Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

„Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”

Termin: 26-27 września 2019 roku

Miejsce: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Organizatorzy: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej (dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek), Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych (dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska), Katedra Literatury Porównawczej (dr Alina Mitek-Dziemba)

Opis: To czwarta edycja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej z cyklu „Człowiek – Inny / Obcy Byt”, w której udział wzięli badacze z Polski, Rosji, Łotwy, Czech, Wielkiej Brytanii i Holandii. Językami konferencji były polski, angielski oraz rosyjski, zaś dyskusje odbywały się jednocześnie w trzech sekcjach. W trakcie konferencji wygłoszonych zostało sześć wykładów plenarnych (w tym wystąpienie prof. Ruth Padel z King’s College London, praprawnuczki Karola Darwina), a także szereg referatów rozważających rolę stereotypów i mitów obecnych w nastawieniach ludzi do zwierząt w rozmaitych modelach badawczych. Oprócz prezentacji z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa można było posłuchać między innymi wystąpień socjologicznych, prawniczych, religioznawczych, kulturoznawczych, filozoficznych czy biologicznych. Ważną część dyskusji stanowiła powracająca myśl na temat antropocenu jako nowej epoki geologicznej, epoki, w której los zwierząt, ich dobrobyt i dalsze istnienie leży całkowicie w rękach człowieka. Konferencji towarzyszyła wystawa i aukcja prac polskiej malarki mieszkającej w Hiszpanii – Renaty Domagalskiej, specjalizującej się w tematyce zwierzęcej (dochód ze sprzedanych prac przekazany został na rzecz Azylu dla świń Chrumkowo).

„Dydaktyka polonistyczna i jej nauki”

Termin: 9-10 października 2019 roku

Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Organizatorzy: Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej (prof. Ewa Jaskóła, dr hab. Krystyna Koziołek, dr Magdalena Ochwat), Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach (dr Justyna Hanna Budzik)

Opis: Konferencja była udaną próbą spotkania ponad murami dyscyplin. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli dydaktycy akademiccy i nauczyciele poloniści oraz przedstawicieli innych nauk. W trakcie obrad i warsztatów szukano odpowiedzi na pytania:

  • Jakie są niewykorzystane możliwości dydaktyki polonistycznej w zakresie korzystania z dorobku pozostałych nauk?
  • Jak w sposób metodycznie świadomy, efektywny i odpowiedzialny korzystać z wiedzy poszczególnych nauk na lekcjach języka polskiego?
  • Co dydaktyka polonistyczna może zaoferować dydaktyce innych nauk?
  • Czy można pomyśleć o innych dyscyplinach jako o naukach pomocniczych dydaktyki literatury?

„Przed i po. Czesław Miłosz”

Termin: 10-11 października 2019 roku

Miejsce: Zabrze

Organizatorzy: Urząd Miejski w Zabrzu, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ (prof. Józef Olejniczak)

Opis: Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona twórczości Czesława Miłosza, w której udział wzięło dwudziestu pięciu wybitnych znawców dzieła noblisty. Konferencja poprzedzona była spotkaniem autorskim z poetą litewskim i przyjacielem Miłosza Tomasem Venclową oraz panelem dyskusyjnym Wspominamy Mistrza, w którym udział wzięli m.in. Tomas Venclowa, Tony Miłosz, Aleksander Fiut, Leonard Neuger i Jerzy Illg, a towarzyszyła jej wystawa obrazów Stanisława Baja pt. Rzeka oraz pokaz filmu Joanna Helander Walc z Czesławem Miłoszem, a także prezentacja prywatnych fotografii Krystyny Chwin z wizyt Czesława Miłosza w Gdańsku po 1981 roku.

„Antyk dla każdego”

Termin: 12 kwietnia 2019 roku

Miejsce: Wydział Filologiczny UŚ, Katowice

Organizatorzy: dr Edyta Gryksa (z dr Patrycją Matusiak)

Dzień Otwarty Filologii Klasycznej

Integracyjnymi częściami w/w wydarzenia były: konferencja naukowa „Antyk dla każdego” oraz konkurs „Antyk oczami współczesnych” (współorganizowany przez Koło Młodych Klasyków) – skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Laureatami konkursu zostali uczniowie IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu.

Opis: Konferencja miała na celu zachęcenie przyszłych studentów do nauki języków klasycznych oraz podejmowania studiów na kierunkach bezpośrednio z nimi związanych. Przedstawione referaty dowodziły, że tematyka antyku jest wciąż interesująca i aktualna, a na co dzień przydatna nie tylko dla samych filologów, lecz także dla historyków,teologów, prawników i przedstawicieli wielu innych dziedzin. Zaprezentowane wystąpienia dotyczyły m.in. antyku w sztukach wizualnych i grafice użytkowej; greki i łaciny jako instrumentarium niezbędnego do badań prowadzonych przez reprezentantów innych dziedzin naukowych (historii, teologii, medycyny); leksykografii łacińskiej; problemu spolszczania nazw łacińskich.

„Między mitem a człowiekiem. Percepcja mitologii przez wieki”

Termin: 31 maja 2019 roku

Miejsce: Wydział Filologiczny UŚ, Katowice

Organizatorzy: dr Edyta Gryksa (z Kołem Młodych Klasyków)

Opis: Celem konferencji było przybliżenie zagadnień związanych z mitologiami – ich powstaniem, rozwojem i tradycją na przestrzeni wieków. Poruszone zostały kwestie wykorzystania mitologii w życiu codziennym oraz w sztuce, filmie, literaturze. Oprócz wątków greckich i rzymskich, prelegenci odnosili się do mitologii skandynawskiej, egipskiej, a także nawiązywali do tradycji mitu w religii żydowskiej. Motywy mitologiczne naniesiono także na kanwę epok późniejszych (twórczość Italo Calvino, Iana Hamiltona Finlaya, braci Grimm czy Dostojewskiego).

Sympozjum „Travelling in Geographical and Spiritual Dimensions: A Thomas Merton Day in Sosnowiec``”

Termin: 22 października 2019 roku

Miejsce: Instytut Literaturoznawstwa, Sosnowiec

Organizatorzy: dr Małgorzata Poks

Zaproszeni wykładowcy zagraniczni: prof. Maciej Bielawski (Università degli Studi di Verona, Włochy), Kathleen Witkowski Tarr (Alaska Writing Center & 49 Writers, USA).

return to top