Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Język wykładowy: polski

Studia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu kierownika produkcji, producenta czy producenta kreatywnego filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli telewizyjnych, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych oraz festiwali i wydarzeń artystycznych.

O kierunku O kierunku

I Stopień

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej jest perspektywicznym kierunkiem umożliwiającym zdobycie umiejętności zarządzania kreatywnymi projektami z szerokiego zakresu kinematografii. W programie studiów ujęte jest zdobycie niezbędnej i praktycznej wiedzy dla profesjonalnej działalności w przemyśle filmowym, telewizyjnym, reklamowym i innym. Ważnym jest, że studia oferują także nabycie istotnych kompetencji z zakresu ekonomii i prawa niezbędnych w przyszłej pracy w branżach filmowych i telewizyjnych. Absolwent stanie się też wykwalifikowany w dziedzinie zarządzania (instytucjami i zespołami), co umożliwi mu realizowanie się na różnorakich stanowiskach menadżerskich związanych z mediami i kulturą.

II Stopień

W czasie trwania studiów absolwenci stają się profesjonalistami specjalizującymi się w dziedzinie funkcjonowania kinematografii, mediów masowych i telewizji. Zdobywają i poszerzają niezbędną wiedzę ekonomiczną, prawną i technologiczną, dzięki której będą efektywnie realizować wszelkie projekty. Po studiach mają możliwość samodzielnie kierować produkcją filmową i audiowizualną, a nawet objąć prestiżowe, kierownicze funkcje w instytucjach impresariatu artystycznego, kultury, firmach dystrybutorskich czy firmach marketingowych. Rozwijają także swoje zdolności komunikacyjne i społeczne – kluczowe w zawodzie łączącym umiejętne zarządzanie i wykorzystywanie pracy twórczej. Zdobyte umiejętności pozwalają na kontynuowanie studiów III stopnia.

Studia I i II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne.
I stopień: 3 lata (6 semestrów)
II stopień: 2 lata (4 semestry)

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz lektoratu.

Dlaczego warto u nas studiować? Dlaczego warto u nas studiować?

Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego swoją działalnością artystyczną, dydaktyczną i badawczą wyznacza standardy kształcenia twórców i producentów filmowych w Polsce. Elementem stanowiącym o konkurencyjności Szkoły Filmowej im. K. Kieślowskiego są przede wszystkim nauczyciele akademiccy wywodzący się ze środowiska filmowego, wybitni twórcy kultury i praktycy branż audiowizualnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego jest jedną z dwóch publicznych instytucji kształcenia wyższego w Polsce, która oferuje studia na kierunkach Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, Organiacja produkcji filmowej i telewizyjnej, Creative management in new media. Studia w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego otwierają drzwi młody adeptom sztuki w świat filmu i przemysłów kreatywnych. Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego to wydział przyjazny dla studentów z całego świata, o czym świadczy rekordowa liczba przyjeżdżających studentów z programu Erasmus+. Walorem jest także wyjątkowy pod względem architektonicznym budynek (nagradzany wielokrotnie na świecie za swoją unikatową architekturę) ze swoją infrasktrukturą odzwierciedlającą europejskie standardy techniczne w kształceniu reżyserów i operatorów filmowych.

 

Karta kierunku - program studiów Karta kierunku - program studiów

Szczegółowe informacje o przedmiotach, etapach oraz specyfice kierunku znajdziesz zaglądając do programu studiów.

Kryteria przyjęć Kryteria przyjęć

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, stacjonarne, pierwszego stopnia

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o filmie i mediach oraz sprawdzian predyspozycji do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości. 

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, stacjonarne, drugiego stopnia 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, a także kierunków ekonomicznych albo prawa, socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, niestacjonarne, pierwszego stopnia

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, niestacjonarne, drugiego stopnia

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich)  kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, a także kierunków ekonomicznych albo prawa, socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Osoby zakwalifikowane, których program ukończonych studiów znacznie odbiega od programu na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, mogą być zobowiązane do zaliczenia różnic programowych.

