Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Literaturoznawstwa

Dr Gabriela Abrasowicz

Projekt naukowy nr 2017/24/C/HS2/00436 – (Trans)pozycje idei w chorwackim i serbskim dramatopisarstwie oraz teatrze (1990-2020). Perspektywa transkulturowa finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs Sonatina 1) realizowany jest w latach 2017–2020. Zasadniczym celem projektu jest dokonanie opisu specyfiki powiązań i zależności zachodzących na poziomie tworzenia tekstów dramatycznych, a także realizacji scenicznych chorwackich i serbskich autorów oraz autorek w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Przyjęta perspektywa transkulturowa jest interesująca ze względu na możliwość eksponowania nieco innych wątków niż dominująca na tym polu badawczym teoria dramatu i teatru. Ważnym aspektem są tu badania terenowe, które oznaczają obserwację uczestniczącą w ramach wybranych festiwali teatralnych, analizę dokumentacji dotyczącej współpracy między artystami i instytucjami, konsultacje specjalistyczne i wywiady z artystami, pracownikami teatrów oraz innych instytucji kultury. Dopełnieniem tych działań jest półroczny staż na Uniwersytecie w Zagrzebiu.

Dr Marta Baron-Milian (kierownik projektu)

Temat projektu badawczego: Studium związków literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs: Preludium 3

Nr projektu: 2012/05/N/HS2/02947

Projekt realizowany w latach: 2013–2015

Celem projektu było przeprowadzenie badań nad wielowymiarowymi związkami literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wata, obejmującymi zarówno prace o charakterze teoretycznym w obszarze ekonomii literatury, jak i analizy tekstów poetyckich, prozatorskich, publicystycznych oraz dzienników pisarza. Istotną część projektu stanowiły kwerendy, wśród których najważniejsza miała miejsce w archiwum Aleksandra Wata w Beinecke Rare Book and Manuscript Library Uniwersytetu Yale, New Haven, USA. Wyniki badań zostały opublikowane w formie monografii (Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra Wat, Katowice 2015).

Dr hab. Piotr Bogalecki

Wiersze-partytury jako wyzwanie dla literaturoznawstwa: recepcja – reminiscencje – rewizje teoretycznoliterackie (na materiale polskiej poezji 1945-2010). Narodowe Centrum Nauki (konkurs Sonata). Projekt nr UMO-2014/15/D/HS2/03006. Data rozpoczęcia: 17.07.2015. Budżet: 172 185.00 PLN. Kierownik: dr hab. Piotr Bogalecki

Celem projektu jest przedstawienie propozycji rozstrzygnięć istotnych problemów teoretycznoliterackich, uwidaczniających się w analizie wierszy-partytur, czyli takich tekstów poetyckich, których interpretacja wymaga odniesienia do idei partytury bądź którejś z jej historycznie ukształtowanych postaci. Zgodnie z przyjętą hipotezą badawczą implikowany przez analizowane w projekcie utwory poetyckie „partyturowy” styl odbioru, w którym koncepcje i różnorodne postaci partytur muzycznych funkcjonują jako interpretanty, może ogrywać ważną rolę także w interpretacji tekstów niezawierających odniesień do notacji muzycznej. Wykazuje on bowiem silny związek z trzema istotnymi tendencjami kierunkowymi współczesnej humanistyki – zwrotem performatywnym, zwrotem przestrzennym oraz namysłem nad nielinearnością – które silnie wpływają na dzisiejsze polisemiotyczne praktyki kulturowe oraz skłaniają do reinterpretacji tekstów wcześniejszych. Istotnym zadaniem projektu jest analiza i interpretacja polskojęzycznych wierszy-partytur autorstwa takich twórców, jak Miron Białoszewski, Stanisław Czycz, Roman Drahan, Marian Grześczak, Andrzej Partum czy Witold Wirpsza.

Dr hab. Leszek Drong, prof. UŚ

Udział w latach 2017-2018 jako główny koordynator ze strony polskiej w grancie czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pt. „Otázky pojetí státnosti a národního cítění v souvislostech a kontextech vzniku samostatného státu” (Kwestie poczucia państwowości i poczucia narodowego w kontekście powstania niepodległego państwa) – kierownikiem grantu była dr Michaela Markova z Uniwersytetu w Hradec Kralove.

