Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Śląskie Centrum Wody
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Badania zlecone

Wykonane w latach: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 20182017 | 2016 | 2015

2022 rok


OPRACOWANIE WYTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ ZJAWISKA ZARASTANIA UMOCNIEŃ KANAŁU DERYWACYJNEGO W STREFIE PIĘTRZENIA – I ETAP

Przedmiotem pracy zleconej było opracowanie wytycznych dotyczących likwidacji zjawiska zarastania Kanału Dychowskiego przy elektrowni szczytowo-pompowej w Dychowie (woj. lubskie).
W ramach zlecenia przeprowadzono inwentaryzację szaty roślinnej w obrębie kanału oraz opracowano propozycje możliwych rozwiązań w zakresie eliminacji roślin oraz przyczyn zarastania brzegów kanału na odcinkach umocnionych gabionami.

Kanał Dychowski i szuwar trzcinowy porastający brzegi kanału

Kanał Dychowski
fot. Edyta Sierka

Kanał Dychowski i szuwar trzcinowy porastający brzegi kanału
fot. Edyta Sierka

WYKONANIE BADAŃ BATYMETRYCZNYCH ZBIORNIKA WODNEGO W CHEŁMIE ŚLĄSKIM O POW. 30 HA

Celem opracowania były badania batymetryczne zbiornika wodnego w Chełmie Śląskim, na podstawie których opracowano mapę dna zbiornika z naniesionymi warstwicami obrazującymi głębokość akwenu oraz lokalizację lokalnych przegłębień.

WYKONANIE PLANU BATYMETRYCZNEGO WRAZ Z OCENĄ MIĄŻSZOŚCI I OBJĘTOŚCI OSADÓW W STAWIE PARKOWYM W MIKOŁOWIE MOKRYM PRZY UL. ZAMKOWEJ

Przedmiotem opracowania była analiza batymetryczna stawu z oceną miąższości i objętości osadów dennych zalegających w stawie w Parku w Mikołowie Mokrym przy ul. Zamkowej.

W ramach zlecenia wykonano:

 • wyznaczenie zlewni bezpośredniej stawu na podstawie analizy ukształtowania terenu,
 • opracowanie modelu czaszy zbiornika na podstawie pomiarów batymetrycznych,
 • oszacowanie miąższość osadów na podstawie pomiarów hydroakustycznych,
 • oszacowanie objętość osadów na podstawie pomiarów hydroakustycznych,
 • oszacowanie miąższości i objętości osadów na podstawie profili stratygraficznych.

Obszar stawu w parku w Mikołowie Mokrym przy ul. Zamkowej

Staw w Mikołowie
fot. Bartosz Łozowski

Staw w Mikołowie
fot. Bartosz Łozowski

2021 rok


OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCEJ PLAN ROZWOJU GOSPODARKI WODĄ NA TERENACH WIEJSKICH WOJ. ŚLĄSKIEGO NA LATA 2022-2030, DLA TERENU SZEŚCIU POWIATÓW: MIKOŁOWSKIEGO, PSZCZYŃSKIEGO, ŻYWIECKIEGO, RYBNICKIEGO I WODZISŁAWSKIEGO

Opracowana dokumentacja zawierała:

 1. charakterystykę hydrologiczną obszaru powiatu (rzeki, jeziora, zbiorniki wodne, cieki wodne naturalne/uregulowane, czy są obszary zmeliorowane, powierzchnia itd.;
 2. opis zasobów wodnych od strony przyrodniczej, gospodarczej (zapotrzebowanie na wodę), w tym pokazanie mocnych i słabych stron – w kontekście inwestycyjnym;
 3. charakterystykę zasobów wodnych:
 • wody powierzchniowe – zasoby
 • wody podziemne – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych i ich parametry;
 1. prognozę zmian opadów atmosferycznych na podstawie scenariuszy klimatycznych RCP 4.5 i RCP 8.5;
 2. ocenę ryzyka w kontekście zagrożenia zjawiskiem suszy i powodzi;
 3. użytkowanie wód ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania wodą w rolnictwie na obszarze powiatu;
 4. infrastrukturę wodną (melioracje, urządzenia piętrzące);
 5. ogólną charakterystykę powiatu, podstawowe informacje (udział gruntów ornych, trwałych użytków zielonych, lasów, obszarów cennych przyrodniczo);
 6. charakterystykę rolnictwa w skali powiatu: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, w tym warunki glebowe (rodzaj gleby, klasa);
 7. propozycję rozwiązań – katalog działań.

