Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Krzysztof Kłosiński

21.02.2020 - 18:36, aktualizacja 22.04.2021 - 20:27
Redakcja: am

prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński – uzyskał tytuł magistra w 1973 r., stopień doktora w 1982 r, doktora habilitowanego w 1992 r., tytuł profesora w 2002 r. Pełnił funkcję wicedyrektora (1992-1996) oraz dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ (2008-2016), kierownika Zakładu Historii Literatury Poromantycznej UŚ (2010-2019), był też wykładowcą SWPS w Warszawie (2005-2012). W latach 2015-2018 prowadził zajęcia „Literatura nowa” na Studiach Doktoranckich UJ. Od 2012 r. prowadzi kursy wykładów „Podstawy hermeneutyki muzycznej” dla Studiów Doktoranckich w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze PAN (kadencje 2007-2010, 2011-2014, 2015-2019), a także członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (kadencja 2011-2014, 2013-2016, 2017-2020) oraz członek Zespołu ds. Publikacji Humanistycznych i Społecznych Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych (od 2015). Jako ówczesny wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN, razem z prof. dr. hab. Ryszardem Nyczem przygotował program Zajazdu Polonistów w Krakowie (2004). Przewodniczenie Komitetowi Nauk o Literaturze PAN zaowocowało inicjatywami zmierzającymi do modernizacji polonistyki, jej przebudowy i do tworzenia dla niej innowacyjnych programów (Zjazd Polonistów, Katowice, 2011; zainicjowane przez KNoL Kongresy Dydaktyki Polonistycznej: I – Kraków, 2013, II – Katowice, 2015; III – Lublin, 2017; IV – Poznań, 2019), jak i do jej umiędzynarodowienia (organizacja kolejnych Kongresów Polonistyki Zagranicznej, IV – Kraków, 2008, V – Opole, 2012; VI – przemianowanego na Światowy Kongres Polonistów, Katowice, 2016).

Prof. Kłosiński jest badaczem literatury (zajmuje się historią literatury XIX i XX wieku oraz teorią literatury), tłumaczem (m.in. Barthesa i Derridy) i krytykiem literackim (w mediach: Wydanie drugie, poprawione; Śląskie czyta; Zasmakuj w Sienkiewiczu, współpraca z Radiem Katowice). Napisał monografie poświęcone Romanowi Jaworskiemu (Wokół »Historii maniaków«. Stylizacja. Brzydota. Groteska. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1992) i Elizie Orzeszkowej (Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej. Wyd. UŚ. Katowice 1990), tomy studiów o prozie i poezji polskiej XX wieku (Eros. Dekonstrukcja. Polityka. „Śląsk”. Katowice 2000; Poezja żalu. „Śląsk”. Katowice 2001; W stronę inności. Wyd. UŚ. Katowice 2006), liczne studia szukające odpowiedzi na pytanie: czym jest literatura? Za upowszechnianie literatury w mediach dostał laur Polskiej Izby Książki (2007), jest laureatem nagrody Pro Arte et Studio (UŚ, 2015).

Prace prof. Kłosińskiego nad podstawowymi zagadnieniami literaturoznawstwa obejmują próby teoretycznego zdefiniowania literatury w kategoriach potlaczu, epoché (w sensie fenomenologicznym) lub Aufhebung (zniesienie negatywności). Refleksja teoretyczna wokół nowych nurtów literaturoznawstwa dotyczy: nowej historii literatury (one year studies), literaturoznawczego darwinizm (literary darwinism) oraz studiów nad męskością w literaturze (masculinity studies). Podejmuje również refleksję nad sytuacją humanistyki w świecie globalnym i neoliberalnym.

Wypromował 13 doktorów.

Publikacje:

 1. Status dyskursu teoretycznego. [W:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów. Kraków, 22-25 września 2004. Red. M. Czermińska i in. Kraków 2005, t. 2, ISBN: 83-242-0545-4 s. 57-73.
 2. Literatura jako potlacz (z dziejów pewnej idei) [w:] Album Gdańskie. Red. J. Data, B. Oleksowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-641-4, s. 816-826.
 3. Literatura jako epoché. Literackie warunki doświadczenia. [W:] Literackie reprezentacje doświadczenia. Red. W. Bolecki E. Nawrocka. IBL PAN. Warszawa 2007. ISBN: 83-89348-01-2, s. 26-42.
 4. Literaturoznawczy darwinizm. „Teksty Drugie” 2011, nr 3. ISSN: 0867-0633, s. 33-51.
 5. Humanistyka w uniwersytecie. [W: ] Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, Red. Adam Dziadek, Krzysztof Kłosiński, Filip Mazurkiewicz. Wyd. UŚ Katowice 2013. ISBN: 978-83-226-2169-1, s. 289-303.
 6. Metafora pracy i praca metafory. W: Stanisław Brzozowski – (ko)repetycje. T. 2. Red. Tomasz Mizerkiewicz, Andrzej Skrendo, Krzysztof Uniłowski. FA-art./UŚ, Katowice 2013, ISBN 978-83-60406-29-8, s. 53-85.
 7. De(re)konstrukcja męskości. „Teksty Drugie” 2015, nr 2. ISSN: 0867-0633, s. 11-29.
 8. Rokowania historii literatury. [W:] Kulturowa historia literatury. Red. Anna Łebkowska, Włodzimierz Bolecki. Wyd. IBL PAN. Warszawa 2015. ISBN: 978-83-93870-21-9, s. 253-268.
 9. W oku cyklonu. Biblioteka miedzy wspólnotą informacji a prawem własności intelektualnej. [W:] Światła biblioteki otwartej. Rola biblioteki akademickiej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. Dariusz Pawelec, Małgorzata Waga, Jadwiga Witek. WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2016. ISBN: 9788365694546 s. 120-143.
 10. Pubertas immatura. Polskie „męstwo” od powstania kościuszkowskiego do listopadowego. [W:] Formy męskości II, red. Adam Dziadek, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2018, ISBN 978-83-65832-96-2, s. 15-63.

 

Krzysztof Kłosiński - zdjęcie profilowe

return to top