Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Antropogeniczne formy terenu pozyskane z danych LiDAR w lasach koło Kotlarni (Niecka Kozielska, Polska)

05.09.2023 - 09:21 aktualizacja 05.09.2023 - 09:28
Redakcja: lukaszmalarzewski

Lasy do niedawna uchodziły za tereny sprzyjające zachowaniu znajdujących się w nich obiektów historycznych, reliktów osadnictwa, śladów działalności gospodarczej człowieka czy wydarzeń wojennych. Z archeologicznego punktu widzenia były wręcz traktowane jak terra incognita. Niestety, las coraz częściej, z powodu wprowadzania inwazyjnych metod jego uprawy (przede wszystkim przygotowania gleb pod nowe nasadzenia, ale także prowadzenia tam dużych inwestycji, czy wchłaniania przez wielkie kopalnie odkrywkowe) przestaje być miejscem bezpiecznym dla reliktów działalności ludzkiej zapisanych w rzeźbie terenu. Zespół geomorfologów z Instytutu Nauk o Ziemi w składzie: Jan Maciej Waga, Bartłomiej Szypuła i Maria Fajer oraz sedymentolog Kazimierz Sendobry, przeanalizował wysokorozdzielcze modele terenu uzyskane ze skaningu laserowego LiDAR 37 hektarowego obszaru leśnego w okolicy Kotlarni. W trakcie badań rozpoznano różnowiekowe formy dokumentujące 21 różnych działań ludzkich, m.in.: pozostałości odnowień leśnych, rozbudowy i przebudowy infrastruktury hydrotechnicznej i drogowej, gospodarki węglarsko-smolarskiej, eksploatacji surowców mineralnych oraz działań militarnych. Wyniki prac teledetekcyjnych zweryfikowano w terenie.

Podejmowane współcześnie decyzje polityczno-gospodarcze dotyczące lasów mogą i powinny uwzględniać nie tylko przesłanki ekonomiczne, ale również z większą uwagą kwestie ochrony i dokumentowania dziedzictwa zapisanego w rzeźbie terenów leśnych. Jest to szczególnie ważne właśnie dla nich, ponieważ takiego bogactwa form naturalnych jak i stworzonych przez człowieka, ujawnionych przez skanowanie laserowe, nie znajdziemy na obszarach użytkowanych rolniczo czy terenach zurbanizowanych.

Badania sfinansowano w ramach konkursu „Małe Projekty 2022” z rezerwy Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi.

Źródło: https://doi.org/10.3390/s22218328

Autor notatki: Prof. UŚ, dr hab. Maria Fajer

Pozostałość mielerza częściowo zniszczonego przez eksplozję bomby w czasie II wojny światowej: a – pozostałości mielerza, b – lej po bombie,(fot. J.M. Waga).
Pozostałość mielerza częściowo zniszczonego przez eksplozję bomby w czasie II wojny światowej: a – pozostałości mielerza, b – lej po bombie,(fot. J.M. Waga).
Obszar badań: (a) powierzchnia leśna uprawiana tradycyjną metodą bezorkową około 100 lat temu; (b) ślady płytkiej orki leśnej sprzed (b1) 80 i (b2) 55 lat; (c) ślady orki głębokiej sprzed 30 lat; (d) ślady orki głębokiej sprzed 30 lat pogłębionej dla rozbicia rudawca; (e) poletko śródleśne; (f) zespół ziemianek; (g) rów melioracyjny (odwodnieniowy); (h) nisza źródliskowa lub młaka; (i) lej ze wzgórkiem centralnym po bombie; (j) suche koryto potoku; (k) głęboki rów opaskowy wyrobiska piasku; (l) węzeł dróg leśnych; (m) wcios z drogą leśną; (n) nasyp drogowy; (o) pozostałości mielerza; (p) ściana eksploatacyjna kopalni piasku; (r) pas ze zdjętym humusem, przygotowany do wydobycia piasku; (s) pryzma nadkładu humusowego; (t) miejsca eksploatacji gliny; (u) lej po koncentrycznej eksplozji dwóch bomb; (w) lej o przemodelowanym antropogenicznie kształcie.
Obszar badań: (a) powierzchnia leśna uprawiana tradycyjną metodą bezorkową około 100 lat temu; (b) ślady płytkiej orki leśnej sprzed (b1) 80 i (b2) 55 lat; (c) ślady orki głębokiej sprzed 30 lat; (d) ślady orki głębokiej sprzed 30 lat pogłębionej dla rozbicia rudawca; (e) poletko śródleśne; (f) zespół ziemianek; (g) rów melioracyjny (odwodnieniowy); (h) nisza źródliskowa lub młaka; (i) lej ze wzgórkiem centralnym po bombie; (j) suche koryto potoku; (k) głęboki rów opaskowy wyrobiska piasku; (l) węzeł dróg leśnych; (m) wcios z drogą leśną; (n) nasyp drogowy; (o) pozostałości mielerza; (p) ściana eksploatacyjna kopalni piasku; (r) pas ze zdjętym humusem, przygotowany do wydobycia piasku; (s) pryzma nadkładu humusowego; (t) miejsca eksploatacji gliny; (u) lej po koncentrycznej eksplozji dwóch bomb; (w) lej o przemodelowanym antropogenicznie kształcie.
return to top