Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Roman Ger

Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Profesor

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Równania i nierówności funkcyjne

529

(32) 359 17 88

roman.ger@us.edu.pl

0000-0001-6988-5415

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje

Aktualnie pełnione funkcje (administracyjne oraz związane z członkostwem w komitetach i stowarzyszeniach naukowych) zaznaczone są w zakładce CV wytłuszczoną czcionką.

CV CV

Wykształcenie

 • matura:  III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, 1963;
 • magister:  Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Filia w Katowicach), Polska, 1968;
 • doktor:  Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska, 1971;
 • doktor habilitowany:  Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska, 1976;
 • tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk matematycznych:  Prezydent RP, Warszawa, Polska, 1990;
 • tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego:  Senat UŚ, 2018.

Najważniejsze nagrody i odznaczenia

 • nagrody resortowe:
  • 1972, 1977, 1980:  indywidualne nagrody III stopnia,
  • 1991:  zespołowa nagroda I stopnia (wraz z M. Kuczmą i B. Choczewskim),
 • 1973:  „Nagroda Młodych” Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
 • 2007:  Nagroda Pro Scientia et Arte (Uniwersytet Śląski),
 • 2010:  Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia,
 • 1989:  Złoty Krzyż Zasługi,
 • 1993:  Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta,
 • 2000:  Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • 2013:  Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

Zatrudnienie

W Instytucie Matematyki UŚl w Katowicach:

 • 1968 – 1970:  asystent,
 • 1970 – 1971:  starszy asystent,
 • 1971 – 1977:  adiunkt,
 • 1977 – 1990:  docent,
 • 1990 – 1996:  profesor nadzwyczajny,
 • 1996 – 2018:  profesor zwyczajny,
 • 2020 – 2022:  profesor.

W Instytucie Matematyki i Informatyki AJD w Częstochowie:

 • 1981 – 1987:  docent,
 • 1991 – 1997:  profesor nadzwyczajny,
 • 1997 – 2010:  profesor zwyczajny.

W Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach:

 • 1988 – 1990:  docent,
 • 1990 – 1991:  profesor nadzwyczajny.

W Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Katowicach:

 • 1978 – 1980:  docent.

Jako profesor wizytujący:

 • 1979:  University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Kanada,
 • 1987 – 1988:  University of Central Florida, Orlando, Floryda, U.S.A.,
 • 1994:  Karl-Franzens-Universität, Graz, Austria,
 • 1995:  Universität Bern, Berno, Szwajcaria.

Funkcje administracyjne

 • od 2008: członek kapituły nagrody Pro Scientia et Arte,
 • 1987 – 2016:  kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
 • 1990 – 1992:  prorektor do spraw nauczania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
 • 1993 – 1999, 2013 – 2016:  przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Senacie Uniwersytetu Śląskiego,
 • 1993 – 2010:  kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych na AJD w Częstochowie,
 • 1996 – 2008:  wicedyrektor d/s nauki w Instytucie Matematyki i Informatyki AJD w Częstochowie,
 • 1999 – 2005:  wiceprzewodniczący Rady Wydawniczej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,
 • 2002 – 2010:  ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
 • 2002 – 2012:  członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego (trzy kadencje),
 • 2002 – 2012:  członek Wydziałowej Komisji d/s Profesur Zwyczajnych,
 • 2005 – 2008:  wicedyrektor d/s nauki w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • 2006 – 2008:  przewodniczący Komisji Konkursowej Rady Wydziału Mat-Fiz-Chem UŚ ds. zatrudnienia pracowników Instytutu Matematyki,
 • 2008 – 2012:  dyrektor Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • 2012 – 2016:  członek Uczelnianej Komisji d/s Profesur Zwyczajnych,
 • członek Zespołu ds. Oceny Pracy Nauczycieli Akademickich Posiadających Tytuł Naukowy lub Pełniących Funkcję Dziekana.

Członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych

 • od 1982:  Annales Mathematicae Silesianae (Katowice),
 • od 2006:  Journal of Mathematical Inequalities (Croatia),
 • od 2009:  Journal of Informatics and Mathematical Sciences (India),
 • od 2011:  Fasciculi Mathematici (Poznań)
 • od 2021:  Axioms (MDPI, Basel)
 • 1984 – 1991:  Aequationes Mathematicae (Kanada),
 • 2000 – 2014:  Commentationes Mathematicae (Warszawa), )
 • 1995 – 2002:  Journal of Inequalities and Applications (Singapur).

Członkostwo w komitetach i stowarzyszeniach naukowych

 • od 1986:  członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
 • od 1994:  członek Rady Naukowej Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy),
 • od 1997:  członek American Mathematical Society,
 • od 2001:  stały członek Komitetu Naukowego dorocznych międzynarodowych sympozjów z równań funkcyjnych (ISFE);
  w latach 
  2004 – 2017 – przewodniczący tego Komitetu,
 • 2005 – 2021:  członek Mathematical Association of America,
 • 2008 – 2018:  przewodniczący Kapituły dorocznego Wykładu im. Profesora Andrzeja Lasoty; od 2018 – honorowy przewodniczący,
 • od 2012:  stały członek Komitetu Naukowego dorocznych międzynarodowych konferencji z funkcji rzeczywistych (Summer Conference on Real Functions Theory),
 • od 2019: członek International Advisory Board of the Silesian University in Opava,
 • członek Komitetów Naukowych sześciu międzynarodowych sympozjów matematycznych (w dwu z nich – przewodniczący),
 • 1975 – 2017:  członek jury dorocznego Konkursu na Najlepszą Polską Pracę z Równań Funkcyjnych (wiceprzewodniczący jury w latach 1989 – 2014),
 • 1986- 1990:  prezes Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego (dwie kadencje),
 • 1993 – 2012:  członek Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk,
 • 1996:  przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „The 34-th International Symposium on Functional Equations”,
 • 2004 – 2014:  członek jury nagród PTM im. Banacha i młodych matematyków (dawniej im. Banacha, Janikowskiego, Mazurkiewicza, Sierpińskiego, Ważewskiego i Zaremby),
 • 2008 – 2012:  członek Rady Naukowej Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera,
 • 2009:  przewodniczący jury (matematyka) International Conference of Young Scientists.

Sympozja i wykłady naukowe w placówkach zagranicznych

Aktywny udział w ponad stu pięćdziesięciu międzynarodowych sympozjach matematycznych w kilkunastu krajach Europy, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji (na imienne zaproszenie organizatorów). Ponadto, ponad sześćdziesiąt wykładów (tzw. Colloquium Talks) wygłoszonych na uniwersytetach europejskich, północno- i południowo-amerykańskich oraz azjatyckich, m.in. w:

 • Chicago, Amherst, Provo i Orlando (U.S.A.),
 • Waterloo, Toronto i Ottawie (Kanada),
 • Karlsruhe, Clausthal i Erlangen (Niemcy),
 • Mediolanie i Rzymie (Włochy),
 • Grazu i Innsbrucku (Austria),
 • Bernie (Szwajcaria),
 • Barcelonie (Hiszpania),
 • Thessalonikach (Grecja),
 • Debreczynie (Węgry),
 • Usti nad Łabą i Opawie (Czechy),
 • Aarhus (Dania),
 • Hajfie (Izrael),
 • Caracas (Wenezuela),
 • Szanghaju i Chengdu (Chiny).

Zainteresowania naukowe

Kierunki / obszary prowadzonych badań:

 • funkcjonały addytywne i jensenowsko wypukłe,
 • wypukłość wyższych rzędów,
 • funkcje wielomianowe,
 • charakteryzacja odwzorowań przez równania funkcyjne,
 • analogie miarowo-kategoryjne i ich uogólnienia,
 • równania i nierówności warunkowe,
 • stabilność w sensie Hyersa-Ulama,
 • mierzalność w sensie Christensena,
 • zjawisko alienacji równań i nierówności funkcyjnych.