Prof. dr hab. Adam Dziadek

Projekty badawcze realizowane w ostatnich latach:

Projekt MNiSW NPRH; nr 0001/FNiTP/H11/80/2011; Notatniki Aleksandra Wata – spiralna nielinearność zapisu; okres realizacji: 2011–2015

Projekt NCN Opus 1; nr 2011/01/B/HS2/06093; Projekt krytyki somatycznej; okres realizacji: 2012–2015

Projekt NCN Maestro 4; nr 2013/08/A/HS2/00058; Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności; okres realizacji: 2013–2018

Projekt MNISW NPRH „Umiędzynarodowienie”; nr 3aH 15 0165 83; Umiędzynarodowienie monografii Adam Dziadka „Projekt krytyki somatycznej”; okres realizacji 2015-2019

opiekun w projektach badawczych:

NCN Preludium 1 mgra Michała Kłosińskiego Baudrillard – Teoria – Literatura. Znaczenie myśli Jeana Baudrillarda dla współczesnego literaturoznawstwa (nr 2011/01/N/HS2/02038); realizowany w latach 2011-2014 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

NCN Fuga 2 dr Barbary Kaszowskiej-Wandor Res publica (post) litteraria? Pojęcia literatury, czytania, kultury literackiej – współczesne rewizje znaczeń (nr 2013/08/S/HS2/00287); realizowany w latach 2013-2016 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

NCN Preludium 31 mgr Barbary Englender Foto-grafemiczność. Kształtowanie się relacji między fotografią i poezją na przełomie XXI wieku na przykładzie polskiej poezji (nr 2018/31/N/HS2/02651); realizowany w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od roku 2019 do 2021

Dr hab. Katarzyna Gadomska

Kierownik Grantu Opus 15, NCN nr 2018/29/B/HS2/00748 „Nowa Fantastyka Jean-Pierre’a Andrevona”, czas trwania styczeń 2019- styczeń 2022.

W projekcie bierze udział w 2019 roku mgr Anna Swoboda.

Celem projektu jest opracowanie i krytyczna analiza twórczości Jeana-Pierre’a Andrevona. Prawie nieznany polskim czytelnikom, ale bardzo znany w strefie francuskojęzycznej współczesny pisarz jest prawdziwą ikoną kultury masowej: nazywany francuskim Stephenem Kingiem jest autorem ponad 170 tekstów (opowiadań, powieści, cykli powieściowych), piosenkarzem, malarzem, wojującym ekologiem, znawcą kina grozy. Niektóre z jego powieści (jak przyrównywany do Gwiezdnych wojenDiuny cykl Gandahar) stały się kanwą dla gier komputerowych, seriali i adaptacji kinowych. Gatunkiem literackim, jaki przede wszystkim praktykuje Andrevon, jest fantastyka, ale jest to fantastyka odmienna, odchodząca od utartych schematów wypracowanych przez francuskich pisarzy dziewiętnastowiecznych.

Dr Edyta Gryksa

Projekt grantowy Miniatura 2 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki „Walory estetyczne łacińskiej poezji pasterskiej – Kalpurniusz Sykulus” (realizowany od 16.10.2018 do 15.10.2019). Celem projektu było przeprowadzenie wstępnych badań nad twórczością łacińskiego poety, które posłużą przygotowaniu artykułów naukowych i monografii autorskiej na temat wspomnianego autora. Eklogi pasterskie (w szczególności Ekloga VI) zostały poddane analizie ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastosowanie środków artystycznego wyrazu (ekfraza, figury i tropy retoryczne, plastyczność i barwa opisów), które uwydatniają poetycki kunszt ich autora. Pierwsze wyniki przeprowadzonych badań zostały przedstawione na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez London Centre for Interdisciplinary Research (Birkbeck College, Londyn).

Projekt dydaktyczno-badawczy „Starożytność na łonie natury. Człowiek a przyroda wczoraj i dziś” realizowany w ramach programu „Współmyślenie w humanistyce” (01.10.2019–30.06.2020).

