Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Ogólne informacje

 1. Ze zbiorów Archiwum mają prawo korzystać dla celów naukowo-badawczych, urzędowych i służbowych:
  • pracownicy Uniwersytetu Śląskiego,
  • pracownicy naukowi innych instytucji,
  • studenci i doktoranci Uniwersytetu Śląskiego i innych szkół wyższych,
  • upoważnieni przedstawiciele władz i urzędów państwowych,
  • osoby prywatne.
 2. Korzystanie ze zbiorów odbywa się na miejscu w Archiwum lub w formie kwerend przeprowadzanych przez pracowników Archiwum, w oparciu o wypełnione formularze (dostępne w zakładce formularze):
  • karty udostępniania akt – załącznik nr 7 do instrukcji archiwalnej,
  • wnioski o udostępnienie niepublikowanych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich – załącznik nr 8 do instrukcji archiwalnej,
  • wnioski o udostępnienie zbiorów – załącznik nr 9 do instrukcji archiwalnej,
  • protokoły wypożyczenia/zwrotu akt – załącznik nr 10 do instrukcji archiwalnej.

Wypożyczenie akt dla celów urzędowych przedstawicielom władz i urzędów państwowych poza teren Archiwum może nastąpić tylko na pisemny, uzasadniony wniosek, skierowany do Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Zasady udostępniania zbiorów Archiwum reguluje Instrukcja Archiwalna Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XI § 22 i 23 oraz Regulamin Archiwum Uniwersytetu Śląskiego § 6.

Informujemy, że niektóre usługi świadczone przez Archiwum Uniwersytetu Śląskiego są objęte cennikiem opłat stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Śląskiego.

Opłatę za wykonaną usługę należy dokonać na rachunek bankowy  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ING Bank Śląski 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 koniecznie z dopiskiem „opłata za usługę Archiwum Uniwersytetu Śląskiego”.

return to top