Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jakub Filonik

20.02.2020 - 17:25, aktualizacja 23.10.2023 - 12:01
Redakcja: am

Jakub Filonik

adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa UŚ

jakub.filonik@us.edu.pl

 

W swojej pracy naukowej zajmuję się retoryką grecką, prawem greckim i metaforami pojęciowymi, a w szerszym ujęciu historią myśli politycznej, zwłaszcza idei obywatelstwa i wolności. Jestem autorem artykułów dotyczących tych zagadnień oraz współredaktorem tomów zbiorowych poświęconych problematyce obywatelstwa w obszarze starożytnego Śródziemnomorza, przyjaźni w literaturze grecko-rzymskiej, retoryce tożsamości w starożytności oraz związków między starożytną a nowożytną teorią i praktyką społeczno-polityczną (lista publikacji poniżej). Jestem także autorem tłumaczeń mówców greckich (Demostenes, Likurg, Demades, w oprac. Izokrates). Obecnie pracuję nad monografiami poświęconymi pojęciu wolności w retoryce ateńskiej oraz greckim metaforom partycypacji i obywatelstwa.

 

ORCID (0000-0001-9624-1041): https://orcid.org/0000-0001-9624-1041

Academia: https://silesian.academia.edu/JakubFilonik

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jakub-Filonik

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=yQNPcBUAAAAJ&hl=pl

 

Przebieg kariery naukowej:

2015 – doktorat z nauk humanistycznych (literaturoznawstwo), Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki (Instytut Filologii Klasycznej), na podst. rozprawy pt. „Speaking of freedom: The notion and dynamics of freedom in Athenian oratory and Athenian democracy”, promotor: prof. dr hab. Cyprian Mielczarski

2009 – magisterium z filologii klasycznej, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny (Instytut Filologii Klasycznej)

 

Najważniejsze publikacje:

 

Artykuły w recenzowanych czasopismach:

 

– φράζειν as a legal procedure: a redundant emendation to Demosthenes 22.27?, Mnemosyne (2022), DOI: 10.1163/1568525x-bja10196

– A civic style: the use of μετέχειν metaphors in Athenian oratory, Trends in Classics 14.2 (2022), s. 255–270, DOI: 10.1515/tc-2022-0011

– “Living as one wishes” in Athens: the (anti-)democratic polemics, Classical Philology 114.1 (2019), s. 1-24, DOI: 10.1086/701112

– The European family and Athenian fatherland: political metaphors ancient and modern, The European Legacy 23.1-2 (2018; online 2017), s. 25–46, DOI: 10.1080/10848770.2017.1402521

– The Polish nobility’s “golden freedom”: on the ancient roots of a political idea, The European Legacy 20.7, Routledge 2015, s. 731–744, DOI: 10.1080/10848770.2015.1071124

– Athenian impiety trials: a reappraisal, Dike: Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico 16 (2013), s. 11-96, DOI: 10.13130/1128-8221/4290

– Ateńskie procesy o bezbożność po 399 r. p.n.e. – próba analizy, Meander (2016), s. 85-110, DOI: 10.24425/118474

– Ateńskie procesy o bezbożność do 399 r. p.n.e. – próba analizy, Meander (2014), s. 65-108, DOI: 10.24425/118435

 

Rozdziały w recenzowanych monografiach wieloautorskich:

 

– How does Lycurgus keep to his point? Legal and rhetorical relevance in the speech Against Leocrates, [w:] Keeping to the point in Athenian forensic oratory: law, character and rhetoric, eds. Edward Harris, Alberto Esu (Edinburgh University Press, podpisana umowa wydawnicza, planowana data wydania 2023)

– Civic friendships and filial duties: representations of political bonds in classical Athens, [w:] Friendship in classical literature: studies in honour of Chris Carey and Mike Edwards, eds. A. Efstathiou, J. Filonik, C. Kremmydas, E. Volonaki (Brill, 2023), s. 267–281, DOI: 10.1163/9789004548671_016

