Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Leszek Małczak

03.02.2020 - 12:10, aktualizacja 18.02.2021 - 13:17
Redakcja: krzysztofjawor

Leszek Małczak – dr hab., profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w latach 2016–2019 kierownik Zakładu Teorii Literatury i Translacji; w latach 2012-2016 redaktor tematyczny czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”, od 2017 roku redaktor naczelny czasopisma; badacz literatur południowosłowiańskich, zajmuje się przede wszystkim literaturą i kulturą chorwacką; jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół: fenomenu regionalizmu, chorwacko-polskich i polsko-chorwackich kontaktów kulturalnych, komparatystyki literackiej i kulturowej oraz historii, teorii, krytyki i praktyki przekładu.

Publikacje:

Monografie naukowe (autorskie):

 1. Małczak Leszek: Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda. Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989. Zagreb, Alfa, 2019, s. 400.
 2. Małczak Leszek: Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944­–1989. Część 1 i 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 872.
 3. Małczak Leszek: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, s. 204.

Artykuły naukowe:

 1. Małczak Leszek: Panorama autobiograficznej prozy chorwackiej lat 90-tych XX wieku, czyli o chorwackiej literaturze wojennej (hrvatsko ratno pismo). „Pamiętnik Słowiański”, 2003, s. 25–38.
 2. Małczak Leszek: Miljenko Jegović – ponowoczesny apatryda. W: Z Dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 246–258.
 3. Małczak Leszek: O poljskim prijevodima hrvatske književnosti u razdoblju od 1990. do 2006. U: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija. Ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužanić. Split–Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2007, s. 75–98.
 4. Małczak Leszek: Twierdza w stanie oblężenia, czyli o motywie miasta w literaturze starochorwackiej. W: Miasto w kulturze chorwackiej / Urbano u hrvatskoj kultruri. M. Falski i M. Kryska-Mosur. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, 2008, s. 45–58.
 5. Małczak Leszek: Obraz katolików oraz muzułmanów w polskich przekładach opowiadania Ivo Andricia U musafirhani. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. T. 2. Cz. 1. Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 106–121.
 6. Małczak Leszek: Między polityką a estetyką – o recepcji i przekładzie Przedstawienia „Hamleta” we wsi Głucha Dolna Ivo Brešana. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”. 3. Cz. 1. Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym. Red. B. Tokarz. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012, s. 75–94.
 7. Małczak Leszek: Hrvatska književnost i kultura u Poljskoj u razdoblju od 1944. do 1989. godine. „Knjižena smotra” 2015, br. 176, s. 137–143.
 8. Małczak Leszek: Nemreš pobjeć od politike ili hrvatska drama i kazalište u Poljskoj od 1944.-1989. U: Krležini dani u Osijeku 2015. Hrvatska drama i kazalište u inozemstvu. Prvi dio. Priredio B. Hećimović. Zagreb-Osijek, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek, 2016, s. 106–121.
 9. Małczak Leszek: (Nie)obecność literatury chorwackiej w Polsce – okres międzywojenny. W: Wieża Babel. Tom 1. Kultura i dialog. Red. J. Czaja, I. Jermaszowa, M. Wójciak, B. Zieliński. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, s. 17–35. ISBN 978-83-232-3327-5
 10. Małczak Leszek: Przekład jako akt subwersji, czyli o pewnym polskim tłumaczeniu tragedii historycznej Theodora Körnera pt. Zriny. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2018. T. 9. Cz. 1, s. 299-319.

Publikacja dwutomowego wyboru nowych dramatów chorwackich w polskich przekładach:

(Nie tylko) fragmenty. Wybór nowych dramatów chorwackich. Red. G. Abrasowicz, L. Małczak, wstep. G. Abrasowicz. T. 1 i 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

 • https://rebus.us.edu.pl/browse?type=author&value=Ma%C5%82czak%2C+Leszek
 • http://www.kroatystyka.us.edu.pl/pl/leszek-malczak/
 • http://www.croatica.us.edu.pl/pl/
 • http://www.pls.us.edu.pl/
 • https://silesian.academia.edu/LMa%C5%82czak
 • https://www.researchgate.net/profile/Leszek_Malczak

Leszek Małczak, PhD DLitt

Associate Professor in the Institute of Literary Studies

leszek.malczak@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0002-0665-3606

https://silesian.academia.edu/LMa%C5%82czak

https://www.researchgate.net/profile/Leszek_Malczak

 

Research interests:

Translation Studies, literary studies, reception studies, the phenomenon of regionalism, Croatian-Polish and Polish-Croatian cultural contacts, comparative literature and culture, history, theory and practice of translation

