Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dariusz Rott

21.02.2020 - 19:31, aktualizacja 02.01.2023 - 20:56
Redakcja: am

prof. dr hab. Dariusz Rott 

dariusz.rott@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-5171-2794

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=uI11WiwAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Rott

Jestem wędrownym humanistą, historykiem literatury dawnej Polski, medioznawcą, regionalistą, edytorem, absolwentem filologii polskiej UŚ (1989).

Tytuły moich prac awansowych:

 • doktorat: Staropolskie chorografie. Początki — rozwój — przemiany gatunku (1995)
 • habilitacja: Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka — twórcy — recepcja (2003)
 • profesura: 2008.

Byłem profesorem wizytującym w Katedrze Komunikacji Marketingowej na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji (2010-2015), Katedrze Dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie (2014-2015), Katedrze Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sofijskiego św. Klimenta Ochrydzkiego w Bułgarii (2018-2019), Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (2020-2021). Odbywałem staże naukowe i dydaktyczne w Czechach (Ostrawa, Ołomuniec), Niemczech (Moguncja), Włoszech (Bari, Neapol) i na Słowacji (Nitra). Byłem uczestnikiem zagranicznych konferencji naukowych w następujących krajach: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Rosja, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania. Kręgi moich naukowych zainteresowań obejmują zwłaszcza: piśmiennictwo geograficzne i podróżopisarstwo, kulturę literacką braci czeskich w Polsce, polsko-czeskie, polsko-rosyjskie i polsko-ukraińskie kontakty kulturowe, wizerunek Islandii w piśmiennictwie polskim, polonistyczne podręczniki szkolne, rzecznictwo prasowe.

Hobby: Islandia, kaligrafia, kolejnictwo, numizmatyka (zwłaszcza monety polskie z okresu dwudziestolecia), zwiedzanie podziemi.

Najważniejsze publikacje książkowe w wyborze:

Monografie autorskie i edycje:

 1. Daniel Vetter i jego „Opisanie wyspy Islandyji”. Studium z dziejów staropolskiego podróżopisarstwa. Katowice 1993.
 2. Staropolskie chorografie. Początki — rozwój — przemiany gatunku. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1995.
 3. Daniel Vetter: Islandia albo Krótkie opisanie wyspy Islandyji. Oprac. i wstępem opatrzył D. Rott. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1997.
 4. Leksykon przypomnień. Literatura dawnej Polski. Średniowiecze—Renesans—Barok. Setnik pisarzy i dzieł. Wydawnictwo Ex Libris Galeria Polskiej Książki Warszawa 2000.
 5. Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka — twórcy — recepcja. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2002.
 6. Kobieta z przemalowanego portretu. Opowieść o Annie Zbąskiej ze Stanisławskich i jej „Transakcyji”. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2004.
 7. Hymny moje domowe” Piotra Wacheniusa. Przyczynek do dziejów braci czeskich na Śląsku wraz z tekstem utworu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Fundacja Pallas Silesia. Katowice-Pszczyna 2005.
 8. Wizerunek Kuby we współczesnych polskich reportażach podróżniczych (Jerzy Adamuszek, Beata Pawlikowska, Agnieszka Buda-Rodriguez) [wspólnie z Bartłomiejem Jagłowskim]. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Sosnowiec 2010.
 9. Strategie autoprezentacyjne w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego [wspólnie z Beatą Królikowską]. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Sosnowiec 2010.
 10. Piotr Wachenius: Utwory zebrane. Oprac. Mariusz Pawelec, Dariusz Rott. Instytut Badań Interdyscyplinarnych “ArtesLiberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa. Warszawa 2011.
 11. Ina Martela, Dariusz Rott, Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne – wybrane problemy i zagrożenia. Oficyna Wydawnicza Humanitas/ Fakulta masmediálnej komunikacie. Sosnowiec-Trnava 2011.
 12. Dariusz Rott, Zbigniew Widera, Dobre praktyki w rzecznictwie prasowym. Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME, Pracownia Zarządzania Wiedzą. Kraków-Warszawa 2013.
 13. Krzysztof Moniwid Dorohostajski: Hippica, to jest o koniach księgi. Oprac. Andrzej Radecki, Dariusz Rott. Wydawnictwo Naukowe Unikat 2. Katowice 2015.

