Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Teologiczny

Studia Podyplomowe Teologii Duchowości

Cel i adresaci Cel i adresaci

UZASADNIENIE STUDIÓW

Absolwent Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości posiada pogłębioną wiedzę na tematy związane z szeroko rozumianą wiedzą o duchowości chrześcijańskiej, teologii duchowości, historii duchowości oraz wyposażony jest w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w następujących subobszarach: formułowanie opinii krytycznych o zjawiskach współczesnej duchowości; korzystanie z wielowiekowego dziedzictwa duchowości chrześcijańskiej w animowaniu różnych aktywności podejmowanych w ruchach i wspólnotach katolickich; posługiwanie się normami i regułami Kościoła katolickiego w celu rozwiązywania konkretnych problemów; zdolność planowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów związanych z działalnością ewangelizacyjną i formacyjną Kościoła katolickiego; wykorzystanie podstawowych zasad kierownictwa duchowego; osadzenie aktywności ewangelizacyjnej i duszpasterskiej Kościoła na solidnym fundamencie chrześcijańskiej duchowości i podstawowych prawd doktrynalnych; szukanie uzasadnienia rozmaitych aktywności duchowych w Tradycji Kościoła, teologii, antropologii; wspieranie duszpasterzy oraz liderów wspólnot i ruchów katolickich w aktywności duszpasterskiej; wspieranie ludzi w rozeznawaniu duchowym; wspieranie duszpasterstwa Kościoła wobec grup specjalistycznych.

W trakcie studiów poznaje między innymi: historię duchowości chrześcijańskiej; naturalne, biblijne i dogmatyczne podstawy duchowości; różne wymiary duchowej aktywności człowieka w Tradycji Kościoła; duchowość nowej ewangelizacji i nowych ruchów katolickich; podstawy rozeznawania duchowego.

Zdobywa pogłębioną wiedzę z zakresu duchowości oraz rozwija swoje umiejętności podczas ćwiczeń oraz własnej aktywności i lektury. Dzięki temu potrafi animować aktywność religijną w Kościele, dbać o zdrową duchowość ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Jednocześnie potrafi wspierać człowieka w podejmowaniu decyzji, rozeznawaniu sytuacji problemowych. W kontekście zaburzeń posiada podstawową umiejętność rozróżniania pomiędzy tym, co jest natury duchowej, a co przynależy do dysfunkcji emocjonalnej czy psychiatrycznej.

Studia nie dają uprawnień do podejmowania specjalistycznego poradnictwa.

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami SPTD są duchowni i świeccy oraz zakonnicy chcący pogłębić swoją wiedzę w zakresie duchowości chrześcijańskiej. Jednocześnie zdobędą umiejętności w animowaniu różnych spotkań duszpasterskich oraz w towarzyszeniu duszpasterskim osobom w konkretnych sytuacjach życiowych.

Rekrutacja Rekrutacja

Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin rekrutacji: od 1 czerwca 2022 r. do 27 września 2022 r.

Zapisz się on-line
Rekrutacja elektroniczna w systemie IRK w termiach określonych w IRK. Wybierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

https://irk2.us.edu.pl/pl/offer/POD-2022/programme/W7-NPTD21/?from=org-unit:W7

Złóż dokumenty w sekretariacie
Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia adresowane do Rektora
 • klauzula RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub skan dyplomu (oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w sekretariacie przed rozpoczęciem zajęć)
 • skierowanie w przypadku kierowania na studia podyplomowe przez instytucję zewnętrzną, z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP-em instytucji
 • inne niezbędne dokumenty na dane studia, określone w ogłoszeniu o naborze na studia podyplomowe
 • 1 zdjęcie w wym. 37×52 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle)
 • życiorys
 • osoby duchowne i zakonne przedkładają pisemną zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów
 • w przypadku gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:
 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille;
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski;
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania (w przypadku gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania).

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.

Warunki przyjęcia:
O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje: kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2022

 

Opłaty Opłaty

Uchwała nr 156 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych i kursów dokształcających (z późn. zm.)

Zasadą jest, że opłaty za studia lub kursy wnoszone są semestralnie w trzech częściach. Dokonanie wpłaty w wysokości odpowiednio 33, 33 i 34% kwoty należności uznaje się za jej dokonanie w częściach równych.

Całość: 2400 zł

Opłata za semestr (jednorazowa wpłata): 1200 zł

Opłata w ratach: 1264 zł

za I semestr:
I rata: 417,12 zł płatna do 15 października 2021 r.
II rata: 417,12 zł płatna do 15 listopada 2021 r.
III rata: 429,76 zł płatna do 15 grudnia 2021 r.

za II semestr:
I rata: 417,12 zł płatna do 1 marca 2022 r.
II rata: 417,12 zł płatna do 15 kwietnia 2022 r.
III rata: 429,76 zł płatna do 15 maja 2022 r.