 

Recent publications (5):

 1. Leszek Małczak: Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda: hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989. Zagreb: Alfa, 2019. – 400 s. [From ideological translation to subversive translation. Croatian-Polish cultural relations in 1944–1989]
 2. Leszek Małczak: „Dukanovićevo razdoblje ili bosanskohercegovačko-poljske književne veze za vrijeme Druge Jugoslavije”. W: Bosanskohercegovački Slavistički Kongres. Zbornik Radova. Knj. 2, Sarajevo 2019, s. 117-128. [Dukanovic’s period or Bosnian-Herzegovinian-Polish literary contacts in the period of the second Yugoslavia]
 3. Leszek Małczak: “Przekład jako akt subwersji, czyli o pewnym polskim tłumaczeniu tragedii historycznej Theodora Körnera pt. Zriny”, Przekłady Literatur Słowiańskich, t. 9, cz. 1 (2018), s. 299-319. [Translation as an Act of Subversion: About one of the Polish Translations of Historical Tragedy Zriny by Theodor Körner]
 4. Leszek Małczak: “(Nie)obecność literatury chorwackiej w Polsce: okres międzywojenny”. W: Słowiańska Wieża Babel. T. 1, Kultura i dialog. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, s. 17-35. [The (non-)presence of Croatian literature in Poland – the interwar period]
 5. Leszek Małczak: „Slika katoličke i muslimanske sredine u poljskim prijevodima pripovijetke Ive Andrića U musafirhani”. W: Das Grazer Opus von Ivo Andric (1923-1924) / Grački opus Iva Andrica (1923-1924). B. Tošović. Graz–Beograd, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Beogradska knjiga, 2010, s. 77–88. [The picture of Bosnian Catholics and Muslims in the Polish translations of Andrić’s short story U musafirhani]

 

Research grants:

 1. Head of a one-man research project entitled Croatian Literature in Poland 1944-1989 – funded by the Ministry of Science and Higher Education (2010-2013)
 2. Publication grant from the Croatian Ministry of Science and Education, which financed the publication of the monograph Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda: hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989 [From ideological translation to subversive translation. Croatian-Polish cultural relations in 1944–1989]. Zagreb: Alfa, 2019. (2018–2019)
 3. Head of the research project Modernism in Translation in the framework of the Excellent Science Contest funded by the Ministry of Science and Higher Education (2020-2022)

 

Academic outreach and engagement (3):

 1. The Davidias prize awarded in 2020 by the board of directors of the Society of Croatian Writers for the best study of a foreign Croatist for a monograph entitled Od ideološkoga do subverzivnoga prijevoda: Hrvatsko-poljske kulturne veze od 1944. do 1989, Alfa. Zagreb 2019.
 2. Coordinator of 5 translation grants from the Croatian Ministry of Culture and the Serbian Ministry of Culture for the critical edition of works of contemporary Croatian and Serbian literature: 2009, 2011, 2011, 2012, 2019. As a result, two anthologies of Croatian drama (Kroatywni 2012, (Nie)tylko fragment, 2019) and one of Serbian drama (Serbska ruletka, 2011) were published in Poland for the first time. In addition, an anthology of Croatian short stories (Nagie miasto 2009) and one author’s selection of short stories (Miroslav Micanović, Prom, 2011) have been published.
 3. Chief organiser of 4 international conferences with a total of around 200 participants from several countries (Dlaczego tłumaczymy / Why we translate? 2017, Peryferie i przekład / Periphery and Translation 2018, Od mobilności do interakcji / From mobility to interaction 2018, Peryferie w języku, literaturze i kulturze chorwackiej / Periphery in Croatian language, literature and culture 2019).

Leszek Małczak – dr hab., izv. profesor u u Institutu za književna istraživanja Humanističkog fakulteta Šleskog sveučilišta u Katowicama (od 2016. Do 2019. voditelj Zavoda za teoriju književnosti i translaciju); od 2012. do 2016. tematski urednik časopisa „Przekłady Literatur Słowiańskich” („Prijevodi slavenskih književnosti”), od 2017. glavni urednik ovog časopisa; istraživač južnoslavenskih književnosti, bavi se prije svega hrvatskom književnošću i kulturom; polje interesa: fenomen regionalizma, hrvatsko-poljske i poljsko-hrvatske kulturne veze, književna i kulturna komparatistika te povijest, teoria, kritika i praksa prevođenja. 

 

Leszek Małczak - zdjęcie profilowe

return to top