Sharing in the polis: conceptualizing classical Greek citizenship, [w:] Citizenship in antiquity: civic communities in the ancient Mediterranean, eds. J. Filonik, C. Plastow, R. Zelnick-Abramovitz (Routledge, 2023), s. 264–280, DOI: 10.4324/9781003138730-23

We are the champions: the role of agonistic metaphors in the political discourse of classical Greece, [w:] Agōn in Classical Literature: Studies in Honour of Chris Carey, eds. M. Edwards, A. Efstathiou, E. Volonaki, I. Karamanou, Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement (2022), s. 155–162

– Speaking for the gods: Greek cultic regulations and their silent informants, [w:] Rhetoric and religion in ancient Greece and Rome (De Gruyter, Trends in Classics Suppl., 2021), s. 37–58, DOI: 10.1515/9783110699623-003

– Metaphors in rhetoric: from ancient Greek to 21st-century politics, [w:] Brill’s Companion to the Reception of Ancient Rhetoric, eds. M. Edwards, A. Serafim, and S. Papaioannou (Brill; 2022), DOI: 10.1163/9789004470057_021

– Metaphorical Appeals to Civic Ethos in Lycurgus’ Against Leocrates, [w:] Citizens in the Graeco-Roman World: Aspects of Citizenship from the Archaic Period to 212 AD, eds. L. Cecchet, A. Busetto (2017), Brill, Mnemosyne Supplement 407, s. 223-258, DOI: 10.1163/9789004352612_011

– Impiety avenged: rewriting Athenian history, [w:] Splendide Mendax: Rethinking Fakes and Forgeries in Classical, Late Antique, and Early Christian Literature, eds. J. Martínez, E. Cueva (Barkhuis 2016), s. 125-140

 

Redakcja tomów i numerów specjalnych czasopism:

 

Citizenship in antiquity: civic communities in the ancient Mediterranean (Routledge, współred. z C. Plastow i R. Zelnick-Abramovitz, 2023, ISBN 9780367687113)

Friendship in classical literature: studies in honour of Chris Carey and Mike Edwards (Brill, współred. z A. Efstathiou, C. Kremmydas i E. Volonaki, 2023, ISBN 9789004546332)

– Discourses of identity in the ancient world, red. J. Filonik, J. Janik, J. Kucharski, P. Liddel: numer specjalny czasopisma Polis: The Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought, 38.1 (2021), z rozdz. Preliminary Remarks (J. Filonik, J. Kucharski; DOI: 10.1163/20512996-12340304)

The making of identities in Athenian oratory, Routledge, współred. z Brenda Griffith-Williams, Janek Kucharski (2019), z wprowadzeniem, DOI: 10.4324/9780429277023

– specjalny nr czasopisma The European Legacy: Towards New Paradigms 23.1-2 (2018), pt. The Greeks in a changing world: ancient answers to modern questions, współred. z Brenda Griffith-Williams, Janek Kucharski, z wprowadzeniem, DOI: 10.1080/10848770.2018.1423779

 

Monografie autorskie (autorstwo i współautorstwo):

 

– tłum. i oprac. mowy P-ko Meidiasowi, [w:] Demostenes, Mowy 20–24, M. Bizoń, J. Doroszewska, J. Filonik, J. Kucharski  [PWN, w druku]

– tłum. i oprac. mów i fragmentów mów Likurga, Demadesa i Democharesa, [w:] Antyfont, Dejnarchos i Likurg, M. Bizoń, J. Filonik, J. Kucharski (WUŚ 2021)

Bunt i buntownicy w tragedii greckiej (IFK UW i wyd. Sub Lupa, Warszawa 2010)

 

Recenzje:

 

– recenzja książki T. Whitmarsh, Beyond the Second Sophistic: Adventures in Greek Postclassicism (Berkeley 2020), [w:] The European Legacy 28.6 (2023), DOI: 10.1080/10848770.2023.2214438

– recenzja książki D. Stuttard, Nemesis: Alcibiades and the Fall of Athens (Cambridge, MA 2018), [w:] Classical Review 70.1, DOI: 10.1017/S0009840X19002245

– recenzja książki M. Winiarczyk, Diagoras of Melos: A Contribution to the History of Ancient Atheism (Berlin 2016), [w:] H-Soz-Kult, 15.10.2018

 

Varia (nowsze):

 

– ‘Citizenship in antiquity: current perspectives and challenges’, wraz z C. Plastow, R. Zelnick-Abramovitz, [w:] Citizenship in antiquity (ww.)