OPRACOWANIE METODYCZNE DLA
STAWU MORAWA W KATOWICACH

Przedmiotem opracowania była identyfikacja czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie zbiornika Morawa jako obiektu wielofunkcyjnego.

Celem nadrzędnym przeprowadzonych analiz było wskazanie czynników ograniczających korzystanie z usług ekosystemowych zbiornika Morawa w Katowicach i propozycje poprawy jego stanu, tak aby umożliwić jego użytkowanie rekreacyjne.

Analizy prowadzono w celu ustalenia uwarunkowań środowiskowych występowania roślinności zanurzonej w zbiorniku Morawa oraz wskazanie działań pozwalających na zarządzanie ich biomasą zgodnie z koncepcją nature-based solutions.

Dla realizacji tych celów konieczne były:

 • analizy istniejących publikacji, dokumentów i baz danych dotyczących zbiornika Morawa w Katowicach,
 • analiza ukształtowania terenu dla wyznaczenia obszaru zlewni bezpośredniej i oceny spływu powierzchniowego wód do zbiornika,
 • analizy zlewni zbiornika w celu ustalenia czynników sprawczych zmian środowiskowych mających wpływ na ekosystem zbiornika,
 • analizy jakościowe i ilościowe roślinności zanurzonej w celu określenia zmagazynowanych w nich biogenów,
 • wielkoobszarowe analizy chemiczne wody dla oceny stanu wód zbiornika i wpływu zlewni bezpośredniej na ten stan.

Obszar zbiornika Morawa w Katowicach

Zbiornik Morawa
fot. Bartosz Łozowski

Zbiornik Morawa
fot. Bartosz Łozowski

ZBIORNIK WODNY PAPROCANY
W TYCHACH

Opracowanie profilu wody dla kąpieliska na zbiorniku wodnym Paprocany w Tychach (ul. Parkowa 17) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku z analizą funkcjonalną w kierunku: przeciwpowodziowym, małej retencji i rekreacyjnym – Gmina Tychy – 2017, 2018 i 2021.

W ramach zleceń przygotowano profil wody dla kąpieliska oraz go aktualizowano. Wykonano ponadto analizę uwzgledniającą: aspekty przeciwpowodziowe, funkcję związaną z małą retencją wody oraz funkcje rekreacyjne zbiornika.

Obszar kąpieliska na zbiorniku Paprocany w Tychach

zbiornik wodny
fot. Bartosz Łozowski

zbiornik wodny
fot. Bartosz Łozowski

2020 rok


ZBIORNIK W KOLBARKU-KOBYLICY
GMINA KLUCZE

Wstępna analiza możliwości oraz założenia koncepcji budowy planowanego zbiornika w Kolbarku-Kobylicy na rzece Biała Przemsza na obszarze Gminy Klucze z analizą funkcjonalną w kierunku: przeciwpowodziowym, małej retencji i rekreacyjnym – Gmina Klucze – 2020.

Przedmiotem pracy zleconej była wstępna ocena możliwości oraz założenia koncepcji budowy planowanego zbiornika w Kolbarku-Kobylicy na rzece Biała Przemsza na obszarze Gminy Klucze z analizą funkcjonalną w kierunku: przeciwpowodziowym, małej retencji i rekreacyjnym (gmina Klucze, powiat olkuski) na 56,8 km rzeki Białej Przemszy. Stosując oparte na wiedzy narzędzia modelowania przestrzennego, zweryfikowano funkcje przeciwpowodziowe i rekreacyjne oraz określono zdolność retencji. Skutki inwestycji oceniono przez analizę zmian wartości usług ekosystemowych świadczonych przez środowisko i planowany zbiornik. Wskazano na korzystny wpływ zbiornika na lokalne ekosystemy, ważną rolę w ograniczeniu skutków postępujących zmian klimatu, zwiększenie bioróżnorodności, zabezpieczenie zasobów wody do celów gospodarczych i przeciwpożarowych w gminie. Wskazano również korzyści dla mieszkańców regionu, którzy zyskują atrakcyjne miejsca wypoczynku. Proponowaną lokalizację zbiornika wprowadzono do planów zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze. Na podstawie badań ŚCW realizowane są kolejne etapy inwestycji.