Uzyskane wyniki dotyczą przede wszystkim:

 • istnienia i własności rozwiązań rozmaitych równań i nierówności funkcyjnych (głównie o wielu zmiennych) w różnych klasach odwzorowań, przy możliwie słabych warunkach regularności,
 • warunkowych i alternatywnych równań i nierówności funkcyjnych; metody ideałowej,
 • aplikacji metod teorii równań funkcyjnych do badania pewnych szczególnych problemów z zakresu innych dyscyplin matematycznych (geometrii, algebry, analizy funkcjonalnej i teorii miary),
 • stabilności równań i nierówności funkcyjnych w sensie Hyersa-Ulama,
 • zjawiska alienacji w teorii równań funkcyjnych,
 • charakteryzacji odwzorowań przez równania funkcyjne,
 • analogii miarowo-kategoryjnych i ich uogólnień,
 • teorii średnich,
 • pewnych specjalnych zagadnień teorii iteracji i iteracyjnych równań funkcyjnych.

Doświadczenie dydaktyczne

Wykłady kursowe: 

 • analiza matematyczna (w tym wykład dla Studium Doktoranckiego w IM UŚl od roku akademickiego 2013/2014),
 • analiza funkcjonalna,
 • teoria miary,
 • topologia,
 • rachunek prawdopodobieństwa.

Wykłady monograficzne na temat:

 • równań funkcyjnych w przestrzeniach liniowych,
 • miar informacji i ich charakteryzacji,
 • analizy wypukłej,
 • teorii zbiorów wypukłych,
 • teorii miar wektorowych (dwuletni),
 • teorii stabilności,
 • zastosowań teorii równań funkcyjnych (dwuletni),
 • miary i całki Haara,
 • algebr Banacha i teorii półgrup operatorów,
 • Applications of the Theory of Functional Equations (m.in. dla obcokrajowców).

Seminaria:

 • analogie miarowo-kategoryjne
 • przestrzenie Baire’a
 • warunkowe równania funkcyjne
 • wypukłość i teoria nierówności a twierdzenia Hahna-Banacha
 • rozmaite uogólnienia twierdzenia Steinhausa
 • zastosowania metody kategorii Baire’a
 • charakteryzacje przestrzeni unitarnych.

Niektóre z powyższych zajęć były prowadzone także w Instytucie Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (dawniej: Instytut Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie) w latach 1981 – 2010, oraz w Instytucie Matematyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (w latach 1988 – 1991), a także za granicą (USA, Austria).

Kształcenie Kadry Naukowej

 • piętnaścioro wypromowanych doktorów (zob. http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=64889&fChrono=1),
 • opieka w ramach rocznych i półrocznych staży naukowych (dla dwudziestu matematyków),
 • 1982 – 2016:  prowadzenie seminarium naukowego, gromadzącego cotygodniowo ok. 25 matematyków z południowej Polski (z Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Krakowa i Rzeszowa),
 • 1984 – 2000:  kierowanie pracą środowiskowego Seminarium z Równań Funkcyjnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Recenzje w postępowaniach o awanse naukowe

 • dwadzieścia sześć recenzji prac doktorskich (w tym jedna za granicą),
 • osiem recenzji prac habilitacyjnych,
 • osiemnaście recenzji do wniosków o tytuł profesora (w tym pięć za granicą),
 • superrecenzent CK (dwa wnioski o tytuł profesora, jeden wniosek o prawa doktoryzowania),
 • recenzent w dwóch postępowaniach o nadanie tytułu doktora honorowego.
Plan zajęć Plan zajęć
Publikacje Publikacje

