Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jan Kucharski

23.06.2020 - 19:10, aktualizacja 25.05.2022 - 21:18
Redakcja: annaszumiec

Ukończyłem studia filologii klasycznej na Uniwersytecie Śląskim (2003) oraz studia medyczne na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2001). Doktorat, poświęcony problemowi zemsty w tragedii greckiej i napisany pod opieką profesora Jerzego Styki (UJ), obroniłem w 2007 r. W 2017 uzyskałem stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy Hyperejdes, Mowy (Katowice 2016) zawierającej pierwszy polski przekład zachowanych dzieł tego oratora, uwzględniający również niedawno odkryte mowy Przeciwko Timandrosowi i Przeciwko Diondasowi. W mojej pracy nad mówcami greckimi, jako kierownik projektów badawczych, korzystałem i korzystam ze wsparcia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011), Narodowego Centrum Nauki (2014) oraz Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2017, 2021). Moje zainteresowania naukowe dotyczą greckiej retoryki, ateńskiego prawa oraz attyckiej tragedii, zdarza mi się jednak również poświęcać uwagę bardziej egzotycznym zagadnieniom, jak grecki folklor, studia nad Homerem czy bizantyńska recepcja kultury antycznej.

jan.kucharski@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-3608-9548

https://silesian.academia.edu/JanekKucharski

 

Najważniejsze publikacje

 1. „Hyperides and Aristophon: An Uneasy History,” Greek, Roman, and Byzantine Studies 61.3, 263-286, 2021
 2. „Punishment, Stigma and Social Identities in Classical Athens,” Polis: The Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought, 38.1, 21-46, 2021
 3. „Mocking the Wasps or the Meaning of Homeric kertomia Again,” Mnemosyne 73.6, 891-914, 2020
 4. The Making of Identities in Athenian Oratory (redakcja), razem z J. Filonikiem i B. Griffith-Williams). London: Routledge 2020
 5. „Prosecutorial identities and the problem of relevance,” w: The Making of Identities in Athenian Oratory, 171-190.
 6. Antyfont, Dejnarchos i Likurg. [Przekład, Wprowadzenie, Komentarz], razem z M. Bizoniem i J. Filonikiem, Katowice: WUŚ 2020; 459 s.
 7. „A Ritual of the Afterlife or the Afterlife of a Ritual: Maschalismos in Ancient Greece and Beyond,” razem z J. Doroszewską, w: J. Harrison (red.), Imagining the Afterlife in the Ancient World, s. 155-172. London: Routledge 2019
 8. „Matricide and Silence in Sophocles’ Electra,” Classica et Mediaevalia 66 (2015), 41-74 [opublikowane w 2017]
 9. „Hyperides’ Hypophora. Against Diondas 28 (174r 12-32): A Suggestion,” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 203 (2017), 56-64
 10. „The Beard and Its Philosopher: Theodore Prodromos on the Philosopher’s Beard in Byzantium,” razem z P. Marciniakiem, Byzantine and Modern Greek Studies 41.1 (2017), 1-10
 11. Hyperejdes, Mowy. Katowice: WUŚ 2016, 404 s.
 12. „Vindictive Prosecution in Classical Athens: On Some Recent Theories,” Greek Roman and Byzantine Studies 52.2 (2012), 167-197

I have a degree in classical studies (2003) and medicine (2001), although I am no longer a licensed doctor. I have received my PhD at the University of Silesia (2007) for a thesis concerning revenge in Attic tragedy. An annotated translation of Hyperides (2016) was the basis of my habilitation (2017); it is the first rendering into Polish of the speeches of this orator along with the recently discovered fragments of Against Timandrus and Against Diondas. In my work on the orators I have benefited, as the Principal Investigator, from grants from the Polish Ministry of Higher Education (2011), the National Science Center (2014) and the National Program for the Development of Humanities (2017, 2021). My research interests include Greek rhetoric, Athenian law and Greek tragedy, but occasionally I venture into more exotic domains such as Greek folklore, Homeric studies and the Byzantine reception of antiquity.

jan.kucharski@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-3608-9548

https://silesian.academia.edu/JanekKucharski

 

Key publications

 1. „Hyperides and Aristophon: An Uneasy History,” Greek, Roman, and Byzantine Studies 61.3, 263-286, 2021
 2. „Punishment, Stigma and Social Identities in Classical Athens,” Polis: The Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought, 38.1 (2021), 21-46
 3. „Mocking the Wasps or the Meaning of Homeric kertomia Again,” Mnemosyne 73.6 (2020), 891-914
 4. The Making of Identities in Athenian Oratory, coedited with J. Filonik and B. Griffith-Williams. London: Routledge 2020
 5. „Prosecutorial identities and the problem of relevance,” in: The Making of Identities in Athenian Oratory, 171-190.
 6. Antyfont, Dejnarchos i Likurg. [Introduction, Translation, Commentary], coauthored with M. Bizoń and J. Filonik, Katowice: WUŚ 2020; 459 p. [IN POLISH]
 7. „A Ritual of the Afterlife or the Afterlife of a Ritual: Maschalismos in Ancient Greece and Beyond,” coauthored with J. Doroszewska, in: J. Harrison (ed.), Imagining the Afterlife in the Ancient World, p. 155-172. London: Routledge 2019
 8. „Matricide and Silence in Sophocles’ Electra,” Classica et Mediaevalia 66 (2015), 41-74 [published in 2017]
 9. „Hyperides’ Hypophora. Against Diondas 28 (174r 12-32): A Suggestion,” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 203 (2017), 56-64
 10. „The Beard and Its Philosopher: Theodore Prodromos on the Philosopher’s Beard in Byzantium,” coauthored with P. Marciniak, Byzantine and Modern Greek Studies 41.1 (2017), 1-10
 11. Hyperejdes, Mowy. [Introduction, Translation, Commentary] Katowice: WUŚ 2016, 404 p. [IN POLISH]
 12. „Vindictive Prosecution in Classical Athens: On Some Recent Theories,” Greek Roman and Byzantine Studies 52.2 (2012), 167-197

 

Jan Kucharski - zdjęcie profilowe

return to top