Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Teologiczny
Zasady publikowania prac naukowych Zasady publikowania prac naukowych

Prace naukowe pracowników Wydziału Teologicznego publikowane są w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego (dotacja statutowa i granty), w Wydawnictwie Księgarnia Świętego Jacka (dotacja Archidiecezji) a także w innych wydawnictwach.
1. Publikowanie w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego podlega zasadom przedstawionym na stronie własnej Wydawnictwa: wydawnictwo.us.edu.pl, dział „dla Autora”.
2. Publikowanie w jednej z serii wydawniczych WTL, wydawanych w Wydawnictwie KSJ lub w innych: odnowiony opis procedur na niniejszej stronie jest w przygotowaniu. Należy kontaktować się z redaktorem serii:

  • Studia i Materiały WTL US – ks. dr hab. Bogdan Biela
  • Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova – ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. US
  • Kościół w Trzecim Tysiącleciu – ks. prof. dr hab. Andrzej Ządło

Prosimy pamiętać o standardach redakcyjnych obowiązujących na WTL US:

info_dla_autorow

Organizacja konferencji naukowych Organizacja konferencji naukowych

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych w Uniwersytecie Śląskim i procedurą ich organizacji.
Wskazówki podstawowe:
1. Zgłoszenie konferencji.
Planowane na rok następny konferencje muszą być zgłoszone na listopadową Radę Wydziału (z dokumentacją zgodną z zarządzeniem, na formularzu dostępnym tutaj i towarzyszącym jej kosztorysem wstępnym). Dotyczy to w szczególności konferencji, które mają być współfinansowane ze środków uczelni (dotacja statutowa na utrzymanie potencjału badawczego lub grant) – wówczas należy przewidzieć opłaty konferencyjne. Szersze informacje z Uczelni: http://dn.us.edu.pl/konferencje-naukowe
Prosimy także o zgłaszanie na tym samym formularzu i w podobnym trybie planowanych konferencji bezkosztowych oraz tych, w których wnioskowana jest dotacja Archidiecezji.
W przypadku występowania o dofinansowanie ze środków KMAK, należy przedstawić dziekanowi kosztorys wstępny.
2. Po konferencji
a. Po zakończeniu konferencji należy złożyć raport wg załączonego formularza i przesłać go na adres monika.czarnuch©us.edu.pl
b. Konferencje organizowane ze środków uczelni należy rozliczyć zgodnie z procedurami przedstawionymi w Zarządzeniu Rektora (patrz wyżej).
c. W przypadku występowania o dofinansowanie ze środków KMAK, należy przedstawić dziekanowi po zakończeniu konferencji kosztorys wynikowy.
d. Zaleca się sporządzenie sprawozdania z konferencji dla jednego z periodyków wydziałowych.

Wyjazdy naukowe i dydaktyczne Wyjazdy naukowe i dydaktyczne

Wyjazdy zagraniczne
Wszystkie informacje na temat służbowych wyjazdów pracowników Wydziału zagranicę można znaleźć na stronie internetowej Uczelni:
Informacje z Uczelni http://www.dwz.us.edu.pl/content/wyjazdy-zagraniczne
Uwaga:
Od 7 grudnia 2017 r. dokonywanie rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych i promowych oraz wizowanie paszportów, w celu odbycia zagranicznej podróży służbowej jest możliwe wyłącznie w Bankowym Biurze Podróży „TravelBank” sp. z o. o.

Przyjazd gości z zagranicy
Wszystkie informacje na temat przyjazdów gości z zagranicy można znaleźć na stronie internetowej Uczelni: http://www.dwz.us.edu.pl/content/przyjazdy-z-zagranicy

Wyjazdy krajowe
Należy zapoznać się z „Instrukcją w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami UŚ oraz zasad ich rozliczania” wprowadzoną Zarządzeniem Rektora UŚ nr 109/2014.

W celu złożenia wniosku o wyjazd krajowy należy przygotować dane, wypełniając odpowiednio formularz i (jeśli jest taka potrzeba) wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego.
Uzupełnione plik należy przesłać na adres ludmila.lach-bartlik©us.edu.pl najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem.

Dodatkowe informacje dla wyjeżdżających:

1. Środek transportu.
a) PKP, PKS
– zwrot kosztów przejazdu następuje w wysokości ceny biletu
– rozliczenie kosztów przejazdu odnosi się do wydatku rzeczywistego z uwzględnieniem ulg przysługujących pracownikowi
– potwierdzeniem tych rzeczywistych kosztów są bilety załączone do rozliczanej delegacji
– nie jest zwracana dodatkowa opłata za bilet zakupiony w pociągu u konduktora
– w sytuacji, gdy pracownik nie załączy biletów do delegacji nie zostaną zwrócone koszty przejazdu
b) Samochód prywatny
– przed wyjazdem należy złożyć do Dziekana Wydziału wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego
– zwrot kosztów przysługuje za przejazd najkrótszą trasą, zgodnie z mapą samochodową, w wysokości stanowiącej iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu (40% stawki ministerialnej)
– po powrocie należy sporządzić ewidencję przebiegu pojazdu
W przypadku samowolnej zmiany przez pracownika środka transportu nie należy się zwrot kosztów przejazdu.