– wprowadzenie do polskiego przekładu i opracowania Antygony Jeana Anouilha, red. M. Szymański, przekł. Monika Zabrocka (WUW 2021)

 

Organizacja wydarzeń naukowych:

 

2023: Czterodniowy panel: ‘The stage and the rostrum: intersections between drama and oratory in classical Athens’, [na:] the Celtic Conference in Classics 2023, Uniwersytet w Coimbrze

2019:  Panel: Sex and the citizen: the discourse of status, body, and gender in classical Athens, [na:] 15th Congress of the Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC) and the Classical Association (CA) annual conference 2019, University College London

2019: Konferencja: Citizenship in classical antiquity: current perspectives and challenges, University College London, wraz z UJ

2018: Panel: Citizenship and the diversity of identities in the ancient world, [na:] European Social Science History Conference 2018, Queen’s University Belfast

2017: Trzydniowy panel: The Rhetoric of Identity in Greek Oratory, [na:] Celtic Conference in Classics, McGill University & Université de Montréal, Kanada

2017: Konferencja: Linguistic Representations of Identity in Rhetoric Ancient and Modern, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2016: Warsztaty: What’s Not New in the New Europe: Ancient Answers to Modern Questions, [na}:] 15th International Conference of the International Society for the Study of European Ideas (What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity), Uniwersytet Łódzki

 

Projekty badawcze:

 

2023–: „Współudział w polis: greckie konceptualizacje wspólnoty politycznej”; grant NCN SONATA; kierownik projektu

2023–: „Kara w starożytnych Atenach. Ujęcie kognitywne”; grant NCN OPUS; uczestnik projektu

2022–: „Izokrates. Dzieła wszystkie”; grant NPRH; uczestnik projektu

2019: Fulbright Senior Award, University of Chicago; kierownik projektu

2017–2023: „Demostenes, Mowy 20-24”; grant NPRH; uczestnik projektu

2016–2019: „Dyskurs obywatelstwa w demokracji ateńskiej w perspektywie kognitywnej”; grant NCN FUGA; kierownik projektu

2014–2016: „Antyfont, Dejnarchos i Likurg. Przekład z wprowadzeniem i komentarzem”; grant NCN OPUS; uczestnik projektu

2014/2015: „Retoryka obywatelstwa w mowach ateńskich (V–IV w. p.n.e.)”; MNiSW Mobilność Plus; kierownik projektu

2013–2015: „Znaczenie, rozwój i funkcjonowanie pojęcia wolności w demokracji ateńskiej. Studium na podstawie tekstów mówców attyckich (V–IV w. p.n.e.)”; NCN PRELUDIUM; kierownik projektu

 

Nagrody i stypendia:

 

2019: stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (pierwsze miejsce w naukach humanistycznych)

2019: nagroda International Society for the History of Rhetoric

2015/16: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, stypendium START

 

Stypendia i wyjazdy badawcze:

 

2022: American School of Classical Studies at Athens (Senior Associate Membership)

2019: The University of Chicago (Fulbright Senior Award; opiekun: Prof. Clifford Ando)

2015: University College London (stypendium wyjazdowe, dodatek do stypendium FNP START; opiekun: Prof. Chris Carey)

2014/15: Royal Holloway, University of London; Centre for Oratory and Rhetoric (Mobilność Plus; opiekun: Prof. Lene Rubinstein)

