Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej

Kierunek Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej to kierunek o profilu praktycznym. Został powołany w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na ówczesnym Wydziale Artystycznym w Cieszynie w roku 2012. Studia licencjackie i magisterskie realizowane są w systemie stacjonarnym.

Misją kierunku jest wykształcenie twórcy-projektanta o wysokim poziomie intelektualnym i artystycznym z szeroką wiedzą dotycząca kultury cyfrowej, posiadającego kompetencje w obszarze projektowania gier.
Realizacja programu odbywa się na wielu poziomach, łącząc wykształcenie uniwersyteckie z doświadczeniem biznesowym, poszukując najbardziej efektywnej formy wymiany doświadczeń.
W tym celu zespół nauczycieli akademickich oraz specjalistów z branży gier współpracuje poszukując najwłaściwszych form realizacji dydaktyki i praktyk.

Nowe media

Studia oparte są na trzech filarach stanowiących główny balans dydaktyczny:

– rozwój umiejętności manualnych, kształtujących zdolności warsztatowe w zakresie plastyki, niezbędnych do wypowiedzi i komunikacji w sferze wizualnej przy realizacjach związanych z projektowaniem gier,

– praktyczna nauka związana z technologią tworzenia gier. Zajęcia obejmują podstawy projektowania i naukę programów z obszarów specjalistycznych zagadnień takich jak: art direction, concept art, storyboard, environment art, level design, modelowanie i teksturowanie 3D, animacje 2D i 3D. Integralną częścią tego modułu są podstawy programowania oraz realizacje w środowisku silników gier,

– nauka teoretyczna, poszerzająca wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z branżą rozrywki interaktywnej (gry, filmy, VR, AR, nowe media), historii sztuki i kultury, wiedzą z prawa autorskiego, percepcji i języka komunikacji wizualnej w formie wykładów i ćwiczeń, języki obce.

Absolwent jest świadomym kreatorem i wizjonerem zdolnym do realizacji ambitnych, oryginalnych projektów. Wiedza, praktyczne umiejętności i doświadczenie pozwalają na rozwijania własnego potencjału kreatywnego, jak również pracy w zespole.

 

Studia 1. stopnia

Specjalność: Grafika komputerowa gier

Student uzyskuje umiejętności warsztatowe niezbędne do realizacji zagadnień takich jak: projektowanie postaci, tworzenie rysunków koncepcyjnych, mechanika gry, prezentacja produktu oraz zdobywa wiedzę z zakresu projektowania środowiska graficznego gier wideo 2D oraz 3D. Po ukończeniu studiów absolwent potrafi samodzielnie wykonać grę 2D zawierającą elementy interaktywne oraz animowane elementy rozgrywki, tworzyć kompleksowe środowisko gry w wybranym silniku.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców uniwersyteckich, specjalistów branży gier komputerowych, IT.

Studia 2. stopnia

Zajęcia prowadzone są przy udziale dydaktycznym ze strony specjalistów branży gier komputerowych, IT i wykładowców uniwersyteckich.

Specjalność: Animacja

Specjalność obejmuje kompetencje z zakresu animacji artystycznej z naciskiem na znajomość warsztatu animacji komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier: animacja komputerowa 2D i 3D, obsługę silników gier, projektowanie poziomów gier, efekty specjalne, modelowanie i teksturowanie obiektów 3D, oświetlenie, operowanie kadrem, mechanika postaci i obiektów, projektowanie środowiska gry.

Specjalność: Mixed Reality

Specjalność łączy w sobie praktyczne zastosowanie animacji 2D oraz 3D, obsługę silników oraz zastosowaniu interakcji na platformie Virtual Reality (VR) i Augmented Reality (AR) przy projektowaniu gier. Program poszerza wiedzę na temat VR i AR, interakcji stosowanej przy użyciu tych platform, zarówno stosowania interakcji w animacji jak i interakcji z obiektami w grze. Poszerza wiedzę na temat stosowania różnorodnych narzędzi i odpowiedniego ich doboru. Student poszerza swoją wiedzę z zakresu mixed reality, motion sickness. Poznaje poszczególne narzędzia i sposoby ich zastosowania. Posiada umiejętność tworzenia autorskich projektów z elementami interakcji na platformie VR i AR.