Słuchacz może wnieść opłatę za studia lub kursy w całości. Opłata wnoszona w całości jest niższa o 5 % od opłaty wnoszonej w częściach i winna być zaokrąglona do pełnych dziesiątek złotych. W przypadku, jeśli opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie w całości uznaje się, że słuchacz wnosił będzie opłatę w częściach, zaś jeśli dokona wpłaty po wyznaczonym terminie, w sposób jednorazowy, zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w pełnej wysokości stanowiącej sumę opłat wnoszonych w częściach.

Indywidualny nr konta bankowego na który należy wnosić semestralne opłaty za studia podyplomowe znajduję się w USOS w zakładce „DLA WSZYSTKICH” – „Konta bankowe”.

Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek Uniwersytetu.

Program Program

Program studiów obejmuje trzy obszary:

FUNDAMENTY. Na początku przewidziany jest wykład historyczno-systematyczny teologicznego traktatu „teologia duchowości”, dostosowany w formie także dla tych, którzy nie mają za sobą studiów teologicznych, ale jednak zachowujący swój uniwersytecki charakter. W ramach tego wykładu zostaną przedstawione największe postacie, szkoły i nurty duchowości chrześcijańskiej. Absolutnie niezbędnym wprowadzeniem do studium teologii duchowości jest wykład z antropologii chrześcijańskiej: przedstawienie – na tle europejskich tradycji filozoficznych – chrześcijańskiej wizji człowieka. Kolejnym elementem jest prezentacja fenomenów życia duchowego charakterystycznych dla dwudziestego wieku i współczesności, m.in. ruchów religijnych oraz największych postaci z tego okresu. Słuchacz więc zdobędzie wiedzę w zakresie wielowiekowego doświadczenia Kościoła oraz nabierze umiejętności posługiwania się dostępną literaturą w swoich zadaniach w zakresie duszpasterstwa.

ŹRÓDŁA. Następną częścią składową programu SPTD będzie prezentacja pokarmu, jakim karmi się życie duchowe chrześcijanina: Pisma Świętego jako tekstu duchowego; modlitwy – poprzez studium jej wielkich mistrzów; liturgii jako niezbywalnego elementu życia duchowego. Nie może tu zabraknąć tematów związanych wewnętrzną dynamiką, rozwojem życia duchowego i zagrożeniami dla zdrowia duszy chrześcijanina.  Duchowa lektura Pisma Świętego wymaga, choćby krótkiego, zapoznania się z metodami pracy i wynikami współczesnych studiów biblijnych. Oczywiście chrześcijanin żyje w Kościele, ta przynależność do Kościoła ma przede wszystkim wymiar duchowy, a więc i ten temat zostanie podjęty w ramach studiów. Szczególnym przejawem życia duchowego jest też mistyka, dlatego zostanie przedstawiona chrześcijańska mistyka: jej teologiczne podstawy, rodzaje, najwięksi mistycy. Przewodnikami po życiu duchowym są wielcy mistrzowie. Wprowadzenie w lekturę największych dzieł literatury duchowej będzie więc jednym z głównych elementów wykładu.

Słuchacz nabierze umiejętności korzystania ze źródeł Objawienia oraz sposobów ukazywania innym tego dziedzictwa.

ZASTOSOWANIE. Wreszcie SPTD podejmują kwestie zastosowania praktycznego: pytania o duchowy wymiar życia w różnych sytuacjach, w jakich zostaliśmy lub będziemy postawieni: w rodzinie, we wspólnocie lub w życiu samotnym; w pracy, w społeczeństwie pluralistycznym i obojętniejącym religijnie, w życiu publicznym, w zdrowiu i chorobie, wobec śmierci. Ważny jest też wymiar rozeznawania duchowego; stanowi to jeden z ważnych aspektów tradycji chrześcijańskich. W ramach SPTD zostaną więc omówione, teoretycznie i praktycznie, zagadnienia z zakresu rozeznawania duchowego.

Dzięki zajęciom słuchacz uzyska umiejętności towarzyszenia ludziom w ich sytuacjach życiowych, okazywania im wsparcia oraz motywowania do dojrzałego życia.

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW. SPTD trwają dwa semestry i kończą się, po uzyskaniu wszystkich przewidzianych w programie egzaminów i zaliczeń, otrzymaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Plan studiów podyplomowych teologii duchowości – 2021-2022

Harmonogram zajęć Harmonogram zajęć
Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Obowiązujące na Wydziale Teologicznym UŚ.

Materiały do pobrania Materiały do pobrania

Kwestionariusz osobowy

Podanie na studia podyplomowe

Klauzula informacyjna RODO dla słuchaczy studiów podyplomowych

return to top