ZBIORNIK WODNY SOSINA
W JAWORZNIE

Wykonanie sonarograficznych pomiarów batymetrycznych, sporządzenie mapy batymetrycznej zbiornika Sosina w Jaworznie oraz potwierdzenie kodu urobku z refulowania zbiornika Sosina w Jaworznie dla realizacji zadania pn. „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina w Jaworznie” – Gmina Miasta Jaworzno – 2020

W ramach pracy zleconej wykonano pomiary batymetryczne i na podstawie danych wyznaczono parametry głębokości zbiornika oraz dokonano rekonstrukcji 3D kształtu czaszy (mapę batymetryczną) zbiornika Sosina w Jaworznie.

Na podstawie dostarczonych wyników badań laboratoryjnych potwierdzono kod urobku wskazujący, że urobek z refulowania zbiornika Sosina spełnia kryterium wymagań prawnych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Wodowanie łodzi UŚka II na zbiorniku Sosina w Jaworznie oraz pomiary batymetryczne na zbiorniku Sosina w Jaworznie

wodowanie łodzi
fot. Bartosz Łozowski

zbiornik wodny
fot. Bartosz Łozowski

2019 rok


STAW 24 BRANDKA, WS-47 BĄCZEK
BYTOM

Badania jakościowe niecki bezodpływowej – Staw 24 Brandka, Ws-47 Bączek w Bytomiu – Gmina Bytom – 2019.

Przedmiotem raportu była ocena stanu zbiornika Staw 24 Brandka, Ws-47 Bączek w Bytomiu oraz wstępny przegląd zagrożeń występujących w jego zlewni w aspekcie specyfikacji istotnych warunków zamówienia projektu modernizacji niecki bezodpływowej.

Pomiary batymetryczne oraz przygotowanie sprzętu pomiarowego na zbiorniku Brandka w Bytomiu

naukowcy w kajaku
fot. Bartosz Łozowski

ponton na zbiorniku
fot. Bartosz Łozowski

WODY PRZEMYSŁOWE GOSPODARSTWA SZKÓŁKARSKIEGO „KRÓLÓWKA”
KOBIÓR

Analiza jakości wody przemysłowej Gospodarstwa Szkółkarskiego „Królówka” w Kobiórze w aspekcie karłowacenia sadzonek – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór– 2019

Celem badania była analiza jakościowa wody, z dwóch własnych studni głębinowych Gospodarstwa Szkółkarskiego, używanej w szkółce kontenerowej „Królówka” do podlewania sadzonek. Na podstawie analiz wskazano przyczynę karłowacenia sadzonek oraz zaproponowano działania naprawcze.

dwa zbiorniki
Pojemniki polistyrenowe (1) i poliolefinowe (2) do produkcji sadzonek w szkółkach kontenerowych
fot. Marcin Libera

dwa pojemniki
Zbiorniki retencyjne na wodę przemysłową o pojemności około 30 m3
fot. Marcin Libera

ZBIORNIK WODNY POGORIA III
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA

Badania analizy stanu i opracowania zaleceń dotyczących zarządzania i gospodarowania zbiornikiem wodnym Pogoria III – Gmina Dąbrowa Górnicza – 2019.

Przedmiotem opracowania była ocena stanu zbiornika Pogoria III dokonana na podstawie przeprowadzonych badań oraz analiz terenowych, studialnych i laboratoryjnych. Prace podjęto w celu zdiagnozowania przyczyn pogarszającej się jakości wody w zbiorniku, na co wskazują, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy, wyniki pomiarów na terenie akwenu prowadzonych przez WIOŚ Katowice dla kąpieliska. Badania obejmowały pomiary batymetryczne i fizykochemiczne wykonane z powierzchni zbiornika z wykorzystaniem sprzętu pływającego oraz przegląd dostępnych danych historycznych. Wyniki pomiarów odzwierciedlają stan wody w dniu pomiarów. Poznanie zmienności jakości wody i ocena procesów zachodzących w zbiorniku wymagać będzie przeprowadzenia analizy danych pochodzących co najmniej z pełnego roku hydrologicznego, uwzględniających warunki meteorologiczne takie jako opady, temperatura, kierunek i siła wiatru oraz bezpośrednie oddziaływanie czynników antropogenicznych.

