Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jaka przyszłość czeka hale i polany w Beskidach Zachodnich?

12.11.2023 - 00:26 aktualizacja 12.11.2023 - 00:26
Redakcja: lukaszmalarzewski

Żyjemy w czasach Wielkiego Przyspieszenia. Intensyfikacja działalności człowieka odzwierciedla się w zmianach krajobrazu, które przyspieszyły na całym świecie po II wojnie światowej. Zmiany te dotyczącą nie tylko obszarów, na których następuje intensyfikacja działalności człowieka, ale także obszarów marginalnych, na których człowiek zarzuca swoją działalność. W efekcie obu procesów zmniejsza się zasięg krajobrazów tradycyjnych, ukształtowanych przez człowieka jeszcze przed erą przemysłową.

Przykładem takiego obszaru są Beskidy Zachodnie, gdzie tradycyjny krajobraz został ukształtowany w wyniku sezonowej gospodarki górskiej na halach i polanach. Prowadzone na tym obszarze przez dr. Michała Sobalę, członka Zespołu Badań Krajobrazu, badania pozwoliły określić, jaki jest aktualny stan tradycyjnego krajobrazu w Beskidach Zachodnich oraz jak aktualny sposób użytkowania ziemi wpływa na możliwość zachowania tego krajobrazu.

Badania wykazały znaczny spadek zasięgu tradycyjnego krajobrazu – od poł. XIX w. zasięg obszarów nieleśnych zmalał o 66% w Paśmie Baraniej Góry i 54% w Paśmie Wielkiej Raczy. Zmiany te spowodowane są głównie wtórną sukcesją lasu wynikającą z porzucania gruntów, a w niektórych przypadkach chaotycznym rozwojem infrastruktury turystycznej. Tradycyjny krajobraz jest stosunkowo trwały na niektórych polanach lub ich fragmentach, które są nadal użytkowane przez mieszkańców lub objęte działaniami z zakresu czynnej ochrony przyrody. Jeżeli jednak działania te będą kontynuowane w obecnym zakresie, to jedynie niewielkie fragmenty tradycyjnego krajobrazu zostaną zachowane jako krajobraz reliktowy.

Ponadto badania wykazały, że na terenach opuszczonych, często porośniętych dzisiaj lasem, stosunkowo dobrze zachowały się formy terenu i obiekty związane z dawnym użytkowaniem hal i polan (skarpy teras rolnych, kamienne kopce i murki, pozostałości zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej) (ryc. 1). Ślady dawnej działalności człowieka widoczne są także w roślinności (ryc. 2), inny charakter ma bowiem roślinności w obrębie historycznego zasięgu polan, niż na terenach użytkowanych od dawna na cele gospodarki leśnej.

Tempo i kierunki zmian tradycyjnego krajobrazu w Beskidach Zachodnich wskazują, że to kluczowy moment, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, jakie elementy i cechy tradycyjnego krajobrazu należy chronić, w jakim stanie chcemy je utrzymać, jaki powinien być zasięg przestrzennych ochrony, jakie metody należy zastosować i jaka będzie ich skuteczność oraz jakie jest uzasadnienie dla tych działań. W przeciwnym razie w ciągu kolejnych lat większość polan i hal zniknie z krajobrazu bezpowrotnie, a o ich istnieniu przypominać będą tylko ledwo dostrzegalne ślady dawnej działalności człowieka, ukryte w lasach.

Badania zostały sfinansowane w ramach Małego Projektu z Rezerwy Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi pt. „Ślady dawnej działalności rolniczej jako źródło informacji o historycznym użytkowaniu ziemi w górskich obszarach marginalnych – przykład Karpat Zachodnich”. Wyniki opublikowane zostały w czasopiśmie „Applied Geography”.

Źródło:

Sobala M. 2023. Assessment of the traditional landscapes’ state in mountain areas as the basis for their restoration (the Western Beskids, Poland). Applied Geography 161: 103123

https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2023.103123

http://www.michalsobala.pl/

Autor notatki: Michał Sobala

Roślinność jako wskaźnik dawnej działalności człowieka na polanach: a) drzewa owocowe jako wskaźnik sezonowego osadnictwa na Hali Jaworzyna (fot. Dawid Wojtyła), b) las liściasty wskazujące historyczny zasięg polany w poł. XIX w.; obszar zaszrafowany wskazujący zasięg polany w 1848 r., przedstawiony na austriackiej mapie katastralnej, nałożono na współczesną ortofotomapę; historyczny zasięg polany jest taki sam, jak współczesny zasięg lasu liściastego, c) celowe zalesianie nawiązuje do granic działek katastralnych, użytkowanych w przeszłości jako grunty rolne, d) drzewa rosnące w linii nawiązujące do historycznego zasięgu polany, e) drzewa rosnące w linii nawiązujące do granic działek użytkowanych w przeszłości jaki grunty rolne, f) drzewa rosnące w linii wzdłuż granicy działek użytkowanych niegdyś jako grunty rolne, dzisiaj porośnięte lasem.
Roślinność jako wskaźnik dawnej działalności człowieka na polanach: a) drzewa owocowe jako wskaźnik sezonowego osadnictwa na Hali Jaworzyna (fot. Dawid Wojtyła), b) las liściasty wskazujące historyczny zasięg polany w poł. XIX w.; obszar zaszrafowany wskazujący zasięg polany w 1848 r., przedstawiony na austriackiej mapie katastralnej, nałożono na współczesną ortofotomapę; historyczny zasięg polany jest taki sam, jak współczesny zasięg lasu liściastego, c) celowe zalesianie nawiązuje do granic działek katastralnych, użytkowanych w przeszłości jako grunty rolne, d) drzewa rosnące w linii nawiązujące do historycznego zasięgu polany, e) drzewa rosnące w linii nawiązujące do granic działek użytkowanych w przeszłości jaki grunty rolne, f) drzewa rosnące w linii wzdłuż granicy działek użytkowanych niegdyś jako grunty rolne, dzisiaj porośnięte lasem.
Formy terenu i obiekty związane z dawnych użytkowaniem ziemi: a) skarpy teras rolnych na Praszywce, b) miedza na Praszywce, c) kamienny murek na stokach Ostrego, d) kamienny kopiec na Szczytkówce, e) nieużytkowana droga na Hali Radziechowskiej, f) budynek mieszkalny na Szczytkówce, g) szopa na stokach Ostrego, h) ruiny budynku mieszkalnego na Łabycówce, i) pozostałości zabudowy gospodarczej na Praszywce, j) ujęcie wody na Hali Jaworzyna.
Formy terenu i obiekty związane z dawnych użytkowaniem ziemi: a) skarpy teras rolnych na Praszywce, b) miedza na Praszywce, c) kamienny murek na stokach Ostrego, d) kamienny kopiec na Szczytkówce, e) nieużytkowana droga na Hali Radziechowskiej, f) budynek mieszkalny na Szczytkówce, g) szopa na stokach Ostrego, h) ruiny budynku mieszkalnego na Łabycówce, i) pozostałości zabudowy gospodarczej na Praszywce, j) ujęcie wody na Hali Jaworzyna.
return to top