Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Sztuk Plastycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Ryszard Pielesz, prof. UŚ

Urodził się w 1961 roku w Tarnowskich Górach.

Mieszka w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom z medalem w 1990 roku.

Od 1998 roku pracuje w Instytucie Sztuk Plastycznych na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 1992–1997 był członkiem Międzynarodowego Salonu Sztuki w Tokio.

Obecnie prowadzi pracownię grafiki projektowej.

W roku 2005 sfinalizował przewód habilitacyjny, którego przedmiotem były cykle grafik pod tytułem: Trawers, Przestrzenie i Światło, inspirowane naturą.

Prezentował swoje prace na wielu wystawach międzynarodowych, między innymi na:

– Międzynarodowym Triennale Grafiki „Cuprum” w Lubinie,

– Ogólnopolskim Konkursie „Wobec Wartości” w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach,

– Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach,

– Międzynarodowym Triennale Grafiki „Przeciw Wojnie” na Majdanku,

– Międzynarodowym Triennale Grafiki w Opawie, – Międzynarodowym Biennale Grafiki i Rysunku na Tajwanie.

Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych między innymi: w Tokio, Londynie, Berlinie, Maastricht, Aalborgu i Kopenhadze.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

Na­gro­da w dzie­dzi­nie gra­fi­ki, Biennale Sztuki; „Wspól­no­ta II”, Ga­le­ria „Fra An­ge­li­co”, Ka­to­wi­ce.

I na­gro­da, O­gól­no­pol­s­kie Bien­na­le Ry­sun­ku Stu­den­ckie­go, „Ga­le­ria ASP”, Ka­to­wi­ce.

Na­gro­da rów­no­rzę­d­na, O­gól­no­pol­s­ki Kon­kurs na Gra­fi­kę Ar­ty­s­ty­cz­ną, „Wo­bec War­to­ś­ci III”, Mu­zeum Ar­chi­die­cez­jal­ne w Ka­to­wi­cach.

Na­gro­da fun­do­wa­na, Trien­na­le Gra­fi­ki Pol­s­kiej, Ga­le­ria Sztu­ki Współ­czes­nej BWA Ka­to­wi­ce.

Me­dal ho­no­ro­wy, Mię­dzy­na­ro­do­we Trien­na­le Gra­fi­ki „Cuprum”, Centrum Mie­dzio­ry­tu, Lu­bin.

II nagroda, International Exhibition of Computer Graphics, Opava.

Nagroda rów­no­rzę­d­na w konkursie na projekt znaku graficznego dla Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

24 Ogólnopolskie Triennale Plakatu w Katowicach, Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Prace autora znajdują się w zbiorach polskich i zagranicznych, m.in.:

Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach,

Państwowym Muzeum na Majdanku,

Muzeum w Bielsku-Białej,

Kolekcji „Unibank” w Kopenhadze,

Kolekcji Międzynarodowego Salonu Sztuki w Tokio,

Kolekcji Vogel Publishing we Wrocławiu.

Muzeum Archidiecezjalnym im Karola Wojtyły w Krakowie,

W kolekcjach prywatnych (około 120 prac graficznych i malarskich).

W malarstwie i grafice Inspiruje się pejzażem górskim i motywami skał. Najnowsze prace malarskie z roku 2020 prezentuje na wystawie w galerii „Hot Bed Press” w Manchester.

W zakresie sztuki użytkowej zajmuje się projektowaniem plakatów, publikacji wydawniczych i znaków graficznych.

return to top