Artykuły i monografie naukowe

 1. Some remarks on convex functions, Fundamenta Mathematicae 66 (1970), 255-262.
 2. On the boundedness and continuity of convex functions and additive functions, Aequationes Mathematicae (1970), 157-162 (wspólnie z M. Kuczmą).
 3. Some new conditions of continuity of convex functions, Mathematica (Cluj) 12 (1970), 271-277.
 4. On some properties of polynomial functions, Annales Polonici Mathematici 25 (1971), 195-203.
 5. On almost polynomial functions, Colloquium Mathematicum 24 (1971), 95-101.
 6. Convex functions of higher orders in Euclidean spaces, Annales Polonici Mathematici 25 (1972), 281-291.
 7. On the structure of continuous solutions of some functional equations, Zeszyty Naukowe UŚl., Prace Matematyczne (1973), 13-21 (wspólnie z M. Kuczmą).
 8. On Mikusiński’s functional equation, Annales Polonici Mathematici 28 (1973), 39-47 (wspólnie z M. Kuczmą, L. Dubikajtisem i C. Ferensem).
 9. Note on convex functions bounded on regular hypersurfaces, Demonstratio Mathematica 6 (1973), 97-103.
 10. On Mikusiński-Pexider functional equation, Colloquium Mathematicum 28 (1973), 307-312 (wspólnie z K. Baronem).
 11. Thin sets and convex functions, Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences, Série des sciences math. astr. et phys. 21 (1973), 413-416.
 12. n-Convex functions in linear spaces, Aequationes Mathematicae 10 (1974), 172-176.
 13. Analytic solutions of a system of functional equations, Publicationes Mathematicae 22 (1975), 189-194 (wspólnie z K. Baronem i J. Matkowskim).
 14. On some functional equations with a restricted domain, Fundamenta Mathematicae 89 (1975), 131-149.
 15. On inverse additive functions, Bolletino della Unione Matematica Italiana 11 (1975), 490-495 (wspólnie z M. Kuczmą).
 16. An integral version of some theorems occurring in the theory of functional equations, Mathematica (Cluj) 17 (1975), 5-10 (wspólnie z K. Baronem).
 17. Warunek konieczny równości wielomianów, Matematyka 2 (1975), 101-102.
 18. p-Convex iteration groups, Fundamenta Mathematicae 91 (1976), 29-38 (wspólnie z A. Smajdorem).
 19. Lyapunov stability of continuous solutions of some functional equations, Analele Stiintifice ale Universitâtii „Al. I. Cuza” din Iasi 22 (1976), 165-172 (wspólnie z K. Baronem).
 20. On a method of solving of conditional Cauchy equations, Univ. Beograd. Publ. Elektrotehn. Fak., Ser. Mat.-Fiz. 544-576 (1976), 159-165.
 21. On an alternative functional equation, Aequationes Mathematicae 15 (1977), 145-162.
 22. On some functional equations with a restricted domain, II, Fundamenta Mathematicae 98 (1978), 249-272.
 23. Conditional Cauchy equations, Glasnik Matematicki 13 (1978), 39-62 (wspólnie z J. G. Dhombresem).
 24. On some functional equations with a restricted domain, Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences, Série des sciences math.,astr. et phys. 21 (1976), 429-432.
 25. O pewnych równaniach funkcyjnych z obciętą dziedziną, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Nr 132, Katowice, 1976.
 26. Functional equations with a restricted domain, Rendiconti del Seminario Matematico e Fisico di Milano 47 (1977-1979), 175-184.
 27. Equations de Cauchy conditionnelles, Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences, série A, 280 (1975), 513-515 (wspólnie z J. G. Dhombresem).
 28. Note on almost additive functions, Aequationes Mathematicae 17 (1978), 73-76.
 29. Almost subadditive functions, International Series of Numerical Mathematics 41, Birkhäuser Verlag Basel (1978), 159-167.
 30. Almost additive functions on semigroups and a functional equation, Publicationes Mathematicae 26 (1979), 219-228.
 31. Homogeneity sets for Jensen-convex functions, International Series of Numerical Mathematics 47, Birkhäuser Verlag Basel (1980), 193-201.
 32. Almost approximately additive mappings, International Series of Numerical Mathematics 64, Birkhäuser Verlag Basel (1983), 263-276.
