Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Reżyseria – stacjonarne I i II stopnia

Język wykładowy: polski

Studia na kierunku reżyseria mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli telewizyjnych, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych.

Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii, socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie studentów w umiejętności zawodowe (w tym dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej, form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i telewizyjnej). W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (reżyserska).

Na program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składają się zajęcia teoretyczne i warsztatowe pogłębiające oraz doskonalące zdobyte wcześniej umiejętności w zakresie reżyserii filmowej, dramaturgii, scenografii, scenariopisarstwa, pracy z aktorem, montażu w filmie i telewizji, realizacji dźwięku, animacji komputerowej, a także przedmioty humanistyczne obejmujące m. innymi: zagadnienia historii literatury, dramatu i teatru. Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie do realizacji filmu dyplomowego oraz napisania teoretycznej pracy magisterskiej. W ramach przygotowania absolwentów studiów drugiego stopnia Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego zapewnia kontakt merytoryczny i programowy z instytucjami i organizacjami realizującymi profesjonalne debiuty filmowe krótko, średnio i pełnometrażowe. Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia otrzymuje pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz umiejętności zawodowe w dziedzinie reżyserii i scenariopisarstwa. Posiada doświadczenie niezbędne do pracy z aktorem i statystami. Dysponuje znajomością technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej i tv ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o sztuce operatorskiej, montażu, muzyce filmowej, dźwięku i scenografii filmowej. Zdobyta na studiach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne sprawiają, że może po ukończeniu studiów podjąć samodzielną pracę reżysera w teatrze, filmie, telewizji, przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator i scenarzysta. Może także pełnić obowiązki producenta filmów i widowisk artystycznych oraz funkcje kierownicze w jednostkach kinematografii i telewizji.

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca)

O kierunku O kierunku

I Stopień

Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii, socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie studentów w umiejętności zawodowe (w tym dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej, form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i telewizyjnej). W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (reżyserska).

 

II Stopień

Na program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składają się zajęcia teoretyczne i warsztatowe pogłębiające oraz doskonalące zdobyte wcześniej umiejętności w zakresie reżyserii filmowej, dramaturgii, scenografii, scenariopisarstwa, pracy z aktorem, montażu w filmie i telewizji, realizacji dźwięku, animacji komputerowej, a także przedmioty humanistyczne obejmujące m. innymi: zagadnienia historii literatury, dramatu i teatru. Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie do realizacji filmu dyplomowego oraz napisania teoretycznej pracy magisterskiej. W ramach przygotowania absolwentów studiów drugiego stopnia Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego zapewnia kontakt merytoryczny i programowy z instytucjami i organizacjami realizującymi profesjonalne debiuty filmowe krótko, średnio i pełnometrażowe. Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia otrzymuje pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz umiejętności zawodowe w dziedzinie reżyserii i scenariopisarstwa. Posiada doświadczenie niezbędne do pracy z aktorem i statystami. Dysponuje znajomością technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej i tv ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o sztuce operatorskiej, montażu, muzyce filmowej, dźwięku i scenografii filmowej. Zdobyta na studiach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne sprawiają, że może po ukończeniu studiów podjąć samodzielną pracę reżysera w teatrze, filmie, telewizji, przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator i scenarzysta. Może także pełnić obowiązki producenta filmów i widowisk artystycznych oraz funkcje kierownicze w jednostkach kinematografii i telewizji.

 

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego swoją działalnością artystyczną, dydaktyczną i badawczą wyznacza standardy kształcenia twórców i producentów filmowych w Polsce. Elementem stanowiącym o konkurencyjności Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego są przede wszystkim nauczyciele akademiccy wywodzący się ze środowiska filmowego, wybitni twórcy kultury i praktycy branż audiowizualnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z dwóch publicznych instytucji kształcenia wyższego w Polsce, która oferuje studia na kierunkach Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, Organiacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Creative management in new media. Studia w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego otwierają drzwi młody adeptom sztuki w świat filmu i przemysłów kreatywnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego to wydział przyjazny dla studentów z całego świata, o czym świadczy rekordowa liczba przyjeżdżających studentów z programu Erasmus+. Walorem jest także wyjątkowy pod względem architektonicznym budynek (nagradzany wielokrotnie na świecie za swoją unikatową architekturę) ze swoją infrasktrukturą odzwierciedlającą europejskie standardy techniczne w kształceniu reżyserów i operatorów filmowych.

 

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Etap I

 • Złożenie teczki z pracami własnymi:

    1. Student ma do wyboru:

 • Treatment filmu fabularnego nie dłuższy niż 3 strony + jedna scena dialogowa (dotycząca tego projektu) również nie dłuższa niż 3 strony. Ma być to oryginalny projekt (nie adaptacja), akcja ma rozgrywać się współcześnie.

          lub

 • Scenariusz filmu fabularnego (max. 30 min i 25 stron)
 1. Treatment filmu dokumentalnego, którego temat zostanie wskazany w kryteriach rekrutacyjnych określanych na dany rok akademicki.
 2. Film (max. 1 min) prezentujący sylwetkę kandydata, z uzasadnieniem dlaczego zamierza studiować reżyserię w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego w Katowicach. Autoprezentacja będzie oceniana w każdym aspekcie (pomysł, forma oraz treść).
 3. Seria 10 fotografii, które będą opisywać to jak kandydat widzi otaczający go świat.
 4. Seria od 5 do 10 zdjęć pod konkretnym tytułem, który zostanie wskazany w kryteriach rekrutacyjnych określanych na dany rok akademicki.
 5. Inne dowolne prace własne (film – max. 10 min., literatura, sztuki plastyczne).

