Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Literaturoznawstwa

Zespół powołany do realizacji tematu: Badania literatur obcych

Lider: dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ

Opis: Celem prac zespołu są szeroko zakrojone i wieloaspektowe badania literatur obcych oraz literatur klasycznych, ściśle korespondujące ze wskazanymi w strategii Instytutu Literaturoznawstwa UŚ na lata 2020-2025 obszarami badawczymi (nowa humanistyka, badania historycznoliterackie w ujęciu kulturowym, literatura w ujęciach interdyscyplinarnych, komparatystyka literacka i dydaktyka literatury). Badania prowadzone będą przy zastosowaniu najnowszych literaturoznawczych i przekładoznawczych metodologii badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego i filozoficznego.

Zakres tematyczny projektu obejmuje między innymi:

badania nad hybrydycznością w literaturze,  interdyscyplinarne badania nad wpisującymi się w estetykę ponowoczesności i postkolonializmu współczesnymi niemetropolitalnymi literaturami francusko-, hispano- i angielskojęzycznego obszaru językowego; amerykanistyczne badania hemisferyczne oraz badania transoceaniczne; kanadyjskie studia kulturowe; badania nad współczesną kulturą, literaturą oraz nowymi mediami w zakresie, jaki pozwala uchwycić ich osadzenie w kontekście społecznym, politycznym i historycznym, a także relacje intertekstualne między tym sferami; badania  nad rozwijającymi się formami kultury i uczestnictwem w kulturze, w tym: grami cyfrowymi i fabularnymi, tradycyjnymi  oraz innymi formami narracji interaktywnych; tradycje europejskie w kulturze popularnej; tropy przeszłości i teraźniejszości w brytyjskich studiach kulturowych i literackich; badania nad literaturą niemieckojęzyczną z wykorzystaniem współczesnych teorii i modeli literaturoznawczych oraz kulturoznawczych, np. teorii przestrzeni, recepcji, gender, postkolonialnych czy narratologii; badania niemieckojęzycznej literatury XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem dramatu i teatru krajów niemieckojęzycznych i skandynawskich; badania literatury niemieckiej i piśmiennictwa na Górnym Śląsku oraz niemieckojęzycznej literatury kobiet; interpretacja najważniejszych zjawisk i tendencji rozwojowych literatury rosyjskiej XIX–XXI wieku w dziedzinie prozy, dramatu i krytyki literackiej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi literaturoznawczych; badania literatury i kultury Słowian zachodnich i południowych.

 

Zespół powołany do realizacji tematu: Badania literatury polskiej i klasycznej

Lider: dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ

Opis: Celem projektu są wszechstronne badania literatury polskiej obejmujące prace historycznoliterackie, krytycznoliterackie, interpretacyjne, a także edycje dzieł literackich czy badania nad kulturą literacką różnych epok, ściśle korespondujące ze wskazanymi w strategii Instytutu Literaturoznawstwa UŚ na lata 2020-2025 obszarami badawczymi (nowa humanistyka, badania historycznoliterackie w ujęciu kulturowym, literatura w ujęciach interdyscyplinarnych, komparatystyka literacka i dydaktyka literatury).

Zakres tematyczny projektu obejmuje między innymi:

badania nad dawną literaturą okolicznościową,  piśmiennictwem użytkowym, epistolografią i różnego typu oracjami; poszerzenie wiedzy o literaturze polskiej wieków XVIII i XIX oraz o dziedzictwie kulturowym oświecenia i romantyzmu w wieku XX; systematyczne badanie długiego trwania polskiej nowoczesności literackiej i dyskursów z nią spowinowaconych; opis przemian dotyczących zmiany paradygmatu (modernizm/postmodernizm), zarówno w zakresie teoretyzowania, jak i w obrębie praktycznych, także politycznych, uwarunkowań kultury; literaturę staropolską i jej dziedzictwo w piśmiennictwie epok późniejszych; badanie literatury XX i XXI wieku – obiegów wydawniczych, ewolucji poetyk, kanonu literackiego i czytelniczego; opracowywanie problematyki polskiej kultury literackiej; rozwój badań teoretycznoliterackich; nowoczesne i ponowoczesne perspektywy podmiotowości, tożsamości, płciowości oraz seksualności; opis nowych zjawisk i tendencji w literaturze polskiej, estetycznych przeobrażeń sfery kulturowo-politycznej, zmian statusu i funkcji krytyki literackiej, roli literatury popularnej we współczesnej kulturze; badania nad literaturą dla dzieci i młodzieży; problematykę organiczną w tekstach literackich, ekokrytykę, somatopoetykę, animal studies, plant studies; recepcję literatury polskiej w świecie; komparatystyczne związki przestrzenne w literaturze polskiej i światowej, strategie czytelnicze i interpretacyjne w szkolnym dyskursie edukacyjnym; podróżopisarstwo dawne i współczesne; literaturę regionalną; studia klasyczne i bizantyńskie.

 

Zespół ANIANMED (Animalia Antiqua et Mediaevalia) powołany do realizacji tematu: Ludzko-zwierzęce interakcje od starożytności do średniowiecza

Lider: prof. dr hab. Przemysław Marciniak

Opis: Studia nad zwierzętami w starożytności i w zachodnim średniowieczu są dzisiaj niezwykle popularne, nie przyciągnęły jednak porównywalnej uwagi badaczy kultury Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego (Bizancjum). Badania zespołu będą koncentrowały się zatem nie tylko na wybranych zagadnieniach poświęconych starożytności ( np. interakcji ze  zwierzętami domowymi,  polowaniach), ale także na recepcji antycznej zoologii w Bizancjum (np. Sylloge Konstantyna Porfyrogenety) oraz wizji i stosunku do zwierząt w średniowiecznej tradycji  greckiej. Rezultaty badań zostaną opublikowane w przygotowywanej monografii Towards Byzantine Zoopoetics oraz tomie Handbook of Animals in Byzantium.

return to top