 33. Answer to a question of Professor Wilansky, International Series of Numerical Mathematics 64, Birkhäuser Verlag Basel (1983), 541.
 34. A consistency equation for three geometries, Aequationes Mathematicae 29 (1985), 50-55.
 35. Generalized Smital’s lemma and a theorem of Steinhaus, Radovi Matematički 1 (1985), 101-119 (wspólnie z Z. Kominkiem i M. Sablikiem).
 36. Associative operations close to a given one, Comptes Rendus Mathématiques de l’ Academie des Sciences, La Sociéte Royale du Canada 7(3) (1985), 207-210 (wspólnie z C. Alsiną).
 37. On a functional equation related to the theory of jets, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, Matematyka 7(62) (1985), 15-25.
 38. Subadditive multifunctions and Hyers-Ulam stability, International Series of Numerical Mathematics 80, Birkhäuser Verlag Basel (1987), 281-291 (wspólnie z Z. Gajdą).
 39. Convex transformations with Banach lattice range, Stochastica (Barcelona) 11 (1987), 17-23.
 40. Almost approximately convex functions, Mathematica Slovaca 38 (1988), 61-78.
 41. On associative copulas uniformly close, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences 11 (1988), 439-448 (wspólnie z C. Alsiną).
 42. Christensen measurability and functional equations, Berichte der Mathematisch-Statistischen Sektion in der Forschungsgessellschaft Joanneum-Graz, Bericht 289 (1988), 1-17.
 43. Some remarks on quadratic functionals, Glasnik Matematički 23 (1988), 315-330.
 44. Boundedness and continuity of additive and convex functionals, Aequationes Mathematicae 37 (1989), 252-258 (wspólnie z Z. Kominkiem).
 45. Stability of addition formulae for trigonometric mappings, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Mat. – Fiz. 64 (1990), 75-84.
 46. Monografia: Iterative functional equations, Cambridge University Press, Cambridge – New York – Sydney 1990, w serii „Encyclopedia of Mathematics and Its Applications” (wspólnie z M. Kuczmą i B. Choczewskim).
 47. On a functional equation related to the problem of characterizing the cross-ratio, Radovi Matematički (1992), 177-188.
 48. On a system of functional equations occurring in projective geometry, Radovi Matematički 8 (1992), 189-200.
 49. On functional inequalities stemming from stability questions, International Series of Numerical Mathematics 103, Birkhäuser Verlag Basel (1992), 227-240.
 50. On some aspects of Jensen-Menger convexity, Stochastica (Barcelona) 13 (1992), 43-60 (wspólnie z J. Ger).
 51. Marek Kuczma, 1935 – 1991, Aequationes Mathematicae 44 (1992), 1-10.
 52. M. Kuczma’s papers on functional equations in several variables, Grazer Mathematische Berichte 316 (1992), 17-28.
 53. The singular case in the stability behaviour of linear mappings, Grazer Mathematische Berichte 316 (1992), 59-70.
 54. On a characterization of strictly convex spaces, Atti della Accademia delle Scienze di Torino 127 (1993), 131-138.
 55. Superstability is not natural, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie 159 (1993), 109-123.
 56. Joint continuity of Christensen measurable multiadditive maps, Tatra Mountains Mathematical Publications 2 (1993), 93-103.
 57. Stability of polynomial mappings controlled by n-convex functionals. In: „Inequalities and Applications”, A Volume dedicated to W. Walter (ed. R. P. Agarwal), World Scientific Series in Applied Analysis, World Scientific Publishing Company (1994), 255-268.
 58. Stability aspects of delta-convexity .W: „Stability of Hyers-Ulam type”, a volume dedicated to D. H. Hyers & S. Ulam, (ed. Th. M. Rassias & J. Tabor), Hadronic Press, Inc., Palm Harbor (1994), 99-109.
 59. On a factorization of mappings with a prescribed behaviour of the Cauchy difference, Annales Mathematicae Silesianae (1994), 141-155.
 60. On extensions of polynomial functions, Results in Mathematics 26 (1994), 281-289.
