Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Profesor Mieczysław Kucharzewski (1920 - 1993)

Mieczysław Kucharzewski urodził się we wsi Wierbka koło Pilicy, w powiecie olkuskim. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. K. Wielkiego w Olkuszu, gdzie w 1938 r. zdał maturę typu humanistycznego. Jego matematyczne studia, rozpoczęte na Uniwersytecie J. Piłsudskiego w Warszawie w 1938 r., przerwał wybuch II wojny światowej. Lata okupacji spędził w rodzinnych stronach, gdzie na terenie Wierbki i Pilicy, w latach 1940-1944, prowadził tajne nauczanie.

Do studiów uniwersyteckich Mieczysław Kucharzewski wrócił w kwietniu 1945 r. na Uniwersytecie Jagiellońskin i ukończył je na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym dnia 21 grudnia 1950 roku, uzyskując stopień magistra w zakresie matematyki. Pracę magisterską nt. Własności charakterystyczne elips napisał pod kierunkiem Profesora S. Gołąba. W roku 1959 na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UJ otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy Die Differenzietrbarkeit der homogenen Funktionen und die geometrischen Eigenschaften der Indicatriz von Carathéodory, której promotorem był również prof. S. Gołąb. Na tym samym Wydziale, 29 czerwca 1962 roku, uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Skalarne i wektorowe komitanty względne wektorów ko- i kontrawariantnych. Docentem został mianowany 12 września 1963 roku, a uchwałą z 14 września 1972 roku Rada Państwa mianowała go profesorem nadzwyczajnym, 3 lipca 1984 roku zaś – profesorem zwyczajnym.

W październiku 1948 roku, będąc studentem, rozpoczął pracę na 1/2 etatu jako asystent u prof. S.Gołąba. Pracował na Akademii Górniczo-Hutniczej (1948-1951), na UJ w Krakowie (1951-1956), w Studium Wieczorowym PŚl. w Katowicach (1956-1961). Od 1 lipca 1956 roku rozpoczął pracę jako adiunkt w IM PAN w Warszawie początkowo na 1/2 etatu, a od 1961 roku na całym etacie. Jednocześnie, w latach 1956-1965, pracował w wymiarze 1/2 etatu lub na godzinach zleconych w WSP w Katowicach. Aktywnie uczestniczył w organizacji Filii UJ w Katowicach. a także Uniwersytetu Śląskiego. Na uczelniach tych pracował w latach 1963-1970, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Geometrii. Z dniem 1 stycznia 1974 r. został przeniesiony służbowo do Instytutu Matematyki PŚl. w Gliwicach, gdzie pracował do emerytury, tzn. do 30 września 1990 r. W Instytucie Matematyki PŚl. był kierownikiem Zakładu Geometrii, pełnił funkcję dyrektora w latach 1976-1978, a do przejścia na emeryturę był zastępcą dyrektora ds. nauki. W latach 1974-1977 pracował na 1/2 etatu na WSP w Częstochowie.

Zainteresowania naukowe prof. Kucharzewskiego związane były z następującymi tematami: teoria obiektów geometrycznych wraz z geometrią Kleina, geometria różniczkowa przy słabych założeniach regularności, równania funkcyjne, topologia różniczkowa. Opublikował ponad 100 prac naukowych w czasopismach w kraju i za granicą, a także sześć książek (skryptów), dwie monografie (z M. Kuczmą): Basic concepts of the theory of geometric objects, Klassifikation der linearen homogenen geometrischen Objekte von Typus J mit drei Komponenten. Był promotorem 13 prac doktorskich.

OPRACOWAŁA: DR KRYSTYNA SKÓRNIK

img
return to top