Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

MĘSKOŚĆ W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ OD XIX WIEKU DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Projekt badawczy: Narodowe Centrum Nauki MAESTRO 4; nr 2013/08/A/HS2/00058

Rodzaj projektu: projekt zespołowy

Okres realizacji: 06. 09. 2013 – 05. 09. 2018

Kwota: 1 854 020 PLN

Kierownik: prof. dr hab. Adam Dziadek

Osoby uczestniczące w projekcie: prof. dr hab. Adam Dziadek (kierownik projektu), prof. dr hab. Krystyna Kłosińska, prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński, dr hab. Filip Mazurkiewicz, dr hab. Wojciech Śmieja, dr hab. Tomasz Kaliściak, dr Dawid Matuszek

Celem projektu była gruntowna analiza fenomenu polskich męskości od XIX wieku do współczesności, a także opracowanie podstawowych pól badawczych na obszarze, który w momencie rozpoczynania projektu był w Polsce bardzo słabo opracowany – stąd pionierski i nowatorski charakter przedsięwzięcia. Metodologiczne podstawy projektu były silnie zróżnicowane, transdyscyplinarne (analiza dyskursu, psychoanaliza, socjologia, gender studies, queer studies, poetyka antropologiczna i inne). Efektem projektu były publikacje w znaczących krajowych periodykach literaturoznawczych (numery tematyczne „Tekstów Drugich” i „Pamiętnika Literackiego”), powołanie serii wydawniczej „Studia o męskości” (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie), w której ukazało się 7 książek grantowych (seria istnieje nadal). W trakcie realizacji projektu stopnie doktora habilitowanego uzyskali Wojciech Śmieja i Tomasz Kaliściak, a stopień doktora Dawid Matuszek.

CZYTANIE POETÓW POLSKIEGO OŚWIECENIA. KRASICKI – NARUSZEWICZ – TREMBECKI – KARPIŃSKI

http://www.czytaniepoetow.us.edu.pl

Projekt badawczy: NPRH nr: 11H 12 0167 81 

Rodzaj projektu: PROJEKT ZESPOŁOWY 

Okres realizacji: 2013–2018 

Kwota: 400 000 PLN 

Kierownik: prof. dr hab. Bożena Mazurek http://www.czytaniepoetow.us.edu.pl

Osoby uczestniczące w projekcie: UŚ: Małgorzata Marcinkowska-Malara, Szymon Piotr Dąbrowski; IBL PAN: Teresa Kostkiewiczowa, Krzysztof Mrowcewicz, Tomasz Chachulski, Agata Roćko, Magdalena Górska, Jerzy Snopek, Jacek Wójcicki, Wojciech Kaliszewski, Magdalena Ślusarska, Ewa Rot-Buga, Klara Leszczyńska-Skowron, Małgorzata Pierzgalska; UW: Jacek Głażewski; UKSW: Jan Zieliński, Magdalena Bober-Jankowska, Natalia Kawałko-Dzikowska, Magdalena Partyka, Agnieszka Nurzyńska-Kozak, Tomasz Krzyżak, Magdalena Abramczyk; UWr: Przemysława Matuszewska, Marcin Cieński, Paweł Kaczyński, Paweł Pluta; UAM: Józef Tomasz Pokrzywniak, Maciej Parkitny, Ewa Zielaskowska, Joanna Szpendowska; UG: Irena Kadulska, Krystyna Maksimowicz, Artur Ziontek; UWM: Krystyna Stasiewicz; UMK: Danuta Kowalewska; UKW: Aleksandra Norkowska; KUL: Roman Doktór, Agata Seweryn; UMCS: Barbara Czwórnóg-Jadczak;  UŁ: Barbara Wolska, Wiesław Pusz, Anna Petlak,  Marta Szymor-Rólczak, Małgorzata Pawlata, Jacek Ubysz; UJ: Roman Dąbrowski, Grzegorz Zając;  UR: Marek Nalepa, Jolanta Kowal, Magdalena Patro-Kucab, Agata Demkowicz; Uniwersytet we Fryburgu: Rolf Fieguth. 