Celem działania projektowego jest rozwinięcie wiedzy studentów w zakresie wybranych zagadnień na temat przyrody oraz relacji człowiek – natura w starożytności z uwzględnieniem recepcji tych motywów w czasach późniejszych i współczesnych. Pod uwagę brane będą kanony tekstów łacińskich i greckich (m.in. Gracjusz Faliskus, Nemezjan, Kalpurniusz Sykulus, Owidiusz, Wergiliusz, Teokryt, Teofrast), na podstawie których można ocenić stosunek człowieka do otaczającego go świata oraz poznać interesujące zagadnienia dotyczące samej roślinności i zwierząt. Problemy badawcze analizowane będą z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, takich jak: religia, zasady społeczne czy etyka. Prowadzone będą ponadto warsztaty translatorskie, warsztaty redakcji tekstu naukowego, a finalnym efektem prowadzonych działań będzie konferencja naukowa. Stanie się ona nie tylko okazją do rozpowszechnienia wiedzy i nawiązania relacji z przedstawicielami innych ośrodków naukowych, lecz także promocji działalności Wydziału i Uniwersytetu (zaproszenie do udziału w konferencji zostanie przesłane do wybranych liceów ogólnokształcących).

Dr hab. Jolanta Gwioździk

Baza danych baworowianów w zbiorach lwowskich. Stan, opracowanie naukowe i ocena konserwatorska kolekcji XVII wieku (NPRH 11H 13 0455 82, lata 2015–2019).

Projekt oceniono jako wyróżniający się w module badań o „fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wynikiem badań jest kompleksowe opracowanie (bibliologiczne, tegumentologiczne, proweniencyjne, mikrobiologiczne i konserwatorskie) oraz  cyfrowe udostępnienie (w formie katalogu, obiektów zdigitalizowanych i platformy cyfrowej) druków XVII w., pochodzących z Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego.  Okazało się, że ta kolekcja, obecnie przechowywana w LNNBU im. W. Stefanyka we Lwowie, ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla dziejów dawnej Rzeczypospolitej, ale także jako element wspólnego, europejskiego dziedzictwa kulturalnego.

Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku (NPRH N N103 075937, lata 2009–2012).

Celem projektu była rekonstrukcja obecności w środowisku klasztorów żeńskich wszelkiego rodzaju tekstów piśmienniczych oraz opisanie mechanizmów ich funkcjonowania, które starano się pokazać na tle komplementarnych form posługiwania się słowem w kulturze zakonnej. Realizacja badań poświęconych kulturze książki dawnej w środowisku monastycznym zakończyła się publikacją monografii Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych dawnej Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku (Katowice 2015).

Kultura książki w kręgu panien Benedyktynek łacińskich we Lwowie w dobie staropolskiej (KBN, lata 2000–2002)

Projekt pozwolił na rekonstrukcję i kompleksowe omówienie dziejów i znaczenia biblioteki benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI–XVIII w.). Zwrócono ponadto uwagę na uwarunkowania ustawodawcze oraz znaczenie formacyjne tej kolekcji, a także na działalność edytorską mniszek.

dr hab. Jan Kucharski

Demostenes. Mowy 20-24 (NPRH UNIWERSALIA 2.2, 2017)

Realizowany projekt ma na celu przygotowanie pierwszego polskiego przekładu – opatrzonego wstępem i komentarzem – mów Demostenesa: Przeciwko Leptinesowi (20), Przeciwko Meidiasowi (21), Przeciwko Androtionowi (22), Przeciwko Aristokratesowi (23) i Przeciwko Timokratesowi (24). Dzieła te stanowią niezwykle ważne dokumenty ilustrujące historię społeczeństwa, kultury i prawa starożytnych Aten. Koniec projektu przewidywany jest na rok 2022.

Dr hab. Anna Kucz, dr Edyta Gryksa

Projekt badawczy „Cynegetica w świecie antycznym” realizowany jest od 2017 roku przez zespół filologów klasycznych w składzie: Anna Kucz, Edyta Gryksa i Patrycja Matusiak oraz prof. Greg Woolf (Dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych w Londynie). W ramach projektu opublikowano monografię pt. Nemezjan w kręgu antycznej tradycji łowieckiej, która jest pierwszą polską publikacją na temat traktatu Cynegetica Nemezjana, poety żyjącego w III w. n. e. Przygotowano również pierwszy przekład na język polski i opracowano komentarz poematu De aucupio, przypisywanego Nemezjanowi. Wyniki badań zostały zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Efektem przeprowadzonych w ramach projektu zadań badawczych będzie również przygotowanie i zebranie materiałów dotyczących twórczości antycznych autorów traktatów o łowiectwie oraz dokonanie przekładów i komentarzy nieprzetłumaczonych dotychczas na język polski Cynegetica, zarówno łacińskich, jak i greckich. Projekt uwzględnia również opracowanie publikacji obejmującej pojęcia pojawiające się w tekstach obfitujących w fachową terminologię łowiecką i pasterską wraz z zaznaczeniem ich lokalizacji.

