnienia lub problemu w odniesieniu do literatur francusko- i hiszpańskojęzycznych oraz literatury włoskiej, nie ograniczając się jednak do wyżej wymienionych. Różnorodność tematyczna wzbogacona jest w ten sposób wielojęzycznością publikowanych artykułów. Celem zespołu redakcyjnego czasopisma jest terminowe publikowanie najlepszych prac autorstwa cenionych badaczy z Polski i zagranicy. Wysoki poziom publikowanych artykułów zapewnia każdorazowy (w zależności od problematyki tekstu) dobór recenzentów z grona uznanych ekspertów w dziedzinie literaturoznawstwa, szczególnie z ośrodków zagranicznych. Dzięki najlepszym recenzentom i autorom czasopismo znajdzie się w renomowanym kręgu naukowym i na stałe wejdzie do obiegu naukowego. Kolejnym celem zespołu redakcyjnego jest poszerzanie Rady Redakcyjnej o wybitnych specjalistów o ugruntowanym prestiżu stale potwierdzanym liczbą artykułów i cytowań. Stałym działem są “studia” (études), w ramach których, w zależności od numeru czasopisma, mogą zostać wyodrębnione grupy tematyczne. Wszystkie opublikowane artykuły są recenzowane. Ponadto mogą występować dwa dodatkowe działy: Recenzje opublikowanych pozycji krytycznych (Comptes rendus) oraz Varia (publikacje z tego działu również podlegają recenzji). 

Punkty MEiN: 40 (wykaz z dn. 1.12.2021r.)

Kontakt: 

Andrzej Rabsztyn, redaktor naczelny: andrzej.rabszyn@us.edu.pl  

Joanna Warmuzińska-Rogóż, zastępca redaktora naczelnego: joanna.warmuzinska-rogoz@us.edu.pl 

Aleksandra Komandera, sekretarz: aleksandra.komandera@us.edu.pl  

Marta Oracz, sekretarz:  marta.oracz@us.edu.pl 

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” to recenzowany rocznik o charakterze monograficznym. Czasopismo jest kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego” wydawanych od lat 70. XX wieku. W każdym numerze drukowane są teksty poświęcone konkretnemu zagadnieniu stanowiącemu asumpt do refleksji w ramach zarówno tradycyjnych specjalności literaturoznawczych, jak i interdyscyplinarnych ujęć literatury rosyjskiej i rosyjskojęzycznej. Redakcja publikuje artykuły, szkice, eseje, recenzje, polemiki i sprawozdania w języku polskim, rosyjskim i angielskim. 

Punkty MEiN: 20 (pierwszy raz na wykazie z dn. 1.12.2021r.)

Dane kontaktowe: 

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”  

41-200 Sosnowiec, ul. Stefana Grota-Roweckiego 5/3.18 

e-mail: rsl@us.edu.pl 

Scripta Classica

„Scripta Classica” są wydawnictwem ciągłym, w którym publikują specjaliści z różnych dziedzin nauk o literaturze i kulturze antycznej, a także badacze zajmujący się tradycją i recepcją antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyńskiej i epok późniejszych aż po czasy współczesne. W periodyku zamieszczane są również przekłady tekstów nietłumaczonych dotąd i niepublikowanych w naszym kraju. Czasopismo zostało założone w roku 2004 w Katedrze Filologii Klasycznej UŚ Katowicach przez prof. Tadeusza Aleksandrowicza i dr. hab. Tomasza Sapotę. Ukazuje się w ramach serii Filologia Klasyczna i skierowane jest do filologów klasycznych, literaturoznawców, językoznawców, filozofów, historyków, teologów, religioznawców, a także do wszystkich zainteresowanych antykiem i jego tradycją.

Redaktor naczelny: Jan Kucharski

Śląskie Studia Polonistyczne

 „Śląskie Studia Polonistyczne” to periodyk naukowy poświęcony literaturoznawczym i historycznoliterackim badaniom, a także krytyce, zwłaszcza literackiej, przy czym historię, teorię literatury oraz krytykę traktuje się jako ściśle powiązane z teoriami kultury i sztuki. Pismo wydawane jest w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, powstało w 2011 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i początkowo skupiało się przede wszystkim na badaniu praktyk literackich. Z czasem zakres artykułów przyjmowanych do pisma został rozszerzony o badania praktyk kulturowych i artystycznych; literatura i literaturoznawstwo pozostały jednak najważniejszymi obszarami zainteresowania.