Cel projektu: Opracowanie po zespołowych seminariach warsztatowych monograficznych ujęć historycznoliterackich blisko stu czterdziestu utworów czterech poetów wymienionych w nazwie projektu, które złożyły się na siedem obszernych tomów rozpraw z oryginalnymi odczytaniami, interpretacjami oraz reinterpretacjami tekstów ważnych, mało znanych bądź (nierzadko niesłusznie) w sposób zbanalizowany funkcjonujących współcześnie w świadomości społecznej: Czytanie Krasickiego (2014), Czytanie Naruszewicza (t. 1–2, 2015), Czytanie Trembeckiego (t. 1–2, 2016), Czytanie Karpińskiego (t. 1–2, 2017): http://www.czytanie poetow.us.edu.pl/podstrony/hb.htm, dopełnione czterema edycjami wierszy wskazanych autorów: http://www.czytaniepoetow.us.edu.pl/podstrony/ha.htm

HISTORIA INTELEKTUALNA DWUNASTOWIECZNEGO BIZANCJUM: PRZEJĘCIE I PRZEKSZTAŁCENIE LITERATURY ANTYCZNEJ

Projekt badawczy: SONATA BIS 3 (NCN)

Rodzaj projektu: Zespołowy

Okres realizacji: 2014-2019

Kwota: 1 054 000 zł

Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Marciniak

Osoby uczestniczące w projekcie: dr Baukje van den Berg, Marcin Cyrulski, Katarzyn Warcaba, Nikolaos Zagklas

Celem projektu było zbadanie sposobów wykorzystywania literatury antycznej w okresie tzw. długiego dwunastego wieku (czyli za czasów panowania dynastii Komnenów). Efektem projektu jest ponad 20 artykułów oraz rozdziałów w języku angielskim (a także jeden w języku holenderskim i jeden w języku francuskim) opublikowanych w najlepszych czasopismach z zakresu bizantynistyki oraz w tomach zbiorowych wydanych w Brill, Brepols i Cambridge University Press. Przygotowywany do druku jest tom poświęcony bizantyńskim komentarzom do literatury antycznej, który ukaże się w Cambridge University Press w 2021 roku.

BAZA DANYCH BAWOROWIANÓW W ZBIORACH LWOWSKICH. STAN, OPRACOWANIE NAUKOWE I OCENA KONSERWATORSKA KOLEKCJI XVII WIEKU

Projekt badawczy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr: 11H 13 0455 82

Rodzaj projektu: PROJEKT ZESPOŁOWY

Okres realizacji: 2015-2019 Kwota: 498 960

Kierownik: Jolanta Gwioździk

Osoby uczestniczące w projekcie: dr Agnieszka Bakalarz, mgr Maria Brynda, mgr Agnieszka Franczyk-Cegła, dr Karol Makles, dr Joanna Milewska-Kozłowska, dr hab. Ольга Михайлівна Колосовська, mgr Grażyna Rolak, dr, starszy kustosz Dorota Iwona Sidorowicz-Mulak, mgr Tadeusz Wit Maciag   

     
Celem projektu było kompleksowe opracowanie (bibliologiczne, tegumentologiczne, proweniencyjne, mikrobiologiczne i konserwatorskie) oraz  cyfrowe udostępnienie (w formie katalogu, obiektów zdigitalizowanych i platformy cyfrowej) druków XVII w., pochodzących z Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego.  Okazało się, że ta kolekcja, obecnie przechowywana w LNNBU im. W. Stefanyka we Lwowie, ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla dziejów dawnej Rzeczypospolitej, ale także jako element wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturalnego.

UMIĘDZYNARODOWIENIE MONOGRAFII ADAM DZIADKA „PROJEKT KRYTYKI SOMATYCZNEJ”

Projekt badawczy: MNiSW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł „Umiędzynarodowienie”; nr 3aH 15 0165 83

Rodzaj projektu: projekt indywidualny

Okres realizacji: 27. 07. 2016 – 26. 01. 2019

Kwota: 48 234 PLN

Kierownik: prof. dr hab. Adam Dziadek

Osoby uczestniczące w projekcie: prof. dr hab. Adam Dziadek (kierownik), Lindsay Davidson (tłumacz)

Celem projektu było przygotowanie do przekładu i przekład na język angielski monografii Adama Dziadka Projekt krytyki somatycznej która ukazała się w roku 2014 nakładem Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN. Przełożona przez Lindsay’a Davidsona monografia ukazała się w Berlinie w roku 2018 nakładem wydawnictwa PETER LANG VERLAG.