2013: Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique, Szwajcaria

2013: Indiana University Bloomington, USA (stypendium OVPIA; opiekun: Prof. Matthew R. Christ)

2011: University College London (LLP Erasmus)

Jakub Filonik

Assistant Professor, Department of Literary Studies at the University of Silesia in Katowice

 

E-mail address:

 

jakub.filonik@us.edu.pl

 

Postal address:

 

Instytut Literaturoznawstwa UŚ

Uniwersytecka 4

40-007 Katowice

Poland

 

Websites:

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=yQNPcBUAAAAJ&hl=en

Academia: https://silesian.academia.edu/JakubFilonik

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jakub-Filonik

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9624-1041

 

Research interests:

 

My research interests fall into a few areas: ancient Greek law and rhetoric, conceptual metaphors, and the history of political thought (in particular focused around citizenship and freedom). I am also an author of Polish translations of Athenian orators (Demosthenes, Lycurgus, Demades, soon also Isocrates). I am currently working on monographs on the concept of freedom in Athenian oratory and on Greek metaphors of participation and citizenship. See below for the list of my academic publications.

 

Qualifications:

 

– PhD 2015 University of Warsaw (Literary Studies, Department of Classics); PhD thesis title: Speaking of freedom: The notion and dynamics of freedom in Athenian oratory and Athenian democracy

– MA 2009 Jagiellonian University in Krakow (Classics)

 

Key research output:

 

Journal papers (peer-reviewed):

 

– ‘φράζειν as a legal procedure: a redundant emendation to Demosthenes 22.27?’, Mnemosyne (2022), DOI: 10.1163/1568525x-bja10196

– ‘A civic style: the use of μετέχειν metaphors in Athenian oratory’, Trends in Classics 14.2 (2022), pp. 255–270, DOI: 10.1515/tc-2022-0011

– ‘“Living as one wishes” in Athens: the (anti-)democratic polemics’, Classical Philology 114.1 (2019), pp. 1-24, DOI: 10.1086/701112

– ‘The European family and Athenian fatherland: political metaphors ancient and modern’, The European Legacy 23.1-2 (2018; online November 2017), pp. 25–46, DOI: 10.1080/10848770.2017.1402521

– ‘The Polish nobility’s “golden freedom”: on the ancient roots of a political idea’, The European Legacy 20.7, Routledge 2015, pp. 731-744, DOI: 10.1080/10848770.2015.1071124

– ‘Athenian impiety trials: a reappraisal’, Dike: Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico 16 (2013), pp. 11-96, DOI: 10.13130/1128-8221/4290

– ‘Ateńskie procesy o bezbożność po 399 r. p.n.e. – próba analizy’, Meander (2016), in Polish [= Athenian impiety trials after 399 BCE], pp. 85-110, DOI: 10.24425/118474

– ‘Ateńskie procesy o bezbożność do 399 r. p.n.e. – próba analizy’, Meander (2014), in Polish [= Athenian impiety trials up to 399 BCE], pp. 65-108, DOI: 10.24425/118435

 

Book chapters (peer-reviewed):

 

– ‘How does Lycurgus keep to his point? Legal and rhetorical relevance in the speech Against Leocrates’, in Keeping to the point in Athenian forensic oratory: law, character and rhetoric, eds. Edward Harris and Alberto Esu (Edinburgh University Press, under contract, due to appear in 2023)

– ‘Civic friendships and filial duties: representations of political bonds in classical Athens’, in Friendship in classical literature: studies in honour of Chris Carey and Mike Edwards, eds. A. Efstathiou, J. Filonik, C. Kremmydas, and E. Volonaki (Brill, 2023), pp. 267–281, DOI: 10.1163/9789004548671_016

– ‘Sharing in the polis: conceptualizing classical Greek citizenship’, in Citizenship in antiquity: civic communities in the ancient Mediterranean, eds. J. Filonik, C. Plastow, R. Zelnick-Abramovitz (Routledge, 2023), pp. 264–280, DOI: 10.4324/9781003138730-23

