Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Teologiczny

Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej

Cel i adresaci Cel i adresaci

ADRESACI STUDIÓW

Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej przeznaczone są dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

UZASADNIENIE STUDIÓW

Kwestia kwalifikacji nauczycieli religii jest regulowana w drodze Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej. Porozumienia wypracowane w roku 1993 oraz 2000 zawierały dążenie do dostosowania kwalifikacji nauczycieli religii do powszechnie obowiązujących wymagań wobec nauczycieli, przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki lekcji religii, a także uwzględnieniu możliwości kadrowych Kościoła.
Od roku 2007 prowadzono rozmowy dotyczące wypracowania nowego Porozumienia, które zostało zawarte 31 maja 2016 roku. W dokumencie stwierdza się, że „kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych, posiada osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej” (§ 5 pkt 2 Porozumienia z 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii).
Analiza możliwości kadrowych Kościoła katolickiego przeprowadzona przez Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu, potwierdza konieczność prowadzenia studiów podyplomowych katechezy przedszkolnej przez Wydział Teologiczny UŚ.

Rekrutacja Rekrutacja

Termin składania dokumentów:

Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) https://irk.us.edu.pl/ w terminie: do 23 września 2021 r.

Wymagane dokumenty do złożenia w sekretariacie studiów podyplomowych (Wydział Teologiczny UŚ) po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia:

  • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
  • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
  • życiorys/CV
  • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny, bez nakrycia głowy na jasnym tle)
  • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.

Załączniki (podanie, klauzula RODO) dostępne są w zakładce DLA KANDYDATÓW

Rozmowa kwalifikacyjna:
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w sposób zdalny, w dniach 24 września 2021 r., (od godziny 17.00) i 25 września (od godz. 9.00). Kandydaci zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych: 27 września 2021 r.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2021

Kontakt z komisją rekrutacyjną:
Komisja pracuje w trybie zdalnym, kontakt wyłącznie mailowy:
Kierownik studiów – Ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ roman.buchta@us.edu.pl 

Sekretarz studiów – Mgr Ludmiła Lach-Bartlik ludmila.lach-bartlik@us.edu.pl

Opłata Opłata

Warunkiem podjęcia nauki (po przyjęciu na studia podyplomowe) jest wniesienie opłaty za studia. Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza, w ustalonych terminach.

1200 zł – opłata jednorazowa za semestr (2400zł – koszt studiów)
1264 zł – płatność w ratach za semestr:

za I semestr:
I rata: 417,12  zł płatna do 1 października 2021 r.
II rata: 417,12  zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 429,76 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 417,12 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 417,12  zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 429,76 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Program Program

Zgodnie z Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski z dnia 7 czerwca 2016 roku, w sprawie minimalnych wymogów kształcenia nauczycieli religii, studia podyplomowe katechezy przedszkolnej odbywają się w wymiarze nie mniejszym niż 180 godzin. Realizacja planu studiów rozłożona została na dwa semestry po 90 godzin.

I semestr

W pierwszym semestrze przewidziane zostały zajęcia (wykłady i ćwiczenia) mające na celu ukazanie fundamentów wiary i moralności chrześcijańskiej. Najpierw zostają przedstawione słuchaczom prawdy wiary zawarte w poszczególnych traktatach teologicznych. Następnie, podstawowe zagadnienia z teologii moralnej ogólnej (prawo moralne, sumienie, grzech, cnota, rozwój moralny) oraz kilka zagadnień z teologii moralnej szczegółowej (etyka życia religijnego, chrześcijańska wizja seksualności, kształtowanie postaw wspólnotowych). Kolejnym elementem jest wykład z katechetyki fundamentalnej, dotyczący natury, celu, funkcji oraz szczegółowych zadań katechezy. Przedstawione zostaną także współczesne kierunki katechezy oraz relacja pomiędzy nauczaniem religii w przedszkolu a katechezą parafialną. Niezbędnym wprowadzeniem do pracy katechetycznej w przedszkolu jest także uwzględnienie tematyki z zakresu psychologii oraz pedagogii dziecka w wieku przedszkolnym. Z uwagi na fakt, że słuchacze studiów posiadają już kwalifikacje pedagogiczne do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, zagadnienia te zostaną omówione w aspekcie wychowania religijnego. Ważną część studiów stanowi podjęcie problematyki z dziedziny prawa oświatowego, związanej z obecnością nauczania religii w polskim systemie edukacyjnym oraz awansem zawodowym nauczyciela religii.

II semestr

Zajęcia II semestru (z większą ilością ćwiczeń) starają się doprowadzić słuchaczy do poznania podstawowych źródeł treści katechezy (Biblia, liturgia i życie wspólnoty Kościoła) oraz wypracowania umiejętności ich wykorzystania w katechezie przedszkolnej. W ramach zajęć z teologii biblijnej (wykład i ćwiczenia) słuchacze poznają podstawowe zasady egzegezy oraz krytyki tekstów biblijnych, zagadnienia dotyczące zbioru ksiąg Pisma Świętego (kanon, natchnienie), jak również zarys historii zbawienia z elementami środowiska biblijnego. Celem wykładu z teologii duchowości jest przedstawienie źródeł i istoty duchowości chrześcijańskiej oraz wybranych szkół i rodzajów duchowości. Wypełnienie wskazanych przez kościelne dokumenty katechetyczne zadań katechezy w odniesieniu do liturgii, obliguje do omówienia w ramach studiów definicji liturgii w ujęciu Soboru Watykańskiego II, struktury Mszy Świętej oraz dokumentów kościelnych regulujących udział dzieci w celebracjach liturgicznych. Istotnym kryterium nauczania religii jest tzw. źródłowość przekazu orędzia katechetycznego. Związane z tym zagadnienia podjęte zostaną w ramach katechetyki materialnej (wykład i ćwiczenia). W planie studiów przewidziano także kwestie dotyczące dydaktyki i metodyki katechezy przedszkolnej (wykład i ćwiczenia).

Siatka studiów

Harmonogram zajęć Harmonogram zajęć

<< kliknij, by wyświetlić aktualne plany zajęć

 

Sylabusy

 

Dla kandydatów Dla kandydatów

Materiały do pobrania:

 

Kwestionariusz osobowy

Podanie na studia podyplomowe

Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych

return to top