OPRACOWANIE AUTORSKIE, TŁUMACZENIE NA JĘZYK FRANCUSKI I PUBLIKACJA KSIĄŻKI BEATY NOWACKIEJ I ZYGMUNTA ZIĄTKA „RYSZARD KAPUŚCIŃSKI. BIOGRAFIA PISARZA” (ZNAK, 2008)

Projekt badawczy: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki nr 0114/NPRH4/H3a/83/2016

Rodzaj projektu: PROJEKT INDYWIDUALNY

Okres realizacji: 2016–2019

Kwota: 82 956,91zł

Kierownik: dr hab. Beata Nowacka

Osoby uczestniczące w projekcie: dr hab. Zygmunt Ziątek, prof. IBL; Veronique Patte; wydawnictwo Peter Lang

Celem projektu było wydanie w języku francuskim książki Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza wydanej przez SIW Znak w 2008 roku. Przekład francuski przygotowała Veronique Patte – wybitna tłumaczka literatury polskiej (m.in. dzieł R. Kapuścińskiego, S. Mrożka, A. Libery). Publikacja, uzupełniona o polemikę z książką Artura Domosławskiego Kapuściński non-fiction, ukazała się w 2019 r.  nakładem wydawnictwa Peter Lang.

ANTYCZNE TECHNIKI PERSWAZYJNE

Projekt badawczy: DUN (działalność upowszechniająca naukę w ramach umowy nr 880/P-DUN/2017)

Rodzaj projektu: PROJEKT ZESPOŁOWY

Okres realizacji: 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Kwota: 7000 złotych

Kierownik: prof. Gościwit Malinowski

Osoby uczestniczące w projekcie: dr Edyta Gryksa, dr. hab. prof. UŚ Anna Kucz

Celem projektu była organizacja konferencji naukowej pt. Antyczne techniki perswazyjne (Katowice 15-16 września 2017) w ramach CVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego (Katowice (14-16 września 2017).

CYNEGETICA W ŚWIECIE ANTYCZNYM

Projekt badawczy w ramach międzynarodowej współpracy członkiń Roman Society (Society for the Promotion of Roman Studies) z prof. Gregiem Woolfem (Dyrektorem Instytutu Studiów Klasycznych w Londynie)

Rodzaj projektu: PROJEKT ZESPOŁOWY

Okres realizacji: 2017-2020

Kierownik: dr hab. prof. UŚ Anna Kucz

Osoby uczestniczące w projekcie: dr Edyta Gryksa, dr Patrycja Matusiak i prof. Greg Woolf (Dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych w Londynie)

Celem projektu było zgromadzenie materiałów dotyczących twórczości antycznych autorów traktatów o łowiectwie oraz dokonanie przekładów i komentarzy nieprzetłumaczonych dotychczas na język polski Cynegetica. Projekt uwzględnia również opracowanie publikacji obejmującej pojęcia pojawiające się w tekstach obfitujących w fachową terminologię łowiecką wraz z zaznaczeniem ich lokalizacji.

W ramach projektu opublikowano monografię pt. Nemezjan w kręgu antycznej tradycji łowieckiej, która jest pierwszą polską publikacją na temat traktatu Cynegetica Nemezjana, poety żyjącego w III w. n. e. Przygotowano również pierwszy przekład na język polski i opracowano komentarz poematu De aucupio, przypisywanego Nemezjanowi. Zebrano ponadto bogatą literaturę niezbędną do prac nad monografią na temat Gracjusza Faliskusa i przekładem jego Cynegetica. Wyniki badań zostały zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych, a także opublikowane w formie artykułów naukowych i rozdziałów
w pokonferencyjnych monografiach.

WALORY ESTETYCZNE ŁACIŃSKIEJ POEZJI PASTERSKIEJ – KALPURNIUSZ SYKULUS

Projekt badawczy: Narodowe Centrum Nauki, Miniatura 2, nr: DEC-2018/02/X/HS2/00680

Okres realizacji: 16.10.2018-15.10.2019

Rodzaj projektu: projekt indywidualny

Kwota: 16 269.00 PLN

Kierownik: dr Edyta Gryksa

Osoby uczestniczące w projekcie: —

Celem projektu jest przeprowadzenie wstępnych badań nad twórczością łacińskiego poety, które posłużą przygotowaniu artykułów naukowych i monografii autorskiej na temat wspomnianego autora. Eklogi pasterskie (w szczególności Ekloga VI) zostały poddane analizie ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastosowanie środków artystycznego wyrazu (ekfraza, figury i tropy retoryczne, plastyczność i barwa opisów), które uwydatniają poetycki kunszt Kalpurniusza Sykulusa. Pierwsze wyniki przeprowadzonych badań zostały przedstawione na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez London Centre for Interdisciplinary Research (Birkbeck College, Londyn).

