Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Pedagogiki

Czasopisma

15.12.2022 - 22:01, aktualizacja 15.12.2022 - 22:04
Redakcja: tomaszhuk

The New Educational Review jest czasopismem założonym przez wydziały pedagogiczne następujących uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Republika Słowacka) oraz Uniwersytet w Ostrawie (Czechy). Dziekani i prodziekani wydziałów pedagogicznych ww. uczelni utworzyli radę redakcyjną. The New Educational Review jest kontynuacją pomysłu prof. Bogdana Suchodolskiego, który kierował międzynarodową redakcją rocznego czasopisma Paideia. Wydawany był przez Komitet Nauk o Wychowaniu PAN w latach 1972 – 1994 w językach angielskim, francuskim i rosyjskim.

Strona internetowa The New Educational Review

Idea publikowania czasopisma Edukacja Międzykulturowa warunkowana jest postępującą krystalizacją pedagogiki międzykulturowej, która należy do ważniejszych nowych subdyscyplin pedagogiki współczesnej na świecie, a w ostatnim trzydziestoleciu prężnie rozwija się w Polsce. Znaczącymi impulsami do jej rozwoju stały się procesy integracji europejskiej i aktywność polskich pedagogów.Rocznik, a od 2017 roku – półrocznik, nawiązuje do tradycji serii wydawniczej „Edukacja Międzykulturowa”, ukazującej się w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie od 1992 roku i obejmującej aktualnie 75 tomów. Zagadnienia zawarte w półroczniku przedstawione są w odczytaniach właściwych pedagogice, psychologii, socjologii, filozofii, językoznawstwu, teologii, kulturoznawstwu, historii (i innych dyscyplin szeroko pojmowanych nauk humanistycznych). Badaniom i studiom o charakterze metodologicznym towarzyszy namysł i próby ulepszania metodologii badań oraz sposobów interpretacji wyników badań. Periodyk stanowi zatem forum naukowe, sprzyjające rozwijaniu nauk pedagogicznych i upowszechnianiu pedagogiki międzykulturowej, umożliwiając tym samym przedstawicielom wielu specjalności pedagogicznych i reprezentantom innych dyscyplin – dzielenie się swymi osiągnięciami oraz nawiązanie szerokiej współpracy i wymiany doświadczeń.

Strona internetowa Edukacji Międzykulturowej

International Journal of Research in E-learning IJREL jest wydawne od 2015 roku jako półrocznik. Za ten czas zostało opublikowano 15 tomów. Tematyka dotyczy najnowszych wyników badań w zakresie e-learningu w szerokim kontelście miedzynarodowym i interdyscyplinarnym.

IJREL jest indeksowany w European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS); Index Copernicus; Biblioteka Narodowa; Central and Eastern European Online Library (CEEOL); The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); BazHum; Polska Bibliografia Naukowa https://pbn.nauka.gov.pl; CEON; MIAR; OAJI; Eurasian Scientific Journal Index (ESJI); MOST Wiedzy (Gdańsk University of Technology).

Idea powołania czasopisma IJREL zrodziła się na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Polsce. Wydział ten oraz inne wydziały Uniwersytetu Śląskiego mają szerokie doświadczenie we wprowadzaniu uczenia się na odległość. O powołaniu czasopisma zadecydowały takie czynniki, jak: Platforma Nauczania na Odległość funkcjonująca na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podobne platformy w innych polskich i zagranicznych uniwersytetach; cykliczna, międzynarodowa konferencja pt.: „Teoretyczne i Praktyczne Aspekty Nauczania na Odległość” corocznie organizowana od 2009 r. (www.dlcc.us.edu.pl); realizacja międzynarodowego projektu IRNet (www.irnet.us.edu.pl) (międzynarodowa sieć badawcza na rzecz analizy i rozwoju nowych narzędzi i metod dla zaawansowanych nauk pedagogicznych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania na odległość oraz kompetencji interkulturowych). Autorzy artykułów publikowanych w IJREL pochodzą jak dotąd z Europy Zachodniej, Centralnej i Wschodniej, Azji oraz z Australii.

Aktualna punktacja IJREL zgodnie z ostatnia listą naukowych czasopism punktowanych MEN wynosi 70 pkt.

Strona czasopisma: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/IJREL/about

Czasopismo „Chowanna” stanowi interdyscyplinarne forum wymiany myśli i prezentacji wniosków badań naukowych w zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i innych rodzajów uczestnictwa społecznego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych.

Pismo zostało powołane do życia w roku 1929 przez założycieli i pracowników Instytutu Pedagogicznego w Katowicach jako biuletyn naukowy. Jego tytuł nawiązuje do imienia słowiańskiej bogini opiekującej się dziećmi, równocześnie jednak wskazując na inspirującą dla pierwotnej wizji czasopisma rolę monumentalnego dzieła Bronisława Ferdynanda Trentowskiego – Chowanna czyli system pedagogiki narodowej, jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży. Rozważania Trentowskiego miały charakter interdyscyplinarny, uwzględniały problematykę filozoficzną, psychologiczną, społeczną i historyczną, pedagogiczną i kulturową – profil czasopisma podąża tropem tego dziedzictwa.

Czasopismo objęte jest patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

return to top