Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa

ER(R)GO

“ER(R)GO” jest międzynarodowym czasopismem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie. Periodyk poświęcony jest przede wszystkim refleksji nad wytworami kultury współczesnej – także kultury popularnej – ze szczególnym naciskiem na zagadnienia teoretyczne i w najszerszym sensie z teorią związane. Tematyka obejmuje analizę zjawisk, dzieł, procesów kulturowych i literackich oraz ich uwarunkowań, analizę kontekstów je określających, zagadnienia metodologii badań literaturoznawczych i kulturoznawczych, analizę współczesnych tendencji w kulturze i ich założeń myślowych, zmiany paradygmatów teoretycznych i metodologicznych, analizę etycznych i aksjologicznych uwikłań prądów oraz zjawisk kulturowych i literackich, syntezy teoretycznoliterackie i kulturoznawcze, związki literatury z filozofią i innymi naukami. Istotny nacisk kładzie się na zagadnienia teoretycznoliterackie, przy czym literatura postrzegana jest w jej powiązaniach z kontekstami i procesami ogólnokulturowymi. Zadaniem pisma jest wypełnienie niszy między periodykami literaturoznawczymi i kulturoznawczymi oraz umożliwienie spotkania tych dwóch szerokich dziedzin w jednej przestrzeni czytelniczej. Ogólny tenor pisma należy określić jako interdyscyplinarny. Czasopismo nie pobiera opłat za publikacje artykułów i jest dostępne w formule Open Access Gold. “Er(r)go” uzyskało 70 punktów parametrycznych w wyniku przeprowadzonej w 2019 roku oceny i figuruje na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2016 roku nasze czasopismo indeksowane jest także w bazie ERIH+ i figuruje w Index Copernicus Journal Master List ze współczynnikiem wpływu ICV 2019: 73.95. Od roku 2020 indeksowane jest także w bazie Elsevier Scopus. 

Strona www czasopisma: http://www.errgo.pl,

https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO 

Dane kontaktowe: errgo@us.edu.pl 

IUDAICA RUSSICA

 „IUDAICA RUSSICA” to półrocznik wydawany przez Uniwersytet Śląski od roku 2018. Czasopismo jest poświęcone najnowszej literaturze rosyjsko-izraelskiej (literaturze tzw. rosyjskiego Izraela) — jej ewolucji, obecnemu miejscu, roli i statusowi, odmianom, charakterowi oraz poetyce. Na jego łamach obecne są również badania dotyczące tematyki żydowskiej (motywów żydowskich) w twórczości rosyjskich klasyków, zwłaszcza tych o żydowskich korzeniach. Specyfikę czasopisma wyznaczają badania dotyczące literatury „rosyjskiego Izraela”, ale zamieszczane są w nim również teksty poświęcone szerzej pojętej tematyce żydowskiej. W czasopiśmie „IUDAICA RUSSICA” obok artykułów naukowych publikowane są recenzje naukowe, omówienia, sprawozdania, a także przekłady na język polski dzieł (lub ich fragmentów) rosyjskojęzycznych żydowskich twórców oraz przekłady znaczących rosyjskojęzycznych tekstów (esejów, szkiców) poświęconych tematyce żydowskiej. Rosyjskojęzyczne życie literackie w Izraelu, biorąc pod uwagę zarówno liczebność jego przedstawicieli, jak i wartość interpretacyjną powstających tam tekstów, stanowi istotną część kultury rosyjsko-żydowskiej. Niestety w światowej rusycystyce tematyka ta jest traktowana marginalnie. Nie ma zwartych opracowań, które opisywałyby rozmiary i złożoność zjawiska, a przede wszystkim brakuje forum, na którym zagadnienia te byłyby podejmowane. Lukę tę wypełnia czasopismo „IUDAICA RUSSICA” i taki jest jego podstawowy cel. 

Kontakt z redakcją: iudaica.russica@us.edu.pl  

Strona www czasopisma: http://www.iudaicarussica.us.edu.pl/ 

Narracje o Zagładzie

„Narracje o Zagładzie” są półrocznikiem naukowym zorientowanym na najnowsze badania Zagłady i innych ludobójstw oraz ekobójstw. Pismo publikuje artykuły mieszczące się w tradycyjnym modelu badań zagładowych (nastawione na odkrycia i analizy unikatowych dokumentów, w tym zwłaszcza literaturę dokumentu osobistego) i ludobójczych, jak i przekraczające horyzont tradycji w kierunku posthumanistyki i popkultury, a zwłaszcza ecocide and genocide studies. Dyscypliną wiodącą wśród publikacji jest literaturoznawstwo. Historia, nauki o kulturze i religii czy historia sztuki traktowane są kontekstowo. Językami publikacji są: polski, angielski, niemiecki.  