 

W(Y)CZYTAĆ ZAGŁADĘ. PRAKTYKI POSTPAMIĘCI W POLSKIEJ LITERATURZE XXI WIEKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Projekt badawczy: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 0260/NPRH6/H21/85/2017  
Rodzaj projektu: indywidualny  
Okres realizacji: marzec 2018 – marzec 2020  
Kwota: 70 750,00 zł  
Kierownik: Małgorzata Wójcik-Dudek  
Osoby uczestniczące w projekcie: ____________  
 

Projekt obejmował przekład na język angielski książki Małgorzaty Wójcik-Dudek pt. „W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży”, a także wydanie publikacji przed Wydawnictwo Peter Lang (Berlin). Publikacja wskazuje zmiany, jakie zachodzą w polskiej literaturze dla dzieci podejmującej problem Zagłady i postpamięci. Książka „W(y)czytaćZagładę…” przetłumaczona na język angielski może zainicjować dyskusję nad narracjami postpamięciowymi w literaturach „dziecięcych” innych krajów.  

HISTORIOGRAFIE FEMINISTYCZNE. KSZTAŁTOWANIE TECHNIK NARRACYJNYCH WE WSPÓŁCZESNYCH TEORIACH FEMINISTYCZNYCH

Projekt badawczy MINIATURA 2, nr: 2018/02/X/HS2/01060

Rodzaj projektu: PROJEKT INDYWIDUALNY

Okres realizacji: 12 miesięcy (16.10. 2018 – 15.10.2019)

Kwota: 25 843 PLN

Kierownik: dr Katarzyna Szopa

Osoby uczestniczące w projekcie: —

Celem projektu jest przyjrzenie się sposobom kształtowania historiografii zachodnich teorii feministycznych oraz prześledzenie mechanizmów, jakie decydowały o narracyjnych strategiach, w ramach których owe historie były opowiadane. Przykład tzw. zjawiska French Feminism, które najbardziej utrwaliło się w zachodnich feministycznych historiografiach, pokazuje wyraźnie, że sposób opowiadania owych historii nie jest wolny od politycznych uwarunkowań i kontekstów danego czasu. W konsekwencji taki sposób wytwarzania wiedzy doprowadził do wyparcia innych genealogii feministycznych, a zwłaszcza nurtów spod znaku feministycznej teorii społecznej reprodukcji.

Uzupełnienie dotychczasowego stanu wiedzy w obszarze feministycznych genealogii o tę perspektywę jest warunkiem koniecznym do wypracowywania nowych narzędzi, które pozwolą nam lepiej radzić sobie w obliczu kryzysów zachodzących we współczesnej rzeczywistości.

DZIEDZICTWO KSIĄŻKI DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ. DRUKI Z LAT 1459-1600 W ZBIORACH PAULINÓW PROWINCJI POLSKIEJ

Projekt badawczy NPRH 11H 18 0393 86

Rodzaj projektu:  Zespołowy

Okres realizacji: 21.12.2018-20.12.2023

Kwota: 584 272 PLN

Kierownik: dr hab. Leonard Ogierman

Osoby uczestniczące w projekcie: Jolanta Gwioździk, Tadeusz Maciąg, Agata Sowińska 

Projekt zakłada dokumentację i kompleksowe opracowanie druków z lat 1459-1600, zgromadzonych przez paulinów polskich. Badania interdyscyplinarne obejmą rejestrację druków, ich analizę bibliologiczną, tegumentologiczną i paleograficzną, z wykorzystaniem 
elementów prac konserwatorskich, a następnie monograficzne omówienie związków kolekcji z kulturą umysłową epoki Jagiellońskiej i relacji z intelektualnym dziedzictwem europejskim