Uwaga. Komisja nie zwraca egzemplarzy prac własnych pisemnych. Załączone prace filmowe należy składać w postaci LINKU do strony z filmem (filmy można zamieszczać na którymś z darmowych portali typu youtube, vimeo, itp.).

 •  Egzamin ustny: Obrona prac własnych (teczka) oraz rozmowa związana z kontekstem i świadomością sztuki filmowej.

Etap II

 • Egzamin praktyczny: ciąg montażowy ze zdjęć fotograficznych
 • Egzamin praktyczny: zadanie plastyczne – inscenizacyjne.
 • Egzamin pisemny: zadanie analityczno – scenariopisarskie.

Etap III

 • Zadanie dokumentalne – fotoreportaż w plenerze.
 • Zadanie inscenizacyjne w studio filmowym.
 • Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji.

Poszczególne zadania w każdym etapie oceniane są punktowo.

W etapie pierwszym:

Obrona prac własnych (teczka) oraz rozmowa kwalifikacyjna: max. 75 pkt.

Do drugiego etapu przechodzą osoby, które uzyskały minimum 38 punktów.

W etapie drugim:

Zadanie praktyczne – ciąg montażowy: max. 25 pkt.

Zadanie analityczno – scenariopisarskie: max. 25 pkt.

Zadanie plastyczno – inscenizacyjne: max. 25 pkt.

Do etapu trzeciego przechodzi 18 osób z największą liczbą punktów, przy czym punkty z pierwszego i drugiego etapu są sumowane.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż 18 kandydatów do etapu trzeciego przechodzą wszyscy z tym samym wynikiem.

W etapie trzecim:

Zadanie dokumentalne – fotoreportaż: max. 25 pkt.

Zadanie inscenizacyjne: max. 25 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji: max. 50 pkt.

Na studia przyjętych zostanie 8 osób z najwyższą punktacją oraz pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich kierunku reżyseria (w zakresie reżyserii filmowej).

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian uzdolnień artystycznych w oparciu o przedstawione własne prace audiowizualne – film fabularny lub dokumentalny zrealizowany w trakcie studiów licencjackich.

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku reżyseria stacjonarna I i II stopnia wynosi 150 złotych. 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych ze studiami.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Reżyseria jest prestiżowym kierunkiem w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego. Zawód reżysera zalicza się do tych profesji, które wymagają całego spektrum umiejętności związanych ze sztuką filmową i teatralną oraz budowaniem dramaturgii scenicznej i fabularnej. Konkurencyjność kierunku Reżyseria jest budowana dzięki twórcom filmowym przekazującym swą wiedzę i tajniki swego warsztatu studentom, bogata w niezbędne treści oferta dydaktyczna oraz duża swoboda, wolność i autonomiczność działań twórczych w ramach zajęć, podczas których powstają studenckie dzieła filmowe. Studia na tym kierunku są często okorowaniem drogi twórców filmowych oraz producentów; niejednokrotnie zdają na ten kierunek doświadczeni już artyści. Ważnym elementem stanowiącym o wyjątkowości kierunku są – poza klasycznymi – inne, nieschematyczne a jednocześnie również ważne dla kształtowania przyszłego reżysera zajęcia dydaktyczne, jak np. warsztat kaskaderski.

Gdzie są prowadzone zajecia? Gdzie są prowadzone zajecia?

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
ul. św. Pawła 3, 40-008 Katowice, Polska

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwenci kierunku Reżyseria to reżyserzy, których dzieła filmowe są prezentowane na światowych festiwalach i konkursach, globalnych platformach streamingowych (Netflix, HBO, VOD i inne) oraz znalazły się na szerokich listach najważniejszej nagrody przemysłu filmowego „Oscar”. Są to tacy twórcy, jak: Jan P. Matuszyński (reżyser, m.in. „”Żeby nie było śladów””, „”Ostatnia rodzina””, seriale „”Wataha””, „”Nielegalni””), Piotr Domalewski (reżyser, m.in. „”Hiacynt””, „”Cicha noc””), Grzegorz Paprzycki (reżyser, m.in. „”Mój kraj taki piękny””, „”Czarnobóg””), Aleksandra Terpińska (reżyser, m.in. „”Inni ludzie””, „”Najpiękniejsze fajerwerki ever””), Paweł Maślona (reżyser), Kordian Kądziela (reżyser), Radosław Dunaszewski (reżyser), Adam Sandura (II reżyser), Hubert Koprowicz (II reżyser), Bruno Borchólski (II reżyser), Marek Cydorowicz (II reżyser).

 

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – mgr Aleksandra Spiołek: aleksandra.spiolek@us.edu.pl

return to top