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak

Komentowane polskie tłumaczenie Dialogów Zmarłych oraz Prawdziwej Historii Lukiana

LOEB Classical Library Fellowship (Harvard University)

Okres 10.2019-10.2020
Celem projektu jest przygotowanie nowego polskiego komentowanego tłumaczenie wybranych utworów Lukiana z Samosaty.

Historia intelektualna dwunastowiecznego Bizancjum: przejęcie  i przekształcenie literatury antycznej

Projekt NCN Sonata Bis 3UMO-2013/10/E/HS2/00170
Okres: 2014-2019
Zespół badawczy: Przemysław Marciniak (kierownik), Baukje van der Berg, Marcin Cyrulski, Katarzyna Warcaba, Nikolaos Zagklas

Celem projektu było zbadanie sposobów wykorzystywania literatury antycznej w okresie tzw. długiego dwunastego wieku (czyli za czasów panowania dynastii Komnenów). Efektem projektu jest kilkanaście  artykułów w języku angielskim (a także jeden w języku holenderskim) opublikowanych w najlepszych czasopismach z zakresu bizantynistyki oraz w tomach  zbiorowych wydanych w Brill, Brepols i Cambridge University Press. Przygotowywany do  druku jest tom poświęcony bizantyńskim komentarzom do literatury antycznej, który ukaże się w Cambridge University Press w 2020 roku

Projekt W stronę bizantyńskiej zoopoetyki. Ludzie i zwierzęta w Bizancjum (X–XII wiek) otrzymał finansowanie w konkursie OPUS (panel HS2) organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki, zajmując drugie miejsce na liście rankingowej i uzyskując dofinansowanie w wysokości 805 320 zł. Czteroletni projekt będzie realizowany we współpracy z badaczami z Wydziału Badań nad Bizancjum Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu.

Dr hab. Bożena Mazurek

Kierownictwo zespołowego projektu badawczego NPRH Nr 11H 12 0167 81: „Czytanie poetów polskiego oświecenia. Krasicki – Naruszewicz – Trembecki – Karpiński” (2013–2018), w którym wzięło udział 56 wykonawców z 16 krajowych ośrodków akademickich i badawczych oraz jeden wykonawca zagraniczny – z Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria).

W ramach projektu zorganizowane zostały 4 kilkudniowe seminaria naukowe („Nad tekstami Krasickiego”. Dubiecko, maj 2013; „Nad tekstami Naruszewicza”. Janów Podlaski, maj 2014; „Nad tekstami Trembeckiego”. Sandomierz, maj 2015; „Nad tekstami Karpińskiego”, Klewinowo, maj 2016). Głównym celem podejmowanych działań było opracowanie obszernych materiałów, które staną się podstawą merytoryczną nowoczesnych monografii twórczości czterech wybitnych pisarzy XVIII wieku. Na te potrzeby wykonawcy opracowali małe monografie historycznoliterackie blisko stu czterdziestu utworów wskazanych twórców. Materiały te złożyły się na cztery obszerne tomy rozpraw z oryginalnymi odczytaniami, interpretacjami oraz reinterpretacjami tekstów mało znanych bądź (nierzadko niesłusznie) w sposób zbanalizowany funkcjonujących współcześnie w świadomości społecznej: Czytanie Krasickiego, 2014; Czytanie Naruszewicza, cz. 1–2, 2015; Czytanie Trembeckiego, cz. 1–2, 2016; Czytanie Karpińskiego, cz. 1–2, 2017 (http://www.czytaniepoetow.us.edu.pl/podstrony/hb.htm). Ponadto na potrzeby kolejnych etapów realizacji projekt wydane zostały również 4 tomiki utworów oświeceniowych poetów (http://www.czytaniepoetow.us.edu.pl/podstrony/ha.htm).