 61. A survey of recent results on stability of functional equations, Proceedings of the 4th International Conference on Functional Equations and Inequalities, Pedagogical University in Cracow (1994), 5-36.
 62. Stability of the orthogonal additivity, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics 43 (1995), 129-137 (wspólnie z J. Sikorską).
 63. The stability of the exponential equation, Proceedings of the American Mathematical Society 124 (1996), 779-787 (wspólnie z P. Šemrlem).
 64. Mazur’s criterion for continuity of convex functionals, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Mathematics 43 (1995), 263-268.
 65. How to keep the quadrilateral inscribed, Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg 65 (1995), 123-133 (wspólnie z C. Alsiną i J. L. Garcia-Roigiem).
 66. Iterative subsemigroups of the unit interval with a t-norm structure.In: European Conference on Iteration Theory (ECIT-92), World Scientific, Singapore-New Jersey-London-Hong Kong (1996), 126-135.
 67. Indexed families of bijections and iterable functions, Grazer Mathematische Berichte 334 (1997), 97-104.
 68. Delta-exponential mappings in Banach algebras, International Series of Numerical Analysis, Birkhäuser Verlag Basel 123 (1997), 285-296.
 69. On some curves in vector lattices, Mathematica Pannonica (1997), 83-102 (wspólnie z J. Ger).
 70. On the Cauchy equation on spheres, Annales Mathematicae Silesianae 11 (1997), 89-99 (wspólnie z J. Sikorską).
 71. On a characterization of the logarithm by a mean value property, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Matematyka (1998), 1-7.
 72. Solution of a functional equation arising from utility that is both separable and additive, Proceedings of the American Mathematical Society 127 (1998) 2923-2929 (wspólnie z J. Aczélem i A. Jaraiem).
 73. A Pexider-type equation in normed linear spaces, Sitzungsberichte der mathematisch-natuwissenschaftenlichen Klasse, Österreichische Akademie der Wissenschaften 206 (1998), 291-303.
 74. On sums of linear and bounded mappings, Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universität Hamburg 68 (1998), 103-108 (wspólnie z P. Volkmannem).
 75. On an equation of ring homomorphisms, Publicationes Mathematicae 52 (1998), 397-417.
 76. On some inequalities and stability results related to the exponential equation, Journal of Inequalities and Applications 2(4) (1998), 373-380 (wspólnie z C. Alsiną).
 77. Iteration groups of functions satisfying a generalized additivity equation, Annales Mathematicae Silesianae 13 (1999), 141-155.
 78. On mappings preserving inner product modulo an ideal, Archiv der Mathematik 73 (1999), 186-192 (wspólnie z J. Chmielińskim).
 79. On sums of independent pseudo-isotropic random vectors, Journal of Theoretical Probability 13(4) (2000), 977-995 (wspólnie z M. Keanem i J. K. Misiewicz).
 80. Isometries and a generalized Cauchy equation, Aequationes Mathematicae 60 (2000), 72-79 (wspólnie z B. Koclęgą).
 81. Orthogonalities in linear spaces and difference operators, Aequationes Mathematicae 60 (2000), 268-282.
 82. Ring homomorphisms equation revisited, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Prace Matematyczne 17 (2000), 101-115.
 83. Examples of Ludwig Reich’s mathematical ideas that inspired Polish functional equationists, Grazer Mathematische Berichte 342 (2000), 21-40.
 84. On some trigonometric functional inequalities. In: „Functional Equations – Results and Advances”, Kluwer Academic Publishers (2002), 3-15 (wspólnie z R. Badorą).
 85. A characterization of stationary sets for the class of Jensen convex functions. In: „Functional Equations – Results and Advances”, Kluwer Academic Publishers (2002), 25-28 (wspólnie z K. Nikodemem).
 86. Additive selections and the stability of the Cauchy functional equation, The Australian & New Zeland Industrial and Applied Matematics Journal 44(3) (2002), 1-15. (wspólnie z R. Badorą i Z. Pálesem).
 87. Równania i nierówności funkcyjne,w: Pół wieku matematyki na Górnym Śląsku (pod redakcją Krystyny Skórnik), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, 223-251.