Strona www czasopisma: https://journals.us.edu.pl/index.php/NoZ

Kontakt do redaktor naczelnej: marta.tomczok@us.edu.pl 

Paidia i Literatura

Celem czasopisma „Paidia i Literatura” jest ogląd polskiej oraz obcej literatury dla dzieci i młodzieży z perspektywy współczesnych nurtów w humanistyce, które mogą zostać włączone do teoretycznego i krytycznego instrumentarium, jakim dysponują badania nad literaturą dla niedorosłych. Artykuły zamieszczane na łamach rocznika podejmują zagadnienia związane nie tylko ze współczesną literaturą/(pop)kulturą dla dzieci i młodzieży, ale również z jej kanonem odczytywanym przede wszystkim przez pryzmat różnorodności stanowisk, jaką proponuje nowa humanistyka.  

Oczekuje się, że tematyka artykułów włączy problematykę związaną z literaturą dla niedorosłych do obszaru współczesnych studiów humanistycznych, w przypadku kanonu rewitalizując jej repertuar edukacyjny, a w przypadku niekanoniczych tekstów, prezentując problemy współczesności, których skala oraz intensywność nie może być zignorowana przez edukację.  

https://journals.us.edu.pl/index.php/pl  

Adres e-mail: pil.czasopismo@us.edu.pl 

Przegląd Rusycystyczny

„Przegląd Rusycystyczny” jest kwartalnikiem publikowanym pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego, współwydawcą pisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. „Przegląd” powstał w roku 1976.  Publikujemy artykuły, studia, polemiki, dyskusje, recenzje, przeglądy, sprawozdania po polsku, rosyjsku i angielsku. Pismo poświęcone jest głównie problematyce literaturoznawczej i językoznawczej, choć publikujemy także prace z zakresu szeroko pojętego rosjoznawstwa. „Przegląd” adresowany jest do specjalistów: naukowców, doktorantów, studentów zainteresowanych problematyką rosjoznawczą. Pismo jest indeksowane m.in. na liście ERIH+, na polskiej ministerialnej liście czasopism posiada 40 punktów. Od pierwszego numeru w roku 2020 pismo jest indeksowane w bazie SCOPUS.  

Kontakt: 

Piotr Fast, redaktor naczelny: piotr.fast@us.edu.plpiotr.fast@gmail.comtel. +48 505 300 667  

Paweł Łaniewski, sekretarz redakcji: pmlaniewski@gmail.com; tel. +48 516  569 069

 Strona www czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR 

Romanica Silesiana

“Romanica Silesiana” stanowi forum dyskusji dla badaczy polskich i zagranicznych w dziedzinie literaturoznawstwa i przekładu literackiego. Założone z inicjatywy prof. Krzysztofa Jarosza w 2006 roku (redaktora naczelnego do roku 2017) jako rocznik, od 2018 roku czasopismo ukazuje się w trybie półrocznym. Każdy numer czasopisma skupia się wokół określonego przez redaktora tematycznego zagadnienia lub problemu w odniesieniu do literatur francusko- i hiszpańskojęzycznych oraz literatury włoskiej, nie ograniczając się jednak do wyżej wymienionych. Różnorodność tematyczna wzbogacona jest w ten sposób wielojęzycznością publikowanych artykułów. Celem zespołu redakcyjnego czasopisma jest terminowe publikowanie najlepszych prac autorstwa cenionych badaczy z Polski i zagranicy. Wysoki poziom publikowanych artykułów zapewnia każdorazowy (w zależności od problematyki tekstu) dobór recenzentów z grona uznanych ekspertów w dziedzinie literaturoznawstwa, szczególnie z ośrodków zagranicznych. Dzięki najlepszym recenzentom i autorom czasopismo znajdzie się w renomowanym kręgu naukowym i na stałe wejdzie do obiegu naukowego. Kolejnym celem zespołu redakcyjnego jest poszerzanie Rady Redakcyjnej o wybitnych specjalistów o ugruntowanym prestiżu stale potwierdzanym liczbą artykułów i cytowań. Stałym działem są “studia” (études), w ramach których, w zależności od numeru czasopisma, mogą zostać wyodrębnione grupy tematyczne. Wszystkie opublikowane artykuły są recenzowane. Ponadto mogą występować dwa dodatkowe działy: Recenzje opublikowanych pozycji krytycznych (Comptes rendus) oraz Varia (publikacje z tego działu również podlegają recenzji). 

