Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół powołany do realizacji tematu: Badania literatur obcych

Lider: dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż, prof. UŚ

Opis: Celem prac zespołu są szeroko zakrojone i wieloaspektowe badania literatur obcych oraz literatur klasycznych, ściśle korespondujące ze wskazanymi w strategii Instytutu Literaturoznawstwa UŚ na lata 2020-2025 obszarami badawczymi (nowa humanistyka, badania historycznoliterackie w ujęciu kulturowym, literatura w ujęciach interdyscyplinarnych, komparatystyka literacka i dydaktyka literatury). Badania prowadzone będą przy zastosowaniu najnowszych literaturoznawczych i przekładoznawczych metodologii badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego i filozoficznego.

 

Zespół powołany do realizacji tematu: Badania literatury polskiej i klasycznej

Lider: dr hab. Jan Kucharski, prof. UŚ

Opis: Celem projektu są wszechstronne badania literatury polskiej obejmujące prace historycznoliterackie, krytycznoliterackie, interpretacyjne, a także edycje dzieł literackich czy badania nad kulturą literacką różnych epok, ściśle korespondujące ze wskazanymi w strategii Instytutu Literaturoznawstwa UŚ na lata 2020-2025 obszarami badawczymi (nowa humanistyka, badania historycznoliterackie w ujęciu kulturowym, literatura w ujęciach interdyscyplinarnych, komparatystyka literacka i dydaktyka literatury).

Zespół GEO-EKO-HUMANISTYKA powołany do realizacji tematu: Humanistyka wobec rewolucji przemysłowej i antropocenu

Lider: dr hab. Paweł Tomczok, prof. UŚ

Opis:

  1. Badanie nad akwafilologią rzek przemysłowych i miejskich. Badania nad Rawą. Komparatystyczne badania Rawy i Emscher.
  2. Badania nad kulturą Szopienic w kontekście skażenia środowiska w wyniku działalności hutniczej (m.in. twórczość Kazimierza Kutza, Hilarego Krzysztofika, Henryka Bereski; analiza wywiadów z mieszkańcami Szopienic i osobami związanymi z tą dzielnicą)
  3. Rozpoczęcie badań nad możliwością wykorzystania narratologii i retoryki do analizy zagadnień obecności rewolucji przemysłowej i antropocenu w różnych tekstach kultury. Badanie nad akwafilologią rzek przemysłowych i miejskich. Badania nad Rawą (biblioteczne, archiwalne, medialne; badania empiryczne – wywiady). Komparatystyczne badania Rawy i Emscher.
    Badania nad kulturą Szopienic w kontekście skażenia środowiska w wyniku działalności hutniczej (m.in. twórczość Kazimierza Kutza, Hilarego Krzysztofika, Henryka Bereski; analiza wywiadów z mieszkańcami Szopienic i osobami związanymi z tą dzielnicą)
    Rozpoczęcie badań nad możliwością wykorzystania narratologii i retoryki do analizy zagadnień obecności rewolucji przemysłowej i antropocenu w różnych tekstach kultury.

Zespół Literatura niemieckojęzyczna na Górnym Śląsku powołany do realizacji tematu: Literatura niemieckojęzyczna na Górnym Śląsku. Pisarze-dzieła-recepcja

Lider: dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ

Opis: Zespół prowadzi badania nad niemieckojęzyczną literaturą Górnego Śląska, koncentrując się na jej historycznoliterackim ujęciu z uwzględnieniem współczesnych teorii kulturowych, w szczególności geokrytyki, nowego regionalizmu i kultur pamięci, a także na recepcji wybranych utworów pisarzy i ich tłumaczeniu na język polski. Prace prowadzone są we współpracy z niemieckimi ośrodkami badawczymi, a ich zwieńczeniem będzie dwujęzyczny leksykon dzieł pisarzy. 