sześć obrazów dna
Obrazy dna wykonane w roku 2016 (A, C, E) i w roku 2019 (B, D, F)
fot. Robert Wiśniewski

cztery obrazy dna i zbiornika
Obraz roślinności zanurzonej zarejestrowany w okolicy boi wędkarskiej. A – boja na powierzchni wody; B – pola martwej roślinności zanurzonej; C – rozpadające się szczątki roślinne; D – łysina w polu roślinności zanurzonej
fot. Robert Wiśniewski

ZBIORNIKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LEMNA
KOCHCICE

Analiza stanu zbiorników oczyszczalni ścieków Lemna w Kochcicach – Browarski Roman „HYDROTECH” Zakład Ochrony Środowiska

Celem badań było określenie modelu czaszy zbiorników oczyszczalni ścieków w Kochcicach, analiza miąższości osadów dennych oraz wielkoobszarowa analiza parametrów fizykochemicznych wód tych zbiorników. Analizie poddano dwa zbiorniki wodne oczyszczalni ścieków Lemna 1 i Lemna 2 w Kochcicach. Dodatkowo z użyciem sondy wieloparametrowej analizowano wybrane parametry fizykochemiczne wód dopływających do potoku Kochcickiego.

Zanieczyszczenia w pobliżu zbiornika
Zdjęcia wypływu potoku Kochcickiego ze stawu Ludwik, urządzenia hydrotechniczne
fot. Marcin Libera

Zanieczyszczenia w pobliżu zbiornika
Pryzma nawozowa
fot. Marcin Libera

POLE OSADOWE W PRZYSIÓŁKU CHUCHUŁKA
PSZCZYNA

Badanie miąższości osadów zdeponowanych na polu osadowym zlokalizowanym w przysiółku Chuchułka w Pszczynie – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach

Celem opracowania było określenie stopnia zalądowienia poletek osadowych, osadnika Chuchułka dla osadów technologicznych z Zakładu Uzdatnia Wody w Goczałkowicach oraz prognozowanego czasu jego całkowitego zalądowienia.

Zbiornik wodny
Część niezalądowiona osadnika Chuchułka
fot. Andrzej Woźnica

Zbiornik wodny
Częściowo zalądowiony fragment osadnika Chuchułka
fot. Marcin Libera

ZBIORNIK GOCZAŁKOWICKI

Opracowanie raportu o stanie wód podziemnych wokół Zbiornika Goczałkowickiego („Raport Ilościowy”), 12 miesięcznych raportów służących ocenie jakości wód powierzchniowych („Raporty Jakościowe”) oraz raportu o przestrzennej zmienności wód Zbiornika Goczałkowickiego („Raport o Zmienności”) – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach – 2019-2020

Monitoring wód podziemnych prowadzony był z wykorzystaniem piezometrów sieci monitoringowej powstałej w ramach realizacji projektu ZiZOZap. Monitoring wód podziemnych obejmował badania ilościowe i jakościowe wód podziemnych. W ramach monitoringu jakościowego prowadzone były badania składu chemicznego i jakości w zakresie analizy parametrów niestabilnych (temperatura, odczyn pH, PEW, Eh) oraz w zakresie najczęstszych wskaźników zanieczyszczeń (związki azotu, fosforany, chlorki, siarczany).

Opracowano raport na podstawie monitoringu ciągłego i patrolowego wód powierzchniowych. Monitoring ciągły wyznacza trend, w jakim zmierza nowoczesna metodyka pomiarowa jakości wody. Ciągłe monitorowanie parametrów fizycznych i chemicznych wody pozwoliło pokazać dynamikę obserwowanych wskaźników, nie tylko sezonową, lecz także dobową.

Przeprowadzono analizę wielkoobszarową wód zbiornika Goczałkowickiego, tj. fizykochemiczną analizę przestrzenną zbiornika obejmująca następujące parametry: temperatura, pH, tlen rozpuszczony, przewodność, mętność, zasolenie, widzialność krążka Secchiego. Analiza statystyczna rozkładu parametrów na obszarze zbiornika metodą krigingu i wytypowanie ewentualnych obszarów zagrożonych posłużyła do sporządzenia mapy 3D zmienności fizykochemicznej wód Zbiornika Goczałkowickiego.

