Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Monika Karwacka

22.01.2020 - 11:53, aktualizacja 16.01.2023 - 15:46
Redakcja: am

Monika Karwacka, dr

https://orcid.org/0000-0002-6356-9953

monika.karwacka@us.edu.pl

https://silesian.academia.edu/MonikaKarwacka

https://www.researchgate.net/profile/Monika-Karwacka

Doktor nauk humanistycznych, specjalność: literaturoznawstwo

Praca doktorska: Dyskurs krytycznoliteracki Vladimira Nabokova (2013)

Jestem badaczem literatury (doktor). Interesuję się głównie literaturą rosyjską, ukraińską i brytyjską, a zwłaszcza krytyką literacką. Moje ostatnie badania koncentrują się na nieprofesjonalnej krytyce literackiej. W ostatnich latach jestem skoncentrowana na badaniu wirtualnych artefaktów pisarzy i krytyków literackich. Moje plany badawcze są zorientowane na badanie literatury z pomocą najnowszych technologii, gdyż zamierzam badać literaturę w ramach zespołu badawczego Humanistyki Cyfrowej. Cenię sobie każdą możliwość współpracy w zakresie moich zainteresowań i podejmowania nowych wyzwań badawczych.

Książki:

Burzyński T., Karwacka M., Blogosfera w Rosji : wirtualna przestrzeń literacka a wyzwania społeczeństwa sieciowego. Katowice

Redakcja:

Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee, koncepty, gatunki. (2016) pod red. Karwacka M., Polak A. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.

Artykuły:

 1. Karwacka M. (2021) Manifestacje i protesty w ujęciu środowiska literackiego w Rosji. [w:] Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze t. 31. Katowice, s. 1-31
 2. Karwacka M. (2020) Zahar Prilepin’s blogs as the new modern literary creativity measurement. [w:] Slavia Centralis, s. 232-243.
 3. Karwacka M. Obraz Rosji w blogach literackich pisarzy rosyjskich [w:] Przegląd Wschodnioeuropejski, s. 205-216.
 4. Karwacka M. (2019) O współczesnych tendencjach krytyki literackiej : próba opisu. [w:] Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze t. 29. Katowice, s. 122-137.
 5. Karwacka M. (2017) Patologie w Rosji w XXI wieku wg Zachara Prilepina, czyli jak o wojnie można mówić bez agresji [w:] Język rosyjski XXI wieku: źródła i perspektywy. – Warszawa, 299-306.
 6. Карвацка М. (2016) Дмитрий Быков – русский литературный лоббист. [w:] Челябинский гуманитарий. № 2 (35). Челябинск, 55 – 66.
 7. Karwacka M. (2016) Dyskurs krytycznoliteracki współczesnych pisarzy rosyjskich w kontekście badań socjolingwistycznych.  [w:] Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 3. Mampe J., Makurat H., Owczinnikowej Ł., Marzouk F., Gdańsk (red.), 163 – 176.
 8. Karwacka M. (2016) Samotność według Vladimira Nabokova. [w:] Samotność – aspekty, konteksty, wymiary. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 164 -171.
 9. Karwacka M. (2016) Ałła Łatynina: współczesny głos krytycznoliteracki. [w:] Rosja w zbliżeniach: szkice o literaturze rosyjskiej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej. „Śląsk”, Katowice, 367-378.
 10. Karwacka M. (2014) Polskie badania nad krytyką literacką Vladimira Nabokova. Acta Polono -Ruthenica, Tom XIX, Olsztyn, 61-70.
 11. M. Karwacka, Набоковский анализ художественного текста (на материале Лекций по русской литературе). [W:] «Русистика и современность», Rzeszów 2013, s. 13-19.
 12. M. Karwacka, Эстетическое и метафизическое измерение любви по Набокову (на материале рассказов «Весна в Фиальте» и «Первая любовь»). [W:] актуальні проблеми слов’янської філології серія: лінгвістика і літературознавство Міжвузівський збірник наукових статей. Tom XXVII, część 3, Bierdiańsk 2013, s. 144-151.
 13. M. Karwacka, Лекции по русской литературе Владимира Набокова в процессе преподавания русской литературы в польской аудитории. [W:] Слово.РУ: Балтийский акцент. Tom 4, Kaliningrad 2012, s. 57-59.
 14. Karwacka, Nabokov – projekt Literatura. Pr. Nauk. UŚl., Rusycyst. Stud. Lit. – T. 22 (2012), s. 83-91.