– ‘We are the champions: the role of agonistic metaphors in the political discourse of classical Greece’, in Agōn in Classical Literature: Studies in Honour of Chris Carey, eds. M. Edwards, A. Efstathiou, E. Volonaki & I. Karamanou, Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement (2022), pp. 155–162

– ‘Speaking for the gods: Greek cultic regulations and their silent informants’, in Rhetoric and religion in ancient Greece and Rome (De Gruyter, Trends in Classics Supplementary Vol., 2021), pp. 37–58, DOI: 10.1515/9783110699623-003

– ‘Metaphors in rhetoric: from ancient Greek to 21st-century politics’, in Brill’s Companion to the Reception of Ancient Rhetoric, eds. M. Edwards, A. Serafim, and S. Papaioannou (Brill; publ. Dec 2021 / copyright 2022), DOI: 10.1163/9789004470057_021

– ‘Metaphorical Appeals to Civic Ethos in Lycurgus’ Against Leocrates’, in Citizens in the Graeco-Roman World: Aspects of Citizenship from the Archaic Period to 212 AD, eds. L. Cecchet & A. Busetto (2017), Brill, Mnemosyne Supplement 407, pp. 223-258, DOI: 10.1163/9789004352612_011

– ‘Impiety avenged: rewriting Athenian history’, in Splendide Mendax: Rethinking Fakes and Forgeries in Classical, Late Antique, and Early Christian Literature, eds. J. Martínez & E. Cueva (Barkhuis 2016), pp. 125-140

 

Edited volumes:

 

Citizenship in antiquity: civic communities in the ancient Mediterranean (Routledge, co-edited with C. Plastow and R. Zelnick-Abramovitz, in the Rewriting Antiquity series, 2023, ISBN 9780367687113)

Friendship in classical literature: studies in honour of Chris Carey and Mike Edwards (Brill, co-edited with A. Efstathiou, Ch. Kremmydas, and E. Volonaki, 2023, ISBN 9789004546332)

– ‘Discourses of identity in the ancient world’, eds. J. Filonik, J. Janik, J. Kucharski and P. Liddel: a special issue of Polis: The Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought, vol. 38, issue 1 (2021), with ‘Preliminary Remarks’ by J. Filonik and J. Kucharski (DOI: 10.1163/20512996-12340304)

The making of identities in Athenian oratory, Routledge, co-edited with Brenda Griffith-Williams and Janek Kucharski (2019), with introduction, DOI: 10.4324/9780429277023

– A special two-issue volume of the journal The European Legacy: Towards New Paradigms 23.1-2 (2018), entitled ‘The Greeks in a changing world: ancient answers to modern questions’, co-edited with Brenda Griffith-Williams and Janek Kucharski, with Introduction (DOI: 10.1080/10848770.2018.1423779)

 

Books:

 

– annotated translation of Demosthenes’ Against Meidias, part of a volume with Dem. 20–24 (in press, PWN [Polish Scientific Publishers], in Polish)

– annotated translation of the speeches by Lycurgus and Demades, with fragments; part of a volume with a selection from Attic orators (University of Silesia Press, Katowice 2021, in Polish)

Bunt i buntownicy w tragedii greckiej (Sub Lupa, Warsaw 2010, in Polish) [= Rebels and Rebellion in Greek Tragedy]

 

Reviews:

 

– review of Tim Whitmarsh, Beyond the Second Sophistic: Adventures in Greek Postclassicism (Berkeley 2020), in: The European Legacy 28.6 (2023), DOI: 10.1080/10848770.2023.2214438

– review of David Stuttard, Nemesis: Alcibiades and the Fall of Athens (Cambridge, MA 2018), in: Classical Review 70.1, DOI: 10.1017/S0009840X19002245

– review of Marek Winiarczyk, Diagoras of Melos: A Contribution to the History of Ancient Atheism (Berlin 2016), in: H-Soz-Kult, 15.10.2018

 

Varia (recent):

 