Zespół Interdyscyplinarne studia nad dramatem i teatrem niemieckojęzycznym powołany do realizacji tematu: Dramat i teatr niemieckojęzyczny w świetle badań nad mobilnością kulturową

Lider: dr hab. Zbigniew Feliszewski, prof. UŚ

Opis: Podstawowym celem działania zespołu są wieloaspektowe badania nad współczesnym niemieckojęzycznym dramatem i teatrem, a także aktywność edukacyjna i  popularyzatorska. Badania będą obejmowały artystyczne formy ekspresji i ich oddziaływanie na kształtowanie i transformacje tożsamości, na procesy mitologizacji w kontekście wielokulturowości i interkulturowości, a także transfer kulturowy oraz wpływ procesów teatralnych  na jednostki
i społeczeństwa europejskie.  

Zespół literaturoznawstwa niemieckiego do badań recepcji literatury niemieckojęzycznej powołany do realizacji tematu: Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce w XX i XXI wieku

Lider: dr hab. Michał Skop, prof. UŚ

Opis: Celem prac zespołu w obrębie badań recepcji literatury niemieckojęzycznej w Polsce w XX i XXI wieku – ze szczególnym uwzględnieniem literatury niemieckiej i austriackiej – jest pochylenie się nad procesem przemian kultury wraz z rejestrowaniem zmian zachodzących pod wpływem występowania nowych treści, interakcji i kontaktów literackich.
W oparciu o najnowsze instrumentarium badawcze z zakresu m.in. teorii literatury i komparatystyki literackiej przeprowadzona zostanie analiza problemów społeczno-politycznych (recepcja, popularyzacja, przekłady na język polski, transfer i kontekst kulturowy).

Zespół badań literatur południowo- i zachodniosłowiańskich w językach oryginalnych oraz w przekładach powołany do realizacji tematu: Badania literatur południowo- i zachodniosłowiańskich w językach oryginalnych oraz w przekładach

Lider: dr hab. Leszek Małczak, prof. UŚ

Opis: W ramach zespołu prowadzone są literaturoznawczo-przekładoznawcze badania, które dotyczą, między innymi, następujących problemów naukowych: w ujęciu synchronicznym oraz diachronicznym recepcji literatur południowo-  i zachodniosłowiańskich w Polsce (a mianowicie literatur: bośniacko-hercegowińskiej, bułgarskiej, chorwackiej, czarnogórskiej, czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej, słoweńskiej) oraz literatury polskiej w krajach południowo-  i zachodniosłowiańskich; historii polskich przekładów literatur południowo- i zachodniosłowiańskich; poetyki przekładów południowo- i zachodniosłowiańskich słowiańskich (modernizm, awangarda, postmodernizm); krytyki przekładu; badań nad tłumaczem (Literary Translator Studies); roli przekładu w stosunkach międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej literaturze narodowej, stosunkach międzysłowiańskich; przekładu dramatu; pograniczy przekładu (badania nad przekładem inter- i intrasemiotycznym oraz cyfrowym). Rezultaty swych badań członkowie zespołu publikują w kraju i zagranicą, w języku polskim oraz we wszystkich językach południowo- i zachodniosłowiańskich. Stałymi współpracownikami zespołu są badacze z wielu polskich ośrodków akademickich oraz instytucji naukowych z krajów słowiańskich. Zespół prowadzi jedyne w świecie czasopismo przekładoznawcze poświęcone tłumaczeniom z literatur południowo- i zachodniosłowiańskich pt. Przekłady Literatur Słowiańskich oraz serię wydawniczą pn. Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich. Rezultaty badań upowszechnia się w formie cyfrowej szerokiemu kręgu odbiorców, między innymi na stronie Croatica.

Zespół Digital Humanities (Humanistyka cyfrowa) powołany do realizacji tematu: Humanistyka cyfrowa w badaniach kulturowych

Liderka: dr Monika Karwacka

Opis: Celem prac zespołu jest m.in. upowszechnianie idei humanistyki cyfrowej w ramach wdrażanych rozwiązań badawczych i dydaktycznych (warsztaty, projekty w formule research hub), współpraca z wydawnictwami naukowymi, współpraca z zagranicznymi ośrodkami Humanistyki Cyfrowej, organizacja otwartych spotkań ze specjalistami Humanistyki Cyfrowej, opracowanie rozwiązań cyfryzacji pracy społeczności UŚ, współpraca w ramach grup roboczych w ramach konsorcjum Dariah-PL)

return to top