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (I i II stopień stacjonarne) wynosi 100 złotych. 

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (I i II stopień – niestacjonarne) wynosi 85 złotych. 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych ze studiami.

Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?

Studia na kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej przygotowują do pracy w wielu zawodach związanych z organizacją produkcji filmowej, telewizyjnej i teatralnej. Konkurencyjność kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej wynika ze struktury studiów, dzięki której przyszły producent filmowy (lub telewizyjny) na etapie kształcenia uczy się współpracy z przedstawicielami zespołów pre-produkcyjnych, produkcyjnych i post-produkcyjnych filmowych oraz z reprezentantami zawodów kreatywnych. Ważnym czynnikiem kształtujący wyjątkowość kierunku jest udział studentów w produkcjach filmowych, telewizyjnych, festiwalowych zarówno w ramach zajęć dydaktycznych, jak i poza nimi. W toku studiów student ma obowiązek odbycia praktyk w instytucjach związanych z produkcją filmową, telewizyjną lub inną, pokrewną, co ugruntowuje jego przygotowanie do zawodu poprzez aktywne włączenie się w działania branży audiowizualnej. Tym, co również wyróżnia ten kierunek są zajęcia prowadzone przez legendarnych twórców filmu, jak np. prof. Krzysztof Zanussi. Absolwenci kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej zdobywają zawód kreatywny należący do najbardziej pożądanych w europejskim i polskim sektorze audiowizualnym.

 

Gdzie są prowadzone zajecia? Gdzie są prowadzone zajecia?

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
ul. św. Pawła 3, 40-008 Katowice, Polska

Gdzie i czego będziesz się uczył? Gdzie i czego będziesz się uczył?

Język obcy: angielski, francuski – student może uzyskać certyfikat.

dyscypliny naukowe:
[dyscyplina wiodąca] sztuki filmowe i teatralne (dziedzina sztuki): 62%
– nauki o zarządzaniu i jakości (dziedzina nauk społecznych): 23%
– nauki o komunikacji społecznej i mediach (dziedzina nauk społecznych): 6%
– nauki prawne (dziedzina nauk społecznych): 5%
– nauki o sztuce (dziedzina nauk humanistycznych): 4%

 

Praktyki i staże Praktyki i staże

I STOPIEŃ

Po I i II roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektora audiowizualnego.

 

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Absolwentami kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej są uznani na polskim rynku producenci, kierownicy produkcji, twórcy ważnych z punktu widzenia polskiej kinematografii firm producenckich.
KINEMATOGRAFIA: Kamil Przełęcki – Cineo Studio i inne firmy; Marcin Wierzchosławski – Metro Films; Wiesław Łysakowski – Tramway, Akson; Aneta Hickinbotham (panieńskie nazwisko Cebula) – Aurum Films; Katarzyna Fukacz-Cebula – Akson i inne firmy; Jerzy Rados – Pomorska Fundacja Filmowa (prezes od 2022); Maciej Sowiński – Muvi Serwis, TFP; Małgorzata Farat-Sojka – Farat Film; Rafał Golis – DI Factory; Justyna Pawlak – Watchout Studio; Klaudia Śmieja-Rostworowska – Madants; Beata Rzeźniczek – Madants; Małgorzata Domin – Domino Film; Alicja Grawon – Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA)
TELEWIZJA TVP: Zbigniew Adamkiewicz – kierownik produkcji, producent zewn., b.dyr. Agencji Produkcji Filmowej i telewizyjnej; Waldemar Flis – kierownik produkcji, producent wewn.; Cezary Golędzinowski – kierownik produkcji, producent wewn. I zewn.; Andrzej Madrjas – kierownik produkcji, producent wewn.; Adam Łukaszek, Małgorzata Domin
BBC Londyn: Magdalena Voigt

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

– mgr Patrycja Knapek: patrycja.knapek@us.edu.pl (studia stacjonarne)

– mgr Magdalena Krząkała-Rozsa: magdalena.krzakala-rozsa@us.edu.pl (studia niestacjonarne)

return to top