  • Ważnym osiągnięciem zrealizowanego projektu jest integracja znaczącej części wielopokoleniowego środowiska polskich badaczy XVIII i XIX wieku we wspólnych, wieloletnich studiach przywracających do obiegu czytelniczego utwory znakomitych poetów oświeceniowych w kręgach badaczy dawnego piśmiennictwa, a także w dydaktyce akademickiej, kształtującej kulturowe oraz humanistyczne horyzonty i aspiracje kolejnych roczników młodych ludzi.

Szczegółowe informacje na temat osiągnięć zespołowych prac na kolejnych etapach podane są stronie internetowej tego grantu: http://www.czytaniepoetow.us.edu.pl

Dr hab. Beata Nowacka, prof. UŚ

2016–2019: kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Nr 0114/NPRH4/H3a/83/2016).  

Realizacja projektu zatytułowanego: Opracowanie autorskie, tłumaczenie na język francuski i publikacja książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza” (Znak, 2008) obejmowała tłumaczenie na język francuski książki Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza wydanej przez SIW Znak w 2008 roku. Przekład francuski, autorstwa Veronique Patte: tłumaczki m.in. R. Kapuścińskiego, S. Mrożka, A. Libery – ukazał się w wydawnictwie Peter Lang.

2011–2014: kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH

2011: 0198/FNiTP/H31/80/2011, moduł 3: upowszechnianie wyników badań humanistycznych na świecie). Projekt zatytułowany Włoski przekład książki Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka: „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza” (Znak, 2008) został zakończony w marcu 2014 roku. Jego efektem jest publikacja w 2012 roku przez wydawnictwo Forum z Udine książki Ryszard Kapuściński. Biografia di uno scrittore w tłumaczeniu i pod opieką naukową prof. Silvana De Fantiego.

2011–2013: wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Sensualność w kulturze polskiej (N R17 0005 06/2009), realizowanym przez zespół Pracowni Poetyki Historycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Boleckiego.

2013–2016: wykonawca w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć (NPRH 2012, nr 11 H 12 0396 81), realizowanym przez zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Nawareckiego.

Dr Magdalena Ochwat

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (w zakresie Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020, nr umowy: POWR.03.01.00-00-T217/18) Uniwersytet Śląski otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1,5 mln zł na projekt pn. „Uniwersytet Humanistów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”. Jednostkami współpracującymi przy przedsięwzięciu, które będzie realizowane przez Wydział Humanistyczny UŚ od 1 października 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku, są: Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Regionalny Instytut Kultury, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Powstawanie projektu było koordynowane przez dziekan Wydziału Filologicznego ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalenę Pastuch i pełnomocnika dziekana Wydziału Filologicznego ds. innowacji oraz inicjatyw społeczno-edukacyjnych dr Katarzynę Sujkowską-Sobisz, a uczestniczyły w nim dr Monika Gawlak, dr Julia Legomska, dr Lidia Mięsowska oraz dr Magdalena Ochwat.

W ramach adresowanego zarówno do nauczycieli polonistów każdego poziomu edukacji szkolnej, pracowników instytucji kultury (takich jak: domy kultury, ośrodki kultury czy centra kultury), jak i uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku od 15 do 19 lat projektu pn. „Uniwersytet Humanistów” zostanie stworzonych oraz uruchomionych pięć mniejszych specjalistycznych jednostek: Uniwersytet Polonistów, Uniwersytet Kulturoznawców, Uniwersytet Dialogu, Mobilny Uniwersytet Młodzieży, Uniwersytet Młodych Naukowców.

Uniwersytet Polonistów prowadzony jest przez dr Magdalenę Ochwat.

Dr Damian Pierzak

Argumentacja na podstawie przeszłości w mowach Cycerona. Teoria i praktyka (Sonata NCN nr 2016/23/D/HS2/02408)

Przedmiotem badań są sposoby argumentacji Cycerona, w których punkt odniesienia stanowią postaci historyczne. Temat ten doczekał się licznych opracowań, jednak żadne z nich nie uwzględnia w równym stopniu teorii i praktyki retorycznej. Głównym celem jest zatem próba utworzenia, w oparciu o uwagi Arystotelesa i Kwintyliana nt. historycznego exemplum, metodologii umożliwiającej analizę Cycerońskich odniesień do przeszłości z wykorzystaniem zarówno terminologii antycznej, jak i nowożytnego aparatu pojęciowego. W części analitycznej materiał badawczy zawężony został do przykładów spoza rodzimej tradycji Rzymian (tzw. exempla externa), ponieważ tym, jak wynika z dotychczasowej kwerendy, poświęcono najmniej uwagi.