Pomiary jakości wody na Zbiorniku Goczałkowickim

UŚka na Zbiorniku Goczałkowickim
fot. Bartosz Łozowski

Zbiornik Goczałkowicki, urządzenia pomiarowe na łodzi
fot. Bartosz Łozowski

ZALEW PIŃCZOWSKI
GMINA PIŃCZÓW

Opracowanie założeń na potrzeby realizacji projektu zintegrowanego zarządzania Zalewem Pińczowskim wraz z określeniem propozycji działań dla ochrony małży bytujących w zbiorniku – Gmina Pińczów

Opracowanie raportu będącego jednocześnie propozycją działań na rzecz racjonalnego gospodarowania zbiornikiem pińczowskim w celu poprawy i utrzymania stanu wody i środowiska wodnego zalewu wykonano z inicjatywy burmistrza miasta Pińczów, w związku z wyzwaniami wynikającymi z chęci zachowania funkcji rekreacyjnych oraz przyrodniczych, szczególnie w kontekście bytowania w zbiorniku małży. Raport opracowano bazując na danych zgromadzonych w terenie, informacjach przekazanych ustnie oraz materiałach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, dotyczących masowego śnięcia małży w Zalewie Pińczowskim w roku 2018. W celu identyfikacji punktów zagrożeń (hot point), które mogą wskazywać na przyczyny wymierania małży z rodziny Unionidae przeprowadzono badania terenowe. Na podstawie analiz zaproponowano przeprowadzenie szeregu badań zmierzających do stworzenia planu gospodarowania zbiornikiem.

2018 rok


ZBIORNIK ROGOŹNIK I
GMINA BOBROWNIKI

Kompleksowa analiza stanu zbiornika Rogoźnik I wraz z przedstawieniem propozycji naprawczych – 3 etapy – Gmina Bobrowniki – 2018

Zakres wykonanych prac badawczych obejmował:

 • opracowanie numerycznego modelu czaszy zbiornika Rogoźnik I na podstawie pomiarów batymetrycznych i analizy dokumentów hydrotechnicznych zbiornika;
 • wykonanie analiz jakościowych i ilościowych osadów wraz z rozkładem przestrzennym w czaszy zbiornika Rogoźnik I (morfologia osadów);
 • wyznaczenie zlewni wód powierzchniowych na numerycznym modelu terenu, określenie lokalizacji źródeł zanieczyszczeń w zlewni Rogoźnik I;
 • wyznaczenie lokalizacji źródeł potencjalnych zanieczyszczeń zbiornika Rogoźnik I na podstawie analizy bezpośrednich dopływów i presji na zbiornik;
 • opracowanie struktury gatunkowej i wiekowej ryb w zbiorniku Rogoźnik I na podstawie elektroodłowów oraz analizy dokumentacji PZW lub innej dostępnej, wyznaczenie bazy pokarmowej ryb –zoobentos;
 • wykonanie inwentaryzacji jakościowej i ilościowej roślinności zbiornika Rogoźnik I oraz jego bezpośredniej zlewni, oszacowanie potencjału remediacyjnego roślinności szuwarowej, określenie korzystnej lokalizacji i wielkości obszarów roślinności szuwarowej zbiornika Rogoźnik I;
 • opracowanie map zbiornika Rogoźnik I zawierających parametry fizykochemiczne w regularnej siatce na podstawie analiz parametrów fizykochemicznych dopływów;
 • opracowanie zaleceń i wytycznych do rekultywacji z uwzględnieniem różnorodnych rozwiązań wg uzgodnień z Zamawiającym, z oceną potencjalnych efektów –analiza DPSIR (Driving Forces-Pressures-State-Impact-Responses, Czynniki sprawcze-Presje-Stan-Wpływ-Reakcja;
 • opracowanie matematycznego modelu zbiornika Rogoźnik I (AEM3D) zawierającego opcje badania scenariuszy zdarzeń związanych z rozwiązaniami wprowadzanymi na zbiornik w zakresie planowanej rekultywacji.

Kilka pontonów
Przygotowanie zestawów pomiarowych na zbiorniku Rogoźnik I
fot. Bartosz Łozowski

Naukowcy w pontonie
Pomiary batymetryczne na zbiorniku Rogoźnik I
fot. Bartosz Łozowski

return to top