Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Magdalena Kokoszka

21.02.2020 - 18:44, aktualizacja 25.02.2021 - 11:20
Redakcja: am

Dr Magdalena Kokoszka – adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa, zainteresowana związkami literatury i przyrodoznawstwa, genologią form rodzajowych bloku silva i poezją polską ubiegłego stulecia, autorka publikacji poświęconych m.in. twórczości Bolesława Leśmiana i Tymoteusza Karpowicza. W 2007 roku otrzymała nagrodę „Archiwum Emigracji” Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę doktorską na temat emigracji polskiej po 1939 roku, a w roku 2010 – stypendium Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. W latach 2015–2018 była sekretarzem Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Katowicach. Od 2013 roku pracuje także jako członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Wybrane publikacje:

Książki:

 1. Świat poza płotem. Szkice o Leśmianie. Wydawnictwo Gnome. Katowice 2004. ISBN 83–87819–23–9, ss. 113 [współautor G. Gała].
 2. Antologia niemożliwaPrzypadek „Słojów zadrzewnych” Tymoteusza Karpowicza. Agencja Artystyczna PARA. Katowice 2011. ISBN 978–83–61061–53–3, ss. 308.

Redakcje naukowe:

 1. Balaghan. Nanoświaty i mikrohistorie. Red. M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015. ISBN 978–83–8012–637–4, ss. 485.
 2. Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Seria pierwsza. Red. M. Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017. ISBN 978–83–226–3159–1, ss. 324.

Artykuły:

 1. Poeta i węch. O Julianie Przybosiu. W: Medium Mundi. T. 7. Zwierzęta i ludzie. Red. J. Kurek, K. Maliszewski. Miejski Dom Kultury „Batory”. Chorzów 2011. ISBN 978–83–929489–9–5, s. 74–81.
 2. Topologia słowaNa marginesie „Krótkiego przewodnika” po amerykańskiej twórczości Tymoteusza Karpowicza. W: Literatura polska obu Ameryk. Red. B. Nowacka, B. Szałasta-Rogowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie. Katowice – Toronto 2014. ISBN 978–83–226–2264–3, s. 355–364.
 3. Jak opisać woń rezedy? Tuwim i zapachy. W: Skamander. T. 11. Reinterpretacje. Red. M. Tramer, A. Wójtowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015. ISBN 978–83–8012–384–7, s. 105–113.
 4. Robactwo z czarnych łąk”. Na marginesie „Młynów. Sonaty nieludzkiej”. W: Władysław Sebyła. Lektury. Red. J. Kisiel, E. Wróbel. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017. ISBN 978–83–226–3145–4, s. 141–155.
 5. Gzy żelazne i ludzkie owady. „Entomologia” wojenna Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. „Narracje o Zagładzie” 2017 (3). ISSN 2450–4424, s. 87–102.
 6. Wybory autorskie. Przyczynek do charakterystyki zjawiska. W: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku. Red. M. Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017. ISBN 978–83–226–3159–1, s. 50–61.

Magdalena Kokoszka, PhD

Assistant Professor in the Institute of Literary Studies
Faculty of Humanities

magdalena.kokoszka@us.edu.pl

 

ORCID: 0000–0001–8859–5552

https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Kokoszka

Research interests:

Relations between literature and natural science, the genology of  silva forms, Polish poetry of the past century

Publications (a selection):

 1. Chicagowska wiosna Przybosia: o Tymoteuszu Karpowiczu promującym polską awangardę [Przyboś’ Chicago spring: On Tymoteusz Karpowicz promoting the Polish avant-garde]. „Tematy i Konteksty”, no. 10 (2020), ISSN 2299–8365, pp. 282–297.
 2. Gzy żelazne i ludzkie owady: „entomologia” wojenna Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [Iron botflies and human insects: War “entomology” of Maria Pawlikowska-Jasnorzewska], „Narracje o Zagładzie”, no. 3 (2017), ISSN 2450–4424, pp. 87–102.
 3. Wybory autorskie: przyczynek do charakterystyki zjawiska [The author’s choices: A description of the phenomenon], in: Antologia literacka. Przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku, Kokoszka, B. Szałasta-Rogowska (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ISBN 978–83–226–3159–1, pp. 50–61.
 4. Jak opisać woń rezedy? Tuwim i zapachy [How to describe the scent of reseda? Tuwim and smells], in: Skamander, 11: Reinterpretacje, M. Tramer, A. Wójtowicz (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ISBN 978–83–8012–384–7, pp. 105–113.
 5. Antologia niemożliwa: przypadek „Słojów zadrzewnych” Tymoteusza Karpowicza [An impossible anthology: the case of Tymoteusz Karpowicz’s “Słoje zadrzewne”], Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2011, ISBN 978–83–61061–53–3, pp. 308.

Research grants:

Grant participant: Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć [A historical dictionary of literary terminology. Origins and changes of selected concepts], project no.: 0104/NPRH2/H11/81/2013.

Academic outreach and engagement:

 1. 2013—present – member of the the District Committee of the Polish Language and Literature Competition.
 2. 2015–2018 – secretary of the PAN Historic-Literary Commission (the Katowice Section); co-organizer of the series of conferences Światoobrazy – miejsca i przestrzenie,  organized  together with the Silesian Culture Centre in Nakło Śląskie.

 

Magdalena Kokoszka - zdjęcie profilowe

return to top