Projekty realizowane w ramach kierunku:

 

Game Jam jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Koordynator projektu: dr Justyna Stefańczyk
Czas trwania: 2020 – 2022

Partner: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií www.uniza.sk

Cel projektu: Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej w obszarze pogranicza polsko-słowackiego poprzez opracowanie opisu i zaleceń metodyczno-dydaktycznych dla warsztatów typu Game Jam jako metody dydaktycznej.

Opis projektu: Projekt zakłada opracowanie, publikację i upublicznienie zaleceń metodyczno-dydaktycznych do realizacji warsztatów typu Game Jam na kierunkach związanych z projektowaniem gier i multimediami. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby edukacji związane z szybkim tempem zmian technologicznych, a także niedostosowaniem metod dydaktycznych do aktualnych wymagań rynku pracy. Game Jam stanowi metodę umożliwiającą tworzenie symulacji i prototypów gier video, które wpisują się w portfolio przyszłych absolwentów.

Warsztaty stanowią możliwość rozwoju kompetencji artystycznych, umiejętności technicznych oraz kompetencji miękkich tj. kompetencji społecznych i interpersonalnych umożliwiające pracę w zespołach pod presją czasu. Stanowią dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I i II stopnia z wykorzystaniem nowej metody.

W projekcie uczestniczą studenci kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnej wszystkich specjalności, tj. grafika komputerowa, dźwięk w grach, animacja, mixed reality (Uniwersytet Śląski) oraz kierunków dotyczących nowych mediów: technologii multimedialnych oraz inżynierii multimediów (Uniwersytet w Żylinie).

 

GAME LAB – International Laboratory for Game Studies and Design
Koordynator projektu: prof. zw. Małgorzata Łuszczak

adres strony: www.gamelab.us.edu.pl
Czas trwania: 2019 – 2022
Partnerzy:
School of Art at Northern Illinois University – USA
Harz University of Applied Sciences – Niemcy
University of Ostrava – Czechy
LUCA School of Arts – Belgia
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – Meksyk
Tokyo University of Technology, School of Media Science – Japonia

Projektowanie i badanie gier to bardzo dynamicznie się rozwijająca i unikatowa dziedzina aktywności akademickiej. Łączy praktyczne zorientowane na rezultat podejście i społeczne zaangażowanie, artystyczne i techniczne kompetencje, nowoczesne technologie cyfrowe i humanistyczną refleksję nad interakcją, narracją, tożsamością i percepcją. Dlatego, stanowiąca główny cel projektu, próba wypracowania trwałej formuły międzynarodowego laboratorium zajmującego się tą dziedziną wymaga podejścia wieloaspektowego.

Na potrzeby projektu podzielono ten proces na następujące komponenty:

– Komunikacja

– Integracja

– Kultura

– Sztuka

– Technologia

– Nauka

– Partnerstwo

Rdzeniem projektu jest International Game Lab Challenge, trwający większą część okresu realizacji projektu, rozłożony na etapy, konkurs na najlepszą grę na zadany temat,stworzoną przez międzynarodowy zespół studentów uczelni realizujących projekt. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach organizacji dla studentów warsztatów typu game jam czy hackaton, Uniwersytet Śląski proponuje rozwinięcie tej formuły o pracę długofalową i zdalną. Zapewniając studentom nie tylko okazję przygotowania bardziej pełnowymiarowego i dopracowanego projektu do swego dorobku, ale również szansę nabycia, cennych na rynku pracy kompetencji, takich jak umiejętność komunikacji i pracy w międzynarodowym zespole, zdolność obsługi rozbudowanych narzędzi zarządzania projektem i praca zespołową, spełniania konkretnych specyfikacji i dotrzymywania terminów.

