Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Joanna Derdowska

22.01.2020 - 11:20, aktualizacja 10.01.2023 - 18:47
Redakcja: am

Joanna Derdowska, PhD

joanna.derdowska@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-3665-5901

https://scholar.google.com/citations?user=Q3mocTIAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Derdowska

doktor nauk humanistycznych w zakresie literatury czeskiej i teorii literatury. Studia magisterskie na kierunkach filologia słowiańska i socjologia ukończyłam na Uniwersytecie Mikołajka Kopernika w Toruniu. Stopień doktora uzyskałam na Uniwersytecie Karola w Pradze w roku 2009 na podstawie rozprawy pt. Urbánní tématika a literární dílo – Městský prostor a jeho zobrazování v současné české lilteratuře [Tematyka miejska i dzieło literackie – przestrzeń miejska i jej reprezentacje we współczesnej literaturze czeskiej].

Sporą część swej pracy badawczej poświęciłam problematyce przestrzeni miejskiej, a moje zainteresowania kierują się na obszary, w których literatura spotyka się z antropologią i badaniami kulturowymi. Mam tendencję do powracania do tematów pamięci zbiorowej, tożsamości i reprezentacji przestrzeni. Doświadczenie tłumacza otworzyło przede mną także tematykę transjęzyczności, przede wszystkim związaną z tłumaczeniem na język nierodzimy.

Pracowałam m. in. jako wykładowczyni w anglojęzycznym programie East and Central European Studies Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Karola. Jestem tłumaczką języka czeskiego, laureatką nagrody czeskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (Obec překladatelů) z roku 2013, członkinią Zrzeszenia Tłumaczy Ustnych i Pisemnych (Jednota tlumočníků a překladatelů) oraz stypendystką Instytutu Książki (2015).

Wybrane publikacje:

Artykuły naukowe:

 • „Kiedyś to tego nie było” – współczesna czeska proza a tematy migracji, „Porównania”, 2022, w druku.
 • Wolności literatury? Wartościowanie wolności w debacie o literaturze zaangażowanej w Czechach na początku drugiej dekady XX w., „Bohemistyka”, 4/2021, 458-466.
 • Jakie muzeum, jaki świadek?: pamięć traumy historycznej a zabiegi muzeifikacyjne w noweli Jáchyma Topola „Chladnou zemí”, Pamięć materiały XIII Konferencji Naukowej „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” Wrocław, 16-17 maja 2019 r, 2021, Lublin, Norbertinum, p. 347-358.
 • Prowokacja czy metoda? O przekładzie literackim na język nierodzimy na tle poezji semantycznej Stefana Themersona [A provocation or a method? On literary translation into a non-native language in Stefan Themerson’s semantic poetry]. “Przekłady Literatur Słowiańskich”, vol. 9, part 2 (2019), p. 185-199.

Monografie:

 • Kmitavá mozaika. Městský prostor a literární dílo [Glittering mosaic. Urban space and literary work]. Praha: Pistorius a Olšanská 2011. [Migotliwa mozaika. Przestrzeń miasta i dzieło literackie].
 • Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi [The Prague changes. Sacrum and the desacralization of the Prague urban space]. Kraków: Nomos 2006.

Granty:

 • Towards Modern Slavic Studies — 2020-1-PL01-KA203-081976, 2020, the Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education, leading organization: the University od Silesia (2020-2022);
 • CZECH ONLINE — 2020-1-CZ01-KA203-078454, 2020, the Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education, leading organization: Masaryk University in Brno (2020-2023).

Joanna Derdowska, PhD

joanna.derdowska@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-3665-5901

https://scholar.google.com/citations?user=Q3mocTIAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Derdowska

I hold a PhD in Czech literature and literary theory obtained at Charles University in Prague in 2009 based on my thesis Urbánní tématika a literární dílo – Městský prostor a jeho zobrazování v současné české lilteratuře (Urban Issues and Literary Work – Urban Space and its Representation in Contemporary Czech Literature).

I have devoted a considerable part of my research work to the issue of urban space, and my interests are directed to areas where literature meets anthropology and cultural studies. I tend to come back to the topics of collective memory, identity and representation of space. My experience as a translator has also sparked my ongoing interest in translingualism, primarily related to translation into second language.

I have worked as a lecturer in the English-language East and Central European Studies program of the Faculty of Humanities at Charles University. I am a translator, winner of the 2013 award of the Czech Association of Literary Translators (Obec překladatelů), a member of the Association of Translators and Interpreters (Jednota tlumočníků a překladatelů), and a scholarship recipient of the Book Institute (2015).

Selected publications:

Articles:

 • „Kiedyś to tego nie było” – współczesna czeska proza a tematy migracji, „Porównania”, 2022, in print.
 • Wolności literatury? Wartościowanie wolności w debacie o literaturze zaangażowanej w Czechach na początku drugiej dekady XX w., „Bohemistyka”, 4/2021, 458–466.
 • Jakie muzeum, jaki świadek?: pamięć traumy historycznej a zabiegi muzeifikacyjne w noweli Jáchyma Topola „Chladnou zemí”, Pamięć materiały XIII Konferencji Naukowej „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” Wrocław, 16-17 maja 2019 r, 2021, Lublin, Norbertinum, p. 347-358.
 • Prowokacja czy metoda?: o przekładzie literackim na język nierodzimy na tle poezji semantycznej Stefana Themersona [A provocation or a method? On literary translation into a non-native language in Stefan Themerson’s semantic poetry]. “Przekłady Literatur Słowiańskich”, vol. 9, part 2 (2019), p. 185-199.

Monographies:

 • Kmitavá mozaika. Městský prostor a literární dílo [Glittering mosaic. Urban space and literary work]. Praha: Pistorius a Olšanská 2011. [Migotliwa mozaika. Przestrzeń miasta i dzieło literackie].
 • Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi [The Prague changes. Sacrum and the desacralization of the Prague urban space]. Kraków: Nomos 2006.

Grants:

 • Towards Modern Slavic Studies — 2020-1-PL01-KA203-081976, 2020, the Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education, leading organization: the University od Silesia (2020-2022);
 • CZECH ONLINE — 2020-1-CZ01-KA203-078454, 2020, the Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education, leading organization: Masaryk University in Brno (2020-2023).

 

Joanna Derdowska

return to top