Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Przyrodniczych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Praktyki zawodowe - kierunki geograficzne

Akademickim opiekunem praktyk zawodowych kierunków studiów geograficznych jest:

dr hab. Adam Hibszer Prof. UŚ, e-mail: adam.hibszer@us.edu.pl


Akty prawne regulujące zasady odbywania praktyk zawodowych

Na poziomie Uniwersytetu Śląskiego

Zarządzenie nr 92 –  Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta

Zarządzenie 92 – Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach praktyk zawodowych studenta

Na poziomie Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie kierunków studiów geograficznych  

Regulamin zawodowych praktyk studenckich na kierunkach studiów geograficznych Wydziału Nauk Przyrodniczych wraz z załącznikami

Dokumenty (pliki word) należy wypełnić komputerowo (nazwa i adres miejsca praktyki, nazwisko i imię studenta oraz nazwisko i imię osoby funkcyjnej reprezentującej zakład pracy – dyrektora/ kierownika; 3-4 zdania w pkt 3 dotyczącym szczegółowego programu praktyk – ich treść po uzgodnieniu z opiekunem zakładowym praktyki; imię i nazwisko oraz nr telefonu do zakładowego opiekuna praktyki) oraz przesłać poprzez Teamsa do opiekuna akademickiego praktyk – dr hab. prof. UŚ Adama Hibszera. Przed rozpoczęciem praktyki należy wypełnić i przesłać załączniki nr 1-3, a po praktyce zał. nr 4 lub 5. Praktykę można będzie rozpocząć po odebraniu z uczelni dokumentów nr 1 i 3 podpisanych przez prodziekana ds studenckich.
Skan podpisanego dokumentu nr 2 należy przesłać do opiekuna akademickiego praktyk.
Uwaga! Załącznik oznaczony samą cyfrą (zal_2) jest uniwersalny dla wszystkich kierunków studiów geograficznych (Geografia, IZŚ , Turystyka), natomiast z rozszerzeniem litery (A, B, C) dotyczą odpowiednio:

A – Geografii

B – Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych

C –Turystyki

 


Do odbycia praktyki student może przystąpić dopiero po zawarciu porozumienia oraz złożeniu wszystkich wymaganych oświadczeń przewidzianych w Regulaminie.

Rekomendowane miejsca do odbycia praktyki zawodowej

Informacji na temat dostępnych praktyk zawodowych i staży można poszukiwać w bazach:

http://bk.us.edu.pl/praktyki-na-studiach Bazy Dobrych Praktykodawców

https://oferty.praca.gov.pl  

https://nabory.kprm.gov.pl


Kierunek: Geografia

 • Urzędy samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.
 • Jednostki organizacyjne miasta związane z gospodarką komunalną, gminnym zasobem mieszkaniowym, Powiatowe Urzędy Pracy, jednostki kultury i sportu, itp..
 • Administracja centralna np. Urząd Wojewódzki, GUS itp.
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie.
 • Pracownie planistyczne i urbanistyczne.
 • Podmioty rynku nieruchomości.
 • Firmy geodezyjne i kartograficzne.
 • Firmy trudniące się usługami z zakresu GIS oraz tworzeniem geoportali.
 • Podmioty zrzeszone w Śląskiej Izbie Turystyki, których lista znajduję się na stronie internetowej https://sit.travel/o-nas/czlonkowie-izby/
 • Biura turystyczne oraz  operatorzy rynku turystycznego.
 • Zakłady komunalne, np. wodociągi i  oczyszczalnie ścieków.
 • Placówki naukowe i badawcze, zajmujące się problematyką ochrony środowiska czy też badaniami społeczno-ekonomicznymi.
 • Parki naukowo-technologiczne.
 • Inne nie wymienione podmioty, których działalność wiąże się z profilem kształcenia na danym kierunku studiów i pozwala osiągnąć zakładane efekty kształcenia.

Kierunek: Inżynierii Zagrożeń Środowiskowych

 • Urzędy miast i gmin (wydziały ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej, inwestycji itp.).
 • Urzędy administracji publicznej do spraw ochrony środowiska (komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie.
 • Zakłady komunalne np. wodociągi i  oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
 • Placówki naukowe i badawcze zajmujące się problematyką ochrony środowiska czy też badaniami społeczno-ekonomicznymi.
 • Parki naukowo-technologiczne.
 • Inne nie wymienione podmioty, których działalność wiąże się z profilem kształcenia na danym kierunku studiów i pozwala osiągnąć zakładane efekty kształcenia.

Kierunek: Turystyka

 • Biura turystyczne.
 • Operatorzy rynku turystycznego.
 • Obiekty i instytucje: turystyczne, kulturalno-rozrywkowe, sportowe, muzea itp.
 • Hotele, pensjonaty.
 • Gospodarstwa agroturystyczne, schroniska turystyczne, punkty informacji turystycznej.
 • Urzędy administracji samorządowej w szczególności wydziały zajmujące się zagadnieniami turystyki.
 • Podmioty zrzeszone w Śląskiej Izbie Turystyki, których lista znajduję się na stronie internetowej https://sit.travel/o-nas/czlonkowie-izby/
 • Inne nie wymienione podmioty, których działalność wiąże się z profilem kształcenia na danym kierunku studiów i pozwala osiągnąć zakładane efekty kształcenia.

return to top