Podczas gdy studenci pracują nad rozbudowaniem swojego portfolio i zdobyciem doświadczenia, kompetencji miękkich i umiejętności zawodowych, dydaktycy i naukowcy sprostać muszą zadaniu wypracowanie metodyki zajęć tak unikatowego rodzaju, najskuteczniejszych form mentorskiej opieki, precyzyjnych kryteriów oceny i weryfikacji postępów. Wszystko to w międzynarodowym zespole o zróżnicowanych doświadczeniach, orientacjach badawczych czy artystycznych, co stanowić będzie doskonałą okazję do faktycznej a nie tylko nominalnej współpracy i wymiany doświadczeń.

Poza aspektem dydaktycznym, projekt zaowocować ma współpracą na poziomie badawczym oraz artystycznym, czego rezultatami będą wystawa i katalog takowej, konferencja naukowa i publikacja pokonferencyjna, ale również wykłady, seminaria, dyskusje panelowe i warsztaty. Ostatecznym rezultatem jednak ma być podpisanie wspólnie opracowanej umowy konsorcjalnej i opracowanie dalszych wspólnych wniosków projektowych, również na opracowanie i wdrożenie wspólnych kierunków studiów.

 

Festiwal Sztuki i Gier Niezależnych LAG

Dyrektor projektu: prof. zw. Małgorzata Łuszczak
Czas trwania: 2015 – 2019

Partnerzy:

– Uniwersytet Ostrawski, Wydział Sztuki

– Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego

w Trnawie, Wydział Komunikacji Medialnej

Cele:

– wspieranie współpracy między europejskimi sektorami kultury cyfrowej i zwiększenie ich możliwości uczestnictwa w międzynarodowych działaniach promujących tworzenie niezależnych gier artystycznych,

– wzmocnienie więzi między ośrodkami akademickimi, a stowarzyszeniami studenckimi przy pomocy niezależnych twórców gier artystycznych,

– promocja niezależnych gier,

– udział mieszkańców Cieszyna w otwartych wydarzeniach organizowanych w ramach projektu, takich jak koncerty, prezentacje, konferencje i warsztaty.

Działania:

– LAG Arena – konkurs dla uczniów szkół średnich z Polski, Czech i Słowacji

– LAG Edu – międzynarodowa konferencja z udziałem ekspertów związanych z rynkiem gier, nowymi mediami i rynkiem sztuk wizualnych

– LAG Game Jam – pięciodniowe, konkursowe warsztaty dla studentów z Polski, Czech i Słowacji

– LAG Festival – coroczne podsumowanie wydarzeń każdej edycji festiwalu

– Gry Niezależne – wręczenie nagród twórcom najciekawszych gier niezależnych

– LAG Poster Contest – międzynarodowy konkurs plakatu

– LAG Music – seria koncertów muzyki związanej z grami komputerowymi

– LAG Tech – prezentacje najnowszych produkcji przez przedstawicieli branży gier

– LAG Con – dwudniowe konwencje fanów gier i fantasy

 

Źródło wszystkich materiałów: Archiwum LAG

  1. LAG – Festival of Art and Independent Games: https://youtu.be/OZPs82ByPEA
  2. Revenge Yak Star – Gameplay (2016): https://youtu.be/R1ORGD_DetE
  3. Imperial Quantum Destruction – The Winner of Festival of Art and Independent Games Team (2016): https://youtu.be/GzPVfwjHxyc
  4. Divine Cookie Romp – Gameplay (2017): https://youtu.be/J0BLbZ_g2ks
  5. Team Pink – Gameplay (2019): https://youtu.be/JSXTqHJwPqw
  6. LAG 2019: https://youtu.be/JMx_2LaoMag

return to top