 88. Addition formulae with singularities,Annales Mathematicae Silesianae 18 (2004), 1-20 (wspólnie z K. Domańską).
 89. Abstract boundedness and the stability of the Pexider functional equation,Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Matematyka IX (2004), 41-49.
 90. Fischer-Muszély additivity on Abelian groups,Commentationes Mathematicae, Tomus Specialis in Honorem Juliani Musielak (2004), 83-96.
 91. Sublinear functionals and weak*-compactness,Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Matematyka (2005), 67-76.
 92. On a Cauchy equation in norm, Series Mathematicae Catoviciensis et Debreceniensis, Seminar LV, No.27, 11pp. 02.10.2006 (wspólnie z P. Volkmannem), http://www.math.us.edu.pl/smdk  (previous, possibly inactive link: http://www.mathematik.uni-karlsruhe.de/~semlv).
 93. Stability of the equation of ring homomorphisms, Scientific Issues Jan Długosz Academy of  Częstochowa (2007) Mathematics XII, 29-35.
 94. On vector Pexider differences controlled by scalar ones, International Series of Numerical Mathematics 157 (2008), 283-290.
 95. Monografia: Iterative functional equations Cambridge University Press, Cambridge – New York – Sydney 2008, w serii „Encyclopedia of Mathematics and Its Applications”-II wydanie (wspólnie z M. Kuczmą i B. Choczewskim).
 96. An inconsistency equation involving means, Colloquium Mathematicum 115 (2009), 87-99 (wspólnie z T. Kochankiem).
 97. Some stability results for equations and inequalities connected with the exponential functions. W:  „Functional Equations and Difference Inequalities and Ulam Stability Notions ”,  Dedicated to Stanislaw Marcin Ulam on the occasion of his 100-th birthday anniversaryMathematics Research Developments, Nova Science  Publishers, Inc., New York 2010, pp. 37-46 (wspólnie z W. Fechnerem).
 98. A generalized ring homomorphisms equation,  Monatshefte für Mathematik 159 (2010), 225-233 (wspólnie z L. Reichem).
 99. Additivity and exponentiality are alien to each other,  Aequationes Mathematicae 80, a volume dedicated to János Aczél on the occasion of his 85-th birthday anniversary (2010), 111-118.
 100. On a problem of Roger Cuculière, Journal of Informatics and Mathematical Sciences 1(2-3) (2009), 157-163.
 101. Completeness of normed spaces as a consequence of the stability of some functional equations,  The Ninth Katowice-Debrecen Winter Seminar, Report of Meeting, Annales Mathematicae Silesianae 23 (2009), 112-113 (wspólnie z A. Gilányim i P. Volkmannem).
 102. An interplay between Jensen’s and Pexider’s functional equations on semigroups, Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica 35, a volume dedicated  to Antal Járai  on the occasion of his 60-th birthday anniversary (2011), 107-124 (wspólnie z Zygfrydem Kominkiem).
 103. Homomorphisms and boundedness in topological groups, Aequationes Mathematicae 80, a volume dedicated to János Aczél on the occasion of his 85-th birthday anniversary (2010), 119-130 (wspólnie z Maciejem Sablikiem).
 104. Riemann integrability and quasi-uniform convergence, Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa, Mathematics XV (2010), 31-34, (wspólnie z Jackiem Jędrzejewskim).
 105. Strongly convex functions of higher order, Nonlinear Analysis 74 (2011), 661-665; published online: 15.10.2010, doi: 10.1016/j.na.2010.09.021 (wspólnie z  Kazimierzem Nikodemem).
 106. Vector convex differences and Hermite-Hadamard type inequalities, W: „Real functions, density topology and related topics”, Folia Mathematica (2011), a volume dedicated to Władysław Wilczyński on the occasion of his 65-th birthday anniversary, 157-164.
 107. On vector Hermite-Hadamard differences controlled by their scalar counterparts, International Series of Numerical Mathematics, Birkhäuser Verlag, vol. 161(2012), 165-173 (wspólnie z Josipem Pečarićem).
