Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Maciej Sablik

Maciej Sablik
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Profesor

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Równania i nierówności funkcyjne

556

(32) 359 18 67

maciej.sablik@us.edu.pl

0000-0003-1194-1327

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Matematyki,
 • Redaktor Naczelny (Editor in Chief) Annales Mathematicae Silesianae,
 • Przewodniczący Jury Konkursu im. Marka Kuczmy,
 • Przewodniczący obrad Jury Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków,
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowych Sympozjów z Równań Funkcyjnych (chairman of the Scientific Committee of International Symposia on Functional Equations).
CV CV

Wykształcenie

 • Matura – LO im. M. Kopernika w Katowicach (1971 r.)
 • Magister matematyki – IM UŚl (26 czerwca 1976 r.), dyplom z wyróżnieniem za pracę pt. O pewnych niezmienniczych ideałach zbiorów, opiekun: prof. dr. hab. Marek Kuczma.
 • Doktor n. matematycznych – stopień nadany 30 września 1980 r. przez Radę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚl, obrona 4 lipca 1980 r., na podstawie rozprawy pt.  O rozwiązaniach różniczkowalnych równań funkcyjnych w przestrzeniach Banacha. Promotorem rozprawy był prof. M. Kuczma, a recenzentami: prof. dr hab. Danuta Przeworska-Rolewicz, prof. dr hab. Tadeusz Dłotko i prof. dr hab. Janusz Matkowski.
 • Doktor habilitowany n. matematycznych – na podstawie dysertacji Basic sets for functional equations, recenzowanej przez prof. dr. hab. Romana Gera, prof. dr hab. Józefa Tabora i prof. dr. hab. Władysława Wilczyńskiego. Kolokwium odbyło się 8 kwietnia 1997 r., na tym samym posiedzeniu Rada Wydziału nadała mi stopień doktora habilitowanego. Uchwała ta została zatwierdzona przez Centralną Komisję 29 marca 1999 r.
 • Profesor n. matematycznych – 4 sierpnia 2011 r., na podstawie decyzji Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

Członkostwo w organizacjach zawodowych i naukowych

 • Polskie Towarzystwo Matematyczne – wiceprezes Oddziału Górnośląskiego
 • American Mathematical Society – członek
 • NSZZ ,,Solidarność” – członek

Zatrudnienie

 • 1.12.1975 – 30.06.1976: pracownik techniczny w Instytucie Matematyki
 • 1.07.1976 – 30.09. 1976: matematyk
 • 1.10.1976 – 31.12.1980:  asystent stażyst, potem kolejno asystent i st. asystent w Zakładzie Równań Funkcyjnych IM UŚl.
 • 1.01.1981 – 30.09.1996: adiunkt w ZRF
 • 1.10.1996 – 30.09.1999: st. wykładowca w ZRF
 • 1.10.1997 – 30.09.2004: adiunkt w ZRF
 • 1.10.2004 – 30.09.2011: profesor Uniwersytetu Śląskiego w ZRF, a od 2008 w ZMMwEiF
 • 1.10.2011 – 30.09. 2016: profesor nadzwyczajny w ZMMwEiF,
 • 1.09.2016 – 30.09.2019:  profesor zwyczajny w ZRF
 • od 1.10.2019: profesor w IM
 • W latach 2004 – 2008: profesor nadzwyczajny w Katedrze Informatyki i Statystyki w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach.

Pełnione funkcje

 • administracyjne
  • 1.09.2002 – 31.08.2005: zastępca dyrektora Instytutu Matematyki ds. dydaktycznych.
  • 1.09.2005 – 31.08.2012: dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
  • 1.09.2012 – 31.08.2019: dyrektor Instytutu Matematyki.
  • 1.10.2001 – 31.12.2007:  kierownik Pracowni Matematyki Finansowej.
  • 1.01.2008 – 30.09.2016:  kierownik  Zakładu Metod Matematycznych w Ekonomii i Finansach.
  • 1.10.2016 – 30.09.2019:  kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych
  • 1.01.2020: kierownik Zespołu Badawczego Równania i Nierówności Funkcyjne
 • naukowe
  • 2000-2009: kierownik Seminarium z Równań Funkcyjncych
  • 2002 – 2016: kierownik Seminarium z Matematyki Finansowej
  • 2016: kierownik Seminarium z Równań i Nierówności Funkcyjnych o Wielu Zmiennych

Udział w grantach

 • 1995 – 1997: główny wykonawca w realizacji projektu badawczego KBN nr 2 P03A 049 09 pt. Stabilność równań funkcyjnych w sensie Hyersa-Ulama, kierowanym przez prof. dr. hab. Romana Gera.