Dr Agata Sowińska

Uczestnik przyznanego w 2018 roku grantu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Dziedzictwo Narodowe I/2018; nr rejestracyjny: 11H 18 0393 86; kierownik grantu: dr hab. Leonard Ogierman; tytuł: “Dziedzictwo książki Dawnej Rzeczypospolitej. Druki z lat 1459-1600 w zbiorach paulinów prowincji polskiej”.

Uczestnik przyznanego w 2018 roku przez Centrum Badań nad Historią Kościoła grantu nr 1/04/2018; kierownik grantu: dr hab. Katarzyna Tałuć; tytuł: “Warsztat naukowo-badawczy historyka Kościoła. Krytyczne opracowanie edycji korespondencji ks. Wincentego Myszora.

dr Anna Swoboda

Udział w projekcie grantowym (stypendysta-doktorant):

Nazwa projektu: Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki OPUS pt. „Nowa fantastyka Jean-Pierre’a Andrevona”, nr 2018/29/B/HS2/00748

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Gadomska

Opis zadań: udział w projekcie badawczym, prowadzenie kwerendy literatury angielsko- i francuskojęzycznej, pomoc w selekcji materiałów bibliograficznych, prowadzenie dodatkowych badań nad współczesną francuskojęzyczną literaturą fantastyczną pod kierunkiem kierownika projektu, przygotowanie publikacji dot. w/w zakresu pod kierunkiem kierownika projektu, aktywny udział w życiu naukowym, w tym w konferencjach.

Dr Katarzyna Szopa

Grant indywidualny, kierownik. Tytuł projektu: Historiografie feministyczne: kształtowanie technik narracyjnych w feminizmie współczesnym, numer projektu: 2018/02/X/HS2/01060, typ konkursu: Miniatura 2, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, okres realizacji: 12 miesięcy, od października 2018 do października 2019.

Niniejszy projekt wpisuje się w szeroki zakres badań nad feministycznymi genealogiami i sposobami wytwarzania wiedzy w obszarze teorii feministycznych. Głównym celem badań jest przyjrzenie się sposobom kształtowania historiografii zachodnich teorii feministycznych oraz śledzenie mechanizmów, jakie decydowały o narracyjnych strategiach, w ramach których owe historie były opowiadane. Przykład tzw. zjawiska French Feminism, które najbardziej utrwaliło się w zachodnich feministycznych historiografiach, pokazuje wyraźnie, że sposób opowiadania owych historii nie jest wolny od politycznych uwarunkowań i kontekstów danego czasu. Wytworzenie zjawiska French Feminism nie tylko utrwaliło historię, która znacząco odbiegała od tego, co rzeczywiście charakteryzowało Mouvement de Libération des Femmes we Francji, ale też miało ogromne znaczenie dla umocnienia i utrwalenia konstruktywistycznego paradygmatu badań feministycznych po drugiej stronie Atlantyku. Co więcej, gest ów skutkował wytwarzaniem nowych kanonów i technik narracyjnych, legitymizujących liberalny zwrot w feminizmie oraz instytucjonalizację badań feministycznych w amerykańskiej akademii. Owa klasyfikacja teorii feministycznych została przyjęta również w Polsce po 1989 roku i na gruncie teorii feministycznych jest narracją obowiązującą i reprodukowaną do tej pory. W konsekwencji taki sposób wytwarzania wiedzy doprowadził do wyparcia innych genealogii feministycznych, a zwłaszcza nurtów spod znaku teorii społecznej reprodukcji. Uzupełnienie dotychczasowego stanu wiedzy w obszarze feministycznych genealogii o tę perspektywę jest nie tylko częścią akademickiej pracy historiograficznej, ale też warunkiem koniecznym do wypracowywania nowych narzędzi, które pozwolą nam lepiej radzić sobie w obliczu kryzysów w obszarze społecznej reprodukcji, zachodzących we współczesnej rzeczywistości.

Dr hab. Katarzyna Tałuć

Temat projektu grantowego: Warsztat naukowo-badawczy historyka kościoła. Krytyczne opracowanie edycji materiałów źródłowych do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora

Jednostka finansująca: Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. Ks. Wincentego Myszora

Czas realizacji:  kwiecień 2018 r. – listopad 2019 r.