NOWA FANTASTYKA JEAN-PIERRE’A ANDREVONA

Projekt badawczy: Opus 15, nr. 2018/29/B/HS2/00748

Rodzaj projektu: PROJEKT INDYWIDUALNY

Okres realizacji: 2019 – 2023

Kwota: 217 684 PLN

Kierownik: dr hab. Katarzyna Gadomska prof. UŚ

Osoby uczestniczące w projekcie: Katarzyna Gadomska oraz w 2019 roku jako stypendysta doktorant – Anna Swoboda

Celem projektu jest ukazanie specyfiki literatury fantastycznej współczesnego pisarza, J.-P. Andrevona, nazywanego „francuskim Stephenem Kingiem”. Analizowane są m. in. transgresje kanonicznego modelu fantastyki wypracowanego w XIX wieku, nowe formy opowiadania fantastycznego (mono i polisemicznego), przemiany, jakim podlega fenomen fantastyczny (jego aspekt filozoficzny i społeczny) oraz transficjkonalny charakter fantastyki (transgenologiczność i transmediatyczność). Projekt jest też próbą ogólnej refleksji teoretycznej nad współczesną fantastyką w literaturze i kinie.

KOMENTOWANE POLSKIE TŁUMACZENIE DIALOGÓW ZMARŁYCH ORAZ PRAWDZIWEJ HISTORII LUKIANA

Projekt badawczy: LOEB Classical Library Fellowship

Rodzaj projektu: Indywidualny

Okres realizacji: 2019-

Kwota: 3700 USD

Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. Przemysław Marciniak

Celem projektu jest przygotowanie nowego polskiego komentowanego tłumaczenie wybranych utworów Lukiana z Samosaty.

FOTO-GRAFEMICZNOŚĆ. KSZTAŁTOWANIE SIĘ RELACJI MIĘDZY FOTOGRAFIĄ I POEZJĄ NA PRZEŁOMIE XXI WIEKU NA PRZYKŁADZIE POLSKIEJ POEZJI

Projekt badawczy Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM 16; nr 2018/31/N/HS2/02651

Rodzaj projektu: projekt zespołowy

Okres realizacji: 05. 08. 2019 – 04. 08. 2021 (będzie przedłużony o rok ze względu na COVID)

Kwota: 81 802 PLN

Kierownik: dr Barbara Englender (doktorat zrobiony w trakcie realizacji projektu)

Osoby uczestniczące w projekcie: prof. dr hab. Adam Dziadek (opiekun doktoranta)

Celem projektu jest zbadanie i opisanie relacji, jakie zachodzą pomiędzy fotografią i poezją współczesną. Na tle innych prac poświęconych temu zagadnieniu koncepcja p. dr Englender jest niezwykle oryginalna z tego względu, że tropi ona różnorodne techniki fotograficzne i pokazuje ich związek ze słowem poetyckim, a także różnorodne interferencje zachodzące pomiędzy tymi dwoma obszarami sztuk. Metodologiczne podstawy projektu są mocno zakorzenione w myśli poststrukturalistycznej i komparatystycznej. Efektem projektu będzie monografia, która ukaże się w języku angielskim nakładem wydawnictwa PETER LANG VERLAG.

W STRONĘ BIZANTYŃSKIEJ ZOOPOETYKI. LUDZIE I ZWIERZĘTA W BIZACJUM (X-XII WIEK)

Projekt badawczy: OPUS 19 (NCN)

Rodzaj projektu: Zespołowy

Okres realizacji: 2020-2024

Kwota: 805 320 zł

Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Marciniak

Osoby uczestniczące w projekcie: dr Katarzyna Warcaba, dr Tristan Schmidt

Projekt koncentruje się na sposobach przedstawiania zwierząt w Bizancjum pomiędzy X i XII wiekiem. Bizantyńskie zainteresowanie zwierzętami nie ograniczało się tylko do zoologicznych traktatów (najczęściej opartych na tekstach starożytnych), ale przejawiało się także w teksach literackich (enkomiach zwierząt, monodiach, pseudonaukowych traktatach dotyczących insektów, opisach polowań). Prowadzone badania pozwolą na zaprezentowanie postrzegania zwierzęta w okresie średniego Bizancjum. Celem projektu jest również pokazanie jak i czy bizantyńskie podejście do zwierząt różniło się od sposobu przedstawiania i traktowania zwierząt na zachodzie Europy.