Kontakt: 

Andrzej Rabsztyn, redaktor naczelny: andrzej.rabszyn@us.edu.pl  

Joanna Warmuzińska-Rogóż, zastępca redaktora naczelnego: joanna.warmuzinska-rogoz@us.edu.pl 

Aleksandra Komandera, sekretarz: aleksandra.komandera@us.edu.pl  

Marta Oracz, sekretarz:  marta.oracz@us.edu.pl  

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” to recenzowany rocznik o charakterze monograficznym. Czasopismo jest kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego” wydawanych od lat 70. XX wieku. W każdym numerze drukowane są teksty poświęcone konkretnemu zagadnieniu stanowiącemu asumpt do refleksji w ramach zarówno tradycyjnych specjalności literaturoznawczych, jak i interdyscyplinarnych ujęć literatury rosyjskiej i rosyjskojęzycznej. Redakcja publikuje artykuły, szkice, eseje, recenzje, polemiki i sprawozdania w języku polskim, rosyjskim i angielskim. 

Dane kontaktowe: 

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”  

41-200 Sosnowiec, ul. Stefana Grota-Roweckiego 5/3.18 

e-mail: rsl@us.edu.pl 

Wortfolge. Szyk Słów

Zgodnie z intencją zasygnalizowaną w tytule czasopismo naukowe Wortfolge. Szyk Słów” sytuuje się na granicy dwóch dyscyplin: literaturo- i językoznawstwa. Szeroko rozumiana (po)graniczność wyznacza także główną oś krytycznej refleksji publikowanych w nim artykułów naukowych. W szczególności chodzi tutaj o literackie, estetyczne, językowe, dydaktyczne i metodyczne zjawiska o charakterze (po)granicznym, o swoiste przejścia między granicami oraz (nie)możliwość ich wytyczania, a także o myślowe, metaforyczne i (do)słowne cyrkulacje w czasie i przestrzeni, przybierające przykładowo formę transnarodowego i interdyscyplinarnego transferu kultury, myśli, dyskursów i języka. Problemy te badane są w odniesieniu do języka, literatury oraz kultury niemieckiego i/lub polskiego obszaru językowego. Językami publikacji są język polski i niemiecki. Czasopismo jest redagowane przez zespół germanistów -literaturoznawców i językoznawców – zatrudnionych w Instytutach Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Strona www czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/wss/index 

Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” to pierwsze i, jak dotąd, jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej interdyscyplinarne i międzyobszarowe czasopismo naukowe poświęcone szerokim zagadnieniom kulturowym i społecznym w perspektywie human-animal studies. Ukazuje się od 2015 roku jako e-rocznik w serwisie Open Journal Systems. Od 2021 roku czasopismo przeszło na półroczny cykl wydawniczy. Publikuje artykuły naukowe, monograficzne i przeglądowe oraz recenzje, noty o książkach i sprawozdania badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych, którzy włączają studia nad relacjami ludzi i zwierząt do swojego warsztatu badawczego. Publikuje artykuły w języku angielskim, polskim i rosyjskim. Od nr 5/2019 czasopismo znajduje się na polskiej liście ministerialnej i posiada 20 punktów. Od 2021 roku pismo jest indeksowane na liście ERIH+. 

Redaktorka naczelna: Justyna Tymieniecka-Suchanek 

Sekretarz: Magdalena Malinowska 

Kontakt: redakcja.zoophilologica@us.edu.pl  

Strona www czasopisma: https://journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA 

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego

Rocznik „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” jest czasopismem o długiej tradycji – wydawanym nieprzerwanie od 1977 roku – najpierw przez Zakład Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej, a następnie w latach 2001–2019 przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Od 2020 jest forum Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną.Na specyfikę rocznika najlepiej wskazuje trafnie sformułowany tytuł autorstwa Edwarda Polańskiego – „z teorii i praktyki”, gdyż od początku na poszczególne tomy składały się wielopłaszczyznowe interdyscyplinarne opracowania o charakterze i teoretycznym, i praktycznym, obejmujące dydaktykę języka polskiego, literatury i kultury polskiej.  Założycielom periodyku zależało bowiem na artykułach dotyczących zarówno teorii nauczania przedmiotu i jego statusu jako dyscypliny naukowej, jak i na nowoczesnych, praktycznych rozwiązaniach dydaktycznych.Kolejne tomy są świadomie eklektyczne i różnorodne pod względem treści: tradycyjne – w rozumieniu misji dydaktyki polonistycznej, i innowacyjne – w otwartości na śmiałe interpretacje tekstów i kultury. Redaktorami i współredaktorami byli/są badacze i nauczyciele poloniści: Edward Polański, Jerzy Kram, Lidia Gilowa, Zenon Uryga, Helena Synowiec, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat.  

Strona www czasopisma: www.ztipdjp.us.edu.pl 

return to top