Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Piotr Bogalecki

20.02.2020 - 17:38, aktualizacja 22.04.2021 - 19:32
Redakcja: krzysztofjawor

dr hab. Piotr Bogalecki – historyk i teoretyk literatury, komparatysta, kulturoznawca, absolwent Akademii Artes Liberales. Laureat Nagrody Narodowego Centrum Kultury za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny nauk o kulturze (2010). Jego naukowe zainteresowania obejmują teorię literatury, myśl postsekularną oraz polską poezję po 1945 roku, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu lingwistycznego i tendencji awangardowych. Autor książek „Niedorozmowy”. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej (Warszawa 2011) oraz Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968 w perspektywie postsekularnej (Kraków 2016). Współredagował: Umaszynowienie  (Szczecin 2009), Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach (Katowice 2012), Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka / The Ties of Community. Literature, Religion, Comparative Studies (Katowice 2012), Polytropos. Na drogach Tadeusza Sławka / Tracing Tadeusz Sławek`s Routes (Katowice 2016), Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości (Katowice 2017). Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje projektem Narodowego Centrum Nauki „Wiersze-partytury jako wyzwanie dla literaturoznawstwa: recepcja – reminiscencje – rewizje teoretycznoliterackie (na materiale polskiej poezji 1945-2010)”.

10 najważniejszych publikacji:

 1. Piotr Bogalecki: „Niedorozmowy”. Kategoria niezrozumiałości w poezji Krystyny Miłobędzkiej. Narodowe Centrum Kultury. Warszawa 2011. ISBN: 978-83-61587-65-1, ss. 591
 2. Piotr Bogalecki: Szczęśliwe winy teolingwizmu. Polska poezja po roku 1968
  w perspektywie postsekularnej.
  TAiWPN Universitas. Kraków 2016. ISBN: 97883-242-2799-0, ss. 424.
 3. Piotr Bogalecki: Niepodjęta terapia Stanisława Barańczaka. Próba diagnozy postsekularnej. „Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 328-348.
 4. Piotr Bogalecki: Nazwa – więzi – miasta. Poezja Witolda Wirpszy
  w perspektywie postsekularnej
  . „Pamiętnik Literacki” 2014, nr 4, s. 41-66.
 5. Piotr Bogalecki: Spektralne koniugacje Witolda Wirpszy. „Teksty Drugie” 2016, nr 2, s. 254–271.
 6. Piotr Bogalecki: Kamień odrzucony? Postsekularyzm jako perspektywa interpretacyjna literatury i kultury polskiej. „Wielogłos” 2016, nr 3, s. 113-130.
 7. Piotr Bogalecki: Settling Old Scores. The Concept of Musical Score in Literary Theory.„Wiener Slawistischer Almanach” 2017, Sonderband 92 (Theory of Literature as a Theory of the Arts and the Humanities), s. 181-200.
 8. Piotr Bogalecki: Tradycja i eksperyment w polskich powojennych wierszach-partyturach. „Wielogłos” 2017, nr 2, s. 1-27.
 9. Piotr Bogalecki: Efekt Bonhoeffera w poezji polskiej (od Barańczaka do Różewicza). „Konteksty” 2018, nr 3, s. 177-184.
 10. Piotr Bogalecki: Z ducha muzyki? Czternaście wariacji o „Mieście: partyturze” i innych „wierszach nadsłownych” Mariana Grześczaka. „Przestrzenie Teorii” 2018, nr 29, s. 87-125.

 

Piotr Bogalecki - zdjęcie profilowe

return to top