NETWORKING ECOLOGICALLY SMART TERRITORIES (NEST)

Projekt badawczy: Horyzont 2020, The Marie Skłodowska-Curie actions, Research and Innovation Staff Exchanges, nr: 101007915

Rodzaj projektu: zespołowy

Okres realizacji: 2021-2024

Kwota: 989.000 EUR (dla całego projektu), 119.600 EUR (dla UŚ)

Kierownik: prof. Noel Fitzpatrick (Technological University Dublin), lider zespołu UŚ: Michał Krzykawski

Osoby uczestniczące w projekcie: Partnerzy akademiccy: Technological University Dublin (lider konsorcjum), Institut de recherche et d’innovation Centre Pompidou, Université Paris Lumières, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami), Universidad de las Artes de Ecuador i University of California, Berkeley. Partnerzy nieakademiccy: Dublin City Council, Département de la Seine-Saint-Denis, Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej, Phosphène_Disnovation i Consejo de Gobierno de Galápagos.

Celem projektu jest zbadanie następującej hipotezy: tym, co warunkuje możliwość rezyliencji społeczeństw ludzkich, a także stanowi klucz do wymyślenia na nowo współczesnej gospodarki przemysłowej, która w obecnym modelu technoekonomicznym prowadzi do masowej utraty umiejętności (proletaryzacji) całych grup społecznych, jest dywersyfikacja cyfrowa, tutaj rozumiana jako noodywersyfikacja i technodywersyfikacja. Projekt przewiduje transdyscyplinarne prace badawcze, które pozwolą na połączenie konkretnych i wynikających ze specyfiki określonych terytoriów problemów lokalnych z międzynarodowymi obawami epoki antropocenu.

STYPENDIUM FULBRIGHTA (SENIOR AWARD 2021-2022)

Laureat: dr hab. Beata Nowacka, prof. UŚ

Projekt dotyczy twórczości Melchiora Wańkowicza – polskiego reportera,  obywatela USA i autora książek poświęconych Ameryce. Wyjazd na stypendium będzie okazją do zbadania zawartości archiwów w Chicago i Stanfordzie oraz – w dalszej perspektywie – pozwoli zaktualizować wiedzę na temat twórczości Wańkowicza.

GRANT PRZYZNANY PRZEZ INSTYTUT KSIĄŻKI

Uczestnik: dr hab. Beata Nowacka, prof. UŚ

Napisana wraz z Zygmuntem Ziątkiem książka „Ryszard Kapusciński. Biografia pisarza” zostanie  opublikowana w 2022 r. przez McGill-University Press i Heraclon Publishing Canada (audiobook) w tłumaczeniu Lindsaya Davidsona. Edycja będzie współfinasowana przez Instytut Książki w Warszawie.

IZOKRATES. DZIEŁA WSZYSTKIE

Rodzaj projektu: zespołowy

Okres realizacji: 5 lat

Kwota: 187664 PLN

Kierownik: Jan Kucharski

Osoby uczestniczące (wykonawcy merytoryczni):

  • dr Jakub Filonik (UŚ),
  • dr hab. Joanna Janik (UJ),
  • mgr Nina Trzaska (UAM),
  • prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska (UAM)

Celem projektu jest przełożenie na język polski i opracowanie (tj. opatrzenie wstępem i wyczerpującym komentarzem) wszystkich zachowanych dzieł Izokratesa, jego mów sądowych, pamfletów politycznych oraz listów.

PRAWOSŁAWNA TEOLOGIA ZWIERZĄT W ESEISTYCE TATIANY GORICZEWEJ

Projekt badawczy: „PRELUDIUM BIS-2” 2020/39/O/HS2/02968 z NCN

Rodzaj projektu: indywidualny

Okres realizacji: 48 miesięcy. Dzień zakończenia realizacji projektu ustala się na 30.09.2025.