Przyznana kwota: 10000 zł

Osoby biorące udział w projekcie:

dr hab. Katarzyna Tałuć – kierownik

dr hab. Agnieszka Gołda – wykonawca; dr hab. Arkadiusz Pulikowski – wykonawca, dr Agata Sowińska – wykonawca, dr hab. Jacek Tomaszczyk – wykonawca.

Cel: Głównym celem projektu było opracowanie krytyczne materiałów źródłowych do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora. W trakcie przygotowywania edycji zastosowano metody badania dokumentów i elementy metody prozopograficznej, co pozwoliło w części biograficznej publikacji odtworzyć drogę naukową i zrekonstruować kolejne etapy badań prowadzone przez ks. prof. Wincentego Myszora. W opracowaniu korespondencji przyjęto podejście dokumentacyjne. W ramach projektu zorganizowano również otwarte seminarium dyskusyjne poświęcone dokumentom życia osobistego traktowanym jako źródło informacji w badaniach naukowych. Uzupełnieniem prac grantowych jest także druga publikacja: katalog materiałów źródłowych do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora. 

Dr hab. Paweł Tomczok

Projekt grantowy NCN „Ekonomia literatury” w latach 2013–2017 uzyskał finansowanie w ramach konkursu SONATA 3. Celem projektu było stworzenie nowej metodologii oraz powołanie interdyscyplinarnego zespołu. W skład zespołu weszli przedstawiciele różnych dyscyplin z kilku ośrodków naukowych w Polsce: dr Borys Cymbrowski (socjologia, Uniwersytet Opolski), dr Paweł Wolski (filologia polska, Uniwersytet Szczeciński), dr Michał Kłosiński (filologia polska, Uniwersytet Śląski), dr Mikołaj Ratajczak (filozofia, Instytut Filozofii i Socjologii PAN), mgr Łukasz Milenkowicz (filologia polska, Uniwersytet Śląski).

Dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek

W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży. Projekt w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, moduł „Uniwersalia 1” – przekład książki na język angielski.

„Będzin: kiedyś i dziś” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym. Do projektu przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Będzinie, którzy poznają historię oraz obyczaje polskich Żydów, biorąc udział w wyjazdach studyjnych, wykładach oraz warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych UŚ.

dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ

2021-2024. Networking Ecologically Smart Territories, Horizon2020, MSCA-RISE, projekt nr 101007915. Partner projektu. Kierownik konsorcjum: prof. Noel Fitzpatrick (Technology University Dublin)

https://us.edu.pl/instytut/il/2020/09/15/dofinansowanie-dla-centrum-badan-krytycznych-nad-technologiami/

2019. Re: constituer l’Europe. 2004–2019 et au-delà (Bourse du Gouvernement français, édition 2019). Institut de recherche et d’innovation, Centre Pompidou. Grant indywidualny.

2016-2020. Przyjaźń i wspólnota we współczesnej myśli francuskiej (Narodowe Centrum Nauki, Sonata, 2015/17/D/HS2/00512). Grant indywidualny https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=9730

 

dr hab. prof. UŚ Magdalena Zdrada-Cok, dr Magdalena Malinowska

Międzynarodowy projekt finansowany przez Stowarzyszenie Uniwersytetów Frankofońskich (AUF) „L’image de l’étrangère dans la littérature et l’art cinématographique au Maghreb” we współpracy z Uniwersytetem Bukareszteńskim (Rumunia) i Uniwersytetem Bordeaux Montaigne (Francja) – 1.10.2016–30.11.2017

Projekt miał na celu zbadanie obrazu hybrydycznej tożsamości kobiecej i inności w literaturze, sztuce i kinematografii Maghrebskiej, z uwzględnieniem wzajemnych zależności pomiędzy Francją a krajami Afryki Północnej.

W ramach projektu, uczestniczki brały udział w mobilnościach (pobyty badawcze w Bordeaux i Bukareszcie), seminariach naukowych (28.04.2017, Bukareszt), gościły w Uniwersytecie Śląskim doktorantki Prof. Mouniry Chatti z Uniwersytetu Bordeaux Montaigne oraz współorganizowały międzynarodową konferencję naukową: „Les représentations de l’étrangère dans la littérature et l’art cinématographique au Maghreb” w CEREFREA Villa Noël Uniwersytetu Bukareszteńskiego, Bukareszt 8-9.09.2017.

return to top