Punkty MEiN: 20 (pierwszy raz na wykazie z dn. 1.12.2021r.)

Śląskie Studia Polonistyczne
ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
tel.: 32 2009 419

Strona www czasopisma: http://www.slaskiestudiapolonistyczne.us.edu.pl/

Wortfolge. Szyk Słów

Zgodnie z intencją zasygnalizowaną w tytule czasopismo naukowe „Wortfolge. Szyk Słów” sytuuje się na granicy dwóch dyscyplin: literaturo- i językoznawstwa. Szeroko rozumiana (po)graniczność wyznacza także główną oś krytycznej refleksji publikowanych w nim artykułów naukowych. W szczególności zaś interesują nas zjawiska literackie, estetyczne oraz językowe, ujęcia dydaktyczne o charakterze (po)granicznym, swoiste przejścia między granicami oraz (nie)możliwość ich wytyczania, a także myślowe, metaforyczne i (do)słowne cyrkulacje języków/myśli/tekstów/dyskursów w czasie i przestrzeni, przybierające przykładowo formę transferu transnarodowego i interdyscyplinarnego. Egzemplifikacji rysujących się w tym kontekście problemów służyć winny język bądź literatura/kultura niemieckiego i/lub polskiego obszaru językowego.

Redaktor naczelna: Nina Nowara-Matusik

Zastępczyni redaktor naczelnej: Grażyna Krupińska

Zastępca redaktor naczelnej: Mariusz Jakosz

Sekretarze: Mariusz Jakosz, Agata Borek

Punkty MEiN: 20 (pierwszy raz na wykazie z dn. 1.12.2021r.)

Strona www czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/wss/index 

Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” to pierwsze i, jak dotąd, jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej interdyscyplinarne i międzyobszarowe czasopismo naukowe poświęcone szerokim zagadnieniom kulturowym i społecznym w perspektywie human-animal studies. Ukazuje się od 2015 roku jako e-rocznik w serwisie Open Journal Systems. Od 2021 roku czasopismo przeszło na półroczny cykl wydawniczy. Publikuje artykuły naukowe, monograficzne i przeglądowe oraz recenzje, noty o książkach i sprawozdania badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych, którzy włączają studia nad relacjami ludzi i zwierząt do swojego warsztatu badawczego. Publikuje artykuły w języku angielskim, polskim i rosyjskim. Od 2021 roku pismo jest indeksowane na liście ERIH+. 

Punkty MEiN: 40 (wykaz z dn. 1.12.2021r.)

Redaktorka naczelna: Justyna Tymieniecka-Suchanek 

Zastępczyni redaktor naczelnej: Małgorzata Poks

Sekretarze redakcji: Magdalena Malinowska (od 1.08. p.o. sekretarza Agnieszka Loska), Anna Tyka

Kontakt: redakcja.zoophilologica@us.edu.pl  

Strona www czasopisma: https://journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA 

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego

Rocznik „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” jest czasopismem o długiej tradycji – wydawanym nieprzerwanie od 1977 roku – najpierw przez Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej, a następnie w latach 2001–2019 przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Od 2020 jest forum Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną. Na specyfikę rocznika najlepiej wskazuje trafnie sformułowany tytuł autorstwa Edwarda Polańskiego – „z teorii i praktyki”, gdyż od początku na poszczególne tomy składały się wielopłaszczyznowe interdyscyplinarne opracowania o charakterze i teoretycznym, i praktycznym, obejmujące dydaktykę języka polskiego, literatury i kultury polskiej.  Założycielom periodyku zależało bowiem na artykułach dotyczących zarówno teorii nauczania przedmiotu i jego statusu jako dyscypliny naukowej, jak i na nowoczesnych, praktycznych rozwiązaniach dydaktycznych. Kolejne tomy są świadomie eklektyczne i różnorodne pod względem treści: tradycyjne – w rozumieniu misji dydaktyki polonistycznej, i innowacyjne – w otwartości na śmiałe interpretacje tekstów i kultury. Redaktorami i współredaktorami byli/są badacze i nauczyciele poloniści: Edward Polański, Jerzy Kram, Lidia Gilowa, Zenon Uryga, Helena Synowiec, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat.  

Punkt MEiN: 20 (pierwszy raz na wykazie z dn. 1.12.2021r.)

Strona www czasopisma: www.ztipdjp.us.edu.pl 

return to top