– ‘Citizenship in antiquity: current perspectives and challenges’, with C. Plastow and R. Zelnick-Abramovitz (in the Citizenship in antiquity volume listed above, 2023)

– Introduction to the Polish translation of the Antigone by Jean Anouilh, ed. M. Szymański, transl. Monika Zabrocka (2021), WUW [University of Warsaw Press]

 

(Co-)organisation of events:

 

2023: Four-day panel: ‘The stage and the rostrum: intersections between drama and oratory in classical Athens’, at the Celtic Conference in Classics 2023, University of Coimbra

2019:  Panel: ‘Sex and the citizen: the discourse of status, body, and gender in classical Athens’, at the joint 15th Congress of the Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC) and the Classical Association (CA) annual conference 2019, University College London

2019: Conference: Citizenship in classical antiquity: current perspectives and challenges, University College London, co-organised with the Jagiellonian University in Kraków; with an open public discussion panel on citizenship ancient and modern

2018: Panel: ‘Citizenship and the diversity of identities in the ancient world’, at the European Social Science History Conference 2018, Queen’s University Belfast

2017: Three-day panel: ‘The Rhetoric of Identity in Greek Oratory’, at the Celtic Conference in Classics 2017, McGill University and Université de Montréal, Canada

2017: Conference: Linguistic Representations of Identity in Rhetoric Ancient and Modern, Jagiellonian University in Kraków, Poland

2016: Workshop: ‘What’s Not New in the New Europe: Ancient Answers to Modern Questions’ at the 15th International Conference of the International Society for the Study of European Ideas ‘What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity’, University of Łódź, Poland

 

Research projects:

 

2023–: Sharing in the polis: Greek conceptualizations of the political community (PI; funding: National Science Centre, Poland; SONATA grant)

2023–: Punishment in classical Athens. A cognitive approach (project member; funding: National Science Centre, Poland; OPUS grants)

2022–: Polish annotated translation of Isocrates’ corpus (covering Isoc. 7 and 12 myself); grant (project member; funding: the National Programme for the Development of Humanities)

2019: Fulbright Senior Award, University of Chicago (PI)

2017–2022: Polish annotated translation of selected public speeches by Demosthenes (covering Dem. 21 myself); grant (project member; funding: the National Programme for the Development of Humanities)

2016–2019: Postdoctoral Research Fellowship at Jagiellonian University; grant (PI; ‘The discourse of citizenship in democratic Athens: a cognitive approach’; funding: National Science Centre, Poland)

2014–2016: Polish annotated translation of Antiphon, Dinarchus, Lycurgus, and Demades; grant (project member; funding: National Science Centre, Poland)

2014/2015The rhetoric of Athenian citizen (5th–4th BCE); ‘academic mobility’ scholarship (PI; funding: Ministry of Science and Higher Education, Poland)

2013–2015The concept of freedom in Athenian oratory; grant (PI; funding: National Science Centre, Poland)

 

Awards:


2019
: Polish Ministry for Higher Culture and Education award for outstanding early career researchers (first place in the Humanities)

2019: International Society for the History of Rhetoric award / research fellowship (2018 competition)

2015/16: Foundation for Polish Science, ‘START’ early career award for academic merit (‘HR Excellence in Research’ EURAXESS-awarded institution)

 

Fellowships and visiting research:

 

2022: American School of Classical Studies at Athens (Senior Associate Membership)

2019: The University of Chicago (Fulbright Senior Award; host: Prof. Clifford Ando)

2015: University College London (Foundation for Polish Science ‘START’ scholarship; host: Prof. Chris Carey)

2014/15: Royal Holloway, University of London; Centre for Oratory and Rhetoric (‘Mobility Plus’ programme; host: Prof. Lene Rubinstein)

2013: Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique, Switzerland (Fondation Hardt  research bursary)

2013: Indiana University Bloomington, USA (OVPIA scholarship; host: Prof. Matthew R. Christ)

2011: University College London (LLP Erasmus exchange programme)

 

Jakub Filonik

return to top