Prace redagowane: 

 1. Tradycje śląskiej humanistyki. Jan Kazimierz Zaremba. Red. Jan Malicki, Dariusz Rott. Biblioteka Śląska w Katowicach, Śląskie Towarzystwo Naukowoliterackie. Katowice 1994.
 2. Jan Amos Komeński. Kolokwium polsko-czeskie. Red. Jan Malicki, Jana Raclavska, Dariusz Rott. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice-Ostrawa 1996.
 3. Wawrzyniec Korwin. Wczesnorenesansowy humanista śląski. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. Katowice 1997.
 4. Wokół Wacława Potockiego. Red. Jan Malicki, Dariusz Rott. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 1997.
 5. Badania dawnego piśmiennictwa w Instytucie Śląskim w Katowicach (1934—1939). Wybrane zagadnienia z dziejów humanistyki na Śląsku. Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Komisja Historycznoliteracka. Kielce 1998.
 6. Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 4. Red. Jan Malicki i Dariusz Rott. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2003.
 7. Archiwum Themersonów w Polsce. Red. Adam Dziadek, Dariusz Rott przy współudziale Katarzyny Bytomskiej. Fundacja „Pallas Silesia”. Katowice 2003.
 8. Słownik pisarzy śląskich. Red. Jacek Lyszczyna, Dariusz Rott. T. 1-5. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2005-2017.
 9. Wokół reportażu podróżniczego. 3: Lucjan Wolanowski (1920-2006). Studia-szkice –materiały. Red. Dariusz Rott, Mariusz Kubik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2009, ss. 318.
 10. Liber Amicorum Joannis Malicki. Red. Dariusz Rott, Piotr Wilczek, przy współpracy Beaty Stuchlik-Surowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice 2011.
 11. Problemy konwergencji mediów. Red. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott. T. 1-2. Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Wydawnictwo Verbum. Sosnowiec-Praga 2013.
 12. Marketingová a mediální komunikace dnes. II. Red. Dariusz Rott. Wydawnictwo Verbum. Praha 2013.
 13. Marketingová a mediální komunikace dnes. Red. Monika Białek, Dariusz Rott. Wydawnictwo Verbum. Praha 2017.
 14. Poczucie narodowe. Poczucie patriotyczne. Red. Dariusz Rott. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze “Stopka” im. Stanisława Zagórskiego. Łomża 2017.
 15. Staropolskie teksty i konteksty. T. 8: Tom jubileuszowy, poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin. Teresa Banaś-Korniak, Beata Stuchlik-Surowiak Dariusz Rott i Jacek Kwosek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018.
 16. Radioucze(L)ni. T. 2: Radio w badaniach naukowych. Red. Monika Białek, Dariusz Rott. Wydawnictwo Naukowe Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie. Siedlce 2020.
 17. Ludzie w drodze. Migracje. Granice. Tożsamość. Red. Dariusz Rott. Seria Glogerowska. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze im. Stanisława Zagórskiego, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie. Łomża – Siedlce 2022.

Prof. Dariusz Rott, PhD

Professor in the Institute of Literary Studies

Faculty of Humanities

dariusz.rott@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-5171-2794

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=uI11WiwAAAAJ

https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Rott

Research interests:

Old Polish literature, rhetoric, Polish-Czech cultural relations, travel writing, journalism and social communication, marketing, contemporary education and higher education systems

Recent publications:

 1. Central Europe as Verbal–Musical Project. Mickiewicz—Stasiuk—Haydamaky. In: Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí III (jazyk – literatura – kultura politika – filozofie). Editor Ivo Pospíšil. Středoevropské centrum slovanských studií. Brno 2022, pp. 155-165.
 2. Sustainable Development in Secondary Schools Curricula. Polish Context, “Educational Studies”, Moscow: Higher School of Economics, issue 1 (2020), pp. 182-204 (co-authors: Anna Mróz, Iwona Ocetkiewicz et al.)
 3. Mapping the Early Modern World: Ptolemy’s Cosmography in Sixteenth Century Cracow, “Tabula. Časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli”, issue 17 (2020): Proceedings of the International Conference Mare Internum Culture: Humanistic Ideas, Relationships and Parallels in the Early Modern Age. Bulić, N. – Moretti, V.,  Pula: Juraj Dobrila University of Pula, pp. 315-329.    
 4. Image of the Post-Soviet Countries in the Polish Travel Whiting (1989-2019). Introduction, “Studia Slavica”, issue 1 (2020), Ostrava: University of Ostrava, pp. 7-13.
 5. Sed quia regio Polonorum ab itineribus peregrinorum est remota”. New strategies of the Social Communication in East and Central Europe in the Early 12th Century. In: Слов’янська філологія: історія, сьогодення, перспективи (Slavic Philology: History, Present Day, Perspectives). Red. Любов Юріївна Ріднева. Uman: Pavlo Tychyna Pedagogical University, Uman 2017, pp. 138-147.
 6. Modern book marketing, in: Megatrendy a médiá 2012. Red. Dana Petranová, Slavomír Magál, Jozef Matúš. Trnava:  University of SS. Cyril and Methodius in Trnava 2012, pp.  87-95 (co-author Zbigniew Widera).

 

prof. Dariusz Rott

return to top