Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Modelowanie ewolucji termicznej Pienin

21.08.2023 - 15:23 aktualizacja 21.08.2023 - 15:30
Redakcja: lukaszmalarzewski

Rekonstrukcja historii termicznej jednostek fałdowo-nasuwczych ma kluczowe znaczenie dla określenia ścieżki procesów tektonicznych i ewolucji czasoprzestrzennej Karpat Zachodnich, których część jest przykładem strefy tzw. “miękkich kolizji”. Zespół badawczy w składzie Magdalena Zielińska, Petr Jirman, Przemysław Gedl, Dariusz Botor zaproponował zintegrowane podejście łączące dane oparte na współczynniku odbicia witrynitu i wskaźniku przemiany termicznej (TAI) wraz z aplikacją do modelowania basenów 1D (PetroMod) w celu zrozumienia mechanizmów regulujących dojrzałość termiczną w transpresyjnych strefach ścinania. Najlepiej skalibrowany model zakłada dosyć niską wartość strumienia cieplnego, wynoszącą od 45 do 54 mW/m2 we wschodnim segmencie Karpat Zachodnich. Dojrzałość termiczna materii organicznej wydaje się być związana sukcesywnie postępującym procesem pogrzebywania osadów (ang. burial) w wyniku deformacji kompresyjnej zapoczątkowanej w kredzie. Maksimum dojrzałości termicznej w poszczególnych jednostkach nasuwczych zostało osiągnięte przed końcową fazą kompresji, której towarzyszyła erozja od 3000 do 4000 m, co skutkowało zmiennym przepływem ciepła podczas wzrostu klina orogenicznego.

Badania zostały dofinansowane w ramach Małych Projektów Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi

Źródło: https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2022.106021

Autor notatki: dr inż. Magdalena Zielińska

Wykres chronostratygraficzny badanego obszaru i otaczających go regionów w ujęciu geodynamicznym: T - Trias; L - Późny; Oligoc. - Oligocen; Plioc. - Pliocen; Q - Czwartorzęd; AFT - Apatite Fission Track; N – północ; S – południe; *na podstawie Anczkiewicz & Świerczewska, (2008), **na podstawie Castelluccio et al., (2016)
Wykres chronostratygraficzny badanego obszaru i otaczających go regionów w ujęciu geodynamicznym: T - Trias; L - Późny; Oligoc. - Oligocen; Plioc. - Pliocen; Q - Czwartorzęd; AFT - Apatite Fission Track; N – północ; S – południe; *na podstawie Anczkiewicz & Świerczewska, (2008), **na podstawie Castelluccio et al., (2016)
return to top