 108. The Lukacs theorem and the Olkin-Baker equation, Journal of Mathematical Analysis and Applications 399(2) (2013), 599-607 (dostępna również w wersji elektronicznej doi: 10.1016/j.jmaa.2012.10.034) (wspólnie z Jolantą Misiewicz i Jackiem Wesołowskim).
 109. On linear functional equations and completeness of normed spaces, Banach Journal of Mathematical Analysis, vol. 7(1) (2013), 196-200 (wspólnie z Ajdą Fosner, Attilą Gilanyim i Mohammadem Moslehianem).
 110. Abstract Pythagorean Theorem and corresponding functional equations, Tatra Mountains Mathematical Publications, 55(1) (2013), 67-75.
 111. Convexity and the difference property, Indagationes Mathematicae 24, a volume dedicated to the memory of N.G. de Bruijn  (2013), 693-699.
 112. The alienation phenomenon and associative rational operations, Annales Mathematicae Silesianae 27 (2013), 75-88.
 113. Alienation of additive and logarithmic equations, Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica 40, a volume dedicated to Zoltán Daróczy and Imre Kátai on their 75th birthday anniversary  (2013), 269-274.
 114. Mean values for vector valued functions and corresponding functional equations, Commentationes Mathematicae 53, a volume dedicated to Julian Musielak on the occasion of his 85-th birthday anniversary (2013), 355-369 (wspólnie z Maciejem Sablikiem).
 115. A Functional Inequality, Solution of Problem 11641, The American Mathematical Monthly 121. no. 2 (2014), 174-175.
 116. Is the world constructed by the rules to make mathematicians happy?, Pilgrim-Priest-Professor, a volume dedicated to Jan Górecki on the occasion of his 70-th birthday anniversary, Special Edition, Katowice 2014, 394-406.
 117. Fischer-Muszély functional equation almost everywhere, Aequationes Mathematicae 89(2015), 207-214 (dostępna w wersji elektronicznej doi: 10.1007/s00010-014-0299-x).
 118. A misleading multiplied number of independent variables, Grazer Mathematische Berichte 363, a volume dedicated to Ludwig Reich on the occasion of his 75-th birthday anniversary  (2015), 75-80 (wspólnie z Maciejem Sablikiem).
 119. On two functional equations connected with the distributivity of fuzzy implications, Commentationes Mathematicae 55, a volume dedicated to Henryk Hudzik on the occasion of his 70-th birthday anniversary  (2015), 163-169 (wspólnie z Marcinem E. Kuczmą i Wandą Niemyską).
 120. Mazur’s type problem for convexity of higher orders, Publicationes Mathematicae Debrecen 89/3, a volume dedicated to Zsolt Páles on the occasion of his 60-th birthday anniversary (2016), 347-353.
 121. Fischer-Muszély Additivity: A Half Century Story. In: „Developments in Functional equations and Related Topics”, A Volume dedicated to the memory of Stanisław Marcin Ulam, Springer Optimization and Its Applications 124, Springer International Publishing AG 2017, 71-106.
 122. Alien Functional Equations: A Selective Survey of Results. In: „Developments in Functional equations and Related Topics”, A Volume dedicated to the memory of Stanisław Marcin Ulam, Springer Optimization and Its Applications 124, Springer International Publishing AG 2017, 107-147 (wspólnie z Maciejem Sablikiem).
 123. Solving alternative functional equations: what for?, Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica, 47(2018), 273-283.
 124. On an alternative d’Alembert’s equation, Aequationes Mathematicae 93 (2019), 299-309.
 125. A short proof of alienation of additivity from quadraticity, Tatra Mountains Mathematical Publications 74 (2019), 57-62.
 126. Delta-convexity with given weights, Annales Mathematicae Silesianae 34, a volume dedicated  to Zygfryd Kominek on the occasion of his 75-th birthday anniversary (2020), 73-80.
 127. On alienation of two functional equations of quadratic type, Aequationes Mathematicae 95 (2021), 1-12.
 128. Symmetry of syzygies of a system of functional equations defining a ring homomorhisms, Symmetry 13(12), 2343, (2021), 1-6.
return to top