2. Rozliczanie diet
– należność z tytułu diet przysługuje za czas podróży służbowej, liczony od momentu jej rozpoczęcia (godziny wyjazdu) do momentu jej zakończenia (godziny powrotu)
– dieta nie przysługuje, gdy w czasie podróży służbowej zapewniono pracownikowi całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). W przypadku, gdy taka sytuacja miała miejsce pracownik powinien na druku delegacji napisać: Zapewniono całodzienne wyżywienie.
– Uniwersytet Śląski nie rozlicza dołączonych do delegacji faktur, rachunków za usługi gastronomiczne (wyżywienie).

3. Załączniki dołączane do druku rozliczenia podróży służbowej
Wszystkie wydatki poniesione podczas wyjazdu służbowego należy właściwie udokumentować. Podstawą zwrotu kosztów mogą być:
a) oryginał faktury VAT wystawionej na:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
NIP 634-019-71-34
b) bilet PKP, PKS

4. Opisywanie faktur
a) Faktura za nocleg
Faktura za nocleg [ze śniadaniem/bez śniadania] w dniach [data noclegu] podczas konferencji [tytuł] zorganizowanej przez [nazwa instytucji] w dniach [data konferencji] w [miejscowość]. Organizator nie zapewnił noclegu. Zapłacono ze środków własnych / Do zapłacenia [źródło finansowania].
b) Opłata konferencyjna
Opłata konferencyjna za udział w [tytuł konferencji] zorganizowanej przez [nazwa instytucji] w dniach [data konferencji] w [miejscowość]. Organizator [zapewnił nocleg, wyżywienie / nie zapewnił noclegu/wyżywienia]. Zapłacono ze środków własnych / Do zapłacenia [źródło finansowania].
c) Inne
Faktura za [dokładny opis faktury].
Zapłacono ze środków własnych / Do zapłacenia [źródło finansowania].

5. Rozliczanie podróży krajowej
Po zakończeniu podróży krajowej pracownik zobowiązany jest rozliczyć koszty podróży w jednostce organizacyjnej Uczelni. Kompletną dokumentację podróży krajowej (bilety, faktury, ewidencję przebiegu pojazdu) należy złożyć w sekretariacie Wydziału w terminie 7 dni od dnia zakończenia podróży krajowej.

Sylabusy Sylabusy

Pracownik wyznaczony do prowadzenia danych zajęć w nadchodzącym roku akademickim przygotowuje sylabus. Opiera się przy tym na opisie modułu wziętym z obowiązującego programu kształcenia. Sylabus należy rozumieć jako przewidzianą na dany cykl dydaktyczny konkretyzację opisu modułu. Sylabus należy sporządzić i wprowadzić go do systemu USOSweb lub potwierdzić aktualność informacji już zamieszczonych w systemie w ciągu pierwszych czterech tygodni danego semestru (niezależnie od tego, w którym semestrze odbywają się zajęcia).
Szczegółowe informacje można znaleźć w Zarządzeniu nr 6 Rektora UŚ w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty kierunku oraz elektronicznych sylabusów w UŚ: http://bip.us.edu.pl/zarzadzenie-nr-62015

Protokoły Protokoły

Zgodnie z Zarządzenie nr 65/2010 z dnia 6 sierpnia 2010 r. Rektora UŚ w sprawie ustalenia jednolitych procedur administracyjnych dotyczących obsługi toku studiów z wykorzystaniem systemu USOS przypominamy, że pracownicy prowadzący zajęcia dydaktyczne mają obowiązek wypełniać protokoły elektroniczne za pomocą systemu USOSweb.

Zasady obsługi:
1. Należy niezwłocznie wpisywać oceny do protokołów w systemie USOSweb.
2. Następnie zatwierdzić protokoły po zakończeniu wpisywania ocen.
3. Bezpośrednio po zakończeniu sesji poprawkowej wydrukować protokoły, podpisać i oddać w dziekanacie.
Ostateczny termin zwrotu protokołów po sesji to odpowiednio 15 marca (I semestr) i 31 października (II semestr).
Instrukcja wypełniania protokołów w systemie USOSweb.

Prace dyplomowe (system APD) Prace dyplomowe (system APD)

Proces dyplomowania został Zarządzeniem Rektora UŚ związany z systemem APD. Prosimy stosować się do przygotowanych instrukcji, które znajdują się tutaj: dla promotora, dla recenzenta lub wprost na stronie https://apd.us.edu.pl/

return to top