Działalność organizacyjna

 • 2005 – 2012: przewodniczący Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Twórczości Artystycznej.
 • 2012 – 2016: członek Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych i Twórczości Artystycznej.
 • 2016 – 2020: członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
 • Od 2002 r.: przewodniczący obrad Jury Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków, współorganizowanego wraz z Pałacem Młodzieży w Katowicach.
 • W 2005 r.: przewodniczący Jury sekcji matematycznej ICSYS, konferencji organizowanej przez Pałac Młodzieży dla młodych naukowców.
 • Współorganizator cyklicznych konferencji Katowice – Debrecen Winter Seminar (od 2001 r.)
 • Obecny przewodniczący Jury Konkursu im. Marka Kuczmy oraz sekretarz Jury przez szereg kadencji.
 • Pomysłodawca i organizator Święta Liczby Pi – festiwalu nauki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii.
 • Autor założeń programowych i planu studiów dla specjalności ,,matematyka finansowa” na kierunku matematyka.
 • Redaktor Naczelny (Editor in Chief) Annales Mathematicae Silesianae.
 • Od czerwca 2015 r.: członek Komitetu Naukowego prestiżowych konferencji International Symposia on Functional Equations (jednym z 5 aktywnych członków i jednym z 9, jeśli wliczyć członków honorowych).
 • Od czerwca 2017 r.: przewodniczący (chairman) Komitetu Naukowego (Scientific Committee) Międzynarodowych Sympozjów z Równań Funkcyjnych (International Symposia on Functional Equations).

Nagrody

 • Nagroda Rektora I stopnia za działalność organizacyjną.

Recenzje w postępowaniach o awanse naukowe

 • Recenzent w dziesięciu przewodach doktorskich i trzech habilitacyjnych (Krzysztofa Cieplińskiego, Wojciecha Jabłońskiego i Justyny Jarczyk).

Działalność dydaktyczna

 • Prowadzone zajęcia
  Od wielu lat jestem wykładowcą na kierunku matematyka Uniwersytetu Śląskiego. Prowadzę przede wszystkim zajęcia z analizy matematycznej, ale również z matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Prowadziłem też zajęcia na fizyce i chemii; na tym ostatnim kierunku od kilku lat wykładam matematykę. Podejmowałem się wykładów monograficznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, m. in. z teorii punktów stałych czy funkcji rzeczywistych. Prowadzę też zajęcia dla studentów z programu Intermaths. W 2008 r. w ramach programu Sokrates – Erasmus wygłosiłem 5 godz. wykładów dla studentów Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry).
 • Opieka nad magistrantami
  Jestem opiekunem ponad 120 prac magisterskich i kilku prac licencjackich. Co najmniej troje spośród moich magistrów osiągnęło stopień doktora, troje dalszych to studenci studium doktoranckiego. 
 • Opieka nad doktorantami
  Jestem promotorem pięciu ukończonych przewodów doktorskich (p. dr Iwony Pawlikowskiej w czerwcu 2002 r., p. dr Doroty Wolnej w maju 2006 r., p. dr. Arkadiusza Lisaka w październiku 2007 r., p. dr Małgorzaty Pałys – 26 maja 2009 oraz p. dr Agaty Nowak – październik 2010). Obecnie jestem opiekunem dwóch studentów Szkoły Doktorskiej: Timothy’ego Nadhomiego oraz Chisoma Prince’a Okeke.
Plan zajęć Plan zajęć

Mój plan zajęć dostępny jest na tej stronie.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Przed doktoratem

 1. On iterates of multi-hat functions. Prace Nauk. Uniw. Śl. 218 Prace Mat. 8 (1978), 41-44.
 2. On the uniqueness of continuous solutions of a functional equation of n-th order. Aequat. Math. 17(1978), 295-304 (z K. Baronem).
 3. On proper linearly invariant ideals of sets. Glasnik Mat. 14(34) (1979), 41-50.
 4. P175S1. Aequat. Math. 19(1979), 113-114.