Monika Karwacka, PhD

https://orcid.org/0000-0002-6356-9953

monika.karwacka@us.edu.pl

https://silesian.academia.edu/MonikaKarwacka

https://www.researchgate.net/profile/Monika-Karwacka

I am a literary researcher (PhD). I am mainly interested in Russian, Ukrainian and British literature, especially literary criticism. My recent research focuses on non-professional literary criticism. In recent years, I have been focused on the study of virtual artefacts of writers and literary critics. My research plans are oriented towards the study of literature with the help of the latest technologies, as I intend to study literature as part of the Digital Humanities research team. I have worked for University of Silesia since 2006. I do appreciate every possibility to cooperate within my range of interest and to undertake new researching challenges.

Books:

Burzyński T., Karwacka M., Blogosfera w Rosji : wirtualna przestrzeń literacka a wyzwania społeczeństwa sieciowego. Katowice

Editions:

Fantastyka w literaturach słowiańskich. Idee, koncepty, gatunki. (2016) pod red. Karwacka M., Polak A. Katowice, Wydawnictwo Śląsk.

Articles:

 1. Karwacka M. (2021) Manifestacje i protesty w ujęciu środowiska literackiego w Rosji. [w:] Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze t. 31. Katowice, s. 1-31
 2. Karwacka M. (2020) Zahar Prilepin’s blogs as the new modern literary creativity measurement. [w:] Slavia Centralis, s. 232-243.
 3. Karwacka M. Obraz Rosji w blogach literackich pisarzy rosyjskich [w:] Przegląd Wschodnioeuropejski, s. 205-216.
 4. Karwacka M. (2019) O współczesnych tendencjach krytyki literackiej : próba opisu. [w:] Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze t. 29. Katowice, s. 122-137.
 5. Karwacka M. (2017) Patologie w Rosji w XXI wieku wg Zachara Prilepina, czyli jak o wojnie można mówić bez agresji [w:] Język rosyjski XXI wieku: źródła i perspektywy. – Warszawa, 299-306.
 6. Карвацка М. (2016) Дмитрий Быков – русский литературный лоббист. [w:] Челябинский гуманитарий. № 2 (35). Челябинск, 55 – 66.
 7. Karwacka M. (2016) Dyskurs krytycznoliteracki współczesnych pisarzy rosyjskich w kontekście badań socjolingwistycznych.  [w:] Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne. Tom 3. Mampe J., Makurat H., Owczinnikowej Ł., Marzouk F., Gdańsk (red.), 163 – 176.
 8. Karwacka M. (2016) Samotność według Vladimira Nabokova. [w:] Samotność – aspekty, konteksty, wymiary. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 164 -171.
 9. Karwacka M. (2016) Ałła Łatynina: współczesny głos krytycznoliteracki. [w:] Rosja w zbliżeniach: szkice o literaturze rosyjskiej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Stempczyńskiej. „Śląsk”, Katowice, 367-378.
 10. Karwacka M. (2014) Polskie badania nad krytyką literacką Vladimira Nabokova. Acta Polono -Ruthenica, Tom XIX, Olsztyn, 61-70.
 11. M. Karwacka, Набоковский анализ художественного текста (на материале Лекций по русской литературе). [W:] «Русистика и современность», Rzeszów 2013, s. 13-19.
 12. M. Karwacka, Эстетическое и метафизическое измерение любви по Набокову (на материале рассказов «Весна в Фиальте» и «Первая любовь»). [W:] актуальні проблеми слов’янської філології серія: лінгвістика і літературознавство Міжвузівський збірник наукових статей. Tom XXVII, część 3, Bierdiańsk 2013, s. 144-151.
 13. M. Karwacka, Лекции по русской литературе Владимира Набокова в процессе преподавания русской литературы в польской аудитории. [W:] Слово.РУ: Балтийский акцент. Tom 4, Kaliningrad 2012, s. 57-59.
 14. Karwacka, Nabokov – projekt Literatura. Pr. Nauk. UŚl., Rusycyst. Stud. Lit. – T. 22 (2012), s. 83-91.

return to top