Kwota: 415 380,00 zł

Kierownik: dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek, prof. UŚ

Osoby uczestniczące w projekcie: doktorant wyłoniony w drodze konkursu

Interdyscyplinarny projekt naukowy z pogranicza literaturoznawstwa, teologii i filozofii z uwzględnieniem animal studies. Projekt jest poświęcony Tatianie Goriczewej – współczesnej rosyjskiej teolożce, filozofce, pisarce i aktywistce na rzecz zwierząt. Zakłada analizę „zwierzęcych” publikacji Goriczewej: Svâtye životnye, Molčanie životnyh, Blažen iže i skoty miluet w aspekcie jej teologiczno-filozoficznego myślenia o zwierzętach. Celem projektujest zdefiniowanie miejsca i roli zwierząt w teologii prawosławnej według Goriczewej, przedstawienie teologiczno-filozoficznego światopoglądu w ujęciu animal studies, a także wyłaniającej się z jej prac opozycji prawosławie – katolicyzm. Projekt zakłada metodologię porównawczą w ujmowaniu refleksji zooteologicznej tych wyznań. Goriczewa wciąż bowiem powtarza zarzuty kierowane pod adresem teologii i filozofii Zachodu związane z okrutnym i przedmiotowym traktowaniem zwierząt(i przyrody) przez człowieka i podkreśla „wyższość” prawosławnej teologii wschodniej. Projekt zakłada obiektywny i rzetelny namysł nad stosunkiem prawosławia i katolicyzmu do zwierząt, a zwłaszcza namysł nad stale powracającą myślą antagonizującą oba te wyznania. Temat projektu mieści się w rozważaniach o zooteologii, któresą prowadzone gównie przez badaczy zachodnich w odniesieniu do teologii katolickiej oraz protestanckiej, rzadziej wschodniej. W polskich źródłach naukowych termin „zooteologia” albo nie jest stosowany (np.autorstwa duchownych teologów i etyków) lub używa się go rzadko. Dlatego projekt zakłada zasadność właściwego zdefiniowania zooteologii (i szerzej ekoteologii) jako nowych dyscyplin badawczych. Założeniem projektu jest uporządkowanie aparatu pojęciowego i krytyczny namysł nad zasadnością stosowania terminu „zooteologia” / „teologia zwierząt”, uzasadnienie ulokowania „zwierzęcych prac” Tatiany Goriczewej w gatunku eseistycznym, a następnie przestudiowanie i omówienie prawosławnej koncepcji teologiczno-filozoficznej „świętej zwierzęcości”, którą rosyjska pisarka konsekwentnie rozwija w wyżej wymienionych pracach, w kontekście rozwoju zachodniej zooteologii. Efektem podjętych badań będzie rozprawa doktorska stanowiąca pierwsze monograficzne studium o T. Goriczewej jako prekursorce prawosławnej zooteologii, a zarazem pierwsza polska próba badawcza o zooteologii jako nowej dyscyplinie badawczej.

“IN THE SERVICE OF THE HELPLESS”: (R)EVOLUTIONS OF VEGETARIAN PERIODICALS FOR CHILDREN 1893-1914

Projekt badawczy: The Curran Fellowship przyznawany przez The Research Society for Victorian Periodicals

Rodzaj projektu: Projekt indywidualny

Okres realizacji: marzec-grudzień 2023

Kwota: 4500 $

Kierownik: dr hab. Marzena Kubisz, prof. UŚ

Osoby uczestniczące w projekcie: –

Celem projektu jest zgromadzenie i opracowanie materiałów archiwalnych (wiktoriańskie periodyki dla najmłodszych członków ruchu wegetariańskiego) oraz wypełnienie luki w historii ruchu wegetariańskiego w XIX wiecznej Anglii poprzez włączenie do niej historii  działalności dziecięcych oddziałów .

Link do strony towarzystwa

WSPÓŁUDZIAŁ W POLIS: GRECKIE KONCEPTUALIZACJE WSPÓLNOTY POLITYCZNEJ

Projekt badawczy: Narodowe Centrum Nauki, “SONATA” (nr 2022/47/D/HS2/03448)

Rodzaj projektu: indywidualny

Okres realizacji: 36 miesięcy (VI 2023 – VI 2026)

Kwota finansowania: 352 153 PLN

Kierownik: dr Jakub Filonik

Celem projektu jest analiza metaforycznej koncepcji “współudziału w polis” w greckich źródłach epoki klasycznej. Zajmuje się badaniem pojęciowych powiązań i kulturowych źródeł języka „współudziału”, jego roli w dyskursie publicznym oraz w refleksji nad tymi kategoriami w filozofii politycznej. Ma na celu analizę koncepcji kulturowej i metafory pojęciowej, która była kluczowa dla starożytnej kultury greckiej, oraz rozwinięcie nowego podejścia do greckiego obywatelstwa i polityki.

return to top