Przed habilitacją (po doktoracie)

 1. Note on a Cauchy conditional equation. Radovi Mat. 1(1985), 241-245.
 2. Generalized Smítal’s Lemma and a theorem of Steinhaus. Radovi Mat. 1(1985), 101-119 (z R. Gerem i Z. Kominkiem).
 3. On the solutions of the equation f(xf(y)k+yf(x)l) = f(x)f(y). Demonstratio Math. 18(1985), 863-867 (z P. Urbanem).
 4. Some remarks on a problem od C. Alsina. Stochastica 10(1986), 199-212 (z J. Matkowskim).
 5. On extending functions to solutions of some functional equations. Aequat. Math. 31(1986), 142-146.
 6. Generating solutions of some Cauchy and cosine functional functional equations. Aequat. Math. 32 (1994), 216-226.
 7. Conditional iteration semigroups. Berichte der Mathematisch-statistischen Sektion in der Forschungsgesellschaft Joanneum – Graz. Bericht 295(1988).
 8. The continuous solution of a functional equation of Abel. Aequat. Math. 39(1990), 19-39.
 9. Some remarks on a Cauchy equation on a curve. Demonstratio Math. 23(1990), 477-490.
 10. Iteration groups of additive functions. European Conference on Iteration Theory, Batschuns, Austria, 10-16 September 1989. World Scientific Singapore – New Jersey – London -Hong Kong 1991, 305-314.
 11. On a problem of M. Hmissi. European Conference on Iteration Theory, Batschuns, Austria, 10-16 September 1989. World Scientific Singapore-New Jersey-London-Hong Kong 1991, 379-381.
 12. On some local topological semigroups. Aequat. Math. 44(1992), 194-219.
 13. A functional congruence revisited. Grazer Math. Ber. 316(1992), 181-200.
 14. A remark on a mean value property. C. R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada 16(1992), 207-212.
 15. Differentiable solutions of functional equations in Banach spaces. Ann. Math. Silesianae 7(1993), 17-55.
 16. A functional equation arising from an asymptotic formula for iterates. Ann. Math. Silesianae 8(1994), 173-187 (z D. Gronau’em).
 17. A functional equation of Abel revisited, Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg 64(1994), 203-210.
 18. Duplicating the cube and functional equations. Results in Math. 26(1994), 324-335 (z W. Jarczykiem).
 19. On Jensen equation on a graph. Zeszyty Nauk. Politechniki Śląskiej, Matematyka – Fizyka 68(1994), 41-51 (z J. Ger).
 20. Basic sets for functional equations. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1578, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 1996 (habilitacyjna).
 21. A note on simultaneous Abel equations. European Conference on Iteration Theory, Batschuns, Austria, September 1992. World Scientific Singapore-New Jersey-London-Hong Kong 1996, 245-251.
 22. On an iterative functional equation. Grazer Math. Berichte 334(1997), 227-232.

Przed uzyskaniem tytułu profesora (po habilitacji)

 1. The law of large numbers and a functional equation. Polon. Math. 68(1998), 165-175 (z J. Ger).
 2. Characterizing polynomial functions by a mean value property. Publ. Math. Debrecen 52/3-4(1998), 597-609 (z T. Riedlem).
 3. On a functional equation connected with Jensen equation. Grazer Math. Ber. 339(1999), 181-189, (z J. Ger).
 4. On a functional equation related to a generalization of Flett’s mean value theorem. J. of Math. and Math. Sci. 23(2000), 103-107, (z T. Riedlem).
 5. Taylor’s theorem and functional equations. Math. 60(2000), 258-267.
 6. On decent solutions of a functional congruence. Rocznik Nauk.-Dyd. Akad. Pedagog. w Krakowie, Prace Mat. 17(2000), 27-40 (z K. Baronem i P. Volkmannem).
 7. On a functional equation in actuarial mathematics. J. Math. Anal. Appl. 253(2001), 16-34 (z T. Riedlem i P. K. Sahoo).
 8. On a problem of Alsina again. J. Math. Anal. Appl. 254(2001), 627-635 (z J. Matkowskim).
 9. A conditional Gołąb – Schinzel equation. Ősterr. Akad. Wiss. Math.-Natur. Kl. 253(2000), 11–15 (2001).
 10. Functional equations and Mean Value Theorems. Grazer Math. Ber. 344(2001), 51–56.
 11. Final part of the answer to a Hilbert’s question. Functional Equations – Results and Advances. Edited by Z. Daróczy and Zs. Páles, Kluwer Academic Publishers 2002, 231–242.
 12. On a generalized functional equation of Abel. Publ. Math. Debrecen 60(2002), 29–46.
 13. From the history of the Polish Mathematical Society, Upper Silesian Branch. (Polish) Half a century of mathematics in Upper Silesia (Polish), 9–76, Pr. Nauk. Uniw. Śl. Katow., 2196, Wydawn. Uniw. Śląskiego, Katowice, 2003 (z K. Skórnik).
 14. A different version of Flett’s Mean Value Theorem and an associated functional equation. Acta Math. Sinica 20(2004), 1073-1078 (z T. Riedlem).
 15. Polynomials and divided differences. Math. Debrecen 66/3-4(2005), 313–326 (z T. Riedlem i A. Sklarem).
 16. Aggregating randomized and vector valued allocations. Math. 70(2005), 101-116 (z R. Kucharskim).
 17. On a functional equation based upon a result of Gaspard Monge. Geom. 85(2006), 1-6 (z C. Alsiną i J. Sikorską).
 18. Aggregating randomized and vector valued allocations. Modelowanie Preferencji a Ryzyko ’06, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Trzaskalika, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Prace Naukowe, Katowice 2006, 59–70, ISBN 83-7246-826-5 (z R. Kucharskim).
 19. Homomorphisms and boundedness in topological groups. Aequat. Math. 80(2010), 119-130 (z R. Gerem).
 20. Generalized homogeneity of means. ISRN Math. Anal. 2011(2011) Article ID 202409, 13 pages (z M. Pałys).
 21. Trapezoidal rule revisited. Inst. Math. Acad. Sin. (N.S.) 6(3) (2011), 347–360 (z A. Lisakiem).

Po uzyskaniu tytułu profesora

 1. Chini’s equations in actuarial mathematics. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Comput. 41(2013), 213–225 (z Agatą Nowak).
 2. Mean values for vector valued functions and corresponding functional equations. Comment. Math. 53(2013), no. 2, 355–369 (z R. Gerem).
 3. A Misleading Multiplied Number of Independent Variables. Grazer Math. Berichte, 363(2015), 75–80 (z R. Gerem).
 4. On the alienation of the exponential Cauchy equation and the Hosszú equation. Aequat. Math. 90(2016), 57–66, DOI: 10.1007/s00010-015-0358-y (z Gy. Maksą).
 5. Roman Ger, 70 years of a mathematician’s adventurous life. Aequat. Math. 90(2016), 1–5, DOI: 0.1007/s00010-016-0408-0.
 6. Alien functional equations: a selective survey of results. Developments in functional equations and related topics, 107–147, Springer Optim. Appl. 124, Springer, Cham, 2017, 39B22 (39B72) (z R. Gerem).
 7. An elementary method of solving functional equations. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Computatorica, 48(2018), 181–188.
 8. Bisymmetric functionals revisited or a converse of the Fubini theorem. Aequat. Math. 94(2020), 629–649, DOI: 10.1007/s00010-020-00729-y.
 9. Zygfryd Kominek, a mathematician, a teacher, a friend. Annales Math. Silesianae 34(2020), no. 1, 1–26, DOI: 10.2478/amsil-2020-0016.
 10. Extended Cauchy-Schwarz inequality and its application for the two-class Fisher discriminant analysis. Studia Sci. Math. Hungar. 57(4) (2020), 427–435 (z K. Stąpor).
 11. On a new class of functional equations satisfied by polynomial functions. Aequationes Mathematicae 95(6), (2021), 1095 – 1117, DOI: 10.1007/s00010-021-00781-2 (z T. Nadhomi, C. P. Okeke oraz T. Szostokiem).

 

return to top